לדלג לתוכן

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשנ״א–1991


ק״ת תשנ״א, 640; תשנ״ה, 1674; תשנ״ז, 1153; תשנ״ח, 423; תשס״ב, 1026; תשס״ח, 714; תשע״ו, 1199; תשע״ח, 455.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983 (להלן – הפקודה), ששר הבריאות נטל לעצמו לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה, וסמכות שר החקלאות לפי סעיפים 2 ו־7 לחוק הגנת הצומח, התשט״ז–1955 (להלן – החוק), אנו מתקינים תקנות אלה:


פקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 הוחלפה בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983; לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”חומר הדברה“ – חומר כימי או תערובת חמרים כימיים, למעט דשנים וזבלים, המכילים חומר פעיל אחד או יותר, המיועדים למטרות כמפורט להלן:
(1)
ויסות צמיחה, פריחה או פוריות בצמחים;
(2)
מניעת מחלות חסר ומחלות אחרות של צמחים;
(3)
שילוך עלים;
(4)
ביעור, דחיה או משיכה של נגעים בצמחים, ויסות גידולם או מניעתם;
(5)
ביעור, דחיה, משיכה או מניעה של טפילים חיצוניים פרוקי רגליים בבעלי חיים;
”מזון“ – כמשמעותו בסעיף 1 לפקודה;
”מספר CAS“ – מספרו של חומר ההדברה כמצויין בפנקס רישום השמות הכימיים של חמרים כימיים ונוסחתם, שמוציאה לאור האגודה הכימית האמריקנית;
”הקודקס“ – קודקס אלימנטריוס משנת 1986, מהדורה שניה, כרך 13, שפורסם בידי ארגון הבריאות העולמי וארגון המזון והחקלאות של האו״ם, כפי שיעודכן מזמן לזמן, ושהופקד לעיון הציבור בספריית משרד הבריאות, רח׳ דוד המלך 20, ירושלים, ובספרית האגף להגנת הצומח ולבקורת של משרד החקלאות בבית דגן;
”השיעור המותר“ – שיעור השארית המותר, לפי הענין –
(1)
לגבי מזון המיוצר בישראל – שיעורו של חומר הדברה כמפורט בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, לפי הענין;
(2)
לגבי מזון המיובא לישראל – השיעור כמפורט בפסקה (1) או בקודקס;
(3)
לגבי מזון שלא פורט בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס לענין חומר הדברה מסויים – שארית שאינה עולה על 10% מהרמה המרבית הנמוכה ביותר שפורטה בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס לאותו חומר ההדברה;
”שארית“ – סך הכל של חומר הדברה, תולדיו וחמרי הפירוק שלו כמפורט בתוספת השלישית;
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
שארית מותרת
לא ייצר אדם לשם מכירה, לא ייבא ולא ישווק מזון המכיל או נושא עליו שארית, אלא אם כן שיעורה אינו עולה על השיעור המותר.
שארית במזון מורכב
משמש מזון המפורט בתוספת הראשונה, בתוספת השניה או בקודקס (להלן – המצרך הראשון), להכנת מצרך מזון אחר, לרבות מצרך מזון המורכב מכמה מצרכי מזון אחרים (להלן – המצרך השני), יכול שמצרך המזון השני יכיל שארית שחדרה עקב השימוש במצרך הראשון ובלבד שהיא לא תעלה על השיעור המותר.
מזון פסול [תיקון: תשנ״ה]
קבע המנהל כי מזון אינו עומד בדרישות תקנות אלה, יראו אותו מזון כבלתי ראוי למאכל אדם. לענין תקנה זו, ”המנהל“ – כל אחד מאלה או מי שהוא הסמיכו לכך, בכתב:
(1)
ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות;
(2)
מנהל שירות המזון במשרד הבריאות;
(3)
מנהל האגף להגנת הצומח ולבקורת במשרד החקלאות;
(4)
מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.
נטילת דוגמאות
מפקח רשאי, בכל עת סבירה, להיכנס לחצרים שבהם מגדלים צמחים, מייצרים, מכינים, מחסינים, אורזים או מוכרים מזון שחלות לגביו הוראות תקנות אלה וליטול דוגמאות ממנו או מכל תווית שנועדה לסימון המזון וכל כלי קיבול שבו אורזים מזון כאמור.
דיגום ובדיקה
דיגום ובדיקה של מזון לענין קביעת שיעור שארית של חמרי הדברה בהם יבוצעו כמפורט בחלקים 5 ו־6 של הקודקס.
ביטול
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), התשל״א–1970 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.
[תיקון: תשנ״ז, תשס״ב, תשס״ח, תשע״ו, תשע״ח]

תוספת ראשונה

(תקנה 1 ו־2)

שאריות מותרות של חומרי הדברה במזון
(בחלקים למיליון)

טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 177
שם חומר ההדברה – אבמקטין
ABAMECTIN
מספר CAS‏: 6595-55-3
אבוקדו0.02FI 0326
אבטיח0.01VC 0432
אגוז אדמה0.01SO 0697
אגס0.02FP 0230
אפרסק0.02FS 0247
בצל0.01VA 0386
גזר0.01VR 0577
דלורית0.01VP 0540
דלעת0.01VC 0429
זית0.01FT 0305
זעתר0.05HH 0750
חימצה0.02VD 0524
חציל0.01VO 0440
טרגון0.05HH 0749
כותנה, זרעים0.01SO 0691
כרפס (שורש ועלים)0.01VR 0578
מלון0.01VC 0046
מלפפון0.01VC 0424
מנטה0.05HH 0738
נקטרינה0.02FS 0245
עגבניה0.02VO 0448
עירית0.05HH 0727
ענבים0.02FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.05HH 0740
פלפל0.02VO 0051
פפריקה0.02VO 4299
פרי הדר0.01FC 0001
קורנית0.05HH 0750
רוזמרין0.05HH 0741
ריחן0.05HH 0722
שזיף0.01FS 0014
תות שדה0.02FB 0275
תמר0.01FT 0295
תפוח0.02FP 0226
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אוקסדיאזון
OXADIAZON
מספר CAS‏: 19666-30-9
אבוקדו0.02FI 0326
בטטה0.02VR 0508
בננה0.02FI 0327
בצל0.02VA 0386
זית0.02FT 0305
חציל0.02VO 0440
ירקןת עלים0.02VL 0053
ירקות שורש0.02VR 0075
כרוביים0.02VB 0040
כרפס (שורש ועלים)0.02VR 0578
עגבניה0.02VO 0448
ענבים0.02FB 0269
פירות0.02AO2 0002
פלפל0.02VO 0051
פרי הדר0.02FC 0001
צמחי תבלין0.02HH 0726
שום0.02VA 0381
תות שדה0.02FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אוקסדיארגיל
OXADIARGYL
מספר CAS‏: 39807-15-3
אבטיח0.01VC 0432
עגבניה0.01VO 0448
שום0.01VA 0381
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אוקסוליניק אסיד
OXOLINIC ACID
מספר CAS‏: 14698-29-4
אגס0.01FP 0230
חבוש0.01FP 0231
שסק0.01FP 0228
תפוח0.01FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אוקסיפלורפן
OXYFLUORFEN
מספר CAS‏: 4287-03-3
אבוקדו0.02FI 0326
אבטיח0.02VC 0432
בננה0.02FI 0327
בצל0.02VA 0386
זית0.02FT 0305
חמנית, גרעינים0.02SO 0702
חציל0.02VO 0440
ירקות0.02AO 0001
ירקות שורש0.02VR 0075
כותנה, זרעים0.02SO 0691
כרוב0.02VB 0041
כרובית0.02VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.02VR 0578
עגבניה0.02VO 0448
ענבים0.02FB 0269
פירות0.02AO2 0002
פקאן0.02TN 0672
פרי הדר0.02FC 0001
קינרס0.02VS 0620
רימון0.02FI 0355
שום0.02VA 0381
שקד0.02TN 0660
תות שדה0.02FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
ספר החומר בקודקס CX 126
שם חומר ההדברה – אוקסמיל
OXAMYL
מספר CAS‏: 23135-22-0
בצל0.005VA 0386
בננה0.01FI 0327
גזר0.01VR 0577
חציל2.00VO 0440
מלפפון0.01VC 0424
עגבניה0.01VO 0448
פלפל0.01VO 0051
שום0.005VA 0381
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 056
שם חומר ההדברה אורתו פניל פנול
ORTHO PHENYLPHENOL
מספר CAS‏: 90-43-7
פרי הדר10.0FC 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 129
שם חומר ההדברה – אזוציקלוטין
AZOCYCLOTIN
מספר CAS‏: 41083-11-8
אגוז אדמה1.00SO 0697
אגס2.00FP 0230
חציל0.10VO 0440
כותנה, זרעים0.10SO 0691
עגבניה0.10VO 0448
תות שדה0.50FB 0275
תפוח1.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 229
שם חומר ההדברה – אזוקסיסטרובין
AZOXYSTROBIN
מספר CAS‏: 13186-33-8
אבטיח0.01VC 0432
אגוז אדמה0.01SO 0697
אפונה1.00VP 0063
אפרסמון0.10FI 0352
אפרסק0.20FS 0247
בצל0.05VA 0386
בצל ירוק15.0HH 0092
גזר1.00VR 0577
זית0.10FT 0305
חיטה0.05GC 0654
חימצה0.05VD 0524
חמנית, גרעינים0.05SO 0702
חציל0.50VO 0440
טרגון0.60HH 0749
כוסברה0.60HH 0092
כותנה, זרעים0.02SO 0691
כרפס (שורש ועלים)0.50VR 0578
מלון0.02VC 0046
מלפפון0.50VC 0424
מנגו0.05FI 0345
מנטה2.00HH 0738
מרווה2.00HH 0743
משמש0.70FS 0240
נקטרינה0.10FS 0245
עגבניה0.50VO 0448
עירית15.0HH 0727
ענבים0.60FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.10HH 0740
פלפל0.50VO 0051
פפריקה0.50VO 4299
פרי הדר0.30FC 0001
קורנית0.60HH 0750
קישוא0.05VC 0431
רוזמרין0.60HH 0741
רוקולה15.0HH 0092
ריחן2.00HH 0722
רימון0.20FI 0355
שבולת שועל0.05GC 0647
שום0.05VA 0381
שזיף0.05FS 0014
שמיר2.50HH 0730
שעועית ירוקה0.01VP 0526
שקד2.00TN 0660
תירס0.02GC 0645
תפוח0.30FP 0226
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אטרזין
ATRAZINE
מספר CAS‏: 1912-24-9
ביצים0.02PE 0112
בשר0.02MM 0095
בשר עוף0.02PM 0110
חלב0.02ML 0106
סורגום0.20GC 0651
תירס0.01GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – איזוקסאבן
ISOXABEN
מספר CAS‏: 82558-50-7
פרי הדר0.01FC 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – איזוקסאדיפן אתיל
ISOXADIFEN ETHYL
מספר CAS‏: 1635020-33-0
תירס0.05GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מס החומר בקודקס CX 222
שם חומר ההדברה – איזוקסאפלוטול
ISOXAFLUTOLE
מספר CAS‏: 141112-29-0
חיטה0.01GC 0654
חימצה0.01VD 0524
תירס0.01GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מס החומר בקודקס CX 272
שם חומר ההדברה – אימזאמוקס
IMAZAMOX
מספר CAS‏: 114311-32-9
אגוז אדמה0.01SO 0697
אספסת0.01AL 1021
אפונה0.01VP 0063
בקיה0.01AL 1029
שעועית ירוקה0.01VP 0526
תלתן0.01AL 1023
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אימזטאפיר
IMAZETHAPYR
מספר CAS‏: 81335-77-5
אפונה0.01VP 0063
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מס החומר בקודקס CX 266
שם חומר ההדברה – אימזפיק
IMAZAPIC
מספר CAS‏: 104098-48-8
אגוז אדמה0.01SO 0697
עגבניה0.10VO 0448
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מס החומר בקודקס CX 267
שם חומר ההדברה – אימזפיר
IMAZAPYR
מספר CAS‏: 81334-34-1
תמר0.01FT 0295
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 110
שם חומר ההדברה – אימזליל
IMAZALIL
מספר CAS‏: 35554-44-0
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק0.05FS 0247
בננה2.00FI 0327
מלון2.00VC 0046
משמש0.05FS 0240
פרי הדר5.00FC 0001
שזיף0.05FS 0014
תפוח0.05FP 0226
תפוח אדמה5.00VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 206
שם חומר ההדברה – אימידקלופריד
IMIDACLOPRID
מספר CAS‏: 138261-41-3
אבטיח0.10VC 0432
אגס0.30FP 0230
אורגנו2.00HH 4757
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק0.30FS 0247
בננה0.05FI 0327
בצל0.30VA 0386
בצל ירוק2.00HH 0092
ברוקולי0.50VB 0400
גזר0.05VR 0577
זית1.00FT 0305
חומעה2.00HH 0092
חיטה0.30GC 0654
חימצה0.30VD 0524
חציל0.30VO 0440
טרגון2.00HH 0749
כוסברה2.00VL 0465
כותנה, זרעים0.10SO 0691
כרוב0.50VB 0041
כרובית0.50VB 0404
כרוב סיני0.50VL 0467
מיורם2.00HH 0736
מיזונה2.00ZH 0004
מלון0.10VC 0046
מלפפון1.00VC 0424
מנגו0.20FI 0345
מנטה2.00HH 0738
מרווה2.00HH 0743
משמש0.50FS 0240
נקטרינה0.30FS 0245
סלק עלים2.00VL 0464
עגבניה3.00VO 0448
עירית0.30HH 0727
עלי טטסוי2.00ZZ 0211
ענבים0.10FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
פלפל0.30VO 0051
פקאן0.30TN 0672
פרי הדר0.50FC 0001
קולרבי0.50VB 0405
קורנית2.00HH 0750
קישוא1.00VC 0431
רוזמרין2.00HH 0741
רוקולה2.50HH 0750
ריחן2.00HH 0722
רימון1.00FI 0355
שזיף0.30FS 0014
שמיר2.00HH 0730
שקד0.30TN 0660
תות שדה0.10FB 0275
תירס0.01GC 0645
תמר0.05FT 0295
תפוח0.30FP 0226
תפוח אדמה0.50VR 0589
תרד2.00VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 216
שם חומר ההדברה – אינדוקסקרב
INDOXACARB
מספר CAS‏: 144171-61-9
אבטיח0.02VC 0432
אגוז אדמה0.02SO 0697
אורגנו2.00HH 4757
אפונה0.02VP 0063
אפונת שלג0.02HH 0092
בצל ירוק2.00HH 0092
גזר0.05VR 0577
חימצה0.02VD 0524
חסה0.02VL 0482
טרגון2.00HH 0749
כוסברה2.00HH 0092
כותנה, זרעים0.02SO 0691
כרוב0.02VB 0041
כרובית0.02VB 0404
כרפס (שורש ועלים)2.00VS 4595
מיורם2.00HH 0736
מלון0.02VC 0046
מליסה2.00HH 0092
מנטה2.00HH 0738
מרווה2.00HH 0743
עגבניה0.20VO 0448
עירית2.00HH 0727
ענבים1.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
פלפל0.02VO 0051
קורנית2.00HH 0750
רוזמרין2.00HH 0741
רוקולה2.00HH 0092
ריחן2.00HH 0722
רימון0.10FI 0355
שמיר2.00HH 0730
שעועית ירוקה0.02VP 0526
תות שדה0.20FB 0275
תירס0.02GC 0645
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 111
שם חומר ההדברה – איפרודיון
IPRODIONE
מספר CAS‏: 36734-19-7
אגס10.0FP 0230
בטטה0.10VR 0508
בצל0.20VA 0386
ברוקולי5.00VB 0400
גזר10.0VR 0577
חסה10.0VL 0482
חציל5.00VO 0440
כרוב סיני5.00VL 0467
כרובית5.00VB 0404
כרפס (שורש ועלים)5.00VR 0578
מלון2.00VC 0046
מלפפון2.00VC 0424
מנגו5.00FI 0345
משמש1.00FS 0240
נקטרינה1.00FS 0245
עגבניה5.00VO 0448
ענבים10.0FB 0269
פלפל5.00VO 0051
פרי הדר1.00FC 0001
קישוא5.00VC 0431
שזיף1.00FS 0014
תות שדה10.0FB 0275
תירס5.00GC 0645
תפוח10.0FP 0226
תפוח אדמה0.10VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – איפרוואליקרב
IPROVALICARB
מספר CAS‏: 140923-17-7
בצל0.05VA 0386
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
עירית1.50HH 0727
ענבים0.05FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אלאכלור
ALACHLOR
מספר CAS‏: 15972-60-8
אגוז אדמה0.02SO 0697
חמנית, גרעינים0.02SO 0702
כותנה, זרעים0.02SO 0691
תירס0.02GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אמ.אס.אמ.אי.
MSMA
מספר CAS‏: 2163-80-6
כותנה, זרעים0.01SO 0691
פירות0.01AO2 0002
פרי הדר0.01FC 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה - 1 מתיל סיקלופרופן אמ.סי.פי.
1-METHYL CYCLOPROPENE-MCP
מספר CAS‏: 3100-04-7
אגס0.01FP 0230
תפוח0.01FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 257
שם חומר ההדברה – אמ.סי.פי.איי.
MCPA
מספר CAS‏: 94-74-6
דגניים (גרעינים)0.50GC 0080
וידן0.50ZZ 0016
תירס0.50GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר חומר בקודקס CX 260
שם חומר ההדברה – אמטוקטרדין
AMETOCTRADIN
מספר CAS‏: 865318-97-4
בצל0.10VA 0386
מלפפון0.02VC 0424
עגבניה0.02VO 0448
ענבים0.50FB 0269
קישוא0.05VC 0431
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 122
שם חומר ההדברה – אמיטרז
AMITRAZ
מספר CAS‏: 33089-61-1
אגוז אדמה0.50SO 0697
אגס0.50FP 0230
אפרסמון0.50FI 0352
אפרסק0.50FS 0247
בשר, בקר וצאן0.05MM 096
בשר, בקר וצאן, חלקי פנים0.20MO 096
דבש0.20 
זית0.50FT 0305
חלב0.01ML 0106
כותנה, זרעים0.50SO 0691
שזיף0.50FS 0014
תפוח0.50FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 079
שם חומר ההדברה – אמינוטריאזול (אמיטרול)
AMINOTRIAZOLE (AMITROL)
מספר CAS‏: 61-82-5
אבוקדו0.02FI 0326
אגס0.02FP 0230
אנונה0.02FI 0030
אפרסמון0.02FI 0352
אפרסק0.02FS 0247
גויאבה0.02FT 0336
זית0.02FT 0305
חימצה0.02VD 0524
חמנית, גרעינים0.02SO 0702
חרוב0.02FT 0291
כותנה, זרעים0.02SO 0691
מנגו0.02FI 0345
משמש0.02FS 0240
סורגום0.02GC 0651
עגבניה0.02VO 0448
ענבים0.02FB 0269
פג׳ויה0.02FI 0335
פקאן0.02TN 0672
פרי הדר0.02FC 0001
קיוי0.02FI 0341
שזיף0.02FS 0014
שקד0.02TN 0660
תירס0.02GC 0645
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 247
שם חומר ההדברה – אממקטין בנזואט
EMAMECTIN BENZOATE
מספר CAS‏: 137512-74-4
אגס0.02FP 0230
אפרסק0.01FS 0247
בטטה0.01VR 0508
בצל ירוק0.10HH 0092
ברוקולי0.01VB 0400
גזר0.01VR 0577
חבוש0.20FP 0231
חסה0.10VL 0482
חציל0.01VO 0440
טרגון0.10HH 0749
כוסברה0.10HH 0092
כותנה, זרעים0.01SO 0691
כרוב0.01VB 0041
כרובית0.01VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.01VR 0578
מיזונה0.10ZH 0004
מנטה0.10HH 0738
מרווה0.10HH 0743
משמש0.01FS 0240
נקטרינה0.01FS 0245
סלק עלים0.10VL 0464
עגבניה0.01VO 0448
עירית0.10HH 0727
עלי טטסוי0.10ZZ 0211
ענבים0.30FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.10HH 0740
פלפל0.01VO 0051
קולורבי0.01VB 0405
קורנית0.10HH 0750
רוזמרין0.10HH 0741
רוקט/רוקולה0.10VL 4372
ריחן0.10HH 0722
רימון0.01FI 0355
שזיף0.01FS 0014
שמיר0.10HH 0730
שקד0.01TN 0660
תות שדה0.01FB 0275
תירס0.01GC 0645
תפוח0.02FP 0226
תפוח אדמה0.01VR 0589
תרד0.10VL 0502
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 204
שם חומר ההדברה – אספנוולראט
ESFENVALERATE
מספר CAS‏: 66230-04-4
אפרסק5.00FS 0247
בצל0.05VA 0386
גזר0.05VR 0577
דלורית0.50VP 0540
דלעת0.50VC 0429
חציל0.50VO 0440
כותנה, זרעים0.20SO 0691
כרוב3.00VB 0041
כרובית2.00VB 0404
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
סלק אדום (שורש ועלים)0.05VR 0574
סלק מספוא0.05AM 1051
עגבניה1.00VO 0448
ענבים0.50FB 0269
פלפל0.50VO 0051
קינרס0.20VS 0620
שום0.05VA 0381
שעועית ירוקה0.10VP 0526
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 242
שם חומר ההדברה – אצטאמיפריד
ACETAMIPRID
מספר CAS‏: 135410-20-7
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.05FP 0230
אפרסמון0.10FI 0352
אפרסק0.05FS 0247
בצל ירוק3.00HH 0092
גזר0.05VR 0577
דלורית0.02VP 0540
דלעת0.02VC 0429
זית0.05FT 0305
חסה0.05VL 0482
חציל0.05VO 0440
טרגון3.00HH 0749
כוסברה3.00HH 0092
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוביים0.05VB 0040
כרפס (שורש ועלים)3.00VR 0578
מיורם3.00HH 0736
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
מנטה3.00HH 0738
מרווה3.00HH 0743
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.20VO 0448
ענבים0.05FB 0269
עשב לימון3.00HH 0092
פטרוסלינון (שורש ועלים)3.00HH 0740
פלפל0.05VO 0051
פרי הדר0.05FC 0001
קורנית3.00HH 0750
קישוא0.05VC 0431
רוזמרין3.00HH 0741
רוקולה3.00HH 0092
ריחן3.00HH 0722
רימון0.10FI 0355
שזיף0.05FS 0014
שמיר3.00HH 0730
שקד0.05TN 0660
תירס0.05GC 0645
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אצקוינוסיל
ACEQUINOCYL
מספר CAS‏: 57960-19-7
אבטיח0.05VR 0508
בצל ירוק0.70HH 0092
חציל0.70VD 0524
טרגון0.70HH 0749
כוסברה0.70HH 0092
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
מנטה0.70HH 0738
מרווה0.70HH 0743
עגבניה0.70VO 0448
עירית0.70HH 0727
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.70HH 0740
פלפל0.70VO 0051
קורנית0.70HH 0750
רוזמרין0.70HH 0741
רוקולה0.70HH 0092
ריחן0.70HH 0722
שמיר0.70HH 0730
תות שדה0.02FB 0275
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר הדברה – אקלוניפן
ACLONIFEN
מספר CAS‏: 74070-46-5
בטטה0.02VR 0508
בצל0.01VA 0386
חימצה0.02VD 0524
כוסברה0.02HH 0092
עגבניה0.02VO 0448
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.02HH 0740
שמיר0.02HH 0730
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אקרינטרין
ACRINATHRIN
מספר CAS‏: 101007-06-1
אגס0.20FP 0230
אפרסמון0.10FI 0352
אפרסק0.20FS 0247
גזר0.02VR 0577
דובדבן0.20FS 0242
זית0.20FT 0305
חציל0.20VO 0440
מלפפון0.20VC 0424
משמש0.20FS 0240
נקטרינה0.20FS 0245
ענבים0.30FB 0269
פלפל0.10VO 0051
רימון0.05FI 0355
שזיף0.20FS 0014
שקד0.20TN 0660
תות שדה0.20FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 184
שם חומר ההדברה – אתופנפרוקס
ETOFENPROX
מספר CAS‏: 80844-07-1
אגס1.00FP 0230
אפרסק1.00FS 0247
זית1.00FT 0305
חציל2.00VO 0440
מלפפון2.00VC 0424
נקטרינה1.00FS 0245
ענבים2.00FB 0269
פרי הדר0.20FC 0001
שזיף1.00FS 0014
שקד2.00TN 0660
תות שדה2.00FB 0275
תפוח1.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 241
שם חומר ההדברה – אתוקסזול
ETOXAZOLE
מספר CAS‏: 153233-91-1
אבטיח0.02VC 0432
בצל ירוק0.20ZZ 0078
דלורית0.02VP 0540
דלעת0.02VC 0429
חציל0.05VO 0440
טרגון2.00HH 0749
כוסברה0.20HH 0092
מיורם2.00HH 0736
מלון0.02VC 0046
מליסה2.00ZH 0002
מלפפון0.02VC 0424
מנטה2.00HH 0738
מרווה2.00HH 0743
כרפס עלים, שורש0.20VS 4595
עגבניה0.02VO 0448
עירית0.20HH 0727
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.20HH 0740
פלפל0.05VO 0051
פרי הדר0.05FC 0001
קורנית2.00DH 0750
רוזמרין2.00HH 0741
רוקולה0.20HH 0750
ריחן2.00HH 0722
שמיר0.20HH 0730
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 035
שם חומר ההדברה – אתוקסיקוין
ETHOXYQUIN
מספר CAS‏: 91-53-2
אגס3.00FP 0230
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אתלפלורלין
ETHALFLURALIN
מספר CAS‏: 55283-68-6
אבטיח0.02VC 0432
אגוז אדמה0.02SO 0697
מלון0.02VC 0046
מלפפון0.02VC 0424
קישוא0.02VC 0431
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 106
שם חומר ההדברה – אתפון
ETHEPHON
מספר CAS‏: 16672-87-0
אגס5.00FP 0230
זית0.10FT 0305
כותנה, זרעים0.10SO 0691
ענבים2.00FB 0269
קומקואט2.00FT 0303
שזיף0.50FS 0014
תפוח5.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 221
שם חומר ההדברה – בוסקאליד
BOSCALID
מספר CAS‏: 188425-85-6
אבטיח0.05VC 0432
אגוז אדמה0.05SO 0697
אפונה0.02VP 0063
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק3.00FS 0247
בטטה1.00VR 0508
בצל1.50VA 0386
גזר0.40VR 0577
דלורית0.20VP 0540
דלעת0.20VC 0429
חימצה0.50VD 0524
חציל0.30VO 0440
טרגון4.00HH 0749
כוסברה4.00HH 0092
כותנה, זרעים0.20SO 0691
כרפס (שורש ועלים)2.00VR 0578
מיורם4.00HH 0736
מלון0.20VC 0046
מליסה4.00HH 0092
מלפפון0.30VC 0424
מנגו0.02FI 0345
מנטה4.00HH 0738
משמש1.00FS 0240
מרווה4.00HH 0743
נקטרינה1.00FS 0245
עגבניה0.30VO 0448
עירית4.00HH 0727
ענבים6.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)4.00HH 0740
פלפל0.30VO 0051
פרי הדר0.10FC 0001
קורנית4.00HH 0750
קישוא0.20VC 0431
רוזמרין4.00HH 0741
רוקולה4.00HH 0092
ריחן4.00HH 0722
שום1.50VA 0381
שמיר4.00HH 0730
שקד5.00TN 0660
תות שדה2.00FB 0275
תפוח1.00FP 0226
תפוח אדמה0.03VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – בופירימייט
BUPIRIMATE
מספר CAS‏: 41483-43-6
אבטיח0.01VC 0432
אפרסק0.20FS 0247
גזר0.05VR 0577
דלורית0.05VP 0540
דלעת0.05VC 0429
מלון0.03VC 0046
מלפפון0.03VC 0424
מנגו0.02FI 0345
נקטרינה0.20FS 0245
ענבים0.20FB 0269
קישוא0.05VC 0431
תות שדה0.20FB 0275
תפוח0.03FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 173
שם חומר ההדברה – בופרופזין
BUPROFEZIN
מספר CAS‏: 69327-76-0
אורגנו4.00HH 4757
אפרסמון0.10FI 0352
אפרסק0.40FS 0247
חציל0.20VO 0440
טרגון4.00HH 0749
כותנה, זרעים0.10SO 0691
מיורם4.00HH 0736
מלון1.00VC 0046
מלפפון1.00VC 0424
מנטה4.00HH 0738
מרווה4.00HH 0743
נקטרינה0.40FS 0245
עגבניה0.30VO 0448
ענבים2.00FB 0269
פלפל0.30VO 0051
פרי הדר0.30FC 0001
קורנית4.00HH 0750
רוזמרין4.00HH 0741
ריחן4.00HH 0722
רימון0.40FI 0355
שזיף0.40FS 0014
שקד0.02TN 0660
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 144
שם חומר ההדברה – ביטרתנול
BITERTANOL
מספר CAS‏: 55179-31-2
אגס2.00FP 0230
שזיף2.00FS 0014
תפוח2.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 219
שם חומר ההדברה – ביפנאזייט
BIFENAZATE
מספר CAS‏: 149877-41-8
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.05FP 0230
בצל ירוק1.00HH 0092
חמנית, גרעינים0.05SO 0702
חציל0.05VO 0440
טרגון1.00HH 0749
כוסברה1.00HH 0092
כרפס (שורש ועלים)1.00VS 4595
מלון0.02VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
מנטה1.00HH 0738
מרווה1.00HH 0743
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
עירית1.00HH 0727
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
פלפל0.05VO 0051
קורנית1.00HH 0750
רןזמרין1.00HH 0741
רוקולה1.00HH 0092
ריחן1.00HH 0722
שזיף0.05FS 0014
שמיר1.00HH 0730
תות שדה1.00FB 0275
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 178
שם חומר ההדברה – ביפנתרין
BIFENTHRIN
מספר CAS‏: 82657-04-3
אבטיח0.05VC 0432
אגוזי אדמה0.05SO 0697
אגס0.50FP 0230
אפונה0.30VP 0063
אפרסמון0.20FI 0352
אפרסק0.60FS 0247
בטטה0.02VR 0508
בננה0.10FI 0327
בצל ירוק1.00HH 0092
בקיה0.01AL 1029
גזר0.05VR 0577
זית0.50FT 0305
חיטה0.05GC 0654
חימצה0.01VD 9524
חסה0.10VL 0482
חציל0.20VO 0440
טרגון1.00HH 0749
כוסברה1.00HH 0092
כותנה, זרעים0.02SO 0691
כרוב0.20VB 0041
כרוביים0.20VB 0040
כרפס (שורש ועלים)1.00VS 4595
מלון0.05VC 0046
מנטה1.00HH 0738
מרווה1.00HH 0743
משמש0.60FS 0240
נקטרינה0.60FS 0245
סלק עלים1.00VL 0464
עגבניה0.20VO 0448
עירית1.00HH 0727
עלי טטסוי1.00ZZ 0211
ענבים2.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
פלפל0.20VO 0051
פפריקה0.20VO 4299
פקאן0.20TN 0672
פרי הדר0.05FC 0001
צנון0.02VR 0494
צנונית0.02VR 0590
קורנית1.00HH 0750
קישוא0.02VC 0431
רוזמרין1.00HH 0741
רוקולה1.00HH 0092
ריחן1.00HH 0722
רימון0.10FI 0355
שזיף0.60FS 0014
שמיר1.00HH 0730
שעועית ירוקה0.02VP 0526
שעורה0.01GC 0640
שקד0.20TN 0660
תירס0.02GC 0645
תפוח0.02FP 0226
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 155
שם חומר ההדברה – בנאלקסיל
BENALAXYL
מספר CAS‏: 71626-11-4
בצל0.10VA 0386
גזר0.05VR 0577
כרוביים0.50VB 0040
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.30VO 0448
ענבים0.30FB 0269
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 172
שם חומר ההדברה – בנטזון
BENTAZONE
מספר CAS‏: 25057-89-0
אגוז אדמה0.05SO 0697
אפונה0.20VP 0063
בצל0.10VA 0386
בקיה0.20AL 1029
חיטה0.10GC 0654
שעועית ירוקה0.20VP 0526
תלתן0.20AL 1023
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – בנפלורלין
BENFLURALIN
מספר CAS‏: 1861-40-1
אבטיח0.02VC 0432
אגוז אדמה0.02SO 0697
חימצה0.02VD 0524
חסה0.02VL 0482
מלון0.02VC 0046
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – בנתיאוואליקרב איזופרופיל
BENTHIAVALICARB ISOPROPYL
מספר CAS‏: 177406-68-7
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
ענבים0.20FB 0269
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 070
שם חומר ההדברה – ברומופרופילייט
BROMOPROPYLATE
מספר CAS‏: 18181-80-1
ענבים2.00FB 0269
פרי הדר2.00FC 0001
תפוח2.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – ברומוקונזול
BROMUCONAZOLE
מספר CAS‏: 16255-48-2
אבטיח0.05VC 0432
אפרסק0.05FS 0247
ברוקולי0.05VB 0400
גזר0.05VR 0577
דלורית0.05VP 0540
כרובית0.05VB 0404
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
פלפל0.05VO 0051
פפריקה0.05VO 4299
קישוא0.05VC 0431
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – ברומוקסניל
BROMOXYNIL
מספר CAS‏: 1689-84-5
חיטה0.10GC 0654
כותנה, זרעים0.10SO 0691
שעורה0.10GC 0640
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – ברומסיל
BROMACIL
מספר CAS‏: 314-40-9
פרי הדר0.10FC 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 114
שם חומר ההדברה – גואזאטין
GUAZATINE
מספר CAS‏: 13516-27-3
פרי הדר5.00FC 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 175
שם חומר ההדברה – גלופוסינט אמוניום
GLUFOSINATE AMMONIUM
מספר CAS‏: 7182-82-2
אבוקדו0.01FI 0326
אפרסמון0.01FI 0352
אפרסק0.01FS 0247
זית0.01FT 0305
ירקות0.01AO1 0001
כותנה, זרעים0.01SO 0691
מנגו0.01FI 0345
נקטרינה0.01FS 0245
ענבים0.01FB 0269
פירות0.01AO2 0002
פרי הדר0.01FC 0001
שזיף0.01FS 0014
שסק0.01FP 0228
תמר0.01FT 0295
תפוח0.01FP 0226
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 158
שם חומר ההדברה – גלייפוסט
GLYPHOSATE
מספר CAS‏: 1071-83-6
אבוקדו0.20FI 0326
אבטיח0.50VC 0432
אגוז אדמה0.10SO 0697
בננה0.20FI 0327
בצל0.10VA 0386
בקיה0.10AL 1029
דגנים, גרעינים (למעט חיטה)0.10GC 0080
זית0.20FT 0305
חיטה5.00GC 0654
חימצה0.10VD 0524
חמנית, גרעינים0.20SO 0702
ירקות0.10AO 0001
כותנה, זרעים0.50SO 0691
מלון0.50VC 0046
סורגום0.10GC 0651
ענבים0.20FB 0269
פירות0.20AO 0002
פקאן0.20TN 0672
פרי הדר0.20FC 0001
שבולת שועל0.10GC 0647
שעורה0.10GC 0640
שקד1.00TN 0660
תירס0.10GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 020
שם חומר ההדברה – 2,‏4־די 2,4-D
מספר CAS‏: 94-75-7
אבוקדו0.05FI 0326
אגס0.01FP 0230
אנונה0.05FI 0030
אספסת0.10AL 1021
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק0.05FS 0247
ביצים0.01PE 0112
בשר0.05MM 0095
בשר, חלקי פנים0.05MO 0105
בשר עוף0.05PM 0110
בשר עוף, חלקי פנים0.05PO 0111
גויאבה0.05FT 0336
זית0.50FT 0305
חיטה0.50GC 0654
חלב0.01ML 0106
מנגו0.05FI 0345
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0246
סורגום0.01GC 0651
פרי הדר1.00FC 0001
רימון0.05FI 0355
שבולת שועל0.01GC 0647
שזיף0.05FS 0014
שסק0.05FP 0228
שעורה0.01GC 0640
שקד0.20TN 0660
תפוח0.01FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 084
שם חומר ההדברה – דודין
DODINE
מספר CAS‏: 2439-10-3
תפוח0.3VC 0432
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דיאפנתיורון
DIAFENTHIURON
מספר CAS‏: 80060-09-9
אבטיח0.05VC 0432
גזר0.01VR 0577
דלורית0.20VP 0540
דלעת0.20VC 0429
חציל0.05VO 0440
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוב0.05VB 0041
כרובית0.05VB 0404
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
פלפל0.05VO 0051
קישוא0.05VC 0431
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דיאתופנקרב
DIETHOFENCARB
מספר CAS‏: 87130-20-9
חציל0.10VO 0440
מלפפון0.10VC 0424
עגבניה0.10VO 0448
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דידסיל דימתיל אמוניום כלוריד
DIDECYL DIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE
מספר CAS‏: 7173-51-5
ליצי0.50FI 0343
מנגו2.00FI 0345
פרי הדר5.00FC 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דיורון
DIURON
מספר CAS‏: 330-54-1
אבוקדו0.10FI 0326
אגס0.10FP 0230
אנונה0.10FI 0030
אפרסמון0.10FI 0352
אפרסק0.10FS 0247
גודגדן0.10FS 0244
גויאבה0.10FT 0336
זית0.10FT 0305
כותנה, זרעים0.10SO 0691
מנגו0.10FI 0345
נקטרינה0.10FS 0245
ענבים0.10FB 0269
פג׳ויה0.10FI 0335
פקאן0.10TN 0672
פרי הדר0.10FC 0001
קיוי0.10FI 0341
קינרס0.10VS 0620
רימון0.10FI 0355
שזיף0.10FS 0014
שסק0.10FP 0228
שקד0.10TN 0660
תמר0.10FT 0295
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דיכלופופ מתיל
DICLOFOP METHYL
מספר CAS‏: 51338-27-3
בצל0.20VA 0386
חיטה0.20GC 0654
חימצה0.20VD 0524
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 240
שם חומר ההדברה – דיכמבה
DICAMBA
מספר CAS‏: 1918-00-9
חיטה0.01GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דיכלורופרופאן
DICHLOROPROPENE
מספר CAS‏: 542-75-6
אבטיח0.01VC 0432
בטטה0.01VR 0508
גזר0.01VR 0577
מלפפון0.01VC 0424
עגבניה0.01VO 0448
פלפל0.01VO 0051
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דיכלורפרופ־פ
DICHLORPROP-P
מספר CAS‏: 15165-67-0
פרי הדר0.01FC 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דימתאנאמיד
DIMETHENAMID
מספר CAS‏: 87674-68-8
אגוז אדמה0.01SO 0697
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 027
שם חומר ההדברה – דימתואט
DIMETHOATE
מספר CAS‏: 60-51-5
אגס1.00FP 0230
אפרסמון1.00FI 0352
אפרסק1.00FS 0247
זית1.00FT 0305
חבוש0.50FP 0231
משמש1.00FS 0240
נקטרינה0.10FS 0245
שזיף0.50FS 0014
שקד0.50TN 0660
תפוח1.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 225
שם חומר ההדברה – דימתומורפ
DIMETHOMORPH
מספר CAS‏: 110488-70-5
בצל0.70VA 0386
בצל ירוק10.0HH 0092
דלעת0.10VC 0429
חסה3.00VL 0482
טרגון10.0HH 0749
כוסברה10.0HH 0092
כרוביים0.20VB 0041
כרפס (שורש ועלים)10.0VS 4595
מיורם10.0HH 0736
מיזונה3.00ZH 0004
מלון1.00VC 0046
מליסה10.0HH 0092
מלפפון0.10VC 0424
מנטה10.0HH 0738
מרווה10.0HH 0743
סלק עלים3.00VL 0464
עגבניה0.50VO 0448
עלי טטסוי3.00ZZ 0211
ענבים0.50FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)10.0HH 0740
קורנית10.0HH 0750
קישוא0.10VC 0431
רוזמרין10.0HH 0741
רוקט/רוקולה3.00VL 4372
ריחן10.0HH 0722
שמיר10.0HH 0730
תפוח אדמה0.10VR 0589
תרד3.00VL 0502
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דימתיל דיסולפיד
DIMETHYL DISULFIDE
מספר CAS‏: 624-92-0
חציל0.01VO 0440
מלון0.01VC 0046
מלפפון0.01VC 0424
עגבניה0.01VO 0448
עירית0.01HH 0727
פלפל0.01VO 0051
ריחן0.01HH 0722
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר חומר בקודקס CX 255
שם חומר ההדברה – דינוטפורן
DINOTEFURAN
מספר CAS‏: 165252-70-0
אבטיח0.01VC 0432
אפרסק0.05FS 0247
ברוקולי0.05VB 0400
גודגדן0.05FS 0244
גזר0.15VR 0577
דובדבן0.05FS 0242
חסה0.05VL 0482
חציל0.02VO 0440
טרגון3.00HH 0749
כוסברה3.00HH 0092
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוב0.05VB 0041
כרובית0.05VB 0404
מלון0.02VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
מנטה3.00HH 0738
מרווה3.00HH 0743
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
עירית3.00HH 0727
ענבים0.10FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)3.00HH 0740
פלפל0.05VO 0051
קורנית3.00HH 0750
קישוא0.10VC 0431
רוזמרין3.00HH 0741
רוקולה3.00HH 0092
ריחן3.00HH 0722
שזיף0.05FS 0014
שמיר3.00HH 0730
שקד0.50TN 0660
תות שדה0.20FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 087
שם חומר ההדברה – דינוקאפ
DINOCAP
מספר CAS‏: 131-72-6
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.05FP 0230
אפרסק0.05FS 0247
חציל0.05VO 0440
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
מנגו0.05FI 0345
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
ענבים0.05FB 0269
פלפל0.05VO 0051
קישוא0.05VC 0431
שזיף0.05FS 0014
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דיניקונזול־אם
DINICONAZOLE-M
מספר CAS‏: 83657-24-3
אגס0.05FP 0230
אפרסק0.05FS 0247
מנגו0.05FI 0345
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
שזיף0.05FS 0014
שקד0.05TN 0660
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 130
שם חומר ההדברה – דיפלובנזורון
DIFLUBENZURON
מספר CAS‏: 35367-38-5
תפוח1.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – דיפלופניקן
DIFLUFENICAN
מספר CAS‏: 83164-33-4
אבוקדו0.02FI 0326
אגס0.02FP 0230
אפרסמון0.02FI 0352
אפרסק0.02FS 0247
בננה0.02FI 0327
בצל0.02VA 0386
גודגדן0.02FS 0244
דובדבן0.02FS 0242
זית0.02FT 0305
חיטה0.02GC 0654
כרפס (שורש ועלים)0.02VR 0578
מנגו0.02FI 0345
משמש0.02FS 0240
נקטרינה0.02FS 0245
ענבים0.02FB 0269
פרי הדר0.02FC 0001
קיוי0.02FI 0341
רימון0.02FI 0355
שום0.02VA 0381
שזיף0.02FS 0014
שקד0.02TN 0660
תירס0.02GC 0645
תמר0.02FT 0295
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 224
שם חומר ההדברה – דיפנוקונזול
DIFENOCONAZOLE
מספר CAS‏: 119446-68-3
אבטיח0.10VC 0432
אורגנו0.40HH 4757
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק0.50FS 0247
בצל0.10VA 0386
בצל ירוק0.60HH 0092
ברוקולי0.50VB 0400
גזר0.20VR 0577
זית0.10FT 0305
חיטה0.10GC 0654
חימצה0.10VD 0524
טרגון0.40HH 0749
כוסברה0.40VL 0465
כותנה, זרעים0.10SO 0691
כרפס (שורש ועלים)0.40VS 4595
מנטה0.40HH 0738
מרווה0.40HH 0743
משמש0.30FS 0240
נקטרינה0.50FS 0245
סלק אדום (שורש ועלים)0.10VR 0574
עגבניה0.30VO 0448
עירית0.60HH 0727
ענבים0.10FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.40HH 0740
קורנית0.40HH 0750
רוזמרין0.40HH 0741
רוקולה0.40HH 0092
ריחן0.40HH 0722
רימון0.10FI 0355
שום0.10VA 0381
שזיף0.05FS 0014
שמיר0.40HH 0730
שסק0.10FP 0228
שקד0.10TN 0660
תפוח0.20FP 0226
תפוח אדמה0.10VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 030
שם חומר ההדברה – דיפנילאמין
DIPHENYLAMINE
מספר CAS‏: 122-39-4
תפוח5.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 031
שם חומר ההדברה – דיקוואט
DIQUAT
מספר CAS‏: 2764-72-9
אספסת0.10AL 1021
דגניים, גרעינים0.10GC 0080
חמנית, גרעינים0.05SO 0702
כותנה, זרעים0.02SO 0691
פירות0.05AO2 0002
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 180
שם חומר ההדברה – דיתיאנון
DITHIANON
מספר CAS‏: 3347-22-6
אגס2.00FP 0230
אפרסק1.00FS 0247
משמש1.00FS 0240
שקד0.05TN 0660
תפוח1.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 105
שם חומר ההדברה – דיתיוקרבמטים
DITHIOCARBAMATES
מספר CAS‏: 4384-82-1
אגוז אדמה0.10SO 0697
אפונה0.50VP 0063
אפרסק3.00FS 0247
בננה2.00FI 0327
בצל0.50VA 0386
בצל ירוק5.00HH 0092
בשר עוף0.05PM 0110
בשר עוף, חלקי פנים0.05PO 0111
גזר0.50VR 0577
זית3.00FT 0305
חבוש3.00FP 0231
חיטה1.00GC 0654
חימצה0.50VD 0524
חסה5.00VL 0482
חציל3.00VO 0440
טרגון5.00HH 0749
כוסברה5.00VL 0465
כותנה, זרעים2.00SO 0691
כרוב5.00VB 0041
כרוב סיני5.00VL 0467
כרוביים5.00VB 0040
כרובית5.00VB 0404
כרפס (שורש ועלים)5.00VR 0578
כרתי0.50VA 0384
מיורם5.00HH 0736
מיזונה5.00ZH 0004
מלון0.50VC 0046
מליסה5.00HH 0092
מלפפון1.00VC 0424
מנגו2.00FI 0345
מנטה5.00HH 0738
מרווה5.00HH 0743
משמש3.00FS 0240
נקטרינה3.00FS 0245
סלק אדום (שורש ועלים)0.50VR 0574
סלק עלים5.00VL 0464
עגבניה5.00VO 0448
עירית5.00HH 0727
עלי טטסוי5.00ZZ 0211
ענבים5.00FB 0269
פול0.50VP 0522
פטרוסלינון (שורש ועלים)5.00HH 0740
פלפל1.00VO 0051
פרי הדר1.00FC 0001
צנונית0.50VR 0590
קורנית5.00HH 0750
קישוא1.00VC 0431
רוזמרין5.00HH 0741
רוקט/רוקולה5.00VL 4372
ריחן5.00HH 0722
רימון0.05FI 0355
שום0.50VA 0381
שזיף3.00FS 0014
שמיר5.00HH 0730
שעועית ירוקה0.50VP 0526
שעורה1.00GC 0640
שקד0.10TN 0660
תות שדה3.00FB 0275
תירס2.00GC 0645
תמר3.00FT 0295
תפוח3.00FP 0226
תפוח אדמה0.20VR 0589
תרד5.00VL 0502
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 135
שם חומר ההדברה – דלתאמטרין
DELTAMETHRIN
מספר CAS‏: 52918-63-5
אבטיח0.20VC 0432
אגס0.03FP 0230
אפרסק0.05FS 0247
ביצים0.02PE 0112
בצל0.04VA 0386
בשר0.50MM 0095
בשר עוף0.10PM 0110
בשר, חלקי פנים0.02MO 0105
בשר עוף, חלקי פנים0.02PO 0111
גזר0.04VR 0577
חיטה1.00GC 0654
חלב0.05ML 0106
חסה0.20VL 0482
חציל0.20VO 0440
כותנה, זרעים0.10SO 0691
כרוב0.20VB 0041
כרובית0.20VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.50VR 0578
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
נקטרינה0.05FS 0245
סלק אדום (שורש ועלים)0.20VR 0574
עגבניה0.20VO 0448
ענבים0.20FB 0269
פלפל0.20VO 0051
קינרס0.05VS 0620
קישוא0.20VC 0431
רימון0.05FI 0355
שום0.04VA 0381
שזיף0.05FS 0014
שעועית ירוקה0.20VP 0526
שקד0.05TN 0660
תאנה0.15FT 0297
תפוח0.05FP 0226
תפוח אדמה0.04VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – היימקסאזול
HYMEXAZOL
מספר CAS‏: 10004-44-1
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – הלאוקסיפן מתיל
HALAUXIFEN-METHYL
מספר CAS‏: 943831-98-9
חיטה0.01GC 0654
שיבולת שועל0.01GC 0647
שעורה0.01GC 0640
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 194
שם חומר ההדברה – הלוקסיפופ־ר־מתיל
HALOXYFOP-R-METHYL
מספר CAS‏: 72619-32-0
אבטיח0.02VC 0432
אגוז אדמה0.02SO 0697
אפונה0.02VP 0063
בצל0.02VA 0386
בקיה0.02AL 1029
ברוקולי0.02VB 0400
חימצה0.02VD 0524
חמנית, גרעינים0.02SO 0702
חסה0.02VL 0482
חריע, זרעים0.02SO 0699
כותנה, זרעים0.02SO 0691
כרוב0.02VB 0041
כרובית0.02VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.02VR 0578
סלק אדום (שורש ועלים)0.02VR 0574
עגבניה0.02VO 0448
ענבים0.02FB 0269
פלפל0.02VO 0051
שום0.02VA 0381
תלתן0.02AL 1023
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – ווליפנאלאט
VALIFENALATE
מספר CAS‏: 283159-90-0
מלפפון0.05VC 0424
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 227
שם חומר ההדברה – זוקסאמיד
ZOXAMIDE
מספר CAS‏: 156052-68-5
עגבניה0.60VO 0448
תפוחי אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טאו־פלוואלינט
TAU-FLUVALINATE
מספר CAS‏: 102851-06-9
אגוז אדמה0.10SO 0687
אפרסק0.50FS 0247
גזר0.05VR 0577
משמש0.50FS 0240
נקטרינה0.50FS 0245
ענבים1.00FB 0269
פקאן0.10TN 0672
פרי הדר0.50FC 0001
רימון0.10FI 0355
שזיף0.50FS 0014
שקד0.10TN 0660
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טבופנפירד
TEBUFENPYRAD
מספר CAS‏: 119168-77-3
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.05FP 0230
חציל0.05VO 0440
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
פלפל0.10VO 0051
פרי הדר0.05FC 0001
תות שדה0.05FB 0275
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 189
שם חומר ההדברה – טבוקונזול
TEBUCONAZOLE
מספר CAS‏: 107534-96-3
אבטיח0.10VC 0432
אגוז אדמה0.20SO 0697
אגס0.40FP 0230
אפרסק0.30FS 0247
ביצים0.01PE 0112
בצל0.20VA 0386
בשר0.05MM 0095
בשר עוף0.05PM 0110
בשר, חלקי פנים0.05MO 0105
בשר עוף, חלקי פנים0.05PO 0111
גזר0.20VR 0577
חבוש0.40FP 0231
חיטה0.20GC 0654
חימצה0.20VD 0524
חלב0.01ML 0106
חמנית, גרעינים0.20SO 0702
חציל0.20VO 0440
כותנה, זרעים0.20SO 0691
כרוביים0.20VB 0040
כרפס (שורש ועלים)0.20VR 0578
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.02VC 0424
מנגו0.02FI 0345
משמש0.30FS 0240
נקטרינה0.30FS 0245
עגבניה0.20VO 0448
ענבים2.00FB 0269
קישוא0.02VC 0431
רימון0.05FI 0355
שום0.20VA 0381
שזיף0.20FS 0014
שעועית ירוקה0.01VP 0526
שקד0.20TN 0660
תות שדה0.10FB 0275
תירס0.20GC 0645
תמר0.02FT 0295
תפוח0.40FP 0226
תפוח אדמה0.20VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 191
שם חומר ההדברה – טולכלופוס מתיל
TOLCLOFOS METHYL
מספר CAS‏: 57018-04-9
כרפס (שורש ועלים)2.00VR 0578
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טטרהדיפון
TETRADIFON
מספר CAS‏: 116-29-0
אבטיח1.00VC 0432
אגוז אדמה1.00SO 0697
אפרסק1.00FS 0247
חציל1.00VO 0440
כותנה, זרעים1.00SO 0691
מלון1.00VC 0046
מלפפון1.00VC 0424
נקטרינה1.00FS 0245
סלק מספוא1.00AM 1051
עגבניה1.00VO 0448
פלפל1.00VO 0051
פרי הדר2.00FC 0001
קישוא1.00VC 0431
שזיף1.00FS 0014
שעועית1.00VP 0526
תירס1.00GC 0645
תמר0.50FT 0295
תפוח5.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טטרהקונזול
TETRACONAZOLE
מספר CAS‏: 112281-77-3
אבטיח0.05VC 0432
אגוז אדמה0.05SO 0697
אפרסק0.05FS 0247
גזר0.05VR 0577
כוסברה0.02HH 0092
כרפס (שורש ועלים)0.05VR 0578
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
מנגו0.05FI 0345
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
ענבים0.50FS 0245
קישוא0.10VC 0431
שזיף0.05FS 0014
תות שדה0.20FB 0275
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 190
שם חומר ההדברה – טפלובנזורון
TEFLUBENZURON
מספר CAS‏: 83121-18-0
אבטיח0.20VC 0432
אגס1.00FP 0230
אספסת0.20AL 1021
בטטה0.10VR 0508
זית0.10FT 0305
חציל0.50VO 0440
כותנה, זרעים0.20SO 0691
כרוביים0.50VB 0040
כרפס (שורש ועלים)0.50VR 0578
מלון0.20VC 0046
סלק אדום (שורש ועלים)0.20VR 0574
עגבניה0.50VO 0448
ענבים1.00FB 0269
פלפל0.50VO 0051
פרי הדר1.00FC 0001
קינרס0.20VS 0620
ריחן3.00HH 0722
שזיף0.20FS 0014
שעועית ירוקה0.20VP 0526
תירס0.20GC 0645
תמר2.00FT 0295
תפוח0.20FP 0226
תפוח אדמה0.10VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טרבוטרין
TERBUTRYNE
מספר CAS‏: 886-50-0
אגוז אדמה0.02SO 0697
אפונה0.02VP 0063
חימצה0.02VD 0524
חמנית, גרעינים0.02SO 0702
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טרבסיל
TERBACIL
מספר CAS‏: 5902-51-2
מנטה0.02HH 0738
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 168
שם חומר ההדברה – טריאדימנול
TRIADIMENOL
מספר CAS‏: 55219-65-3
אבטיח0.10VC 0432
אספסת2.00AL 1021
אפרסק0.50FS 0247
ביצים0.01PE 0112
בקיה2.00AL 1029
בשר עוף0.01PM 0110
גזר0.10VR 0577
דלורית0.10VP 0540
דלעת0.10VC 0429
חיטה0.10GC 0654
חלב0.01ML 0106
חמנית, גרעיניים0.10SO 0702
חציל0.10VO 0440
מלון0.10VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
מנגו0.50FI 0345
נקטרינה0.50FS 0245
עגבניה0.50VO 0448
ענבים2.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.50HH 0740
פלפל0.10VO 0051
קישוא0.10VC 0431
ריחן3.00HH 0722
שמיר2.00HH 0730
תלתן2.00AL 1023
תפוח0.50FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טריאסולפורון
TRIASULFURON
מספר CAS‏: 82097-50-5
חיטה0.02GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טריבנורון מתיל
TRIBENURON METHYL
מספר CAS‏: 101200-48-0
חיטה0.02GC 0654
שבולת שועל0.02GC 0647
שעורה0.02GC 0640
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טריקלופיר (3,5,6־טי פי איי)
TRICLOPYR (3,5,6-TPA)
מספר CAS‏: 55335-06-3
משמש0.01FS 0240
פרי הדר0.01FC 0001
תפוח0.01FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 116
שם חומר ההדברה – טריפורין
TRIFORINE
מספר CAS‏: 26644-46-2
אגס2.00FP 0230
חציל0.50VO 0440
מלון0.50VC 0046
מלפפון0.50VC 0424
מנגו2.00FI 0345
משמש2.00FS 0240
עגבניה0.50VO 0448
פלפל0.50VO 0051
קישוא0.50VC 0431
שקד1.00TN 0660
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טריפלומורון
TRIFLUMURON
מספר CAS‏: 64628-44-0
אגס0.50FP 0230
פלפל0.05VO 0051
קישוא0.05VC 0431
תירס0.20GC 0645
תמר2.00FT 0295
תפוח0.50FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – טריפלוקסיסולפורון
TRIFLOXYSULFURON
מספר CAS‏: 145099-21-4
כותנה, זרעים0.01SO 0691
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 213
שם חומר ההדברה – טריפלוקסיסטרובין
TRIFLOXYSTROBIN
מספר CAS‏: 141517-21-7
אבטיח0.10VC 0432
אגס0.50FP 0230
אפרסק0.50FS 0247
בצל0.02VA 0386
גזר0.10VR 0577
זית0.50FT 0305
חמנית0.05SO 0702
חציל0.20VO 0440
כוסברה2.00HH 0092
מלון0.10VC 0046
מנגו0.50FI 0346
מנטה2.00HH 0738
מרווה2.00HH 0743
משמש0.50FS 0240
נקטרינה0.50FS 0245
עגבניה0.20VO 0448
ענבים1.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
פלפל0.20VO 0051
פפריקה0.20VO 4299
צבר1.00ZZ 0105
צרביל2.00HH 0092
ריחן2.00HH 0722
שום0.10VA 0381
שזיף0.50FS 0014
שמיר2.00HH 0730
שקד0.20TN 0660
תות שדה0.20FB 0275
תפוח0.50FP 0226
תפוח אדמה0.20VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – יודוסולפורון מתיל סודיום
IODOSULFURON METHYL SODIUM
מספר CAS‏: 144551-32-7
חיטה0.05GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – יוניקונאזול
UNICONAZOLE
מספר CAS‏: 83657-22-1
אבוקדו0.05FI 0326
זית0.05FT 0305
שזיף0.05FS 0014
תמר0.05FT 0295
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – כלוקווינוטוסט מקסיל
CLOQUINTOCET MEXYL
מספר CAS‏: 99607-70-2
חיטה0.01GC 0654
שיבולת שועל0.01GC 0647
שעורה0.01GC 0640
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 081
שם חומר ההדברה – כלורותלוניל
CHLOROTHALONIL
מספר CAS‏: 1897-45-6
אבטיח2.00VC 0432
אגוז אדמה0.05SO 0697
אפונה1.00VP 0063
אפרסמון0.02FI 0352
אפרסק0.20FS 0247
בצל0.50VA 0386
גזר1.00VR 0577
זית0.10FT 0305
חיטה0.10GC 0654
חימצה1.00VD 0524
טרגון1.00HH 0749
כוסברה0.05VL 0465
כרפס (שורש ועלים)3.00VR 0578
מלון2.00VC 0046
מלפפון5.00VC 0424
מנטה1.00HH 0738
מרווה1.00HH 0743
משמש0.20FS 0240
נקטרינה0.20FS 0245
עגבניה5.00VO 0448
עירית0.50HH 0727
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
קורנית1.00HH 0750
רוזמרין1.00HH 0741
רוקולה1.00HH 0092
ריחן1.00HH 0722
שום0.02VA 0381
שמיר0.05HH 0730
שקד1.00TN 0660
תות שדה5.00FB 0275
תפוח אדמה0.20VR 0589
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – כלורידזון (פירזון)
CHLORIDAZON (PYRAZON)
מספר CAS‏: 1698-60-8
סלק מספוא0.01AM 1051
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 015
שם חומר ההדברה – כלורמקוואט כלוריד
CHLORMEQUAT CHLORIDE
מספר CAS‏: 999-81-5
אגס3.00FP 0230
ביצים0.10PE 0112
בשר0.20MM 0095
בשר עוף0.04PM 0110
בשר, חלקי פנים0.50MO 0105
בשר עוף, חלקי פנים0.10PO 0111
חלב0.50ML 0106
פרי הדר3.00FC 0001
קש חיטה50.0AS 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 230
שם חומר ההדברה – כלורן טרניליפרול
CHLORANTRANILIPROLE
מספר CAS‏: 500008-45-7
אגוז אדמה0.05SO 0697
אגס0.20FP 0230
אפונה0.05VP 0063
אפרסק0.30FS 0247
בטטה0.05VR 0508
בצל0.05VA 0386
ברוקולי0.20VB 0400
גזר0.05VR 0577
זית0.10FT 0305
חימצה0.05VD 0524
חמנית, גרעיניים0.01SO 0702
חסה0.20VL 0482
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוב0.20VB 0041
כרובית0.20VB 0404
מלון0.02VC 0046
מלפפון0.02VC 0424
משמש0.30FS 0240
נקטרינה0.30FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
ענבים0.40FB 0269
פלפל0.05VO 0051
פפריקה0.01VO 4299
צנונית0.05VR 0590
קישוא0.02VC 0431
רימון0.20FI 0355
שזיף0.30FS 0014
שעועית ירוקה0.05VP 0526
שקד0.05TN 0660
תות שדה0.50FB 0275
תירס0.01GC 0645
תמר0.15FT 0295
תפוח0.20FP 0226
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – כלורסולפורון
CHLORSULFURON
מספר CAS‏: 64902-72-3
חיטה0.01GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 017
שם חומר ההדברה – כלורפיריפוס
CHLORPYRIFOS
מספר CAS‏: 2921-88-2
אבוקדו0.50FI 0326
אגוז אדמה0.02SO 0697
אגס0.50FP 0230
אפרסמון0.50Fi 0352
אפרסק0.50FS 0247
בננה0.05FI 0327
זית0.50FT 0305
חבוש1.00FP 0231
חסה0.10VL 0482
כרוב0.05VB 0041
כרוב סיני0.10VL 0467
מנגו0.50FI 0345
משמש0.50FS 0240
נקטרינה0.50FS 0245
ענבים0.10FB 0269
פרי הדר0.30FC 0001
רימון0.10FI 0355
שזיף0.50FS 0014
שקד0.50TN 0660
תמר0.10FT 0295
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – כלורפלואזורון
CHLORFLUAZURON
מספר CAS‏: 71422-67-8
אבטיח0.20VC 0432
אגוז אדמה0.20SO 0697
אספסת0.50AL 1021
בטטה0.50VR 0508
ברוקולי0.20VB 0400
גזר0.20VR 0577
חסה0.20VL 0482
חציל0.20VO 0440
טרגון2.00HH 0749
כוסברה2.00VL 0465
כותנה, זרעים0.50SO 0691
כרוב0.20VB 0041
כרוב סיני0.20VL 0467
כרובית0.20VB 0404
מיורם2.00HH 0736
מלפפון0.20VC 0424
מרווה2.00HH 0743
עגבניה0.20VO 0448
עירית2.00HH 0727
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
פלפל0.20VO 0051
פפריקה0.20VO 4299
קורנית2.00DH 0750
קינרס0.20VS 0620
קישוא0.20VC 0431
שעועית ירוקה0.20VP 0526
תות שדה0.10FB 0275
תירס0.01GC 0645
תפוח אדמה0.50VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 254
שם חומר ההדברה – כלורפנאפיר
CHLORFENAPYR
מספר CAS‏: 122453-73-0
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.50VO 0448
פלפל0.10VO 0051
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 201
שם חומר ההדברה – כלורפרופאם
CHLORPROPHAM
מספר CAS‏: 101-21-3
תפוח אדמה5.00VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – כלורתל דימתיל
CHLORTHAL DIMETHYL
מספר CAS‏: 1861-32-1
בצל0.10VA 0386
גזר0.10VR 0577
חסה0.50VL 0482
כרוב0.10VB 0041
כרוב סיני0.10VL 0467
כרובית0.10VB 0404
לפת0.10VR 0506
צנון1.00VR 0494
צנונית1.00VR 0577
קולרבי0.10VB 0405
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 146
שם חומר ההדברה – לאמבדה סיהלוטרין כולל גאמה סיהלוטרין
LAMBDA CYHALOTHRIN + GAMMA CYHALOTHRIN
מספר CAS‏: 68085-85-8
אגוז אדמה0.05SO 0697
אפרסק0.02FS 0247
בטטה0.05VR 0508
בצל0.05VA 0386
ברוקולי0.02VB 0400
גזר0.05VR 0577
זית0.50FT 0305
חימצה0.05VD 0524
חסה0.20VL 0482
חמניה0.01SO 0702
חציל0.20VO 0440
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוב0.02VB 0041
כרובית0.02VB 0404
מלון0.02VC 0046
מלפפון0.02VC 0424
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.02FS 0245
עגבניה0.10VO 0448
ענבים0.20FB 0269
פלפל0.20VO 0051
פפריקה0.01VO 4299
צנונית0.05VR 0577
קולרבי0.02VB 0405
קישוא0.02VC 0431
רימון0.10FI 0355
שזיף0.02FS 0014
שקד0.05TN 0660
תאנה0.02FT 0297
תירס0.05GC 0645
תמר0.01FT 0295
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – לופנורון
LUFENURON
מספר CAS‏: 103055-07-8
אגס0.05FP 0230
אפרסק0.15FS 0247
בטטה0.05VR 0508
בצל ירוק0.05HH 0092
ברוקולי0.10VB 0400
גזר0.05VR 0577
חבוש0.05FP 0231
חסה0.10VL 0482
חציל0.20VO 0440
טרגון0.05HH 0749
כוסברה0.05HH 0092
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוב0.10VB 0041
כרוב סיני0.05VL 0467
כרובית0.10VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.05VS 4595
מיזונה0.05ZH 0004
מנטה0.05HH 0738
מרווה0.05HH 0743
משמש0.15FS 0240
סלק אדום (שורש ועלים)0.05VR 0574
סלק עלים0.05VL 0464
עגבניה0.20VO 0448
עירית0.05HH 0727
עלי טטסוי0.05ZZ 0211
ענבים3.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.05HH 0740
פלפל0.20VO 0051
קולורבי0.10VB 0405
קורנית0.05HH 0750
קינרס0.05VS 0620
רוזמרין0.05HH 0741
רוקט/רוקולה0.05VL 4372
ריחן0.05HH 0722
רימון0.50FI 0355
שמיר0.05HH 0730
שעועית ירוקה0.10VP 0526
תות שדה0.20FB 0275
תירס0.10GC 0645
תפוח0.05FP 0226
תפוח אדמה0.05VR 0589
תרד0.05VL 0502
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – לינורון
LINURON
מספר CAS‏: 330-55-2
אגס0.05FP 0230
אפרסק0.05FS 0247
גזר0.05VR 0577
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרפס (שורש ועלים)0.05VR 0578
משמש0.05FS 0240
ענבים0.05FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.05HH 0740
שזיף0.05FS 0014
שקד0.05TN 0660
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 102
שם חומר ההדברה – מאלאיק הידראזיד
MALEIC HYDRAZIDE
מספר CAS‏: 10071-13-3
בצל15.0VA 0386
עגבניה0.50VO 0448
תפוח אדמה50.0VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מאנב
MANEB
מספר CAS‏: 12427-38-2
ראה שאריות דיתיוקרבמטים
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 231
שם חומר ההדברה – מאנדיפרופאמיד
MANDIPROPAMIDE
מספר CAS‏: 374726-62-2
מלון0.05VC 0046
מנטה10.00HH 0738
מרווה10.00HH 0743
עגבניה0.30VO 0448
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
קישוא0.05VC 0431
רוזמרין10.00HH 0741
רוקט/רוקולה5.00HH 0750
ריחן10.00HH 0722
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מטירם
METIRAM
מספר CAS‏: 9006-42-2
ראה שאריות דיתיוקרבמטים
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מטומינוסטרובין
METOMINOSTROBIN
מספר CAS‏: 133408-50-1
אפרסק0.10FS 0247
בצל0.05VA 0386
גזר0.05VR 0577
חציל0.20VO 0440
נקטרינה0.10FS 0245
עגבניה0.20VO 0448
ענבים0.20FB 0269
פלפל0.20VO 0051
פפריקה0.20VO 4299
שום0.05VA 0381
שזיף0.10FS 0014
תות שדה0.10FB 0275
תפוח0.20FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 209
שם חומר ההדברה – מטוקסיפנוזייד
METHOXYFENOZIDE
מספר CAS‏: 161050-58-4
אגס0.05FP 0230
אספסת1.00AL 1021
בשר0.05MM 0095
זית0.05FT 0305
חלב0.01ML 0106
חסה0.05VL 0482
כותנה, זרעים0.50SO 0691
כרוביים0.05VB 0040
כרפס (שורש ועלים)0.05VR 0578
עגבניה0.50VO 0448
ענבים2.00FB 0269
פלפל0.50VO 0051
קינרס0.05VS 0620
ריחן0.10HH 0722
רימון0.30FI 0355
שעועית ירוקה1.00VP 0526
תות שדה0.50FB 0275
תירס0.05GC 0645
תפוח0.50FP 0226
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מטקונזול
METCONAZOLE
מספר CAS‏: 125116-23-6
חיטה0.02GC 0654
חמנית0.10SO 0702
כותנה, זרעים0.02SO 0691
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 278
שם חומר ההדברה – מטראפנון
METRAFENONE
מספר CAS‏: 220899-03-6
אבטיח0.05VC 0432
דלורית0.30VP 0540
דלעת0.30VC 0429
מלון0.30VC 0046
מלפפון0.30VC 0424
מנגו0.01FI 0345
ענבים5.00FB 0269
קישוא0.30VC 0431
תות שדה0.50FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מטריבוזין
METRIBUZIN
מספר CAS‏: 21087-64-9
גזר0.01VR 0577
חיטה0.01GC 0654
עגבניה0.01VO 0448
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מילבמקטין
MILBEMECTIN
מספר CAS‏: 51596-10-2
אבטיח0.01VC 0432
אגס0.05FP 0230
חציל0.05VO 0440
מלון0.01VC 0046
מלפפון0.01VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
פלפל0.05VO 0051
פרי הדר0.05FC 0001
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 181
שם חומר ההדברה – מיקלובוטניל
MYCLOBUTANIL
מספר CAS‏: 88671-89-0
אבטיח0.30VC 0432
אגס0.50FP 0230
אפרסק0.50FS 0247
חציל0.30VO 0440
מלון0.30VC 0046
מלפפון0.30VC 0424
מנגו0.50FI 0345
משמש0.20FS 0240
נקטרינה0.50FS 0245
עגבניה0.30VO 0448
ענבים1.00FB 0269
פלפל0.50VO 0051
פפריקה0.10VO 4299
פרי הדר3.00FC 0001
קישוא0.30VC 0431
שום0.30VA 0381
שזיף0.20FS 0014
שעועית ירוקה0.02VP 0526
שקד0.20TN 0660
תאנה0.01FT 0297
תפוח0.50FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 049
שם חומר ההדברה – מלתיון
MALATHION
מספר CAS‏: 121-75-5
אבטיח3.00VC 0432
אגס2.00FP 0230
אפונה0.50VP 0063
אפרסמון2.00FI 0352
בצל0.50VA 0386
גויאבה2.00FT 0336
דובדבן2.00FS 0242
זית2.00FI 0305
חבוש2.00FP 0231
חסה1.00VL 0482
חציל0.50VO 0440
כרוב1.00VB 0041
כרוביים1.00VB 0040
כרפס (שורש ועלים)1.00VR 0578
מלון3.00VC 0046
מלפפון3.00VC 0424
מנגו2.00FI 0345
סלק אדום (שורש ועלים)0.50VR 0574
עגבניה3.00VO 0448
פלפל0.50VO 0051
פרי הדר2.00FC 0001
צנון0.50VR 0494
צנונית0.50VR 0590
קינרס5.00VS 0620
קישוא3.00VC 0431
שום0.50VA 0381
שעועית ירוקה2.00VP 0526
תאנה2.00FT 0297
תירס0.01GC 0645
תפוח2.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 050
שם חומר ההדברה – מנקוזב
MANCOZEB
מספר CAS‏: 8018-01-7
ראה שאריות דיתיוקרבמטים
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מסוסולפורון מתיל
MESOSULFURON METHYL
מספר CAS‏: 208465-21-8
חיטה0.05GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מפאניפירים
MEPANIPYRIM
מספר CAS‏: 110235-47-7
מלפפון0.10VC 0424
עגבניה0.10VO 0448
פלפל0.10VO 0051
תות שדה0.20FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 244
שם חומר ההדברה – מפטילדינוקאפ
MEPTYLDINOCAP
מספר CAS‏: 6119-92-2
אבטיח0.20VC 0432
אגס0.05FP 0230
אפרסק0.20FS 0247
גזר0.10VR 0577
מלון0.20VC 0046
מנגו0.05FI 0345
משמש0.20FS 0240
נקטרינה0.20FS 0245
ענבים0.10FB 0269
קישוא0.20VC 0431
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מפנפיר די אתיל
MEFENPYR DIETHYL
מספר CAS‏: 135590-91-9
חיטה0.05GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מקופרופ־פ
MECOPROP-P
מספר CAS‏: 16484-77-8
חיטה0.01GC 0654
שבולת שועל0.01GC 0647
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מתאפלומיזון
METAFLUMIZONE
מספר CAS‏: 139968-49-3
עגבניה0.30VO 0448
תירס0.01GC 0645
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מתאזאכלור
METAZACHLOR
מספר CAS‏: 67129-08-2
חימצה0.05VD 0524
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 138
שם חומר ההדברה – מתאלקסיל מכיל מפנוכסם
METALAXYL Including MEFENOXAM
מספר CAS‏: 57837-19-1
אפונה0.05VP 0063
בצל2.00VA 0386
בצל ירוק0.50HH 0092
גזר0.05VR 0577
חימצה0.05VD 0524
חסה2.00VL 0482
כוסברה0.50HH 0092
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוב סיני0.50VL 0467
כרוביים0.50VB 0040
מיזונה0.50ZH 0004
מלון0.20VC 0046
מליסה0.50HH 0092
מלפפון0.50VC 0424
מנטה0.50HH 0738
מרווה0.50HH 0743
סלק עלים0.50VL 0464
עגבניה0.50VO 0448
עירית0.50HH 0727
עלי טטסוי0.50ZZ 0211
ענבים1.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.50HH 0740
פלפל0.01VO 0051
פרי הדר5.00FC 0001
צנונית0.02VR 0590
רוזמרין0.50HH 0741
רוקט/רוקולה0.50VL 4372
ריחן0.50HH 0722
שמיר0.50HH 0730
תות שדה0.50FB 0275
תפוח אדמה0.05VR 0589
תרד0.50VL 0502
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מתאם סודיום
METHAM SODIUM
מספר CAS‏: 137-42-8
אבוקדו0.05FI 0326
אבטיח0.05VC 0432
אגוז אדמה0.05SO 0697
בצל0.05VA 0386
חסה0.05VL 0482
חציל0.05VO 0440
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
פירות גלעיניים0.05FS 0001
פירות גרעיניים0.05FP 0009
פלפל0.05VO 0051
פרי הדר0.05FC 0001
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – מתאמיטרון
METAMITRON
מספר CAS‏: 41394-05-2
סלק אדום (שורש ועלים)0.01VR 0574
סלק מספוא0.01AM 1051
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – אס מתולכלור
S-METOLACHLOR
מספר CAS‏: 87392-12-9
אבטיח0.02VC 0432
אגוז אדמה0.50SO 0697
ביצים0.02PE 0112
בשר0.02MM 0095
בשר עוף0.02PM 0110
בשר, חלקי פנים0.02MO 0105
חימצה0.10VD 0524
חלב0.02ML 0106
חמנית, גרעינים0.10SO 0702
פפריקה0.10VO 4299
שעועית ירוקה0.10VP 0526
תירס0.10GC 0645
תפוח0.12FP 0226
תפוח אדמה0.10VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 094
שם חומר ההדברה – מתומיל
METHOMYL
מספר CAS‏: 16752-77-5
אבוקדו0.02FI 0326
אבטיח0.20VC 0432
אורגנו0.60HH 4757
אספסת10.0AL 1021
ביצים0.02PE 0112
בשר0.02MM 0095
בשר עוף0.02PM 0110
בשר, חלקי פנים0.02MO 0105
בשר עוף, חלקי פנים0.02PO 0111
גזר0.10VR 0577
וידן10.0AM 0000
חלב0.02ML 0106
חציל0.20VO 0440
טרגון0.60HH 0749
כוסברה0.60HH 0092
כותנה, זרעים0.50SO 0691
כרוב5.00VB 0041
כרובית2.00VB 0404
כרפס (שורש ועלים)2.00VR 0578
מיורם0.60HH 0736
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
מנטה0.60HH 0738
מרווה0.60HH 0743
סלק אדום (שורש ועלים)0.10VR 0574
עגבניה1.00VO 0448
עירית0.60HH 0727
עשב לימון0.60HH 0092
עשב רודס10.0ZZ 0017
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.60HH 0740
פלפל1.00VO 0051
צנון0.10VR 0494
צנונית0.10VR 0590
קורנית0.60HH 0750
קישוא0.20VC 0431
קינרס2.00VS 0620
רוזמרין0.60HH 0741
רוקולה0.10HH 0092
ריחן0.60HH 0722
שומר0.60HH 0731
שמיר0.60HH 0730
תירס0.02GC 0645
תפוח אדמה0.10VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 132
שם חומר ההדברה – מתיוקרב
METHIOCARB
מספר CAS‏: 20327-65-7
אורגנו1.00HH 4757
אפרסק0.05FS 0247
בצל0.05VA 0386
בצל ירוק1.00HH 0092
חומעה1.00HH 0092
טרגון1.00HH 0749
כוסברה1.00HH 0092
כרפס (שורש ועלים)1.00VR 0578
מיורם1.00HH 0736
מיזונה1.00ZH 0004
מנטה1.00HH 0738
מרווה1.00HH 0743
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
סלק אדום (שורש ועלים)0.05VR 0574
סלק עלים1.00VL 0464
עירית1.00HH 0727
עלי טטסוי1.00ZZ 0211
ענבים0.05FB 0269
עשב לימון1.00HH 0092
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
פלפל0.05VO 0051
קורנית1.00HH 0750
רוזמרין1.00HH 0741
רוקולה1.00HH 0092
ריחן1.00HH 0722
שזיף0.05FS 0014
שמיר1.00HH 0730
שקד0.05TN 0660
תרד1.00VL 0502
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 217
שם חומר ההדברה – נובלורון
NOVALURON
מספר CAS‏: 116714-46-6
אגוז אדמה0.02SO 0697
אגס0.10FP 0230
אספסת2.00AL 1021
אפרסק0.05FS 0247
גזר0.02VR 0577
זית0.50FT 0305
חציל0.05VO 0440
חסה0.50VL 0482
כותנה, זרעים0.02SO 0691
כרוביים0.02VB 0040
כרפס (שורש ועלים)1.00VR 0578
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.20VO 0448
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
קינרס0.02VS 0620
שזיף0.05FS 0014
שעועית ירוקה0.02VP 0526
תות שדה0.10FB 0275
תירס0.02GC 0645
תפוח0.10FP 0226
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – סולפוסולפורון
SULFOSULFURON
מספר CAS‏: 141776-32-1
חיטה0.05GC 0654
עגבניה0.05VO 0448
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – סולפוקספלור
SULFOXAFLOR
מספר CAS‏: 946578-00-3
אפרסק0.02FS 0247
ברוקולי0.01VB 0400
פרי הדר0.50FC 0001
כרוב0.01VB 0041
כרובית0.01VB 0404
מנגו0.02FI 0345
נקטרינה0.02FS 0245
עגבניה0.10VO 0448
פלפל0.10VO 0051
רימון0.02FI 0355
תפוח0.50FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – סולפנטרזון
SULFENTRAZONE
מספר CAS‏: 122836-35-5
חימצה0.01VD 0524
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 263
שם חומר ההדברה – סיאנטרניליפרול
CYANTRANILIPROLE
מספר CAS‏: 736994-63-1
בצל0.06VA 0386
ברוקולי0.01VB 0400
חציל0.20VO 0440
כרוב0.01VB 0041
כרובית0.01VB 0404
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.20VO 0448
פלפל0.20VO 0051
קולרבי0.01VB 0405
קישוא0.05VC 0431
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 127
שם חומר ההדברה – סיהקסטין
CYHEXATIN
מספר CAS‏: 13121-70-5
אבטיח0.50VC 0432
אגוז אדמה0.20SO 0697
אגס2.00FP 0230
אפרסק1.00FS 0247
חציל0.10VO 0440
כותנה, זרעים0.05SO 0691
מלון0.50VC 0046
נקטרינה1.00FS 0245
עגבניה0.10VO 0448
פרי הדר2.00FC 0001
שזיף2.00FS 0014
שעועית ירוקה0.50VP 0526
שקד1.00TN 0660
תאנה1.00FT 0297
תות שדה0.50FB 0275
תפוח2.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – סימוקסניל
CYMOXANIL
מספר CAS‏: 57966-95-7
בצל0.05VA 0386
דלורית0.01VP 0540
דלעת0.01VC 0429
חסה0.05VL 0482
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.20VO 0448
שום0.05VA 0381
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – סינידון אתיל
CINIDON ETHYL
מספר CAS‏: 142891-20-1
חיטה0.01GC 0654
שבולת שועל0.01GC 0647
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 157
שם חומר ההדברה – סיפלוטרין
CYFLUTHRIN
מספר CAS‏: 68359-37-5
אפרסק0.50FS 0247
בצל0.50VA 0386
זית0.50FT 0305
כותנה, זרעים0.05SO 0691
מלפפון0.50VC 0424
נקטרינה0.50FS 0245
עגבניה0.50VO 0448
פלפל0.20VO 0051
שקד0.50TN 0660
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 273
שם חומר ההדברה – סיפלומטופן
CYFLUMETOFEN
מספר CAS‏: 400882-07-7
אבטיח0.01VC 0432
דלורית0.02VP 0540
דלעת0.02VC 0429
חציל0.10VO 0440
מלון0.10VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
עגבניה0.10VO 0448
פלפל0.10VO 0051
פרי הדר0.10FC 0001
קישוא0.10VC 0431
תות שדה0.70FB 0275
תפוח0.20FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – סיפלופנאמיד
CYFLUFENAMIDE
מספר CAS‏: 80409-60-3
אבטיח0.10VC 0432
דלורית0.10VP 0540
דלעת0.10VC 0429
חציל0.05VO 0440
מלון0.10VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
ענבים0.10FB 0269
פלפל0.05VO 0051
קישוא0.10VC 0431
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – סיפרוסולפמיד
CYPROSULFAMIDE
מספר CAS‏: 221667-31-8
תירס0.01GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 207
שם חומר ההדברה – סיפרודיניל
CYPRODINIL
מספר CAS‏: 121552-61-2
אפרסק0.20FS 0247
בצל ירוק1.00HH 0092
גזר0.20VR 0577
דובדבן0.20FS 0242
חציל0.50VO 0440
חסה1.00VL 0482
טרגון1.00HH 0749
כוסברה1.00HH 0092
מלפפון0.30VC 0424
מנטה1.00HH 0738
משמש0.20FS 0240
נקטרינה0.20FS 0245
עגבניה0.50VO 0448
עירית1.00HH 0727
ענבים2.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
פלפל0.80VO 0051
קורנית1.00HH 0750
קישוא0.30VC 0431
רוזמרין1.00HH 0741
רוקולה1.00HH 0092
ריחן1.00HH 0722
שומר1.00HH 0731
שזיף0.20FS 0014
שמיר1.00HH 0730
תות שדה1.00FB 0275
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 239
שם חומר ההדברה – סיפרוקונזול
CYPROCONAZOLE
מספר CAS‏: 113096-99-4
אגוז אדמה0.05SO 0697
אורגנו1.00HH 4757
אזוב מצוי1.00HH 0733
אפרסק0.05FS 0247
זעתר1.00HH 0092
חיטה0.05GC 0654
חימצה0.05VD 0524
חמנית, גרעינים0.05SO 0702
חציל0.05VO 0440
טרגון1.00HH 0749
מלפפון0.30VC 0424
מנגו0.05FI 0345
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
פלפל0.05VO 0051
פפריקה0.05VO 4299
שבולת שועל0.05GC 0647
שום0.05VA 0381
שזיף0.05FS 0014
שקד0.05TN 0660
תירס0.02GC 0645
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 118
שם חומר ההדברה – סיפרמטרין
CYPERMETHRIN
מספר CAS‏: 52315-07-8
אפונה0.30VP 0063
אפרסק2.00FS 0247
בצל0.10VA 0386
בשר0.05MM 0095
בשר, חלקי פנים0.05MO 0105
גזר0.05VR 0577
חיטה0.05GC 0654
חלב0.01ML 0106
חציל0.20VO 0440
כותנה, זרעים0.20SO 0691
כרוב1.00VB 0041
כרובית1.00VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.20VR 0578
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
משמש2.00FS 0240
נקטרינה2.00FS 0245
סלק אדום (שורש ועלים)0.50VR 0574
עגבניה0.50VO 0448
ענבים1.00FB 0269
פלפל0.50VO 0051
קישוא0.20VC 0431
שום0.10VA 0381
שעורה0.05GC 0640
שקד0.50TN 0660
תפוח2.00FP 0226
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 169
שם חומר ההדברה – סירומזין
CYROMAZINE
מספר CAS‏: 66215-27-8
אבטיח0.20VC 0432
אספסת5.00AL 1021
ביצים0.10PE 0112
בשר0.05MM 0095
בשר עוף0.05PM 0110
גזר0.20VR 0577
דלורית0.02VP 0540
דלעת0.02VC 0429
חלב0.01ML 0106
חציל0.50VO 0440
כרפס (שורש ועלים)5.00VR 0578
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
עגבניה0.50VO 0448
ריחן0.20HH 0722
שעועית ירוקה1.00VP 0526
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 203
שם חומר ההדברה – ספינוסד
SPINOSAD
מספר CAS‏: 131929-60-7
אבוקדו0.05FI 0326
אגס0.05FP 0230
אפרסמון0.01FI 0352
אפרסק0.05FS 0247
בצל0.05VA 0386
בצל ירוק2.00HH 0092
גודגדן0.05FS 0244
דובדבן0.05FS 0242
זית0.05FT 0305
חסה0.50VL 0482
חציל0.05VO 0440
טרגון2.00HH 0749
כוסברה2.00VB 0040
כרוביים0.50VB 0040
ליצי0.05FI 0343
מלון0.50VC 0046
מלפפון0.50VC 0424
מנגו0.05FI 0345
מרווה2.00FS 0245
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
עירית2.00HH 0727
ענבים0.20FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
פלפל0.50VO 0051
פסיפלורה0.05FI 0351
פרי הדר0.05FC 0001
קורנית2.00HH 0750
רוזמרין2.00HH 0741
רוקולה2.00HH 0092
ריחן2.00HH 0722
רימון0.02FI 0355
שומר2.00HH 0731
שזיף0.05FS 0014
שמיר2.00HH 0730
שעועית ירוקה0.10VP 0526
תות שדה0.50FB 0275
תירס0.05GC 0645
תמר0.05FT 0295
תפוח0.05FP 0226
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 233
שם חומר ההדברה – ספינטורם
SPINETORAM
מספר CAS‏: 187166-40-1
אבוקדו0.02FI 0326
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.10FP 0230
אפונה0.01VP 0063
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק0.05FS 0247
בצל0.05VA 0386
בצל ירוק0.05HH 0092
ברוקולי0.10VB 0400
גזר0.05VR 0577
זית0.01FT 0305
חימצה0.01VD 0524
חסה0.10VL 0482
טרגון0.05HH 0749
כוסברה0.05HH 0092
כותנה, זרעים0.01SO 0691
כרוב0.10VB 0041
כרובית0.10VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.10VR 0578
כרתי0.05VA 0384
לובג׳0.05HH 0735
לפת0.05VR 0506
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
מנטה0.05HH 0738
מרווה0.05HH 0743
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
סלק אדום (שורש ועלים)0.05VR 0574
סלק עלים0.05VL 0464
עגבניה0.01VO 0448
עירית0.05HH 0727
עלי באק צ׳וי0.05ZZ 0212
ענבים0.10FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.05HH 0740
פלפל0.05VO 0051
פרי הדר0.02FC 0001
צנון0.05VR 0494
צנונית0.05VR 0590
צ׳רביל0.05HH 0092
קולרבי0.10VB 0405
קורנית0.05HH 0750
רוזמרין0.05HH 0741
רוקולה0.05HH 0092
ריחן0.05HH 0722
רימון0.05FI 0355
שזיף0.05FS 0014
שמיר0.05HH 0730
שעועית ירוקה0.01VP 0526
תירס0.01GC 0645
תפוח0.10FP 0226
תפוח אדמה0.01VR 0589
תרד0.05VL 0502
תאנה0.01FT 0279
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 237
שם חומר ההדברה – ספירודיקלופן SPIRODICLOFEN
מספר CAS‏: 148477-71-8
אבוקדו0.05FI 0326
אגס0.05FP 0230
אפרסק0.05FS 0247
גודגדן0.05FS 0244
מלפפון0.02VC 0424
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
פרי הדר0.05FC 0001
רימון0.05FI 0355
שזיף0.05FS 0014
שקד0.30TN 0660
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 234
שם חומר ההדברה – ספירוטטרהמאט
SPIROTETRAMAT
מספר CAS‏: 203313-25-1
אבוקדו0.30FI 0326
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.20FP 0230
בצל0.10VA 0386
בצל ירוק1.00HH 0092
ברוקולי0.10VB 0400
דלורית0.10VP 0540
דלעת0.10VC 0429
חבוש0.20FP 0231
חסה0.20VL 0482
חציל0.05VO 0440
טרגון1.00HH 0749
כוסברה1.00VB 0040
כרוב0.10VB 0041
כרוב ניצנים0.10VB 0402
כרובית0.10VB 0404
כרפס עלים1.00VS 4595
מלון0.10VC 0046
מנטה1.00HH 0738
מרווה1.00HH 0743
עירית1.00HH 0727
עגבניה0.05VO 0448
ענבים0.50FB 0269
פטרוסלינון1.00HH 0740
פלפל0.05VO 0051
פרי הדר0.50FC 0001
קולורבי0.05VB 0405
קורנית1.00HH 0750
קישוא0.10VC 0431
רוזמרין1.00HH 0741
רוקט/רוקולה1.00VL 4372
ריחן1.00HH 0722
רימון0.10FI 0355
שמיר1.00HH 0730
שעועית ירוקה0.05VP 0526
תפוח0.20FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – ספירומסיפן
SPIROMESIFEN
מספר CAS‏: 283594-90-1
אבטיח0.05VC 0432
דלורית0.05VP 0540
דלעת0.05VC 0429
חציל1.00VO 0440
כותנה, זרעים0.02SO 0691
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.02VC 0424
עגבניה1.00VO 0448
פלפל1.00VO 0051
קישוא0.02VC 0431
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – ספירוקסמין
SPIROXAMINE
מספר CAS‏: 118134-30-8
ענבים0.05FB 0269
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 041
שם חומר ההדברה – פולפט
FOLPET
מספר CAS‏: 133-07-3
אגס10.0FP 0230
אפרסק5.00FS 0247
בצל1.00VA 0386
גזר0.02VR 0577
מלפפון0.50VC 0424
נקטרינה5.00FS 0245
עגבניה0.50VO 0448
ענבים7.00FB 0269
שקד0.50TN 0660
תפוח10.0FP 0226
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פומסאפן
FOMESAFEN
מספר CAS‏: 72178-02-0
אפונה0.01VP 0063
חימצה0.01VD 0524
שעועית ירוקה0.01VP 0526
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 113
שם חומר ההדברה – פוסמאט
PHOSMET
מספר CAS‏: 732-11-6
אגס0.50FP 0230
אפרסק0.50VP 0063
משמש0.50FS 0240
נקטרינה0.50FS 0245
שזיף0.50FS 0014
שקד0.50TN 0660
תפוח0.50VP 0526
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פוסתיל־אל
FOSETHYL-AL
מספר CAS‏: 39148-24-8
בצל0.50VA 0386
דלורית0.50VP 0540
דלעת0.50VC 0429
חסה1.00VL 0482
מלון1.00VC 0046
מלפפון2.00VC 0424
ענבים5.00FB 0296
פרי הדר5.00FC 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פוראמסולפורון
FORAMSULFURON
מספר CAS‏: 173159-57-4
תירס0.05GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פורכלורפנורון
FORCHLORFENURON
מספר CAS‏: 68157-60-8
אגס0.01FP 0230
ענבים0.01FB 0269
קיוי0.01FI 0341
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פורמטאנייט
FORMETANATE
מספר CAS‏: 23422-53-9
אפרסק0.01FS 0247
בצל0.30VA 0386
ברוקולי0.05VB 0400
חציל0.50VO 0440
כרוב0.05VB 0041
כרובית0.05VB 0404
מלפפון0.20VC 0424
נקטרינה0.01FS 0245
עגבניה0.50VO 0448
פלפל0.50VO 0051
קולרבי0.05VB 0405
שום0.30VA 0381
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פימטרוזין
PYMETROZINE
מספר CAS‏: 123312-89-0
אבטיח0.05VC 0432
אורגנו1.00HH 4757
טרגון1.00HH 0749
כוסברה1.00HH 0092
כרוביים0.10VB 0040
כרפס (שורש ועלים)1.00VS 4595
מיורם1.00HH 0736
מיזונה1.00ZH 0004
מלון0.02VC 0046
מנטה1.00HH 0738
מרווה1.00HH 0743
סלק עלים1.00VL 0464
עלי טטסוי1.00ZZ 0211
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
פלפל0.10VO 0051
פרי הדר0.10FC 0001
קורנית1.00HH 0750
רוזמרין1.00HH 0741
רוקט/רוקולה1.00VL 4372
ריחן1.00HH 0722
שמיר1.00HH 0730
תות שדה0.50FB 0275
תפוח אדמה0.05VR 0589
תרד1.00VL 0502
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פינוקסאדן
PINOXADEN
מספר CAS‏: 243973-20-8
חיטה0.01GC 0654
שעורה0.01GC 0640
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר חומר בקודקס CX 062
שם חומר ההדברה – פיפרוניל בוטוקסיד
PIPERONYL BOTUXIDE
מספר CAS‏: 51-03-6
בשר, בקר וצאן0.10MM 096
חלב (שומן)0.25ML 0106
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 258
שם חומר ההדברה – פיקוקסיסטרובין
PICOXYSTROBIN
מספר CAS‏: 117428-22-5
אפרסק0.10FS 0247
נקטרינה0.10FS 0245
שזיף0.10FS 0014
שקד0.01TN 0660
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פיראפלופן אתיל
PYRAFLUFEN ETHYL
מספר CAS‏: 129630-19-9
אגוז אדמה0.01SO 0697
אגס0.02FP 0230
אפרסק0.02FS 0247
בצל0.02VA 0386
בקיה0.05AL 1029
חיטה0.10HH 0726
נקטרינה0.02FS 0245
תמר0.02FT 0295
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פירידאבן
PYRIDABEN
מספר CAS‏: 96489-71-3
חציל0.05VO 0440
מלפפון0.05VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
פלפל0.05VO 0051
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פירידאליל
PYRIDALYL
מספר CAS‏: 179101-81-6
אגוז אדמה0.01SO 0697
בטטה0.05VR 0508
גזר0.50VR 0577
חימצה1.00VD 0524
חסה0.02VL 0482
כוסברה1.00HH 0092
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוביים0.05VB 0040
עגבניה0.20VO 0448
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
פלפל0.20VO 0051
פפריקה0.20VO 4299
שמיר1.00HH 0730
תות שדה1.00FB 0275
תירס0.05GC 0645
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פירידייט
PYRIDATE
מספר CAS‏: 55512-33-9
אגוז אדמה0.05SO 0697
חימצה0.05VD 0524
תירס0.05GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פירימידיפן
PYRIMIDIFEN
מספר CAS‏: 105779-78-0
אבטיח0.02VC 0432
חציל0.02VO 0440
עגבניה0.02VO 0448
פלפל0.02VO 0051
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 086
שם חומר ההדברה – פירימיפוס מתיל
PIRIMIPHOS METHYL
מספר CAS‏: 29232-93-7
ביצים0.01PE 0112
בשר0.01MM 0095
דגנים, גרעינים5.00GC 0080
חלב0.01ML 0106
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 101
שם חומר ההדברה – פירימיקרב
PIRIMICARB
מספר CAS‏: 23103-98-2
אורגנו1.00HH 4757
חסה1.00VL 0482
טרגון1.00HH 0749
כוסברה1.00HH 0092
כותנה, זרעים0.05SO 0691
כרוב1.00VB 0041
כרפס (שורש ועלים)1.00VR 0578
מיורם1.00HH 0736
מלון1.00VC 0046
מלפפון1.00VC 0424
מנטה1.00HH 0738
מרווה1.00HH 0743
עגבניה1.00VO 0448
עשב לימון1.00HH 0092
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
קורנית1.00HH 0750
קינרס1.00VS 0620
רוזמרין1.00HH 0741
רוקולה1.00HH 0092
שמיר1.00HH 0730
שעועית ירוקה0.20VP 0526
תירס0.05GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר חומר בקודקס CX 226
שם חומר ההדברה – פירימתניל
PYRIMETHANIL
מספר CAS‏: 53112-28-0
אורגנו3.00HH 4757
בצל0.10VA 0386
טרגון3.00HH 0749
כוסברה3.00HH 0092
מיורם3.00HH 0736
מלפפון1.00VC 0424
מנטה3.00HH 0738
מרווה3.00HH 0743
עגבניה1.00VO 0448
ענבים2.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)3.00HH 0740
פרי הדר5.00FC 0001
קורנית3.00HH 0750
רוזמרין3.00HH 0741
ריחן3.00HH 0722
שמיר3.00HH 0730
תות שדה1.00FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 200
שם חומר ההדברה – פיריפרוקסיפן
PYRIPROXYFEN
מספר CAS‏: 95737-68-1
אגס0.02FP 0230
אפרסמון0.02FI 0352
אפרסק0.02FS 0247
זית0.02FT 0305
חציל0.02VO 0440
כותנה, זרעים0.02SO 0691
כרוב0.02VB 0041
מלון0.02VC 0046
נקטרינה0.02FS 0245
פרי הדר0.50FC 0001
שזיף0.02FS 0014
תפוח0.02FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פיריתיובק סודיום
PYRITHIOBAC SODIUM
מספר CAS‏: 79662-59-6
כותנה, זרעים0.05SO 0691
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 210
שם חומר ההדברה – פירקלוסטרובין
PYRACLOSTROBIN
מספר CAS‏: 175013-18-0
אבטיח0.05VC 0432
אגוז אדמה0.05SO 0697
אפונה0.02VP 0063
אפרסמון0.02FI 0352
אפרסק0.20FS 0247
בטטה0.50VR 0508
בצל0.30VA 0386
גזר0.10VR 0577
דלורית0.10VP 0540
דלעת0.10VC 0429
חימצה0.05VD 0524
חסה1.00VL 0482
חציל0.03VO 0440
טרגון2.00HH 0749
כוסברה2.00HH 0092
כותנה, זרעים0.20SO 0691
כרוביים0.05VB 0041
כרפס (שורש ועלים)0.20VR 0578
מיורם2.00HH 0736
מלון2.00VC 0046
מליסה2.00HH 0092
מלפפון2.00VC 0424
מנטה2.00HH 0738
מרווה2.00HH 0743
נקטרינה0.20FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
עירית0.20HH 0727
ענבים2.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)2.00HH 0740
פלפל0.40VO 0051
פרי הדר0.03FC 0001
קורנית2.00HH 0750
קישוא2.00VC 0431
רוזמרין2.00HH 0741
רוקולוה2.00HH 0092
ריחן2.00HH 0722
שום0.30VA 0381
שמיר2.00HH 0730
שקד1.50TN 0660
תות שדה0.20FB 0275
תפוח0.50FP 0226
תפוח אדמה0.03VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 235
שם חומר ההדברה – פלואופיקוליד
FLUOPICOLIDE
מספר CAS‏: 239110-15-7
דלורית0.05VP 0540
דלעת0.05VC 0429
מלון0.10VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
עגבניה0.10VO 0448
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 243
שם חומר ההדברה – פלואופירם
FLUOPYRAM
מספר CAS‏: 658066-35-4
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.20FP 0230
אפרסק0.70FS 0247
גזר0.05VR 0577
חבוש0.20FP 0231
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
משמש0.70FS 0240
נקטרינה0.70FS 0245
עגבניה0.35VO 0448
ענבים0.40FB 0269
קישוא0.05VC 0431
שקד0.05TN 0660
תות שדה0.40FB 0275
תפוח0.20FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלואזינם
FLUAZINAM
מספר CAS‏: 79662-59-6
אגוז אדמה0.05SO 0697
חסה0.90VL 0482
מלון0.05VC 0046
עגבניה0.01VO 0448
ענבים0.20FB 0269
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 283
שם חומר ההדברה – פלואזיפופ־פ־בותיל
FLUAZIFOP-P-BUTYL
מספר CAS‏: 698064-50-4
אבטיח0.10VC 0432
אגוז אדמה0.10SO 0697
אגס0.10FP 0230
אספסת0.10AL 1021
אפונה0.10VP 0063
בצל0.10VA 0386
בקיה0.10AL 1029
גזר0.10VR 0577
חימצה0.10VD 0524
חמנית, גרעינים0.10SO 0702
חסה0.10VL 0482
כותנה, זרעים0.10SO 0691
כרוב0.10VB 0041
כרובית0.10VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.10VR 0578
מלון0.10VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
סלק אדום (שורש ועלים)0.10VR 0574
סלק מספוא0.10AM 1051
עגבניה0.10VO 0448
ענבים0.10FB 0269
פלפל0.10VO 0051
קינרס0.10VS 0620
קישוא0.10VC 0431
שום0.10VA 0381
תלתן0.10AL 1023
תפוח0.10FP 0226
תפוח אדמה0.10VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 265
שם חומר ההדברה – פלואנסולפון
FLUENSULFONE
מספר CAS‏: 318290-98-1
גזר0.70VR 0577
חסה0.05VL 0482
חציל0.05VO 0440
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
עגבניה0.05VO 0448
פלפל0.20VO 0051
קישוא0.20VC 0431
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 242
שם חומר ההדברה – פלובנדיאמיד
FLUBENDIAMIDE
מספר CAS‏: 272451-65-7
אגוז אדמה0.02SO 0697
אגס0.20FP 0230
ברוקולי0.40VB 0400
גזר0.02VR 0577
זית0.02FT 0305
חימצה0.15VD 0524
חסה0.40VL 0482
כרוב0.40VB 0041
כרובית0.40VB 0404
מלפפון0.01VC 0424
מנטה1.00HH 0738
עגבניה0.30VO 0448
ענבים1.00FB 0269
פלפל0.10VO 0051
צנונית0.05VR 0590
קישוא0.01VC 0431
רימון0.07FI 0355
שעועית ירוקה0.01VP 0526
תות שדה0.01FB 0275
תירס0.02GC 0645
תפוח0.3FP 0226
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 211
שם חומר ההדברה – פלודיוקסוניל
FLUDIOXONIL
מספר CAS‏: 131341-86-1
אגס1.00FP 0230
אפרסק0.20FS 0247
בצל ירוק1.00HH 0092
גזר0.30VR 0577
דובדבן0.20FS 0242
חציל0.30VO 0440
חיטה0.01GC 0654
חסה1.00VL 0482
טרגון1.00HH 0749
כוסברה1.00HH 0092
מלפפון0.20VC 0424
מנטה1.00HH 0738
משמש0.20FS 0240
נקטרינה0.20FS 0245
עגבניה0.30VO 0448
עירית1.00HH 0727
ענבים1.00FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
פלפל0.50VO 0051
פרי הדר1.00FC 0001
קורנית1.00HH 0750
קיוי12.0FI 0341
קישוא0.20VC 0431
רוזמרין1.00HH 0741
רוקולה1.00HH 0092
ריחן1.00HH 0722
רימון1.00FI 0355
שומר1.00HH 0731
שזיף0.20FS 0014
שמיר1.00HH 0730
תות שדה0.50FB 0275
תפוח1.00FP 0226
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 205
שם חומר ההדברה – פלוטולאניל
FLUTOLANIL
מספר CAS‏: 66332-96-5
תפוח אדמה0.10VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 248
שם חומר ההדברה – פלוטריאפול
FLUTRIAFOL
מספר CAS‏: 76674-21-0
אפרסק0.05FS 0247
גזר0.20VR 0577
חציל0.02VO 0440
מנגו0.03FI 0345
פלפל0.20VO 0051
פרי הדר0.20FC 0001
תפוח אדמה0.20VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלומטורון
FLUOMETURON
מספר CAS‏: 2164-17-2
כותנה, זרעים0.10SO 0691
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלומטסולם
FLUMETSULAM
מספר CAS‏: 98967-40-9
בקיה0.01AL 1029
חיטה0.01GC 0654
חימצה0.01VD 0524
שבולת שועל0.01GC 0647
שומר0.01HH 0731
תלתן0.01AL 1023
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלומיוקסזין
FLUMIOXAZIN
מספר CAS‏: 10336-09-7
אבוקדו0.01FI 0326
אגס0.01FP 0230
אנונה0.01FI 0030
אפרסמון0.01FI 0352
אפרסק0.01FS 0247
גויאבה0.01FT 0336
מנגו0.01FI 0345
נקטרינה0.01FS 0245
ענבים0.01FB 0269
פקאן0.01TN 0672
פרי הדר0.01FC 0001
קיוי0.01FI 0341
שזיף0.01FS 0014
תפוח0.01FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלוניקאמיד
FLONICAMIDE
מספר CAS‏: 158062-67-1
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.20FP 0230
אפרסמון0.20FI 0352
אפרסק0.60FS 0247
דלורית0.05VP 0540
דלעת0.05VC 0429
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
נקטרינה0.60FS 0245
ענבים0.50FB 0269
פלפל0.20VO 0051
פקאן0.05TN 0672
פרי הדר0.10FC 0001
קינרס0.10VS 0620
קישוא0.05VC 0431
רימון0.30FI 0355
שקד0.05TN 0660
תות שדה0.20FB 0275
תירס0.05VO 0447
תפוח0.20FP 0226
תפוח אדמה0.20VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלופנאסייט
FLUFENACET
מספר CAS‏: 142459-58-3
אבוקדו0.02FI 0326
אפרסמון0.02FI 0352
אפרסק0.02FS 0247
בננה0.02FI 0327
חימצה0.02VD 0524
חמנית, גרעינים0.02SO 0702
משמש0.02FS 0240
נקטרינה0.02FS 0245
ענבים0.02FB 0269
פרי הדר0.02FC 0001
רימון0.02FI 0355
שזיף0.02FS 0014
שקד0.02TN 0660
תירס0.02GC 0645
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלופנוקסורון
FLUFENOXURON
מספר CAS‏: 101463-69-8
אגס0.20FP 0230
ענבים2.00FB 0269
רימון0.20FI 0355
תפוח0.20FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלוראסולם
FLORASULAM
מספר CAS‏: 145701-23-1
חיטה0.01GC 0654
שבולת שועל0.01GC 0647
שעורה0.01GC 0640
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלורוכלורידון
FLUROCHLORIDONE
מספר CAS‏: 61213-25-0
אגוז אדמה0.01SO 0697
בטטה0.01VR 0508
גזר0.01VR 0577
חימצה0.01VD 0524
חמנית, גרעינים0.01SO 0702
כוסברה0.01VL 0465
כותנה, זרעים0.01SO 0691
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.01HH 0740
שמיר0.01HH 0730
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלורוקסיפיר
FLUROXYPYR
מספר CAS‏: 69377-81-7
אגס0.01FP 0230
אנונה0.01FI 0030
אפרסמון0.01FI 0352
אפרסק0.01FS 0247
זית0.01FT 0305
חוחובה0.01FT 0302
מנגו0.01FI 0345
משמש0.01FS 0240
נקטרינה0.01FS 0245
פג׳ויה0.01FI 0335
פקאן0.01TN 0672
פרי הדר0.01FC 0001
רימון0.01FI 0355
שזיף0.01FS 0014
תירס0.01GC 0645
תמר0.01FT 0295
תפוח0.01FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פלורפרימידול
FLURPRIMIDOL
מספר CAS‏: 56425-91-3
אבוקדו0.05FI 0326
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 208
שם חומר ההדברה – פמוקסדון
FAMOXADONE
מספר CAS‏: 131807-57-3
חימצה0.05VD 0524
כותנה, זרעים0.05SO 0691
עגבניה0.05VO 0448
פרי הדר0.05FC 0001
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פנאזאקווין
FENAZAQUIN
מספר CAS‏: 120928-09-8
אבטיח0.10VC 0432
אגס0.10FP 0230
אפרסק0.10FS 0247
חציל0.10VO 0440
מלפפון0.10VC 0424
עגבניה0.10VO 0448
פרי הדר0.10FC 0001
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 264
שם חומר ההדברה – פנאמידון
FENAMIDONE
מספר CAS‏: 161326-34-7
בצל0.05VA 0386
דלורית0.10VP 0540
דלעת0.10VC 0429
מלון5.00VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
ענבים0.50FB 0269
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 085
שם חומר ההדברה – פנאמיפוס
FENAMIPHOS
מספר CAS‏: 22224-92-6
בננה0.05FI 0327
בצל0.05VA 0386
גזר0.10VR 0577
ענבים0.02FB 0269
שום0.05VA 0381
שזיף0.05FS 0014
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 192
שם חומר ההדברה – פנארימול
FENARIMOL
מספר CAS‏: 60168-88-9
אבטיח0.05VC 0432
אפרסק0.50FS 0247
חציל0.50VO 0440
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
מנגו0.30FI 0345
נקטרינה0.50FS 0245
עגבניה0.50VO 0448
ענבים0.30FB 0269
פלפל0.50VO 0051
קישוא0.50VC 0431
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 109
שם חומר ההדברה – פנבוטטין אוקסיד
FENBUTATIN OXIDE
מספר CAS‏: 13356-08-6
אבטיח0.50VC 0432
אפרסמון3.00FI 0352
אפרסק7.00FS 0247
חציל0.50VO 0440
מלון0.50VC 0046
מלפפון0.50VC 0424
נקטרינה7.00FS 0245
פרי הדר5.00FC 0001
שזיף10.0FS 0014
שקד0.50TN 0660
תמר0.50FT 0295
תפוח5.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 197
שם חומר ההדברה – פנבוקונזול
FENBUCONAZOLE
מספר CAS‏: 114369-43-6
אבטיח0.20VC 0432
אגוז אדמה0.20SO 0697
אגס0.10FP 0230
אפרסק0.50FS 0247
חיטה0.10GC 0654
חציל0.50VO 0440
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
מנגו0.50FI 0345
משמש0.50FS 0240
נקטרינה0.50FS 0245
עגבניה0.20VO 0448
ענבים1.00FB 0269
פלפל0.20VO 0051
קישוא0.20VC 0431
שזיף0.50FS 0014
שסק0.50FP 0228
שקד0.20TN 0660
תות שדה0.20FB 0275
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פנדימטלין
PENDIMETHALIN
מספר CAS‏: 40487-42-1
בצל0.10VA 0386
גזר0.10VR 0577
חמנית, גרעינים0.10SO 0702
כוסברה0.20HH 0092
כותנה, זרעים0.10SO 0691
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.20HH 0740
שום0.10VA 0381
שמיר0.20HH 0730
שעועית ירוקה0.10VP 0526
תפוח אדמה0.10VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 215
שם חומר ההדברה – פנהקסאמיד
FENHEXAMID
מספר CAS‏: 126833-17-8
אורגנו0.50HH 4757
אזוב מצוי0.50HH 0733
בצל0.05VA 0386
חציל0.50VO 0440
מלפפון0.50VC 0424
עגבניה0.50VO 0448
ענבים4.00FB 0269
פלפל0.50VO 0051
ריחן0.50HH 0722
שקד0.02TN 0660
תות שדה4.00FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פנוקסאפרופ־פ־אתיל
FENOXAPROP-P-ETHYL
מספר CAS‏: 71283-80-2
חיטה0.02GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר הדברה – פנוקסיקרב
FENOXYCARB
מספר CAS‏: 79127-80-3
אגס0.05FP 0230
ענבים2.50FB 0269
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פנסיקורן
PENCYCURON
מספר CAS‏: 66063-05-6
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 193
שם חומר ההדברה – פנפירוקסימט
FENPYROXIMATE
מספר CAS‏: 11812-58-9
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.10FP 0230
אפרסק0.10FS 0247
חציל0.05VO 0440
מלפפון0.05VC 0424
נקטרינה0.10FS 0245
עגבניה0.05VO 0448
ענבים0.05FB 0269
פלפל0.05VO 0051
פרי הדר0.05FC 0001
שעועית ירוקה0.05VP 0526
תות שדה0.05FB 0275
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 185
שם חומר ההדברה – פנפרופתרין
FENPROPATHRIN
מספר CAS‏: 39515-41-8
אבטיח0.20VC 0432
בצל0.10VA 0386
דלורית0.10VP 0540
דלעת0.10VC 0429
חציל0.20VO 0440
כותנה, זרעים1.00SO 0691
מלון0.20VC 0046
מלפפון0.20VC 0424
סלק אדום (שורש ועלים)0.10VR 0574
עגבניה1.00VO 0448
פטרוסלינון (שורש ועלים)1.00HH 0740
פירות גלעיניים5.00FS 0012
פלפל1.00VO 0051
תות שדה1.00FB 0275
תפוח אדמה0.20VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 182
שם חומר ההדברה – פנקונזול
PENCONAZOLE
מספר CAS‏: 66246-88-6
אבטיח0.10VC 0432
אגס0.20FP 0230
אפרסק0.10FS 0247
גזר0.05VR 0577
חציל0.20VO 0440
מלון0.10VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
מנגו0.10FI 0345
מנטה0.50HH 0738
נקטרינה0.10FS 0245
עגבניה0.20VO 0448
ענבים0.20VO 0448
פלפל0.20VO 0051
פפריקה0.20VO 4299
קישוא0.10VC 0431
תות שדה0.10FB 0275
תפוח0.20FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 161
שם חומר ההדברה – פקלובוטרזול
PACLOBUTRAZOL
מספר CAS‏: 76738-62-0
אבוקדו0.05FI 0326
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 057
שם חומר ההדברה – פראקווט
PARAQUAT
מספר CAS‏: 4685-14-7
דגנים, גרעינים0.02GC 0080
חמנית, גרעיניים0.02SO 0702
ירקות0.02AO1 0001
כותנה, זרעים0.02AM 0691
פירות0.02AO2 0002
פרי הדר0.02FB 0226
קטניות0.02VP 0060
תירס0.02GC 0645
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פרוהקסאדיון קלציום
PROHEXADIONE CALCIUM
מספר CAS‏: 127277-53-6
אגס0.05FP 0230
שזיף0.05FS 0014
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 142
שם חומר ההדברה – פרוכלורז
PROCHLORAZ
מספר CAS‏: 67747-09-5
אבוקדו5.00FI 0326
חציל5.00VO 0440
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.02VC 0424
מנגו2.00FI 0345
משמש1.00FS 0240
עגבניה5.00VO 0448
רימון2.00FI 0355
שזיף0.05FS 0014
שקד1.00TN 0660
תות שדה0.50FB 0275
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פרומטרין
PROMETRYNE
מספר CAS‏: 7287-19-6
אבטיח0.02VC 0432
כרפס (שורש ועלים)0.20VR 0578
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.20HH 0740
שמיר0.20HH 0730
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 148
שם חומר ההדברה – פרופאמוקרב אייצ־סי־אל PROPAMOCARB – HCL
מספר CAS‏: 25606-41-1
בצל0.20VA 0386
דלורית0.10VP 0540
דלעת0.10VC 0429
חסה10.0VL 0482
כרוביים0.20VB 0040
מלון2.00VC 0046
מלפפון2.00VC 0424
עגבניה0.20VO 0448
ריחן0.02HH 0722
תות שדה2.00FB 0275
תפוח אדמה0.20VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פרופאקוויזאפופ
PROPAQUIZAFOP
מספר CAS‏: 111479-05-1
אבטיח0.01VC 0432
אגוז אדמה0.01SO 0697
אספסת0.01AL 1021
אפונה0.01VP 0063
בצל0.01VA 0386
בקיה0.01AL 1029
גזר0.01VR 0577
חימצה0.01VD 0524
חמנית, גרעינים0.01SO 0702
כותנה, זרעים0.01SO 0691
עגבניה0.01VO 0448
ענבים0.01FB 0269
פירות0.01AO2 0002
שום0.01VA 0381
תלתן0.01AL 1023
תפוח אדמה0.01VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פרופוקסיקרבזון סודיום
PROPOXYCARBAZONE SODIUM
מספר CAS‏: 181274-15-7
חיטה0.05GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פרופיזאמיד
PROPYZAMIDE
מספר CAS‏: 23950-58-5
אבוקדו0.02FI 0326
אגס0.02FP 0230
אספסת0.02AL 1021
אפונה0.02VP 0063
אפרסמון0.02FI 0352
אפרסק0.02FS 0247
בקיה0.02AL 1029
זית0.02FT 0305
חימצה0.02VD 0524
חסה0.02VL 0482
חריע, זרעים0.02SO 0699
מנגו0.02FI 0345
נקטרינה0.02FS 0245
ענבים0.02FB 0269
פרי הדר0.02FC 0001
קטניות0.02VP 0060
קינרס0.02VS 0620
שזיף0.02FS 0014
תלתן0.02AL 1023
תפוח0.02AL 1023 [צ״ל: FP 0226]
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 113
שם חומר ההדברה – פרופרגייט
PROPARGITE
מספר CAS‏:2312-35-8
כותנה, זרעים0.10SO 0691
נקטרינה7.00FS 0245
שזיף7.00FS 0014
תפוח5.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – פרוקוינאזיד
PROQUINAZID
מספר CAS‏: 189278-12-4
אבטיח0.05VC 0432
אפרסק0.05FS 0247
מלון0.05VC 0046
נקטרינה0.05FS 0245
ענבים0.05FB 0269
תפוח0.05FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 120
שם חומר ההדברה – פרמטרין
PERMETHRIN
מספר CAS‏: 52645-53-1
ביצים0.10PE 0112
בשר בקר וצאן1.00MM 096
בשר עוף0.10PM 0110
בשר, בקר וצאן חלקי פנים0.10MO 096
בשר עוף, חלקי פנים0.10PO 0111
בשר, שומן3.00MF 0100
חלב0.10ML 0106
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 179
שם חומר ההדברה – ציקלוקסידים
CYCLOXYDIM
מספר CAS‏: 101205-02-1
אגוז אדמה0.20SO 0697
אספסת0.20AL 1021
אפונה0.20VP 0063
בצל0.20VA 0386
בקיה0.20AL 1029
גזר0.20VR 0577
דלועים0.20VC 0045
חימצה0.20VD 0524
חמנית, גרעינים0.20SO 0702
חסה0.20VL 0482
כותנה, זרעים0.20SO 0691
כרוב0.20VB 0041
כרובית0.20VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.20VR 0578
סלק אדום (שורש ועלים)0.20VR 0574
סלק מספוא0.20AM 1051
עגבניה0.20VO 0448
ענבים0.20FB 0269
פירות גלעיניים0.20FS 0001
פירות גרעיניים0.20FP 0009
פירות סובטרופיים0.20AO 0002
פלפל0.20VO 0051
פרי הדר0.20FC 0001
צמחי תבלין0.20HH 0726
קינרס0.20VS 0620
שום0.20VA 0381
תלתן0.20AL 1023
תפוח אדמה0.20VR 0589
תרד0.20VL 0502
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – קוויזאלופופ־פ־אתיל
QUIZALOFOP-P-ETHYL
מספר CAS‏: 100646-51-3
אבטיח0.10VC 0432
אגוז אדמה0.10SO 0697
אגס0.10FP 0230
אספסת0.10AL 1021
אפונה0.10VP 0063
בצל0.10VA 0386
בקיה0.10AL 1029
גזר0.10VR 0577
חימצה0.10VD 0524
חסה0.10VL 0482
כותנה, זרעים0.10SO 0691
כרוב0.10VB 0041
כרוביים0.10VB 0040
כרובית0.10VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.10VR 0578
עגבניה0.10VO 0448
פלפל0.10VO 0051
פפריקה0.10VO 4299
פרי הדר0.10FC 0001
שום0.10VA 0381
תפוח0.10FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – קוויזאלופופ־פ־טפוריל
QUIZALOFOP-P-TEFURYL
מספר CAS‏: 119738-06-6
אבטיח0.10VC 0432
אגוז אדמה0.10SO 0697
אפונה0.10VP 0063
בצל0.10VA 0386
בקיה0.10AL 1029
חמנית, גרעיניים0.10SO 0702
כותנה, זרעים0.10SO 0691
כרוביים0.10VB 0432
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 222
שם חומר ההדברה – קווינוקסיפן
QUINOXYFEN
מספר CAS‏: 124495-18-7
אבטיח0.03VC 0432
אפרסק0.03FS 0247
נקטרינה0.03FS 0245
עגבניה0.03VO 0448
ענבים0.50FB 0269
פלפל0.03VO 0051
פפריקה0.03VO 4299
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 064
שם חומר ההדברה – קווינטוזן
QUINTOZENE
מספר CAS‏: 82-68-8
אגוז אדמה0.50SO 0697
כותנה, זרעים0.03SO 0691
סלק מספוא0.20AM 1051
שעועית ירוקה0.01VP 0526
תפוח אדמה0.20VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – קלודינופופ פרופרגיל
CLODINAFOP PROPARGIL
מספר CAS‏: 105512-06-9
חיטה0.01GC 0654
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – קלומזון
CLOMAZONE
מספר CAS‏: 81777-89-1
בטטה0.05VR 0508
פלפל0.05VO 0051
פפריקה0.05VO 4299
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – קלופירליד
CLOPYRALID
מספר CAS‏: 1702-17-6
בצל0.10VA 0386
ברוקולי0.10VB 0400
חיטה0.10GC 0654
כרוב0.10VB 0041
כרוב סיני0.10VL 0467
כרובית0.10VB 0404
לפת0.10VR 0506
צנון0.10VR 0494
צנונית0.10VR 0590
קולרבי0.10VB 0405
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 156
שם חומר ההדברה – קלופנטזין
CLOFENTEZINE
מספר CAS‏: 74115-24-5
אבטיח1.00VC 0432
חציל1.00VO 0440
מלון1.00VC 0046
מלפפון1.00VC 0424
עגבניה1.00VO 0448
פלפל0.10VO 0051
פרי הדר0.50FC 0001
תות שדה2.00FB 0275
תפוח0.50FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 238
שם חומר ההדברה – קלותיאנידין
CLOTHIANIDIN
מספר CAS‏: 210880-92-5
אגוז אדמה0.02SO 0697
אגס0.50FP 0230
אפרסק0.50FS 0247
גזר0.30VR 0577
משמש0.50FS 0240
נקטרינה0.50FS 0245
ענבים1.00FB 0269
שקד0.02TN 0660
תפוח0.50FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 187
שם חומר ההדברה – קלתודים
CLETHODIM
מספר CAS‏: 99129-21-2
אגוז אדמה0.50SO 0697
אספסת0.50AL 1021
אפונה0.50VP 0063
ביצים0.05PE 0112
בצל0.50VA 0386
בקיה0.50AL 1029
בשר0.10MM 0095
בשר עוף0.10PM 0110
בשר, חלקי פנים0.10MO 0105
בשר עוף, חלקי פנים0.10PO 0111
גזר0.50VR 0577
זית0.50FT 0305
חימצה0.50VD 0524
חלב0.05ML 0106
חמנית, גרעינים0.50SO 0702
חסה0.50VL 0482
חציל0.50VO 0440
חריע, זרעים0.50SO 0699
כותנה, זרעים0.50SO 0691
כרוביים0.50VB 0040
כרפס (שורש ועלים)0.50VR 0578
מלון0.50VC 0046
סלק אדום (שורש ועלים)0.50VR 0574
סלק מספוא0.50AM 1051
עגבניה0.50VO 0448
ענבים0.50FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.50HH 0740
פלפל0.50VO 0051
פפריקה0.50VO 4299
פרי הדר0.50FC 0001
שמיר0.50HH 0730
שעועית ירוקה0.50VP 0526
תפוח0.50FP 0226
תפוח אדמה0.50VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 007
שם חומר ההדברה – קפטן
CAPTAN
מספר CAS‏: 133-06-2
אגוז אדמה0.05SO 0697
אגס10.0FP 0230
אפרסמון10.0FI 0352
אפרסק15.0FS 0247
חבוש10.0FP 0231
משמש15.0FS 0240
נקטרינה15.0FS 0245
ענבים5.00FB 0269
פרי הדר15.0FC 0001
קיווי15.0FI 0341
שזיף5.00FS 0014
שסק5.00FP 0228
שקד5.00TN 0660
תות שדה15.0FB 0275
תפוח10.0FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – קרבוקסין
CARBOXIN
מספר CAS‏: 5234-68-4
בשר0.01MM 0095
חיטה0.01GC 0654
חימצה0.01VD 0524
כותנה, זרעים0.01SO 0691
שעורה0.01GC 0640
תירס0.01GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 072
שם חומר ההדברה – קרבנדזים
CARBENDAZIM
מספר CAS‏: 10605-21-7
אגוז אדמה0.10SO 0697
אגס3.00FP 0230
גזר0.20VR 0577
דלורית0.20VP 0540
דלעת0.20VC 0429
חסה5.00VL 0482
חציל0.10VO 0440
כרפס (שורש ועלים)2.00VR 0578
מלון2.00VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
משמש0.10FS 0240
עגבניה0.10VO 0448
פלפל0.10VO 0051
קישוא0.10VC 0431
שזיף2.00FS 0014
שקד0.10TN 0660
תות שדה5.00FB 0275
תפוח3.00FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 008
שם חומר ההדברה – קרבריל
CARBARYL
מספר CAS‏: 23-25-2
ביצים0.05PE 0112
בשר עוף0.05PM 0110
בשר עוף חלקי פנים0.05PO 0111
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 199
שם חומר ההדברה – קרסוקסים מתיל
KRESOXIM METHYL
מספר CAS‏: 55285-14-8
אבטיח0.10VC 0432
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק0.10FS 0247
גזר0.02VR 0577
דלעת0.10VC 0429
מלון0.10VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
מנגו0.50FI 0345
משמש0.10FS 0240
נקטרינה0.10FS 0245
ענבים0.50FB 0269
קישוא0.10VC 0431
שזיף0.10FS 0014
תות שדה0.10FB 0275
תפוח0.01FP 0226
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – קרפנטרזון אתיל
CARFENTRAZONE ETHYL
מספר CAS‏: 128621-72-7
אבוקדו0.08FI 0326
אבטיח0.02VC 0432
אגוז אדמה0.02SO 0697
אגס0.02FP 0230
אפרסמון0.02FI 0352
אפרסק0.02FS 0247
בצל0.02VA 0386
בקיה0.02AL 1029
זית0.02FT 0305
חיטה0.02GC 0654
חימצה0.01VD 0524
חמנית, גרעינים0.02SO 0702
כותנה, זרעים0.02SO 0691
מנגו0.02FI 0345
נקטרינה0.02FS 0245
סורגום0.02GC 0651
ענבים0.02FB 0269
פפריקה0.20VO 4299
פרי הדר0.02FC 0001
רימון0.02FI 0355
שבולת שועל0.02GC 0647
שזיף0.02FS 0014
שקד0.02TN 0660
תירס0.02GC 0645
תמר0.02FT 0295
תפוח0.02FP 0226
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – רימסולפורן מתיל
RIMSULFURON METHYL
מספר CAS‏: 22931-48-0
עגבניה0.10VO 0448
תירס0.10GC 0645
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 065
שם חומר ההדברה – תיאבנדזול
THIABENDAZOLE
מספר CAS‏: 147-79-8
אגס3.00FP 0230
גזר1.00VR 0577
זית10.0FT 0305
פקאן0.20TN 0672
פרי הדר5.00FC 0001
תפוח3.00FP 0226
תפוח אדמה5.00VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 245
שם חומר ההדברה – תיאמטוקסם
THIAMETHOXAM
מספר CAS‏: 153719-23-4
אבטיח0.05VC 0432
אגוז אדמה0.05SO 0697
אגס0.02FP 0230
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק0.05FS 0247
בטטה0.02VR 0508
בננה0.05FI 0327
ברוקולי0.02VB 0400
גזר0.01VR 0577
חיטה0.01GC 0654
חסה0.02VL 0482
חציל0.05VO 0440
כרוב0.02VB 0041
כרוביים0.02VB 0040
כרובית0.02VB 0404
מלון0.10VC 0046
מלפפון0.10VC 0424
מנגו0.01FI 0345
מרווה3.00HH 0743
משמש0.05FS 0240
נקטרינה0.05FS 0245
עגבניה0.02VO 0448
ענבים0.30FB 0269
פלפל0.02VC 0051
פרי הדר0.05FC 0001
קישוא0.10VC 0431
רימון0.30FI 0355
שזיף0.02FS 0014
שעועית ירוקה0.02VP 0526
שקד0.02TN 0660
תות שדה0.05FB 0275
תפוח0.02FP 0226
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 223
שם חומר ההדברה – תיאקלופריד
THIACLOPRID
מספר CAS‏: 111988-49-9
אבטיח0.05VC 0432
אגס0.10FP 0230
אורגנו1.00HH 4757
אפרסמון0.05FI 0352
אפרסק0.30FS 0247
בצל ירוק1.00HH 0092
ברוקולי0.02VB 0400
זית0.20FT 0305
חומעה0.10HH 0092
טרגון1.00HH 0749
כוסברה0.50HH 0092
כותנה, זרעים0.02SO 0691
כרוביים0.02VB 0040
כרפס (שורש ועלים)0.50VR 0578
לובג׳1.00HH 0735
מיורם1.00HH 0736
מלון0.02VC 0046
מנטה1.00HH 0738
מרווה1.00HH 0743
נקטרינה0.30FS 0245
סלק עלים0.10VL 0464
עגבניה0.05VO 0448
עירית1.00HH 0727
ענבים0.50FB 0269
פטרוסלינון (שורש ועלים)0.50HH 0740
צ׳רביל0.50HH 0092
קורנית1.00HH 0750
קישוא0.02VC 0431
רוזמרין1.00HH 0741
רוקולה0.10HH 0092
ריחן1.00HH 0722
רימון0.02FI 0355
שזיף0.30FS 0014
שמיר0.50HH 0730
שקד1.00TN 0660
תות שדה1.00FB 0275
תירס0.10GC 0645
תפוח0.10FP 0226
תפוח אדמה0.02VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – תידיאזורון
THIDIAZURON
מספר CAS‏: 51707-55-2
כותנה, זרעים0.01SO 0691
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 077
שם חומר ההדברה – תיופנאט מתיל
THIOPHANATE METHYL
מספר CAS‏: 23564-05-8
ראה שאריות קרבנדזים
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – תיוציקלם הידרוזן אוקסלט
THIOCYCLAM HYDROGEN OXALATE
מספר CAS‏: 31895-22-4
אבטיח0.05VC 0432
אפונת שלג0.05VP 0063
כרוב0.05VB 0041
כרובית0.05VB 0404
כרפס (שורש ועלים)0.05VR 0578
מלון0.05VC 0046
מלפפון0.05VC 0424
מנטה0.05HH 0738
מרווה0.05HH 0743
עגבניה0.05VO 0448
פלפל0.05VO 0051
קישוא0.05VC 0431
ריחן0.05HH 0722
שעועית ירוקה0.05VP 0526
תפוח אדמה0.05VR 0589
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
שם חומר ההדברה – תירם
THIRAM
מספר CAS‏: 137-26-8
ראה שאריות דיתיוקרבמטים
[תיקון: תשנ״ז, תשס״ב, תשס״ח, תשע״ו]

תוספת שנייה

(תקנות 1 ו־2)

שאריות מותרות של חומרי הדברה במזון הנובעות משימוש לא מכוון או זיהום סביבתי
(בחלקים למיליון)

טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 001
שם חומר ההדברה – אלדרין & דיאלדרין
ALDRIN & DIELDRIN
מספר CAS‏: 60-57-1, 309-00-2
ביצים0.10PE 0112
בשר0.20MM 0095
בשר עוף0.20PM 0110
גזר0.10VR 0577
דגנים, גרעינים0.02GC 0080
חלב (על בסיס שומן)0.006ML 0106
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 033
שם חומר ההדברה – אנדרין
ENDRIN
מספר CAS‏: 72-20-8
בשר עוף0.10PM 0110
ירקות, מניבי פרי0.05AO1 0001
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 047
שם חומר ההדברה – ברומיד יון
BROMIDE ION
מספר CAS‏: 74-83-9
אבוקדו75.0FI 0326
דגניים, גרעינים50.0GC 0080
ירקות100.0AO 0001
ירקות פקעות ושורש30.0VC 0424
ענבים100.0FB 0269
פירות30.0AO 0002
צמחי תבלין400.0HH 0726
תמר100.0FT 0295
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 021
שם חומר ההדברה – די.די.טי.
D.D.T.
מספר CAS‏: 50-29-3
ביצים0.10PE 0112
בשר5.00MM 0095
בשר עוף0.30PM 0110
גזר0.20VR 0577
דגנים, גרעינים0.10GC 0080
חלב (על בסיס שומן)0.02ML 0106
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 043
שם חומר ההדברה – הפטכלור
HEPTACHLOR
מספר CAS‏: 76-44-8
ביצים0.05PE 0112
בשר0.20MM 0095
בשר עוף0.20PM 0110
דגנים, גרעינים0.02GC 0080
חלב (על בסיס שומן)0.006ML 0106
כותנה, זרעים0.02SO 0691
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 012
שם חומר ההדברה – כלורדן
CHLORDANE
מספר CAS‏: 57-74-9
ביצים0.02PE 0112
בשר עוף0.50PM 0110
חלב (על בסיס שומן)0.002ML 0106
ירקות0.02AO1 0001
פירות0.02AO 0002
טור 1
מזון
טור 2
רמה מרבית
טור 3
קוד מזון בקודקס
מספר החומר בקודקס CX 048
שם חומר ההדברה – לינדן
LINDANE
מספר CAS‏: 608-73-1
ביצים0.01PE 0112
בשר0.10MM 0095
בשר עוף0.05PM 0110
בשר, חלקי פנים0.01MO 0105
בשר עוף, חלקי פנים0.01PO 0000
חלב (על בסיס שומן)0.01ML 0106
[תיקון: תשנ״ז, תשס״ב, תשס״ח, תשע״ו, תשע״ח]

תוספת שלישית

(תקנה 1 ההגדרה ”שארית“)

חומר הדברהשארית (כלשונה בקודקס)
2,4-Dsum of 2,4-D and its esters expressed as 2,4-D
Abamectinsum of Avermectine B1a and Avermectine B1b and delta 8,9-isomer of Avermectine B1a
AcequinocylAcequinocyl
AcetamipridAcetamiprid
AclonifenAclonifen
AcrinathrinAcrinathrin
AlachlorAlachlor
Aldrin & DieldrinAldrin and Dieldrin (Aldrin and Dieldrin combined expressed as dieldrin)
AmetocradinAmetocradin
AminotriazoleAminotriazole
AmitrazAmitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4-dimethylaniline moiety expressed as amitraz)
AtrazineAtrazine
AzocyclotinAzocyclotin and Cyhexatin (sum of azocyclotin and cyhexatin expressed as cyhexatin)
AzoxystrobinAzoxystrobin
BenalaxylBenalaxyl including other mixture of isomers including benalaxyl-M (sum of isomers)
BenfluralinBenfluralin
BenfuracarbCarbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran)
BentazoneBentazone (sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone)
Benthiavalicarb isopropylBenthiavalicarb (Benthiavalicarb-isopropyl (KIF-230 R-L) and its enantiomer (KIF-230 S-D) and its diastereomers (KIF-230 S-L and KIF-230 R-D), expressed as benthiavalicarb-isopropyl)
BifenazateBifenazate (sum of bifenazate plus diazenebifenazate expressed as bifenazate)
BifenthrinBifenthrin
BitertanolBitertanol
BoscalidBoscalid
BromacilBromacil
BromopropylateBromopropylate
Bromoxynil (octanoate)Bromoxynil (bromoxynil and including its salts expressed as bromoxynil)
BromuconazoleBromuconazole (sum of diasteroisomers)
BupirimateBupirimate
BuprofezinBuprofezin
CaptanCaptan (sum of captan and THPI, expressed as captan)
CarbarylCarbaryl
CarbendazimCarbendazim
CarboxinCarboxin, Oxycarboxin
Carfentrazone ethylCarfentrazone-ethyl (determined as carfentrazone and expressed as carfentrazone-ethyl)
ChlorantraniliproleChlorantraniliprole
ChlordaneChlordane (sum of cis and trans chlordane)
ChlorfenapyrChlorfenapyr
ChlorfluazuronChlorfluazuron
ChloridazonChloridazon
Chlormequat chlorideChlormequat chloride
ChlorothalonilChlorothalonil
ChlorprophamChlorpropham (chlorpropham and 3-chloroaniline, expressed as chlorpropham)
ChlorpyrifosChlorpyrifos
ChlorsulfuronChlorsulfuron
Chlorthal dimethylChlorthal dimethyl
Cinidon ethylCinidon ethyl (cinidon ethyl and its E-isomer)
ClethodimClethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degratation product calculated as Sethoxydim)
Clodinafop propargilClodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop
ClofentezineClofentezine
ClomazoneClomazone
ClopyralidClopyralid
Cloquintocet mexylCloquintocet mexyl
ClothianidinClothianidin
CyantraniliproleCyantraniliprole
CycloxydimCycloxydim including degradation and reaction products which can be determined as 3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) and/or 3-hydroxy-3-(3-thianyl)glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) or methyl esters thereof, calculated in total as cycloxydim
CyflufenamidCyflufenamid: sum of cyflufenamid (Z-isomer and its E-isomer)
CyflumetofenCyflumetofen
CyfluthrinCyfluthrin (cyfluthrin including other mixture of constituent isomers (sum of isomers))
CyhexatinAzocyclotin and Cyhexatin (sum of azocyclotin and cyhexatin expressed as cyhexatin)
CymoxanilCymoxanil
CypermethrinCypermethrin (cypermethrin including other mixture of constituent isomers (sum of isomers))
CyproconazoleCyproconazole
CyprodinilCyprodinil
CyprosulfamideCyprosulfamide
CyromazineCyromazine
DDTDDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE, p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT)
DeltamethrinDeltamethrin (cis-deltamethrin)
DiafentiuronDiafentiuron
DicambaDicamba
Dichloropropene1,3 Dichloropropene
Dichlorprop-pDichlorprop: Sum of Dichlorprop (including dichlorprop-p and its conjugates, expressed as dichlorprop)
Diclofop methylDiclofop methyl
Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC)Didecyldimethylammoniumchloride
DiethofencarbDiethofencarb
DifenoconazoleDifenoconazole
DiflubenzuronDiflubenzuron
DiflufenicanDiflufenican
DimethenamidDimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers)
DimethoateDimethoate (sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate)
DimethomorphDimethomorph (sum of E- and Z- isomers)
Dimethyl DisulfideDimethyl Disulfide
DiniconazoleDiniconazole
DinocapDinocap (sum of dinocap isomers and their corresponding phenols expressed as dinocap)
DinotefuranDinotefuran
DiphenylamineDiphenylamine
DithianonDithianon
DithiocarbamatesDithiocarbamates (dithiocarbamates expressed as CS2, including maneb, mancozeb, metiram)
DiquatDiquat
DiuronDiuron (diuron including all components containing 3,4 dichloraniline moiety expressed as 3,4-dichloranyline)
Emamectin benzoate B1aEmamectin benzoate B1a, expressed as Emamectin
EndrinEndrin
EsfenvalerateFenvalerate and Esfenvalerate (sum of RR & SS isomers)
EthalfluralinEthalfluralin
EthephonEthephon
EthoxyquinEthoxyquin
EtofenproxEtofenprox
EtoxazoleEtoxazole
FamoxadoneFamoxadone
FenamidoneFenamidone
FenamiphosFenamiphos (sum of its sulfoxide and sulfone, expressed as fenamiphos)
FenarimolFenarimol
FenazaquinFenazaquin
FenbuconazoleFenbuconazole
Fenbutatin oxideFenbutatin oxide
FenhexamideFenhexamide
Fenoxaprop-p-ethylFenoxaprop-p-ethyl
FenoxycarbFenoxycarb
FenpropathrinFenpropathrin
FenpyroximateFenpyroximate
FlonicamideSum of Flonicamide, TFNA and TFNG expressed as flonicamide (R)
FlorasulamFlorasulam
Fluazifop-P-butylFluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)
FluazinamFluazinam
FlubendiamideFlubendiamide
FludioxonilFludioxonil
FlufenacetFlufenacet (sum of all compounds containing the N-fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent)
FluensulfoneSum of Fluensulfon and metabolits 325, 326, 327 express as Fluensulfon.
FlufenoxuronFlufenoxuron
FlumetsulamFlumetsulam
FlumioxazinFlumioxazin
FluometuronFluometuron
FluopicolideFluopicolide
FluopyramFluopyram
FlurochloridoneFlurochloridone
FluroxypyrFluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr)
FlurprimidolFlurprimidol
FlutolanilFlutolanil
FlutriafolFlutriafol
FolpetFolpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet)
FomesafenFomesafen
ForamesulfuronForamesulfuron
ForchlorfenuronForchlorfenuron
Formetanate HClFormetanate: sum of formetanate and its salts expressed as formetanate(hydrochloride)
Al-FosethylAl-Fosethyl
Gamma cyhalothrinIncluded in Lambda cyhalothrin
Glufosinate ammoniumGlufosinate ammonium
GlyphosateGlyphosate (trimethyl-sulfonium cation, resulting from the use of Glyphosate)
GuazatineGuazatine (guazatine acetate, sum of components)
Halauxifen methylHalauxifen methyl (sum of Halauxifen methyl and x11393729 (halauxifen), expressed as Halauxifen methyl)
Haloxyfop P (Hakoxyfop-R)Haloxyfop-R (sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio))
HeptachlorHeptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)
HymexazolHymexazol
ImazalilImazalil
ImazamoxImazamox (sum of imazamox and its salts, expressed as imazamox)
ImazapicImazapic
ImazapyrImazapyr
ImazethapyrImazethapyr
ImidaclopridImidacloprid
IndoxacarbIndoxacarb as sum of the isomers S and R enantiomer
Iodosulfuron methyl sodiumIodosulfuron methyl (iodosulfuron methyl including salts, expressed as iodosulfuron methyl)
IprodioneIprodione
IprovalicarbIprovalicarb
IsoxabenIsoxaben
Isoxadifen ethylIsoxadifen ethyl
IsoxaflutoleIsoxaflutole (sum of isoxaflutole and its diketonitrile-metabolite, expressed as isoxaflutole)
Kresoxim methylKresoxim methyl
Lambda cyhalothrinLambda cyhalothrin
LindaneLindane (gamma- isomer of hexachlorocyclohexane (HCH))
LinuronLinuron
LufenuronLufenuron
1-methyl cyclopropene1-methyl cyclopropene (1-MCP)
MalathionMalathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)
Maleic hydrazideMaleic hydrazide
MancozebSee dithiocarbamates
MandipropamidMandipropamid
ManebSee dithiocarbamates
MCPAMCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)
Mecoprop-pMecoprop-p (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop)
MefenoxamMetalaxyl and Mefenoxam (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Mefenoxam (isomers of sum)
Mefenpyr diethylMefenpyr diethyl
MepanipyrimMepanipyrim
MeptyldinocapMeptyldinocap (sum of 2,4-DNOPC and 2,4-DNOP expressed as meptyldinocap)
Mesosulfuron methylMesosulfuron methyl
MetalaxylMetalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers))
MetaflumizoneMetaflumizone (sum of E and Z isomers)
MetamitronMetamitron
MetazachlorMetazachlor: Sum of metabolites 479M04, 479M08, 479M16, expressed as metazachlor
MetconazoleMetconazole (sum of isomers)
Metham sodiumMetham sodium
MethiocarbMethiocarb (sum of methiocarb, its sulfoxide and its sulphone expressed as methiocarb)
MethomylMethomyl and Thiodocarb (sum of methomyl and thiodocarb expressed as methomyl)
MethoxyfenozideMethoxyfenozide
MetiramSee dithiocarbamates
S-MetolachlorMetolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))
MetominostrobinMetominostrobin
MetoxychlorMetoxychlor
MetrafenoneMetrafenone
MetribuzinMetribuzin
MilbemectinMilbemectin (sum of Milbemycin A4+ and milbemycin A3 expressed as milbemectin)
MSMAMSMA
MyclobutanilMyclobutanil
NovaluronNovaluron
Ortho phenylphenolOrtho phenylphenol
OxadiargylOxadiargyl
OxadiazonOxadiazon
OxamylOxamyl
Oxolinic acidOxolinic acid
OxyfluorfenOxyfluorfen
PaclobutrazolPaclobutrazol
ParaquatParaquat
PenconazolePenconazole
PencycuronPencycuron
PendimethalinPendimethalin
PermethrinPermethrin (sum of constituent isomers)
PhosmetPhosmet (phosmet and phosmet oxon expressed as phosmet)
PicoxystrobinPicoxystrobin
PinoxadenPinoxaden
Piperonyl butoxidePiperonyl butoxide
PirimicarbPirimicarb
Pirimiphos methylPirimiphos methyl
ProchlorazProchloraz (sum of Prochloraz and its metabolites comtaining the 2,4,6-trichlorophenol moiety expressed as prochloraz)
Prohexadione CaProhexadione (prohexadione (acid) and its salts expressed as prohexadione-calcium)
PrometrynePrometryne
Propamocarb HclPropamocarb (sum of propamocarb and its salt expressed as propamocarb)
PropaquizafopPropaquizafop
PropargitePropargite
PropinebSee dithiocarbamates
PropoxycarbazonePropoxycarbazone Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, its salts and 2-hydroxypropoxycarbazone expressed as propoxycarbazone)
PropyzamidePropyzamide
ProquinazidProquinazid
PymetrozinePymetrozine
PyraclostrobinPyraclostrobin
Pyraflufen ethylPyraflufen ethyl (A) (sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, expressed as pyraflufen-ethyl)
PyridabenPyridaben
PyridalylPyridalyl
PyridatePyridate (sum of pyridate and its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as pyridate
PyrimethanilPyrimethanil
PyrimidifenPyrimidifen
PyriproxyfenPyriproxyfen
Pyrithiobac sodiumPyrithiobac sodium
QuinoxyfenQuinoxyfen
QuintozeneQuintozene (sum of quintozene and pentachloroaniline expressed as quintozene)
Quizalofop-p-ethylQuizalofop, including quizalofop-p
Quizalofop-p-tefurylQuizalofop-P-tefuryl
RimsulfuronRimsulfuron
SpinetoramSpinetoram
SpinosadSpinosad (sum of Spinosyn A and Spinosyn D)
SpirodiclofenSpirodiclofen
SpiromesifenSpiromesifen
SpirotetramatSpirotetramat and its 4 metabolites BY108333-enol, BY108330-ketohydroxy, BY108330-monohydroxy, and BY108330-enol-glicoside, expressed as spirotetramat
SpiroxamineSpiroxamine (sum of isomers)
SulfentrazoneSulfentrazone
SulfosulfuronSulfosulfuron
SulfoxaflorSulfoxaflor (sum of isomers)
Tau-FluvalinateTau-Fluvalinate
TebuconazoleTebuconazole
TebufenpyradTebufenpyrad
TeflubenzuronTeflubenzuron
TerbacilTerbacil
TerbutryneTerbutryne
TetraconazoleTetraconazole
TetradifonTetradifon
ThiabendazoleThiabendazole
ThidiazuronThidiazuron
ThiaclopridThiacloprid
ThiamethoxamThiamethoxam
ThidiazuronThidiazuron
Thiocyclam hydrogen oxalateThiocyclam hydrogen oxalate
Thiophanate methylCarbendazim
ThiramSee dithiocarbamates
Tolclofos methylTolclofos methyl
TriadimenolTriadimefon and Triadimenol (sum of triadimefon and triadimenol)
TriasulfuronTriasulfuron
Tribenuron methylTribenuron methyl
TriclopyrTriclopyr
TrifloxystrobinTrifloxystrobin
TrifloxysulfuronTrifloxysulfuron
TriflumuronTriflumuron
TriforineTriforine
UniconazoleUniconazole
ZoxamideZoxamide


כ״ד בטבת התשנ״א (10 בינואר 1991)
  • רפאל איתן
    שר החקלאות
  • אהוד אולמרט
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.