חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל״ח–1978

תקנות בדבר מתן סיוע משפטי


ק״ת תשל״ח, 2170.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 234 ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח–1968, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”שירות משפטי“ – סיוע משפטי בהליכים בבית הדין לעבודה שהמוסד הוא צד בהם, בעניינים הנובעים מהחוק או מכל חיקוק אחר שהמוסד משלם תשלומים על פיו, למעט הליכים שענינם תביעה לתשלום דמי ביטוח או תביעה נגד מעביד לפי סעיף 185 לחוק;
”חוק הסיוע המשפטי“ – חוק הסיוע המשפטי, תשל״ב–1972;
”תקנות הסיוע המשפטי“ – תקנות הסיוע המשפטי, תשל״ג–1973;
”לשכת סיוע משפטי“ – לשכה שהוקמה ופועלת על פי חוק הסיוע המשפטי ותקנות הסיוע המשפטי (הקמת לשכות סיוע משפטי), תשל״ג–1973;
”ראש הלשכה“ – ראש לשכת סיוע משפטי.
מתן שירות משפטי
(א)
לשכת סיוע משפטי תתן שירות משפטי על פי תקנות אלה לכל מבקש שאינו חבר בני־אדם.
(ב)
בקשה למתן שירות משפטי תוגש ללשכת הסיוע המשפטי שבתחום פעולתה נמצא מקום מגוריו של המבקש; הבקשה תהיה בטופס שיימסר חינם בכל לשכת סיוע משפטי, בכל סניף של המוסד ובמזכירות של כל בית דין אזורי לעבודה.
החלת הוראות חוק הסיוע המשפטי והתקנות לפיו
הוראות חוק הסיוע המשפטי והתקנות שהותקנו לפיו יחולו על מתן שירות משפטי על פי תקנות אלה זולת אם נקבע במפורש אחרת בתקנות אלה.
החלטת ראש הלשכה
(א)
ראש הלשכה יתן בכתב את החלטתו בבקשה; החליט ראש הלשכה בחיוב – יציין את הענין שבו יינתן השירות ואת היקפו; החליט בשלילה – יציין את נימוקיו.
(ב)
בשיקולים לגבי מתן שירות משפטי על פי תקנות אלה לא יובאו בחשבון ההגבלות בדבר יכולתו של המבקש לשאת בהוצאות השירות המשפטי כאמור בסעיפים 2 ו־3 לחוק הסיוע המשפטי ובתקנות הסיוע המשפטי.
(ג)
הודעה בכתב על החלטה לפי תקנה זו תימסר לידי המבקש או תישלח בדואר.
היקף השירות
השירות המשפטי שיינתן על פי תקנות אלה יכלול –
(1)
ייעוץ משפטי ועריכת מסמכים משפטיים;
(2)
ייצוג בפני בית דין לעבודה;
(3)
תשלום ההוצאות הכרוכות במתן השירות המשפטי, שלדעת ראש הלשכה היה הכרח להוציאן, כאמור בתוספת הראשונה לתקנות הסיוע המשפטי, או לפי הסדר אחר שבין המדינה לבין המוסד.
הפעלה הדרגתית
שירות משפטי לפי תקנות אלה יינתן בהדרגה, בסוגי הליכים כדלקמן:
(1)
הליכים בענינים של ביטוח אימהות וביטוח ילדים לפי פרקים ד׳ ו־ה׳ לחוק והליכים לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל״ב–1972 – החל ביום כ״ט באלול תשל״ח (1 באוקטובר 1978);
(2)
הליכים בענינים של ביטוח זקנה ושאירים וביטוח אבטלה לפי פרקים ב׳ ו־ו׳1 לחוק – החל ביום ב׳ בטבת תשל״ט (1 בינואר 1979);
(3)
הליכים בענינים של ביטוח נכות לפי פרק ו׳2 לחוק והליכים בענינים של זכויות מתנדבים לפי פרק ט׳2 לחוק – החל ביום ד׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979);
(4)
הליכים בכל הסוגים – החל ביום י׳ בתשרי תש״ם (1 באוקטובר 1979).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט באלול תשל״ח (1 באוקטובר 1978).
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל״ח–1978“.


י׳ באלול תשל״ח (12 בספטמבר 1978)
  • ישראל כץ
    שר העבודה והרווחה
  • שמואל תמיר
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.