חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (היוון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (היוון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל״ח–1978

תקנות בדבר היוון


ק״ת תשל״ח, 2014; תשמ״ג, 603; תשמ״ז, 858; תשס״ו, 562; תשע״ה, 1400; תשע״ו, 1304, 2246; תשע״ז, 1010.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 113(א), 333, 369 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״ג, תשס״ו, תשע״ה]
(א)
בתקנות אלה, ”הקיצבה השנתית“ – הסכום המתקבל מהכפלת הקיצבה החדשית העומדת להיוון בשנים עשר.
(ב)
בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה, גם קיצבה לפי פרק י״ז והתקנות שהותקנו על פיו במשמע.
(ג)
בכל מקום בתקנות אלו שבו מדובר על קיצבה לפי פרק ה׳ או לפי סעיפים 115, 130 ו־132 או בהיוון קיצבה לפי סעיף 113(א) לחוק, גם קיצבה לפי פרק י"ג במשמע.
(ד)
בכל מקום בתקנות אלה, למעט בתקנה 10(ג)(1), בו מדובר על תשלום קיצבה, גם הטבה המשתלמת מכוח הסכמים על פי סעיף 9 לחוק במשמע.
תאריך עריכת ההיוון [תיקון: תשס״ו]
היוון גימלה יחושב לתאריך מתן ההחלטה בדבר עריכת ההיוון או לכל תאריך אחר שאינו מאוחר מ־1 לחודש שלאחר מתן ההחלטה אלא אם הוסכם לענין סעיף 113(א) לחוק בין המוסד לבין הזכאי בדבר תאריך אחר (להלן – התאריך הקובע).
הגדלת הגיל
(א)
היוון הגימלה יחושב לפי גילו של הזכאי לגימלה בתאריך הקובע.
(ב)
לענין ההיוון ייקבע גילו של אדם לפי הוראות אלה:
(1)
הוכחה למוסד שנת הלידה בלבד, יראו את 1 באפריל של אותה שנה כתאריך הלידה;
(2)
חלפו פחות מששה חדשים מאז יום ההולדת האחרון ייקבע הגיל לפי יום ההולדת האחרון; חלפו ששה חדשים או יותר מאז יום ההולדת האחרון, ייקבע הגיל לפי יום ההולדת הבא.
היוון קיצבה לגבר [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו]
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לגבר, למעט קיצבה לפי סימן ד׳ לפרק י״א או סימן ח׳ לפרק ה׳ לחוק המשתלמת לאלמן, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט׳ לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י׳, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור א׳.
היוון קיצבה לאשה [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה]
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאשה, למעט קיצבה לפי סימן ד׳ לפרק י״א או סימן ח׳ לפרק ה׳ לחוק המשתלמת לאלמנה, ולמעט קיצבה המשתלמת לפי פרק ט׳ לחוק, ולמעט גמלה לפי פרק י׳, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור ב׳.
היוון קיצבה לאלמנה [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה]
(א)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סימן ד׳ לפרק י״א או סימן ח׳ לפרק ה׳ לחוק כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר – למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) – יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור ג׳.
(ב)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 252(א)(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 2, טור א׳.
(ג)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמנה לפי סעיף 132(2) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 3, טור א׳.
(ד)
(1)
לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמנה על פי תקנה זו יווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לפי החוק לרגל נישואיה מחדש.
(2)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 4, טור א׳.
היוון קיצבה לאלמן [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה]
(א)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סימן ד׳ לפרק י״א או סימן ח׳ לפרק ה׳, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר – למעט במקרה האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) – יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 1, טור ד׳.
(ב)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיף 252(א) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 2, טור ב׳.
(ג)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לאלמן לפי סעיפים 132(2) ו־130(ב)(1) לחוק, כשאין משתלמת מאותה עילה תוספת קיצבה או קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 3, טור ב׳.
(ד)
(1)
לסכום המתקבל מהיוון קיצבה לאלמן על פי תקנה זו ייווסף סכום המתקבל מהיוון מענק העשוי להשתלם לאלמן לפי החוק לרגל נישואיו מחדש.
(2)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון המענק יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 4, טור ב׳.
היוון קיצבה לילד [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו]
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לפי סעיף 252 לחוק או לפי סעיף 132 לחוק לילד, כשאין משתלמת מאותה עילה קיצבה לאדם אחר, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 5.
היוון קיצבה לנכה מעבודה [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו]
שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבה שנתית המשתלמת לנכה מעבודה שבעת הפגיעה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה, לפי סעיף 115 לחוק, יהיה –
(1)
אם טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה –
(א)
בעד התקופה עד שמלאו לו שמונה עשרה שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 6, טור א׳;
(ב)
בעד התקופה אחרי שמלאו לו שמונה עשרה שנה ועד שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 6, טור ב׳;
(ג)
בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 6, טור ג׳;
(2)
אם מלאו לו שמונה עשרה שנה –
(א)
בעד התקופה עד שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 7, טור א׳;
(ב)
בעד התקופה אחרי שמלאו לו עשרים ואחת שנה – כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 7, טור ב׳.
ניכויים בהיוון קיצבה [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה]
(א)
משתלמת קצבה לפי פרק י״א, פרק ה׳, פרק ט׳ או פרק י׳ לחוק, ינוכה, בהיוון הקצבה לענין הסעיפים 113(א), 333 ו־369 לחוק, הערך המהוון של כל קצבה שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320 לחוק, אך לא ינוכה ערך מהוון של קצבה לפי פרק י״א או פרק ה׳ פרק ט׳ או פרק י׳ לחוק שהיתה משתלמת עקב אותו מאורע.
(ב)
לענין תקנה זו, שוויו של כל שקל חדש בהיוון קיצבת זיקנה שנתית העשויה להשתלם מאת המוסד במועד המוקדם ביותר לזכאים שבתאריך הקובע טרם הגיעו לגיל הפרישה החל עליהם, יחושב לפי התוספת השלישית, לוחות מס׳ 1 עד 5, לפי הענין.
(ג)
הסכום המתקבל אחרי הניכוי כאמור בתקנת משנה (א) לא יפחת לגבי היוון –
(1)
לפי סעיף 113(א) לחוק באם ההיוון נעשה לגבי כל הקיצבה ולכל אורך החיים –
מהמכפלה של הקיצבה החדשית, שהיתה משתלמת אילולא האמור בסעיף 320(ד) לחוק, ב־36;
(2)
מהסכום שהיה מתקבל אילו ההיוון היה נעשה עד לגיל שבו מגיעה לראשונה קיצבת הזיקנה.
(ד)
לענין תקנות משנה (ב) ו־(ג)(2), ”קיצבת זיקנה“ – קיצבת הזיקנה המשתלמת לפי סעיף 244(א) לחוק ללא תוספת תלויים לפי סעיף 247 לחוק וללא תוספת ותק לפי סעיף 248 לחוק.
היוון לענין סעיף 113(א) [תיקון: תשס״ו, תשע״ה]
לענין סעיף 113(א) לחוק יכול ההיוון להיות לגבי הקיצבה כולה או חלק ממנה, ולכל אורך החיים או לתקופה מוגבלת.
חידוש הזכות לקיצבה [תיקון: תשס״ו]
תמה התקופה שלגביה נעשה ההיוון בהתאם לסעיף 113(א) לחוק, מתחדשת הזכות לקיצבה.
ניכוי מהסכום המהוון לפי סעיף 113(א) [תיקון: תשס״ו, תשע״ה]
בהיוונה של קיצבה לענין סעיף 113(א) לחוק, ינוכה הסכום ששולם בקיצבה שנכללה בהיוון בעד פרק הזמן שלאחרי התאריך הקובע.
ילד נכה [תיקון: תשמ״ג, תשס״ו]
ילד נכה כמשמעותו בפרק ט׳ לחוק (להלן – ילד נכה) יראוהו לעניין ההיוון כילד נכה עד שיגיע לגיל 18.
היוון לפי התוספת השניה והשלישית [תיקון: תשמ״ג, תשס״ו, תשע״ו]
קיצבה שנתית שדרכי היוונה לא נקבעו בתקנות 3 עד 9 תהוון על סמך לוח החיים שבתוספת השניה והלוחות שבתוספת השלישית בהתאם לתקנות 2 ו־10 עד 13 בהתאם לעקרונות אלה:
(1)
שיעור הריבית יהיה 2%;
(2)
לענין חישוב הערך המהוון של מענק העשוי להשתלם לאלמנה לרגל נישואיה השניים יונח כי האלמנה, לאחר שנישאה מחדש, תשאר נשואה לאותו בעל למשך שנתיים לפחות אם תשאר בחיים;
(3)
החישוב לא יכלול הוצאות מנהליות, רווחים וסטיות אפשריות מלוח החיים שבתוספת השניה;
(4)
משתלמת לילד או בעדו – למעט ילד נכה – קיצבה או תוספת קיצבה ולא מלאו לילד שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים שנה; ואם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו עשרים ואחת שנה;
(5)
משתלמת קיצבה לילד נכה או תוספת קיצבה בעדו ולא מלאו לו שמונה עשרה שנה – לא תובא בחשבון אפשרות פטירתו לפני שמלאו לו שמונה עשרה שנה.
דמי מחיה ומענק יתום [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז, תשס״ו, תשע״ה, תשע״ו]
(א)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים לאלמנה או לאלמן בהתאם לסעיפים 144 ו־265 יהיה 11.9 שקלים חדשים.
(ב)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון דמי מחייה חדשיים המשתלמים ליתום בהתאם לסעיפים 144 ו־265 יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 9.
(ג)
(1)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו־143 לחוק, ליתום עם הגיעו לגיל 13, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 10, טור א׳.
(2)
שוויו של כל שקל חדש בהיוון מענק העשוי להשתלם, לפי סעיפים 254 ו־143 לחוק, ליתומה עם הגיעה לגיל 12, יהיה כאמור בתוספת הראשונה, לוח מס׳ 10, טור ב׳.
עדכון שיעור הריבית והלוחות שבתוספות [תיקון: תשע״ו]
(א)
שיעור הריבית הקבוע בתקנה 15(1) יעודכן בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ־1 באפריל של שנת העדכון, והוא יחושב לפי ממוצע פשוט, ארבע־שנתי, של הממוצעים החודשיים של שיעורי התשואה החודשיים ברוטו לפדיון, של כל איגרות החוב הממשלתיות כפי שמפרסם מזמן לזמן בנק ישראל; לא פורסם אחד או יותר משיעורי התשואה לגבי איגרות חוב כאמור, יחול האמור בתקנת משנה זו לגבי שיעורי התשואה שפורסמו בלבד; לעניין עדכון כאמור יחולו הוראות אלה:
(1)
בחישוב ממוצע ארבע־שנתי כאמור, בסופו, מאיות האחוז יעוגלו כך שחמש מאיות האחוז או יותר יעוגלו כלפי מעלה ושיעור של פחות מחמש מאיות האחוז יעוגל כלפי מטה;
(2)
שיעור הריבית המעודכן לא יהיה פחות מאפס, והעדכון, בהשוואה לשיעור הריבית אשר קדם לו לא יעלה על נקודת אחוז אחת כלפי מעלה או מטה;
(3)
שיעור הריבית המעודכן יחול לגבי בקשה להיוון שתוגש מ־1 באפריל של שנת העדכון ואילך.
(ב)
הלוחות המפורטים בתוספות יעודכנו בכל מועד עדכון או בתוך שלושת החודשים שלאחריו, בתחולה מ־1 באפריל של שנת העדכון, לפי נתוני ההסתברות שבלוחות התמותה השלמים של כלל אוכלוסיית ישראל כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה לפני מועד העדכון, וכן על פי שיעור הריבית המעודכן כאמור בתקנת משנה (א), בהתאם לעניינו של כל לוח, ובשינויים המחויבים.
(ג)
לעניין תקנה זו –
”איגרות החוב הממשלתיות“ – איגרות חוב ממשלתיות שהן נקובות בשקלים חדשים, סחירות, צמודות למדד המחירים לצרכן, שהן בריבית קבועה ואשר מועד פירעונן הוא לכל התקופות שבין 8 שנים ל־12 שנים;
”בקשה להיוון“ – לרבות דרישה לתשלום שהוציא המוסד לצד שלישי או למבטחו, לפי סעיף 328 לחוק;
”מועד עדכון“ – לראשונה ביום ד׳ בטבת התש״ף (1 בינואר 2020) ובכל 4 שנים שלאחר יום זה.
ביטול
תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל״ד–1974 – בטלות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל״ח–1978“.
[תיקון: תשמ״ז]

התוספת הראשונה

[תיקון: תשע״ה, תשע״ו]

לוח מס׳ 1

היוון קצבה המשתלמת לגבר, לאישה, לאלמנה או לאלמן

(תקנות 4, 5, 6(א) ו־7(א))

הגילטור א׳
גבר
שקלים חדשים
טור ב׳
אשה
שקלים חדשים
טור ג׳
אלמנה
שקלים חדשים
טור ד׳
אלמן
שקלים חדשים
1835.12936.32813.4608.600
1934.83836.05112.8787.766
2034.54335.76812.5206.964
2134.24235.48012.3806.241
2233.93735.18612.4515.620
2333.62634.88712.7275.109
2433.31034.58213.1974.703
2532.98734.27113.8434.396
2632.65833.95414.6364.177
2732.32333.63215.5414.035
2831.98133.30316.5123.962
2931.63332.96817.5013.951
3031.27732.62718.4643.996
3130.91432.27919.3614.096
3230.54531.92520.1644.250
3330.16831.56520.8544.459
3429.78531.19821.4264.723
3529.39430.82521.8795.040
3628.99630.44522.2205.402
3728.59130.05922.4575.801
3828.17929.66622.6006.226
3927.76129.26622.6626.662
4027.33528.85922.6557.101
4126.90228.44622.5947.529
4226.46328.02522.4907.939
4326.01827.59922.3598.326
4425.56627.16522.2108.693
4525.10726.72522.0519.033
4624.64326.27821.8899.346
4724.17425.82421.7279.632
4823.69825.36321.5639.900
4923.21824.89721.39510.132
5022.73324.42321.21910.352
5122.24423.94321.03210.545
5221.75023.45720.82810.720
5321.25322.96520.60610.877
5420.75322.46620.36311.017
5520.25021.96220.09711.147
5619.74421.45219.80811.254
5719.23620.93619.49511.347
5818.72720.41519.16011.453
5918.21619.88918.80311.527
6017.70419.35718.42511.594
6117.19218.82118.02611.639
6216.67818.28017.60911.655
6316.16517.73417.17311.676
6415.65217.18516.72111.645
6515.13916.63316.25211.604
6614.62616.07715.77011.545
6714.11415.51815.27511.462
6813.60414.95814.76811.346
6913.09414.39614.24911.189
7012.58613.83313.72210.980
7112.08113.27113.18810.708
7211.57712.70912.64810.444
7311.07712.14912.10510.105
7410.58111.59111.5609.768
7510.08911.03811.0179.430
769.60210.49010.4769.089
779.1229.9489.9408.750
788.6509.4159.4118.327
798.1868.8918.8907.895
807.7348.3798.3807.449
817.2937.8807.8817.084
826.8667.3967.3976.714
836.4566.9286.9296.349
846.0636.4806.4805.993
855.6906.0526.0535.641
865.3395.6465.6475.301
875.0135.2655.2654.976
884.7134.9094.9094.680
894.4424.5794.5804.432
904.2014.2784.2784.247
[תיקון: תשע״ה, תשע״ו]

לוח מס׳ 2

היוון קצבה המשתלמת לאלמנה או לאלמן לפי סעיף 252 לחוק

(תקנות 6(ב) ו־7(ב))

הגילטור א׳
אלמנה
שקלים חדשים
טור ב׳
אלמן
שקלים חדשים
4027.4177.860
4127.5578.451
4227.6549.045
4327.7279.638
4427.78610.232
4527.84310.824
4627.90611.411
4727.97911.996
4828.06112.590
4928.15013.174
[תיקון: תשע״ה, תשע״ו]

לוח מס׳ 3

היוון קצבה המשתלמת לאלמנה או לאלמן לפי סעיף 132(2) או לאלמן לפי סעיפים 130(ב)(1) ו־132(2) לחוק

(תקנות 6(ג) ו־7(ג))

הגילטור א׳
אלמנה
שקלים חדשים
טור ב׳
אלמן
שקלים חדשים
4029.8528.248
4130.0958.923
4230.2959.611
4330.47210.308
4430.63711.020
4530.80511.739
4630.98312.467
4731.17713.204
4831.38413.965
4931.60314.729
[תיקון: תשע״ה, תשע״ו]

לוח מס׳ 4

היוון מענק לפי סעיף 255 לחוק או לפי סעיף 135 לחוק העשוי להשתלם לאלמנה או לאלמן לרגל נישואיה או נישואיו מחדש

(תקנות 6(ד) ו־7(ד))

הגילטור א׳
אלמנה
שקלים חדשים
טור ב׳
אלמן
שקלים חדשים
180.6700.807
190.6800.823
200.6840.839
210.6840.854
220.6770.866
230.6660.876
240.6490.884
250.6270.890
260.6000.894
270.5700.897
280.5380.898
290.5040.897
300.4690.896
310.4360.893
320.4050.888
330.3760.882
340.3500.874
350.3270.865
360.3070.854
370.2890.842
380.2730.828
390.2600.813
400.2480.798
410.2370.781
420.2280.764
430.2190.747
440.2100.729
450.2010.711
460.1910.693
470.1810.674
480.1710.655
490.1600.636
500.1490.616
510.1380.596
520.1270.576
530.1170.556
540.1060.535
550.0960.513
560.0870.490
570.0780.466
580.0700.442
590.0620.416
600.0540.390
610.0470.364
620.0410.337
630.0350.311
640.0300.285
650.0250.260
660.0210.235
670.0170.211
680.0140.188
690.0110.167
700.0090.147
710.0070.128
720.0050.112
730.0040.096
740.0030.082
750.0020.070
760.0020.060
770.0010.050
780.0010.042
79 0.035
80 0.029
81 0.024
82 0.019
83 0.015
84 0.012
85 0.008
86 0.006
87 0.003
88 0.002
89 0.001
[תיקון: תשע״ו]

לוח מס׳ 5

היוון קצבה המשתלמת לילד לפי סעיף 132 לחוק או לפי סעיף 252 לחוק, למעט ילד נכה

(תקנה 8)

הגילטור א׳
זכר
שקלים חדשים
טור ב׳
נקבה
שקלים חדשים
016.50116.501
115.82215.822
215.12915.129
314.42214.422
413.70213.702
512.96712.967
612.21712.217
711.45211.452
810.67210.672
99.8769.876
109.0659.065
118.2378.237
127.3927.392
136.5316.531
145.6535.653
154.7574.757
163.8433.843
172.9102.910
182.9101.959
191.9590.989
200.989 
[תיקון: תשע״ה, תשע״ו]

לוח מס׳ 6

היוון קצבה המשתלמת לפי סעיף 115 לחוק לנכה שטרם מלאו לו 18 שנה

(תקנה 9(1))

הגילבעד התקופה עד שמלאו לו 18 שנהבעד התקופה לאחר שמלאו לו 18 שנה ועד שמלאו לו 21 שנהבעד התקופה לאחר שמלאו לו 21 שנה
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
143.8433.8432.6872.68829.76730.874
152.9102.9102.7412.74230.36331.491
161.9591.9592.7952.79730.97032.121
170.9890.9892.8512.85331.58932.763
[תיקון: תשע״ה, תשע״ו]

לוח מס׳ 7

היוון קצבה המשתלמת לפי סעיף 115 לחוק לנכה שמלאו לו 18 שנה

(תקנה 9(2))

הגיל בעת הפגיעהבעד התקופה עד שמלאו לו 21 שנהבעד התקופה אחרי שמלאו לו 21 שנה
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
זכר
שקלים חדשים
נקבה
שקלים חדשים
182.9082.91032.22133.419
191.9581.95932.88034.092
200.9890.98933.55434.779
[תיקון: תשס״ו]

לוח מס׳ 8 (בוטל)

[תיקון: תשע״ו]

לוח מס׳ 9

היוון דמי מחיה של יתום

(תקנה 16(ב))

הגילההיוון
שקלים חדשים
14–1546.1
1634.9
1723.5
1811.9
[תיקון: תשע״ו]

לוח מס׳ 10

היוון מענק ליתום

(תקנה 16(ג))

הגילטור א׳
זכר
שקלים חדשים
טור ב׳
נקבה
שקלים חדשים
00.7730.788
10.7880.804
20.8040.820
30.8200.837
40.8370.853
50.8530.871
60.8710.888
70.8880.906
80.9060.924
90.9240.942
100.9420.961
110.9610.980
12*0.9800.995
13*0.995 
* בתנאי שהתאריך הקובע קודם ליום ההולדת ה־12 בבת וליום ההולדת ה־13 בבן.

התוספת השניה

(תקנה 15)

הסימנים שבלוח החיים דלהלן, וכן בלוחות שבתוספת השלישית פרט לאלה המפורטים בסעיף 2 הם לפי International Actuarial Notation שפורסם ב־Jurnal of the Institute of Actuaries, vol. LXXV, Part 1 No. 340
[תיקון: תשמ״ג]
– גיל של גבר.
– גיל של אשה.
– גיל של נכה (גבר או אשה).
הוספה ”“ מסמנת אלמנה או אלמן.
פירושו
פירושו [במקור: ]
פירושו
פירושו הסתברות בלתי תלויה לאלמנה בגיל להנשא מחדש לפני שהגיעה לגיל
פירושו
פירושו
[תיקון: תשמ״ז]
בלוחות שבתוספת הראשונה, לא תמיד מתקיימים הקשרים המתמטיים המדוייקים בין מקדמי ההיוון של אלמנים ואלמנות בגילאים הגבוהים לבין מספרי הקומוטציה שבתוספת השלישית וזאת כתוצאה מעיגולים והתאמות למקדמים של גברים ונשים בגילאים המקבילים.
[תיקון: תשמ״ז, תשע״ה, תשע״ו]

לוח חיים

טור א׳ – מציין את הגיל המדויק; טור ב׳ – גברים; טור ג׳ – נשים; טור ד׳ – אלמנות; טור ה׳ – אלמנים; טור ו׳ – נכים (גברים או נשים).
דוגמה לקריאה בלוח: מכל 100,000 גברים בגיל 18 מגיעים לגיל 19 – 99,956, לגיל 20 – 99,908, וכן הלאה; מכל 100,000 נשים בגיל 18 מגיעות לגיל 19 – 99,986, לגיל 20 – 99,971 וכן הלאה; מכל 100,000 אלמנות בגיל 18 מגיעות לגיל 19 – 98,827 כשהן עדיין אלמנות, ולגיל 20 – 95,846 וכן הלאה; מכל 100,000 אלמנים בגיל 18 מגיעים לגיל 19 – 99,956 כשהם עדיין אלמנים, לגיל 20 – 99,273 וכן הלאה; מכל 100,000 נכים (גברים או נשים) בגיל 18 מגיעים לגיל 19 – 99,161, לגיל 20 – 98,324 וכן הלאה.
טור א׳
הגיל
טור ב׳
טור ג׳
טור ד׳
טור ה׳
טור ו׳
18100000100000100000100000100000
199995699986988279995699161
209990899971958469927398324
219985699955912609712397482
229980199939854119296296629
239974499922787408662295758
249968599904717217834094865
259962499885647866869993942
269956299865582735847992986
279949999843524004846091990
289943599820472713925490951
299937199796429003122989864
309930699770392392451788725
319923999742362091907787533
329917199712337171477186284
339910199680316741142484975
34990299964529996885583604
35989549960728613690282169
36988759956627466542680669
37987929952126509431479106
38987049947225703347477480
39986119941925017283775794
40985119936124425234974051
41984039929723903197272251
42982879922723432167770395
43981609915022994144368484
44980229906622577125466520
45978709897322171110064506
4697703988712176997362448
4797519987592136986760352
4897316986362097277758226
4997091985002058070156079
5096842983512019763553919
5196565981871982557851753
5296258980061946852849588
5395917978071912748447429
5495540975881880344545281
5595122973471849741043149
5694660970821820837941034
5794150967911793535138938
5893588964711767632536859
5992970961201743030234794
6092293957351719628132741
6191552953121697226230689
6290743948471675624528666
6389862943371654722926651
6488904937761634221524663
6587866931601614120222712
6686743924831594119020810
6785530917391574117918965
6884223909201553916917195
6982817900191533416015513
7081307890261512215213923
7179686879321490114512430
7277948867251466913811039
737608785393144221329751
747409583923141571268568
757196582300138701207488
766968980507135581146510
776725878528132171085630
786466576345128431034844
79619027394012434984146
80589657129511986933530
81558506839611499872989
82525586523010967812517
83490956179010389752107
8445473580769765691753
8541714540989096631447
8637850498808387571185
873392545459764451961
882999340890687645771
892611936245609539610
902237631610531633475
911884027085455528363
921583022967386224272
931308119105321320199
941061715563261716142
9584541239320841399
966596963016191067
97503672901226844
9837595366902629
9927393835645418
10019462657447311
1011347178230027
102908115619514
10359572512202
1043794397401
1052342564300
1061411442400
10782781300
1084641700
1092521400
1101310200
[תיקון: תשמ״ז, תשע״ו]

התוספת השלישית

(תקנות 10(ב) ו־(15) [צ״ל: ו־15])

לוח מס׳ 1

ערכי קומוטציה לצורך היוון גמלאות גברים

1870015.942459606.6230.5021254.11
1968612.872390350.6832.6221223.61
2067235.222322484.0334.6521190.99
2165882.572255981.5035.9321156.34
2264555.182190817.9336.5121120.41
2363253.252126967.9637.0521083.90
2461976.312064406.3937.5521046.85
2560723.902003108.4737.4221009.30
2659496.191943049.5837.2820971.88
2758292.691884205.2837.1320934.60
2857112.931826551.6336.4020897.47
2955957.031770064.8136.2420861.07
3054823.951714721.5336.6220824.83
3153712.711660499.5136.4420788.21
3252623.441607376.8236.7820751.77
3351555.191555332.0137.0920714.99
3450507.581504344.2837.8820677.90
3549479.731454393.4539.1120640.02
3648470.811405460.2240.2920600.91
3747480.521357525.8241.8820560.62
3846508.061310572.0443.3920518.74
3945553.181264581.2145.7420475.35
4044614.691219536.3848.4320429.61
4143691.941175421.5151.0020381.18
4242784.741132220.9754.7420330.18
4341891.621089920.0158.3120275.44
4441012.481048504.5962.9720217.13
4540145.961007961.4767.8320154.16
4639291.63968278.2773.2720086.33
4738448.66929443.2579.2520013.06
4837616.29891445.4686.1119933.81
4936793.45854274.8793.4319847.70
5035979.50817922.31101.9019754.27
5135173.13782379.60110.7219652.37
5234373.83747639.42120.5719541.65
5333580.45713695.34130.6919421.08
5432792.61680541.64142.0619290.39
5532008.96648173.50153.9319148.33
5631228.91616587.07166.5918994.40
5730451.63585779.19179.9818827.81
5829676.33555747.51194.0318647.83
5928902.32526490.44208.3918453.80
6028129.27498006.85223.6218245.41
6127356.30470296.27239.3518021.79
6226582.91443358.89255.5417782.44
6325808.65417195.37272.4317526.90
6425032.85391806.95289.3917254.47
6524255.47367195.18306.9516965.08
6623475.95343361.95325.0516658.13
6722693.79320309.67343.3716333.08
6821908.82298041.07362.1415989.71
6921120.67276559.17381.3015627.57
7020329.00255867.32401.3015246.27
7119533.04235969.46421.8314844.97
7218732.36216870.13442.8314423.14
7317926.60198574.22464.7013980.31
7417114.97181087.25487.1513515.61
7516297.03164415.33510.3413028.46
7615472.17148565.10534.4112518.12
7714639.65133543.88558.8411983.71
7813799.26119359.44583.8011424.87
7912950.64106019.85608.4010841.07
8012094.3093533.06632.6210232.67
8111230.7681906.51655.469600.05
8210361.5571146.57675.998944.59
839489.0661257.62693.168268.60
848616.6652241.11705.277575.44
857749.3844094.23710.766870.17
866893.6836808.35707.826159.41
876057.6630367.52695.185451.59
885250.5524747.04671.504756.41
894482.7219912.40636.074084.91
903765.0215818.43589.113448.84

לוח מס׳ 2

ערכי קומוטציה לצורך היוון גמלאות נשים

1870015.942543566.039.7119591.51
1968633.472474298.9310.2019581.80
2067277.622406399.8810.6619571.60
2165947.892339842.5310.4519560.94
2264644.452274600.6710.8919550.49
2363366.132210648.6411.3019539.60
2462112.462147961.5811.7019528.30
2560882.992086515.0812.0719516.60
2659677.262026285.2013.0219504.53
2758494.221967248.7513.3419491.51
2857334.071909382.9513.6519478.17
2956196.361852665.1414.5019464.52
3055080.111797073.4115.3119450.02
3153984.961742586.5116.0819434.71
3252910.511689183.5416.8119418.63
3351856.401636844.0118.0319401.82
3450821.761585548.0419.1919383.79
3549806.251535276.3420.3019364.60
3648809.561486009.9721.8419344.30
3747830.881437730.5323.3219322.46
3846869.931390420.1624.7319299.14
3945926.431344061.2926.5319274.41
4044999.641298636.8828.7019247.88
4144088.881254130.5630.7719219.18
4243193.921210526.4533.1919188.41
4342314.121167809.0935.5019155.22
4441449.291125963.4238.5319119.72
4540598.411084975.0241.4319081.19
4639761.341044830.0344.6019039.76
4738937.551005514.9148.0218995.16
4838126.52967016.6752.0518947.14
4937327.41929323.0055.9118895.09
5036540.14892422.0260.3318839.18
5135763.93856302.3365.2818778.85
5234998.04820953.2670.3618713.57
5334242.13786364.6775.9218643.21
5433495.55752526.9481.9018567.29
5532757.68719431.0788.3018485.39
5632027.95687068.6695.0618397.09
5731305.83655431.86102.4818302.03
5830590.52624513.49110.2018199.55
5929881.58594306.97118.5118089.35
6029178.33564806.32127.6517970.84
6128479.81536006.36137.5817843.19
6227785.16507902.82147.9317705.61
6327093.88480492.10159.5317557.68
6426404.67453771.54171.7417398.15
6525716.88427739.42185.0517226.41
6625029.41402394.92199.3717041.36
6724341.23377738.28215.1716841.99
6823650.90353770.98232.0716626.82
6922957.38330495.73250.7516394.75
7022258.96307916.66270.8416144.00
7121554.34286039.37292.9515873.16
7220841.64264871.08316.9515580.21
7320119.15244420.79342.9315263.26
7419385.11224699.24371.2014920.33
7518637.47205719.10402.0414549.13
7617873.95187495.21435.0414147.09
7717092.73170044.42470.4813712.05
7816291.73153385.56508.1613241.57
7915469.13137539.41547.9112733.41
8014623.30122528.44588.7512185.50
8113753.61108376.22630.3711596.75
8212859.7795106.77671.5010966.38
8311942.7482743.73710.7710294.88
8411004.8071309.04746.369584.11
8510050.0160821.41775.888837.75
869084.7251294.27797.278061.87
878117.1842733.63807.807264.60
887158.1735135.92805.146456.80
896220.6128485.59787.655651.66
905318.7422753.50753.884864.01

לוח מס׳ 3

ערכי קומוטציה לצורך היוון גמלאות אלמנות

1870015.94942442.229.653444.43803.4347853.61
1967837.89873606.069.933434.782016.2747050.18
2064501.61807575.329.983424.853045.5345033.91
2160211.14745397.719.243414.873811.6641988.38
2255247.17687875.398.943405.634263.7338176.72
2349933.44635506.498.513396.694398.9133912.99
2444590.49588467.157.993388.184261.0729514.08
2539489.07546639.937.443380.193923.2925253.01
2634822.74509678.457.213372.753467.5821329.72
2730699.17477089.316.663365.542968.5117862.14
2827151.26448311.936.173358.882479.7214893.63
2924157.52422782.285.973352.712035.2812413.91
3021662.71399976.115.793346.741650.7210378.63
3119597.98379431.805.643340.951329.618727.91
3217891.36360758.245.513335.311068.057398.30
3316477.72343632.605.583329.80858.866330.25
3415298.80327793.465.643324.22692.905471.39
3514307.29313031.735.723318.58562.004778.49
3613464.47299180.975.923312.86458.654216.49
3712740.52286108.646.123306.94377.473757.84
3812110.92273709.156.313300.82313.623380.37
3911556.56261898.516.603294.51264.363066.75
4011061.85250609.916.983287.91226.982802.39
4110613.18239791.097.343280.93199.812575.41
4210200.05229401.697.773273.59180.812375.60
439813.12219411.238.163265.82168.022194.79
449446.23209796.848.713257.66159.682026.77
459094.47200541.159.203248.95153.991867.09
468754.48191630.849.733239.75149.351713.10
478425.12183054.7610.303230.02144.571563.75
488106.47174802.2510.973219.72139.001419.18
497798.96166862.3411.583208.75132.181280.18
507503.75159223.2912.293197.17124.431148.00
517221.12151872.6313.073184.88115.711023.57
526952.04144797.2613.873171.81106.65907.86
536696.34137983.7314.743157.9497.42801.21
546453.84131418.7415.673143.2088.40703.79
556224.32125089.2216.673127.5379.77615.39
566006.93118982.6617.723110.8671.62535.62
575800.85113087.3518.883093.1463.99464.00
585604.98107392.6020.093074.2657.00400.01
595418.60101888.5821.393054.1750.60343.01
605241.0496566.1522.833032.7844.75292.41
615071.3491417.0324.403009.9539.46247.66
624908.6286433.8326.042985.5534.62208.20
634752.3581609.8627.892959.5130.26173.58
644601.4476939.2529.842931.6226.26143.32
654455.7372416.7431.982901.7822.59117.06
664314.2468037.6534.292869.8019.1994.47
674176.5863797.9836.852835.5116.1075.28
684042.1459694.2239.602798.6613.2759.18
693910.6055723.3342.652759.0610.8245.91
703780.9251882.9745.952716.418.6435.09
713652.6148171.5549.602670.466.8026.45
723525.2444587.9453.572620.865.2719.65
733397.9241131.6657.882567.294.0314.38
743270.0837802.9962.592509.413.0810.35
753140.9734602.8467.732446.822.337.27
763010.1131532.7573.242379.091.784.94
772876.8728594.8279.172305.851.363.16
782740.6525791.7385.472226.681.051.80
792601.3423126.5492.132141.210.750.75

לוח מס׳ 4

ערכי קומוטציה לצורך היוון גמלאות אלמנים

1870015.94602122.5630.50385.320.0057651.73
1968612.87532866.6232.52354.82431.9757651.73
2066807.88465231.4534.07322.301398.7057219.76
2164079.41399901.4934.21288.232683.7555821.06
2260131.45337960.5632.85254.024027.8553137.31
2354931.85280645.5630.64221.175169.9349109.46
2448705.66229086.2327.70190.535907.3043939.53
2541874.16184080.9623.89162.836143.9438032.23
2634945.84145959.6420.02138.945908.4231888.29
2728390.87114564.4116.37118.925323.9425979.87
2822546.5089339.2412.90102.554550.9220655.93
2917585.4369479.9910.1789.653732.4716105.01
3013535.1254088.488.0479.482965.8912372.54
3110325.3542291.986.2271.442301.169406.65
327837.9833313.964.8665.221753.867105.49
335943.0926502.383.8060.361319.255351.63
344516.3021332.133.0156.56983.074032.38
353451.1917392.772.4453.55728.193049.31
362659.9514370.161.9851.11538.012321.12
372073.3612027.951.6549.13398.071783.11
381636.9010191.011.3947.48295.951385.04
391310.558730.881.2046.09221.801089.09
401063.847553.961.0644.89167.95867.29
41875.596592.090.9543.83128.80699.34
42730.015795.360.8742.88100.10570.54
43615.835127.200.8042.0178.88470.44
44524.674560.740.7641.2162.94391.56
45451.224075.860.7240.4550.86328.62
46391.303657.100.6939.7341.58277.76
47341.833292.590.6739.0434.34236.18
48300.342973.240.6538.3728.58201.84
49265.652691.690.6437.7224.01173.26
50235.922442.140.6437.0820.29149.25
51210.532219.970.6436.4417.27128.96
52188.552021.350.6435.8014.82111.69
53169.451843.140.6335.1612.8096.87
54152.741682.750.6434.5311.1584.07
55137.971538.010.6433.899.7672.92
56125.031407.050.6433.258.5763.16
57113.531288.240.6532.617.5554.59
58103.061180.390.6531.966.6247.04
5993.891082.290.6631.315.7940.42
6085.64992.870.6630.655.0734.63
6178.29911.210.6729.994.4229.56
6271.77836.450.6729.323.8525.14
6365.77767.930.6828.653.3221.29
6460.54705.000.6827.972.8717.97
6555.76647.050.6927.292.4815.10
6651.42593.640.7026.602.1212.62
6747.49544.350.7025.901.8110.50
6843.96498.770.7125.201.538.69
6940.80456.520.7224.491.277.16
7038.00417.240.7423.771.075.89
7135.54380.570.7623.030.894.82
7233.16346.320.7722.270.753.93
7331.10314.270.8021.500.623.18
7429.10284.260.8220.700.512.56
7527.17256.200.8419.880.422.05
7625.31230.040.8719.040.351.63
7723.51205.710.8918.170.271.28
7821.98183.020.9217.280.231.01
7920.50161.850.9616.360.170.78
8019.08142.120.9915.400.150.61
8117.49123.901.0214.410.120.46
8215.97107.231.0413.390.100.34
8314.5092.061.0612.350.080.24
8413.0778.331.0711.290.060.16
8511.7066.001.0710.220.040.10
8610.3855.021.069.150.030.06
879.1145.331.048.090.020.03
887.8836.881.017.050.010.01
896.6929.650.956.040.000.00
905.5523.570.875.090.000.00

לוח מס׳ 5

ערכי קומוטציה לצורך היוון גמלאות על פי פרקים ט׳ ו־י׳ לחוק (גברים או נשים)

[תיקון: תשע״ז]
1870015.941616887.78581.6537942.45
1968067.161547927.43568.8837360.8
2066169.231480888.31561.0636791.92
2164316.271415722.77557.2436230.86
2262503.411352388.47557.8535673.62
2360725.51290848.09560.7235115.77
2458979.611231068.28568.234555.05
2557260.551173019.83576.9733986.85
2655566.511116676.88589.3233409.88
2753893.451062016.61602.7132820.56
2852239.941009018.82618.1932217.85
2950603.52957665.27635.0731599.66
3048982.49907939.81651.5830964.59
3147376.88859827.02669.3630313.01
3245785.16813312.33687.7629643.65
3344206.44768382.31706.2128955.89
3442640.39725024.14724.6828249.68
3541086.77683225.3742.6527525
3639545.81642973.21758.6726782.35
3738019.21604254.31773.7726023.68
3836507.58567053.9786.5925249.91
3935012.9531355.94797.2424463.32
4033536.99497142.49807.1723666.08
4132080.18464394.61815.9622858.91
4230643.23433092.77823.6722042.95
4329226.83403216.76829.9221219.28
4427832.02374745.45834.3620389.36
4526460.15347656.53835.8719555
4625113.7321925.71834.6118719.13
4723794.88297526.37829.9617884.52
4822506.54274429.34821.7217054.56
4921251.61252602.55810.4916232.84
5020032.41232011.34796.815422.35
5118850.67212619.04780.8214625.55
5217707.92194387.36763.3913844.73
5316604.85177276.94744.613081.34
5415541.99161247.8724.5712336.74
5514519.82146259.49704.6911612.17
5613537.37132271.83684.6710907.48
5712594119245.45665.810222.81
5811687.82107142.3648.359557.01
5910816.6995926.34631.948908.66
609978.8885563.46619.258276.72
619170.0676022.69598.537657.47
628397.6267271.04584.477058.94
637654.2559276.08565.336474.47
646944.452006.33543.935909.14
656269.6645427.41519.885365.21
665631.9839503.16494.414845.33
675032.0134196.17465.014350.92
684472.9129467433.233885.91
693956.2525273.95401.53452.68
703481.1321575.06369.613051.18
713046.9118329.13337.612681.57
722652.8815495.65306.482343.96
732297.413035.33275.982037.48
741979.110910.34247.011761.5
751695.729084.74219.291514.49
761445.337524.64193.451295.2
771225.456198.41169.41101.75
781033.695076.83147.48932.35
79867.394133.22127.6784.87
80724.043343.48109.87657.27
81601.052686.0693.98547.4
82496.212141.880.03453.42
83407.241693.7867.75373.39
84332.181327.257.41305.64
85268.821029.3448.19248.23
86215.83789.2240.4200.04
87171.6597.3533.59159.64
88134.97445.5927.91126.05
89104.69327.0222.9498.14
9079.92235.7518.6675.2


ד׳ בניסן תשל״ח (11 באפריל 1978)
  • ישראל כץ
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.