תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (דיגום משלוחי מזון רגיש לבדיקות מעבדה בתחנת הסגר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (דיגום משלוחי מזון רגיש לבדיקות מעבדה בתחנת הסגר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (דיגום משלוחי מזון רגיש לבדיקות מעבדה בתחנת הסגר), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1968.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 54(ב), 116(2)(ב), (6), (8) ו־(9) ו־312(א) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”מוצר חלב בהסדר“ – מוצר חלב המנוי בתוספת הראשונה שהוא מוצר כאמור בתקנה 1(1) או (8) לתקנות ההכרזה;
”מוצר מקביל“ (ANALOGUES) – מוצר חלב בהסדר שבו שומן החלב הוחלף בחלקו או במלואו בשומנים או בשמנים צמחיים;
”מזון רגיש“ – כל אחד מאלה:
(1)
מזון המנוי בתקנות ההכרזה;
(2)
מזון שהוכרז כמזון רגיש לפי הוראות סעיף 62 לחוק;
”מזון רגיש בהסדר“ – מוצר מזון רגיש המנוי בתוספת השנייה;
”מזונות בהסדר המיועדים לתעשייה“ – מוצר חלב בהסדר או מזון רגיש בהסדר, המיועד לתעשייה;
”משלוח מעורב“ – משלוח של מוצרי חלב בהסדר הכולל גם מוצרי מזון אחרים;
תדירות דיגום בתחנת הסגר
מוצר מזון רגיש בהסדר, מוצר חלב בהסדר, מזונות בהסדר המיועדים לתעשייה ומוצר מזון רגיש המנוי בתוספת השלישית יידגמו בכל משלוח בתחנת הסגר לבדיקות מעבדה בישראל לצורך קבלת תעודת שחרור.
הפחתת תדירות דיגום של מוצר חלב בהסדר הנמצא במשלוח הכולל רק מוצרי חלב בהסדר
(א)
על אף האמור בתקנה 2, מוצר חלב בהסדר הנמצא במשלוח הכולל רק מוצרי חלב בהסדר, יידגם בתחנת הסגר לבדיקות מעבדה בישראל לצורך קבלת תעודת שחרור בתדירות כמפורט בתקנת משנה (ב).
(ב)
עם הגשת בקשה לקבלת תעודת שחרור, תעלה המערכת המקוונת מתוך כלל המשלוחים של מוצרי החלב בהסדר שייבא יבואן במהלך 12 החודשים שקדמו למועד הגעת המשלוח, משלוח אחד של מוצרי חלב בהסדר באופן אקראי ועל פי אחוז מדגם קבוע ששיעורו 22% בממוצע בכל רגע נתון (בתקנה זו – המשלוח הקובע); כל מוצר חלב בהסדר מתוך המשלוח הקובע יידגם בתדירות של אחת לשלושה חודשים אם התקיימו לגבי המוצר כל אלה:
(1)
בוצע דיגום של המוצר לבדיקות מעבדה בישראל בתוך שלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת תעודת שחרור המשלוח;
(2)
כל תוצאות בדיקות המעבדה של הדיגום כאמור בפסקה (1) עמדו בדרישות חקיקת המזון.
הפחתת תדירות דיגום של מוצר חלב בהסדר במשלוח מעורב
על אף האמור בתקנה 2, מוצר חלב בהסדר הנמצא במשלוח מעורב יידגם בתחנת הסגר לבדיקות מעבדה בישראל לצורך קבלת תעודת שחרור, בתדירות של אחת לשלושה חודשים אם התקיימו לגבי המוצר כל אלה:
(1)
בוצע דיגום של המוצר לבדיקות מעבדה בישראל בתוך שלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת תעודת שחרור המשלוח;
(2)
כל תוצאות בדיקות המעבדה של הדיגום כאמור בפסקה (1) עמדו בדרישות חקיקת המזון.
הפחתת תדירות דיגום של מוצר מזון רגיש בהסדר
על אף האמור בתקנה 2, מוצר מזון רגיש בהסדר יידגם בתחנת הסגר לבדיקות מעבדה בישראל לצורך קבלת תעודת שחרור, בתדירות של אחת לשישה חודשים אם התקיימו לגביו כל אלה:
(1)
בוצע דיגום של המוצר לבדיקות מעבדה בישראל בתוך ששת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת תעודת שחרור המשלוח;
(2)
כל תוצאות בדיקות המעבדה של הדיגום כאמור בפסקה (1) עמדו בדרישות חקיקת המזון.
הפחתת תדירות דיגום של מזונות בהסדר המיועדים לתעשייה
על אף האמור בתקנה 2, מזונות בהסדר המיועדים לתעשייה יידגמו בתחנת הסגר לבדיקות מעבדה בישראל לצורך קבלת תעודת שחרור כמפורט להלן:
(1)
לעניין משלוח הכולל רק מוצרי חלב בהסדר – יחולו לגבי המוצרים המיועדים לתעשייה הנמצאים בו הוראות תקנה 3 בשינויים המחויבים ובשינויים אלה לעניין תקנה 3(ב):
(א)
ברישה, במקום ”אחת לשלושה חודשים“ יבוא ”אחת לשנים עשר חודשים“;
(ב)
בפסקה (1), במקום ”בתוך שלושת החודשים“ יבוא ”בתוך שנים עשר החודשים“;
(2)
לעניין משלוח הכולל מזונות בהסדר המיועדים לתעשייה, למעט משלוח כאמור בפסקה (1), אף אם הוא כולל מוצרי מזון שאינם מזונות בהסדר המיועדים לתעשייה – יחולו לגבי המזונות בהסדר המיועדים לתעשייה הנמצאים בו הוראות תקנה 5 בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(א)
ברישה, במקום ”אחת לשישה חודשים“ יבוא ”אחת לשנים עשר חודשים“;
(ב)
בפסקה (1), במקום ”בתוך ששת החודשים“ יבוא ”בתוך שנים עשר החודשים“.
הפחתת תדירות דיגום מוצר מזון רגיש המנוי בתוספת השלישית
על אף האמור בתקנה 2, מוצר מזון רגיש המנוי בתוספת השלישית יידגם בתחנת הסגר לבדיקות מעבדה בישראל לצורך קבלת תעודת שחרור אחת לשלושה חודשים, אם התקיימו כל אלה:
(1)
בוצע דיגום של המוצר לבדיקות מעבדה בישראל בתוך שלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת תעודת שחרור המשלוח;
(2)
כל תוצאות בדיקות המעבדה של הדיגום כאמור בפסקה (1) עמדו בדרישות חקיקת המזון.
הוראות דיגום של משלוחים עתידיים
על משלוח הכולל מוצר מזון רגיש בהסדר, מוצר חלב בהסדר, מוצר רגיש המנוי בתוספת השלישית או מזונות בהסדר המיועדים לתעשייה והתקבלה לגבי אותו מוצר תוצאת בדיקת מעבדה בישראל ולפיה המוצר אינו עומד בדרישות חקיקת המזון, יחולו הוראות אלה:
(1)
המוצר שלגביו התקבלה תוצאת הבדיקה האמורה יידגם בתחנת הסגר לבדיקות מעבדה בישראל לצורך קבלת תעודת שחרור כאמור בתקנה 2, בשלושה משלוחים עוקבים של אותו יבואן הכוללים את המוצר;
(2)
העלתה כל אחת מבדיקות המעבדה של הדיגומים כאמור בפסקה (1) שהמוצר עומד בדרישות חקיקת המזון – יחולו על המשלוח הרביעי הוראות תקנות 2 עד 7, לפי העניין.
מזון רגיש שלא ניתן לדיגום בתחנת הסגר
מצא מפקח כי לא ניתן לבצע דיגום של מוצר מזון בתחנת ההסגר לבדיקות מעבדה בישראל לפי תקנות אלה, מטעמי אריזת המוצר או מטעמי הנגישות למוצר, יידגם המוצר במחסן היבואן.
סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על המזונות המנויים בתוספת הרביעית.
תחולה
תקנות אלה יחולו על בקשה לקבלת תעודת שחרור של משלוח שהוגשה ביום תחילתן או לאחריו.
שמירת דינים
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות בדבר ייבוא מזון ושחרורו מתחנת הסגר הקבועות בחקיקת המזון שאינן נוגעות לדיגום בתחנת הסגר לבדיקות מעבדה בישראל של משלוחי מזון רגיש המפורט בתוספות הראשונה, השנייה והשלישית.

תוספת ראשונה

(ההגדרה ”מוצר חלב בהסדר“ בתקנה 1 ותקנה 12)

רשימת מוצרי חלב בהסדר

חלב ומשקאות על בסיס חלב;
מוצרי חלב מותססים העוברים הקרשה בעזרת אנזימים;
חלב מרוכז ומוצרים מקבילים;
שמנת, קצפת ודומיהן;
אבקת חלב, אבקת שמנת ומוצרים מקבילים;
גבינות ומוצרים מקבילים;
קינוחים על בסיס חלב כדוגמת יוגורטים וגלידות;
מי גבינה ומוצרי מי גבינה;
חמאה וממרחי חמאה בתוספת שומן צמחי.

תוספת שנייה

(ההגדרה ”מזון רגיש בהסדר“ בתקנה 1 ותקנה 12)

רשימת מזון רגיש בהסדר שיידגם אחת לשישה חודשים

שימורי בשר ומוצריו;
שימורי דגים ושימורי מוצרי דגים כולל רכיכות, סרטנים ובעלי חיים מקבוצת האכינודרמים (קיפודי ים, מלפפוני ים וכו׳);
ביצים ומוצריהן;
דבש ומוצריו;
מוצרים המכילים ג׳לטין או קולגן או את שניהם;
שימורי מזון בעלי חמיצות נמוכה (PH > 4.5);
מוצרי מזון שיש לאחסנם, להחזיקם או להובילם בטמפרטורה מבוקרת או בטמפרטורה מוגדרת, כהגדרתם בחוק, ובלבד שהטמפרטורה נמוכה מ־8 מעלות צלזיוס, למעט חמאה וממרחי חמאה בתוספת שומן צמחי;
מזונות המיועדים לשמש תחליף לדיאטה היומית, כולה או חלקה, ובכלל זה פורמולות או תוספי תזונה לספורטאים;
תוסף תזונה כהגדרתו בחוק;
ויטמינים, מינרלים וחומצות אמינו לשימוש כרכיב תזונתי בתעשיית המזון;
פטריות או תערובותיהן כולל מוצרים שבהם פטרייה היא רכיב עיקרי;
מיקרואורגניזמים לשימוש בתעשיית המזון או כמוצר מוגמר;
מי שתייה מבוקבקים, מים מינרליים ומשקאות על בסיס מים מינרליים;
צבעי מאכל המיועדים לשיווק קמעונאי.

תוספת שלישית

(תקנות 2, 7, 8 ו־12)

רשימת מזונות רגישים שיידגמו אחת לשלושה חודשים

תוספת רביעית

(תקנה 10)

בשר ומוצריו, למעט שימורי בשר;
דגים ומוצרי דגים כולל רכיכות, סרטנים ובעלי חיים מקבוצת האכינודרמים, למעט שימורי דגים של כל אחד מהמפורטים לעיל;
מזונות המיועדים לצריכה של תינוקות ופעוטות כולל תרכובות מזון ומזונות משלימים המסומנים בייעוד כאמור;
מזון ייעודי כהגדרתו בחוק;
עלי צמח הגת בצורתם הטבעית המיועדים ללעיסה.


י״ט באב התש״ף (9 באוגוסט 2020)
  • יולי (יואל) אדלשטיין
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.