תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש״ך–1959

תקנות בדבר קיצבה משפחתית


ק״ת תש״ך, 242; תשכ״ו, 1649; תשל״ב, 40; תשל״ג, 1518; תשל״ו, 768; תשנ״ב, 996.


בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 31א, 93 ו־115 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד–1953, והסעיפים 11 ו־12 לתוספת העשירית לחוק, אני מתקין תקנות אלה:


תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש״ך–1959 בוטלו ברובן והוחלפו בתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ״ח–1998.


תקופת פרנסתו של ילד [תיקון: תשל״ג]
התקופה האמורה בפסקה (2) של הגדרת ”ילד“ בסעיף 104(א)(2) לחוק, היא שנים עשר החדשים הקודמים לתקופה שבעדה משתלמת הקיצבה המשפחתית בגלל אותו ילד.
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ו, תשל״ג, תשל״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשל״ב, תשנ״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
קיצבה שבספק
הטיל המוסד ספק בקיום התנאים להמשך תשלום הקיצבה המשפחתית, כולה או מקצתה, רשאי הוא לדרוש מהאדם, שמשתלמת לו הקיצבה או שמכוחו משתלמת הקיצבה, פרטים וראיות בקשר לתשלום הקיצבה, ולהשהות תשלום הקיצבה עד לבירור הספק אך לא יותר מתשעים יום לאחר שהתעורר הספק. הודעה על ההשהיה ועל סיבותיה תימסר לתובע הקיצבה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ח באב תשי״ט (1 בספטמבר 1959).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש״ך–1959“.


י״ד בחשון תש״ך (15 בנובמבר 1959)
  • מרדכי נמיר
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.