לדלג לתוכן

תקנות הגנת הצומח (שימוש בפלואורואצטאמיד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנת הצומח (שימוש בפלואורואצטאמיד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הצומח (שימוש בפלואורואצטאמיד), תשכ״ח–1967

תקנות בדבר שימוש בפלואורואצטאמיד


ק״ת תשכ״ח, 89.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו־7 לחוק הגנת הצומח, תשט״ז–1957 [צ״ל: תשט״ז–1956], אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חומר טכני“ – פלואורואצטאמיד – חומר פעיל לרבות תרכיז מתחלב;
”פתיון חיטה“ – חיטה מורעלת בחומר טכני;
”פתיון בשר“ – אפרוח מורעל בחומר טכני;
הגבלות על החזקת חומר טכני
(א)
לא ימכור אדם, לא יקנה, לא יעביר לאחר ולא יחזיק חומר טכני אלא אם ניתן לו היתר בכתב לכך מאת מנהל האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות (להלן – המנהל).
(ב)
היתר כאמור בתקנת משנה (א) יינתן אך ורק במקרים הבאים:
(1)
לשם ייצור פתיון חיטה – ליצרן בלבד;
(2)
לשם הכנת פתיון בשר – לאדם שלדעת המנהל יש לו הידע בהכנת פתיון בשר וכל הכרוך בנקיטת אמצעי זהירות בהכנה כזו, והמנהל שוכנע שיש בידו ערובה מספקת לכיסוי כל נזק לבריאות אדם ולבעלי חיים העלול להיגרם בעקבות הכנת פתיון בשר.
פיזור פתיון חיטה
(א)
לא יפזר אדם פתיון חיטה אלא לשם השמדת נברנים וחולדים בשיטה ובכמויות הבאות:
(1)
פיזור בכלי יד ייעשה אך ורק לתוך חור או לידו בכמות שלא תעלה על 12 גרעינים לחור ובתנאי שפיזור הגרעינים ליד החור לא ייעשה בשיטה שבה ייערמו הגרעינים לערימות;
(2)
פיזור בכלים מיכניים, למעט פיזור ממטוס, ייעשה בכמות שאינה עולה על 400 גרם לדונם, בתנאי שלא יפוזרו למעלה מ־15 גרעינים על כל מטר מרובע ובתנאי שלא יתהוו ערימות.
(ב)
למרות האמור בתקנת משנה (א) רשאי המנהל לתת היתר בכתב לפיזור פתיון חיטה בשיטה ובכמויות אחרות; בהיתר יפורטו השיטה, המקומות והמועדים שבהם יש לפזר את הפתיונות.
פיזור פתיון חיטה ממטוס
לא יפזר אדם פתיון חיטה ממטוס אלא אם הוא ממלא אחר שנים אלה:
(1)
ניתן לו היתר לכך מהמנהל;
(2)
יש לו הידע בפיזור פתיון חיטה ממטוס ובנקיטת אמצעי זהירות בכל הכרוך בפיזור פתיון חיטה ממטוס.
הגבלות על פיזור פתיונות בשר
לא יפזר אדם פתיון בשר אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאיו; בהיתר יפורטו השיטה, המקומות והמועדים שבהם יש לפזר את הפתיונות.
תנאים למתן היתרים לפיזור פתיונות
היתר בכתב כאמור בתקנות 3(ב), 4 ו־5 יינתן לאדם שלדעת המנהל יש לו הידע בפיזור פתיונות והמנהל שוכנע שיש בידו ערובה מספקת לכיסוי כל נזק לבריאות אדם ובעלי־חיים העלול להיגרם בעקבות פיזור פתיונות כאמור.
נקיטת אמצעי זהירות
(א)
לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני שיפזר אדם פתיונות כאמור בתקנות 3, 4 ו־5 יפרסם על לוח המודעות של הרשות המקומית שבתחומה הוא מתכוון לפזר את הפתיונות, ובכל דרך אחרת שיורה לו עליה המנהל, מודעה לכל תושבי האזור ובה פירוט המקומות, המועדים והשיטה שבהם יפזר את הפתיונות.
(ב)
לפני פיזור הפתיונות בשיטות האמורות בתקנות 3(ב) ו־5 וכן פיזור פתיונות בכל שיטה שהיא בקירבת מקום שבו מצויים בני אדם או בעלי־חיים דרך קבע או ארעי ובקרבת דרך המשמשת למעבר לבני אדם או לבעלי־חיים – יציג המפזר בגבולות שטח הפיזור שלטי אזהרה בנוסח, בצורה, באופן ובמרווחים שנקבעו בתוספת.
(ג)
שלטי האזהרה יוסרו מהשטח כתום 21 יום מיום פיזור הפתיונות.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), במקרים בהם חלה חובת איסוף של פתיונות לאחר פיזורם בשטח לפי תקנה זו, יוסרו שלטי האזהרה לאחר איסוף הפתיונות.
(ה)
אדם שפיזר פתיונות בשר יאסוף את הנותר מהם עד שעה 10.00 בבוקר שלמחרת יום הפיזור.
(ו)
אדם שפיזר פתיונות חיטה כאמור בתקנה 3(ב) יאסוף את הגרעינים כעבור תקופה שלא תעלה על 21 יום ויקברם באדמה בעומק שלא יפחת מ־50 ס״מ.
(ז)
לא ישאיר אדם בכל מקום שהוא חומר טכני, פתיונות שלא פוזרו, אריזות פתוחות או סגורות המכילות חומר טכני או פתיונות, או אריזות ריקות שהכילו חמרים כאלה.
(ח)
לא יפזר אדם פתיונות בחצרות, ליד בתי מגורים או במקום שבו מצויים בני אדם או בעלי־חיים דרך קבע או ארעי וכן על דרכים המשמשות למעבר לבני אדם או לבעלי־חיים.
החסנת חומר טכני או פתיון
(א)
לא יחזיק אדם מלאי של חומר טכני או של פתיון חיטה, אלא במחסן, או במקום מבודד המיועד להחסנת חמרים רעילים בלבד, הסגורים מכל צדיהם, נעולים על מסגר ומוגנים בפני כל מגע אדם ובעלי־חיים.
(ב)
אדם שהחסין מלאי של חומר טכני או של פתיון חיטה יציב במקום ההחסנה שלט אזהרה מתאים באופן הנראה לעין ושעליו מסומנים בצבע אדום סימן גולגולת ושתי עצמות מצטלבות, וכן המלים ”סכנה רעל“.
אריזת פתיון חיטה וסימונו
(א)
פתיון חיטה לא יימכר אלא בפחים הנסגרים היטב ובאריזה שלא תפחת מ־5 ק״ג.
(ב)
על כל אריזה של פתיון חיטה יסמן היצרן באופן בולט בצבע אדום סימן גולגולת ושתי עצמות מצטלבות והמלים ”חיטה מורעלת בפלואורואצטאמיד“.
פיזור ממטוס
אדם המפזר פתיון חיטה ממטוס או הגורם לכך יפעל בדרך שתמנע נחיתה של פתיון בחצרות, ליד בתי מגורים או במקום שבו מצויים בני אדם או בעלי־חיים דרך קבע או ארעי.
שמירת דינים אחרים
הוראות תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל דין אחר.
ביטול
תקנות הגנת הצומח (שימוש בפלואורואצטאמיד), תשכ״ה–1965 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הגנת הצומח (שימוש בפלואורואצטאמיד), תשכ״ח–1967“.

תוספת

(תקנה 7)

שלט אזהרה יהיה בצורה ובנוסח כדלהלן:
خطر
הכניסה אסורה
סכנה
רעל מסוכן לבני־אדם ולבעלי־חיים
פלואורואצטאמיד
خطر
(הערה: במקור נשמטו מדוגמת השלט סימני האזהרה בצורת גולגולת).
שלט אזהרה יהיה בגודל 40×70 ס״מ, עשוי פח במסגרת עץ, כתוב בצבע אדום על רקע לבן, כשאותיות המלה ”סכנה“ הן בגודל של 8 ס״מ והגולגולת היא בגודל של 20×12 ס״מ, והוא יוצג במקום הנראה לעין ובגובה של לא פחות ממטר אחד מעל פני הקרקע.
שלטי אזהרה יוצגו במרחקים של מאה מטר זה מזה; היה אורך אחת מצלעות שטח הפיזור קטנה ממאה מטר, יוצג לפחות שלט אזהרה אחד באותה צלע.


כ״ג באלול תשכ״ז (28 בספטמבר 1967)
  • חיים גבתי
    שר החקלאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.