תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), תש״ל–1970

תקנות בדבר ייצוג בפני המוסד


ק״ת תש״ל, 1043; תש״ס, 447.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 386 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


ייצוג בפני המוסד
מי שנתקיימו בו כל אלה רשאי לייצג אדם בפני המוסד:
(1)
הוכיח להנחת דעתו של המוסד, על סמך ידיעותיו ביסודות החוק ותקנותיו ובעניני דרכי הנוהל של המוסד, שיש בידיו לייצג את הזולת בפני המוסד;
(2)
אינו עובד המוסד ולא היה עובד המוסד בשלוש השנים האחרונות;
(3)
לא נפסל לעבודה במוסד או בשירות המדינה, ואם נפסל כאמור – תמה התקופה בה הוא היה פסול;
(4)
הוא יועץ מס כמשמעותו בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה);
המונח ”יועץ מס“ מקביל למונח ”יועץ מס מייצג“ לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס״ה–2005.
(5)
בידיו אישור שנתן לו המוסד כאמור בתקנה 5.
פסולים לייצג
על אף האמור בתקנה 1, לא יהיה אדם מיוצג בפני המוסד על־ידי:
(1)
מי שחדל להיות רשאי לייצג נישום לפי הפקודה וכל עוד הוא לא רשאי כאמור;
(2)
מי שהאישור שניתן לו כאמור בתקנה 5 בוטל על־ידי המוסד בהיותו סבור שהאדם מייצג את זולתו בצורה שאינה הולמת ייצוג בפני מוסד ציבורי או בגלל שלא מתקיימים בו התנאים שבפסקאות (1) עד (4) שבתקנה 1.
הרשאה [תיקון: תש״ס]
(א)
לא ייצג אדם את זולתו בפני המוסד אלא אם ברשותו הרשאה מיוחדת לכך משולחו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) וכפוף לאמור בתקנת משנה (ג), לא יהיה המייצג רשאי לחתום בשם זולתו על תביעה לגמלה, לוותר על גמלה או על חלק ממנה או להתפשר לגביה.
(ג)
תביעת מעביד להחזר תגמול שמעביד שילם לעובדו לפי סעיף 280 לחוק, יכול שתוגש בידי מייצג; הוגשה תביעה כאמור יחולו על החזר התגמול הוראות תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ״ח–1998, בשינויים המחויבים.
בקשה
המבקש לייצג את הזולת בפני המוסד על־פי תקנות אלה, יגיש למוסד בקשה בכתב על כך.
אישור
נתקיימו במבקש התנאים שבפסקאות (1) עד (4) לתקנה 1 והוא לא פסול לייצג אדם על־פי תקנה 2, יתן לו המוסד אישור שהוא רשאי לייצג את זולתו בפני המוסד על־פי תקנות אלה.
הודעה מוקדמת
היה המוסד סבור שאדם פלוני אינו רשאי עוד לייצג את הזולת בפניו, ימסור לו המוסד הודעה בכתב על כך.
התנגדות
מי שנמסרה לו הודעה לפי תקנה 6 רשאי להודיע למוסד על התנגדותו לתכנה תוך עשרה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה.
חדילת ייצוג
דחה המוסד התנגדות שהוגשה לפי תקנה 7, או לא הוגשה התנגדות כאמור, יחדל המייצג מלייצג את זולתו בפני המוסד בתום שלושים יום מיום מסירת ההודעה לפי תקנה 6.
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), תשכ״ו–1966 (להלן – התקנות הקודמות) – בטלות.
מילוי תנאי הייצוג
על אף האמור בתקנות אלה מי שהורשה לייצג את זולתו לפי התקנות הקודמות ימשיך להיות רשאי לייצגו כאמור כל עוד ייצוגו לא נפסל לפי תקנה 2 לתקנות הקודמות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד), תש״ל–1970“.


ג׳ באדר א׳ תש״ל (9 בפברואר 1970)
  • יוסף אלמוגי
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.