חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי), התשע״ט–2019


ק״ת תשע״ט, 1964.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ז(ג) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ״א–1981 (להלן – החוק), בהסכמת שרת המשפטים ובהתייעצות עם נגיד בנק ישראל, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”גוף מתפעל“ – תאגיד העוסק בתפעול הנפקה של כרטיסי חיוב של המנפיק;
”שם הכרטיס“ – רצף ספרות או אותיות ייחודי המסמן את כרטיס החיוב המסוים;
”מבקש“ – לקוח שביקש הצגת מידע על עסקאות שביצע, כאמור בסעיף 7ז(א) לחוק.
פרטי המידע שמנפיק יעביר לתאגיד בנקאי
הוגשה בקשה לפי סעיף 7ז(א) לחוק, יעביר מנפיק כרטיס החיוב של מבקש לידי התאגיד הבנקאי, לפי המועדים המפורטים בתקנה 3, את פרטי המידע שלהלן:
(1)
שם המנפיק;
(2)
שם הגוף המתפעל;
(3)
שם המבקש אשר לשימושו הונפק כרטיס החיוב;
(4)
מספר זהות של המבקש או מספר הדרכון שלו ושם המדינה שבה הונפק הדרכון אם הוא תושב חוץ;
(5)
פרטי חשבון העובר ושב שמחויב בגין העסקאות שנעשו באמצעות כרטיס החיוב של המבקש כמפורט להלן:
(א)
מספר הבנק;
(ב)
מספר הסניף;
(ג)
מספר חשבון הבנק;
(6)
ארבעה תווים אחרונים של שם הכרטיס המוטבע עליו;
(7)
סכום כולל שבו חויב המבקש במועד החיוב האחרון;
(8)
מועד החיוב האחרון;
(9)
סכום כולל לחיוב המבקש במועד החיוב הבא, וזאת בהתאם למידע המעודכן שיש בידיו;
(10)
מועד החיוב הבא;
(11)
קישור מאובטח המפנה לאתר האינטרנט של המנפיק או לאתר האינטרנט של הגוף המתפעל, הכולל את המידע המעודכן על אודות עסקאותיו של המבקש בכרטיס החיוב, כאשר הגישה אל המידע האמור לא תצריך הזדהות נוספת על ידי המבקש מלבד להזדהות הנדרשת על ידו לצורך הגישה למידע על אודות חשבונו המוצג לו על ידי התאגיד הבנקאי.
מועדי העברת המידע
(א)
מנפיק יעביר לתאגיד בנקאי את פרטי המידע המפורטים בתקנה 2(1) עד (6), בכל מועד שבו עליו להעביר מידע על אודות מבקש לפי תקנות משנה (ב) עד (ד).
(ב)
מנפיק יעביר לתאגיד בנקאי את פרטי המידע המפורטים בתקנה 2(7) ו־(8), בסמוך לאחר מועד החיוב בתאגיד הבנקאי ולא יאוחר מיום עסקים אחד ממועד החיוב.
(ג)
מנפיק יעביר לתאגיד הבנקאי את פרטי המידע המפורטים בתקנה 2(9) ו־(10), בסוף כל יום עסקים.
(ד)
מנפיק יעביר לתאגיד הבנקאי את המידע המפורט בתקנה 2(11), בתוך שלושה ימי עסקים מיום קבלת בקשת המבקש אצל המנפיק; שינה המנפיק את כתובת הקישור המאובטח, יעדכן המנפיק את התאגיד הבנקאי בסמוך למועד השינוי.
אופן העברת המידע
מנפיק יעביר לתאגיד הבנקאי את פרטי המידע המפורטים בתקנה 2 באמצעות ממשק טכנולוגי מאובטח.
חזרת מבקש מבקשתו להציג את המידע
מבקש רשאי לחזור בו מבקשתו בכל עת, וזאת בהודעה לתאגיד הבנקאי או למנפיק כרטיס החיוב.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של סעיף 7ז לחוק.


כ״ד בשבט התשע״ט (30 בינואר 2019)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.