חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 1480; תשמ״ה, 1146; תשס״ב, 1267.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13, 14, 15 ו־36 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, התשי״ז–1957, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חוק בתי המשפט, תשי״ז–1957 הוחלף בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984.


סדרי בקשה לעיון במידע
המבקש לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, יגיש לבעל מאגר המידע או למחזיקו בקשה בכתב, חתומה בידו שתכלול את הפרטים המפורטים בטופס שבתוספת הראשונה; היה המבקש נתון להשגחת אפוטרופוס תוגש הבקשה בכתב בידי האפוטרופוס בשמו של המבקש תוך מילוי הפרטים בטופס שבתוספת הראשונה בשינויים המתאימים.
מקום העיון במידע
(א)
ניתן לעיין במידע, בתדפיס או במצג, במקום הישוב שבו נמצא המאגר ובשעה משעות היום שקבע לכך הבעל או המחזיק של מאגר המידע, ובלבד שהמועד יחול תוך 30 ימים מיום שנתקבלה הבקשה לעיון; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב־15 ימים נוספים.
(ב)
דין מסירה אישית של תדפיס של המידע למבקש העיון כדין מתן זכות עיון במידע.
סדרי העיון
המעיין במידע בתחומי מאגר המידע –
(1)
לא יגרום נזק למכשיר המשמש להצגת המידע;
(2)
לא יגרום קרע בגוף תדפיס שנמסר לעיונו;
(3)
לא ירשום או ימחוק בתדפיס, לא יצמיד לו כל גוף זר ולא ילכלך אותו;
(4)
לא יוציא תדפיס מרשות הבעל או המחזיק של מאגר המידע ללא קבלת רשותו.
דחיית בקשה לעיון
בעל מאגר מידע או מחזיקו רשאי לדחות בקשה לעיון מנימוקים אלה:
(1)
על המידע חלות הוראות סעיף 13(ה) לחוק;
(2)
מאגר המידע הוא לשכת שירות המעבדת ומחסינה מידע בעד לקוחותיה – אם הפנה את המבקש לבעל המידע שלמענו הוא מבצע את שירותי העיבוד או ההחסנה;
לענין תקנה זו, ”לשכת שירות“ – מאגר שמטרתו העיקרית עיבוד נתונים אוטומטי לציבור הרחב תמורת תשלום.
הודעה על סירוב
(א)
סירב בעל או מחזיק של מאגר מידע להתיר עיון במידע, יודיע על כך למבקש תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, בטופס המפורט בתוספת השניה; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב־15 ימים נוספים.
(ב)
דין אי מתן תשובה למבקש תוך התקופה הנזכרת בתקנת משנה (א) כדין הודעת סירוב.
תשלום בעד העיון
המבקש לעיין במידע כאמור בתקנות אלה ישלם לבעל או למחזיק של מאגר המידע תשלום בסך 20 שקלים.
בקשה לתיקון מידע או מחיקתו
(א)
בקשה לתיקון מידע או למחיקת מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, תוגש במכתב רשום לפי מען בעל המאגר, ואם הוא תושב חוץ – לפי מען מחזיק המאגר; נענה בעל המאגר לבקשה, יודיע על התיקון או המחיקה למבקש ולכל מי שקיבל ממנו את המידע תוך שלוש השנים שקדמו לתיקון או למחיקה.
(ב)
סירב בעל מאגר המידע או מחזיקו, לפי הענין, לתקן או למחוק את המידע כמבוקש, יודיע על כך למבקש תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב־15 ימים נוספים.
(ג)
דין אי מתן תשובה למבקש תוך התקופה הנזכרת בתקנת משנה (ב) כדין הודעת סירוב.
הגשת ערעור
על סירוב לאפשר עיון במידע כאמור בתקנה 5 או לתקן או למחוק מידע כאמור בתקנה 7 רשאי המבקש לערער לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא המאגר, תוך 30 ימים מיום הודעת הסירוב.
המשיב בערעור
המשיב בערעור יהיה בעל מאגר המידע או מחזיקו.
צורת הערעור [תיקון: תשס״ב]
(א)
(ב)
נתקבל הערעור יהיו מועדי עיון, תיקון או מחיקה כפי שיקבע בית המשפט.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב באלול התשמ״א (11 בספטמבר 1981).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

(הושמטה)

תוספת שניה

(תקנה 5)

[תיקון: תשמ״ה]
(הושמטה)


ג׳ באלול התשמ״א (2 בספטמבר 1981)
  • משה נסים
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.