חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ״ז–1997


ק״ת תשנ״ז, 474.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 238 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


שירות למטרה ציבורית או לאומית
בתקנות אלה –
”שירות למטרה ציבורית או לאומית“ – כל אחד מאלה:
(1)
הדרכת נוער בתנועות נוער או בפנימיות;
(2)
טיפול חינוכי וחברתי בילדים ונוער בישובי ספר, בעיירות פיתוח וביישובים הנתונים במצוקה כלכלית, חברתית או תרבותית;
(3)
הדרכה וחינוך לידיעת הארץ והכרתה;
(4)
עבודה במסגרת גרעין נח״ל כמשמעותו בפקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו–1955, המיועדת לחזק קיבוץ, מושב או עיירת פיתוח, הנמצאים באזור ספר.
ילד בשירות בהתנדבות
(א)
לענין פסקה (4) להגדרה ”ילד“ שבסעיף 238 לחוק, יראו כמשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית מי שנתקיימו בו כל התנאים המפורטים להלן וכל עוד הם מתקיימים:
(1)
הוא הופנה לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, בידי גוף שהורשה לכך כאמור בתקנה 3;
(2)
הוא משרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, שלא בשכר, 24 שעות בשבוע לפחות;
(3)
הוא אינו עובד ואינו עובד עצמאי;
(4)
אגף הנוער והנח״ל במשרד הבטחון אישר, על גבי טופס שקבע המוסד, שהילד משרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית ושירותו הסדיר, לפי חוק שירות בטחון, נדחה עקב התנדבותו כאמור.
(ב)
פעולה של מתנדב המיועדת, כולה או בעיקרה, למען בן משפחתו או שדרך ביצועה נוגדת את הסדר הציבורי, לא יראו כשירות למטרה ציבורית או לאומית; בתקנת משנה זו, ”בן משפחה“ – אם, אב, הוריהם ואחיהם, וכן אח או אחות בני זוגם וילדיהם.
הרשאת גוף מפנה לשירות למטרה ציבורית או לאומית
(א)
שר העבודה והרווחה רשאי לענין תקנות אלה, להרשות גוף להפנות מתנדבים למטרה ציבורית או לאומית אם נתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא מתנהל ללא כוונת רווח;
(2)
הנהלתו מורכבת משלושה בוגרים לפחות;
(3)
יש לו תקנון הקובע את מטרותיו ואת דרכי עבודתו בהפעלת מתנדבים למטרה ציבורית או לאומית;
(4)
הוא מקיים פעילות סדירה והתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (3) גם במשך 6 חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיש בקשתו להרשותו כגוף המפנה מתנדבים למטרה ציבורית או לאומית.
(ב)
הודעה על הרשאת גוף מפנה לשירות למטרה ציבורית או לאומית, תפורסם ברשומות.
פורסמו הודעות בדבר הרשאת גופים להפנות מתנדבים לשירות למטרה ציבורית או לאומית לגופים המפורטים להלן: חטיבת הנוער של האיחוד החקלאי, עמותת בני המושבים, התנועה הקיבוצית המאוחדת, נוער לנוער ארגון נוער של בני ברית (י״פ תשנ״ז, 3687); עמותת ברית טרומפלדור בארץ ישראל, עמותת אור לנוער, תנועת הנוער המחנות העולים, הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות הנוער העובד והלומד, נוער שלום (י״פ תשנ״ז, 5304); הסתדרות הצופים העברים בישראל, הקיבוץ הדתי איגוד הקבוצות של הפועל המזרחי, התנועה המסורתית – תנועת הנוער המסורתי נוע״ם, מגן דוד אדום בישראל, החברה להגנת הטבע (י״פ תשנ״ח, 4597); האגודה להנצחת זכרו של אורי מימון ז״ל (י״פ תש״ס, 3096); הסתדרות השומר הצעיר בישראל, עמותת חוגי סיירות של הקרן הקיימת לישראל ע״ש אורי מימון ז״ל (ע״ר) (י״פ תשס״ב, 3929); הדסה ישראל (ע״ר) (י״פ תשס״ג, 1009, 3862); המכבי הצעיר (ע״ר) (י״פ תשס״ג, 1483); עמותת אתגרים, עמותת לשובע, החברה למתנ״סים – מרכזים קהילתיים בישראל בע״מ, עמותת נוער מוביל שינוי (י״פ תשס״ו, 297); תנועת בני עקיבא בישראל (י״פ תשס״ח, 3241); עמותת ”יעדים לצפון – מייסודה של קרן סקט״א–רש״י“ (י״פ תשס״ח, 4676).
ביטול הרשאת גוף מפנה לשירות למטרה ציבורית או לאומית
(א)
שר העבודה והרווחה רשאי, לאחר שנתן לגוף הזדמנות להשמיע טענותיו, לבטל הרשאה שנתן לגוף, אם חדל, לדעתו, להתקיים בגוף האמור אחד או יותר מהתנאים המפורטים בתקנה 3.
(ב)
הודעה על הרשאה שבוטלה לפי תקנת משנה (א) תפורסם ברשומות, ובתום שלושים ימים מיום הפרסום תהא כל הפניה שנעשתה בידי אותו גוף – בטלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בטבת התשנ״ו (1 בינואר 1996).


י׳ באדר א׳ התשנ״ז (17 בפברואר 1997)
  • אליהו ישי
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.