חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי שירות משלוח טובין), התשע״ו–2015


ק״ת תשע״ו, 105.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3), 17ו ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המחיר הכולל“ – כהגדרתו בחוק;
”מחוץ למדינת ישראל“ – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל״ו–1975;
”משלח“ – עוסק שעיסוקו, כולו או חלקו, במשלוח טובין משטח שמחוץ למדינת ישראל לתוך שטחה.
גילוי פרט מהותי באתר האינטרנט
(א)
משלח יגלה לצרכן, באתר האינטרנט שלו, אם קיים באופן ברור ומובלט, את הרכיבים האלה, בנפרד:
(1)
המחיר שגובה בעד שירות משלוח הטובין, לרבות הטיפול בשחרור מפיקוח המכס ומסירתו ללקוח;
(2)
אילו אגרות ומסים חלים על משלוח הטובין;
(3)
דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת שעשויה להשתלם בידי הצרכן בשל עיכוב בשחרור הטובין;
(4)
היכן ניתן למצוא את פירוט המסים והאגרות כאמור.
גילוי פרט מהותי לפני עשיית העסקה
בלי לגרוע מהאמור בתקנה 2, משלח יגלה לצרכן, לפני עשיית העסקה עמו, את המחיר הכולל, וכן יגלה לו כי עשויים לחול עליו דמי אחסנה וכל הוצאה אחרת בשל עיכוב בשחרור הטובין.
גילוי פרט מהותי בחשבונית
משלח יפרט על גבי החשבונית שהוא שולח לצרכן את כלל מרכיבי המחיר הכולל בנפרד.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 4 חודשים מיום פרסומן.


כ״ג באלול התשע״ה (7 בספטמבר 2015)
  • אריה מכלוף דרעי
    שר הכלכלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.