לדלג לתוכן

תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב-טמיק)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב-טמיק) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב–טמיק), תשל״ח–1978

תקנות בדבר שימוש והחזקת אלדיקרב (טמיק)


ק״ת תשל״ח, 674; תשמ״א, 1094; תשמ״ג, 685; תשמ״ה, 1538; תשמ״ו, 899.

עדכון סכומים: ק״ת תשמ״ב, 228, 1104; תשמ״ג, 1039; תשמ״ד, 194, 1131; תשמ״ה, 32, 868, 1783; תשמ״ו, 63; תשמ״ז, 760, 803; תשמ״ח, 696, 696; תשמ״ט, 676, 809; תש״ן, 304, 548; תשנ״א, 147, 420, 991; תשנ״ב, 238, 1372; תשנ״ג, 760; תשנ״ד, 347, 1014; תשנ״ה, 488; תשנ״ו, 301, 1402; תשנ״ז, 593, 1227; תשנ״ט, 275; תשס״ב, 822; תשס״ג, 43; תשס״ט, 1225; תש״ע, 1502; תשע״א, 1216; תשע״ג, 1559.


בתוקף סמכויותינו לפי סעיפים 4, 5, 6, 7 ו־8 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז–1956 ולפי סעיף 47 לפקודת הרוקחים, אנו מתקינים תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״ו]
בתקנות אלה –
”תכשיר“ – תערובת של חמרים כימיים המכילה עד 15% של החומר הפעיל Aldicarb-2-methyl-2-(methylthio)-propionaldehyde-O-(methylcarbamoyl) oxime בתוארית גרגירית (פורמולציה גרנולרית);
”המנהל“ – מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיך;
”מכירה“ – לרבות העברה ללא תמורה;
”רכישה“ – לרבות קבלה ללא תמורה.
איסור מכירה
(א)
לא ימכור אדם תכשיר אלא למי שיש לו היתר מאת המנהל (להלן – היתר) ומסר העתק ממנו למוכר.
(ב)
המוכר ישמור את העתק ההיתר 24 חדשים לפחות ממועד המכירה.
איסור שימוש
לא ישתמש אדם בתכשיר אלא אם יש לו היתר ובהתאם לתנאיו.
תנאים למתן היתר
(א)
לא יתן המנהל היתר אלא אם נתקיימו במבקש שני אלה:
(1)
הוא כשיר להפעלת התכשיר לפי תעודה שהמנהל הכיר בה;
(2)
הוא המציא ערובה, להנחת דעתו של המנהל, לכיסוי נזק העלול להיגרם משימוש בתכשיר לבני אדם, לבעלי חיים, לצמחים או לסביבה.
(ב)
אין בהמצאת ערובה כדי לפטור את המבקש מאחריותו למלוא הנזק שגרם כאמור.
פרטים בהיתר
בהיתר יצויינו פרטים אלה:
(1)
שם המוכר ומענו;
(2)
שם הרוכש ומענו;
(3)
כמות התכשיר;
(4)
מטרת השימוש בתכשיר;
(5)
שם הגידול שלגביו ישתמשו בתכשיר;
(6)
האתר בו ישתמשו בתכשיר;
(7)
קבע המנהל תנאים – אותם תנאים.
אגרת היתר [תיקון: תשמ״א, תשמ״ג, תשמ״ה, [הודעות]]
(א)
בעד היתר לשימוש בתכשיר תשולם אגרה בסך 26 שקלים (נכון ליולי 1981; החל מיולי 2023, 43.50 ש״ח).
(ב)
(1)
הסכום האמור בתקנת משנה (א) יועלה לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, כלהלן:
(א)
ב־1 באפריל של כל שנה, אם עלה המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אוקטובר שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי;
(ב)
ב־1 ביולי של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אפריל של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש ינואר של אותה שנה, שיראו אותו כמדד היסודי;
(ג)
ב־1 באוקטובר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש יולי של אותה שנה, שיראו אותו כמדד החדש, לעומת המדד לחודש אפריל שקדם לו, שיראו אותו כמדד היסודי;
(ד)
ב־1 בינואר של כל שנה, אם עלה המדד לחודש אוקטובר של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד חדש, לעומת המדד לחודש יולי של השנה שקדמה לה, שיראו אותו כמדד היסודי.
(2)
סכום מוגדל כאמור יעוגל לשקל הקרוב.
(3)
בתקנה זו, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
(4)
המנהל הכללי של משרד החקלאות יפרסם הודעה ברשומות בדבר הגדלת האגרה עקב עליית המדד.
אמצעי בטיחות
(א)
לא יפעיל אדם תכשיר, ולא ייכנס אדם לאתר, שבו מופעל תכשיר, אלא אם הוא לבוש סרבל, כפפות מגומי או מחומר פלסטי ומגן פנים המונעים מגע ישיר בין גופו לבין התכשיר.
(ב)
המפעיל תכשיר יהיה מצויד במידע על אמצעים לגרימת הקאה וחמרי נגד (אנטידוט).
אחסנה
(א)
לא יחסין אדם תכשיר אלא במחסן שהוא בנין יציב או בחלק מבנין יציב, המיועד להחסנת חמרים רעילים בלבד.
(ב)
המחסן יוחזק נעול ומוגן במצב שלם, תקין ונקי ובאופן שלא יסכן חיי אדם, בעלי חיים או בריאותם בין במקום ובין בסביבה.
(ג)
בצד החיצון של דלת המחסן יהיה מוצג שלט אזהרה בגודל של 40×30 ס״מ לפחות, עשוי פח שעליו יסומנו המלים:

סכנה
רעל – חמרי הדברה

באותיות שגבהן לפחות 4 ס״מ, וכן יצויירו על השלט גולגולת ושתי עצמות בגודל של 15×10 ס״מ לפחות.
ארגז אחסנה
ארגז להחסנת תכשיר או להחזקת תכשיר בשעת הובלתו –
(1)
יהיה עשוי מתכת או עץ שעביו לא פחות מ־2 ס״מ ומצופה פח מבחוץ;
(2)
יוחזק בתוך בנין שנתקיימו בו הוראות תקנה 7;
(3)
יהיה מצוייד במנעול ויוחזק נעול והמפתח יימצא בידי בעל היתר;
(4)
יוחזק במצב נקי, שלם ותקין בתנאים שלא יסכנו חיי אדם או בריאותו.
איסור פיזור תכשיר
(א)
לא יתחיל אדם בפיזור תכשיר, אלא לאחר שיציב שלט אזהרה במקומות, בנוסח, בגודל ובאופן שצויינו בתוספת.
(ב)
שלט אזהרה לא יוסר לפני תום 90 ימים מיום פיזור התכשיר.
(ג)
לא יפזר אדם תכשיר מן האויר, ולא יסייע ולא יגרום לפיזור כאמור, לא במעשה ולא במחדל.
השמדת אריזות ריקות
אריזות ריקות של תכשיר יושמדו על ידי שריפתן מיד עם תום פעולות ההדברה.
איסוף וניקוי
(א)
לא ישאיר אדם באתר הדברה אריזות שלא השתמש בהן, אריזות ריקות או כלי שהשתמש בו לפיזור התכשיר.
(ב)
כלי שהשתמשו בו לצורך הדברה בתכשיר ינוקה בו ביום אך לא במיתקן המיועד לרחצת בני אדם.
שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין בדבר הסדר מכירה, שימוש, טיפול והחזקה של רעלים, של תכשירים כימיים ושל תכשירי הדברה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הגנת הצומח (שימוש והחזקה של אלדיקרב–טמיק), תשל״ח–1978“.

תוספת

(תקנה 9)

שלט אזהרה יהיה בצורה זו ובנוסח זה:
خطر
הכניסה אסורה
סכנה
רעל מסוכן לבני־אדם ולבעלי־חיים
שם הרעל
خطر
שלט האזהרה יהיה בגודל 40×70 ס״מ, עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המלה ”סכנה“ הן בגודל של 8 ס״מ והגולגולת היא בגודל של 20×15 ס״מ; השלט יוצג במקום בולט ובגובה של מטר אחד לפחות מפני הקרקע.
שלטי אזהרה יוצגו בכל אחת מצלעות השטח והמרחק ביניהם לא יעלה על 100 מטר.


י׳ בשבט תשל״ח (18 בינואר 1978)
  • אריאל שרון
    שר החקלאות
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.