חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת הזכאי בגמלה בכסף)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת הזכאי בגמלה בכסף) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (כללי ביצוע והסדרים בעניין בחירת הזכאי בגמלה בכסף), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 628; תשע״ו, 1328.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 225ד, 231(ד) ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), בהתייעצות עם מועצת המוסד לפי סעיף 12 לחוק, בהתייעצות עם שרת הבריאות לעניין תקנה 4(א), וכן באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


זכאי הבוחר לקבל לידיו גמלת סיעוד בכסף
(א)
אדם המבקש לקבל גמלת סיעוד בכסף לפי סעיף 225א לחוק ומבקש להעסיק מטפל שאינו עובד זר וכן אדם הזכאי לגמלת סיעוד (להלן – זכאי), שמשולמת לו גמלת סיעוד בכסף בשל העסקת עובד זר, אשר חדל להעסיק עובד זר, והמבקש להעסיק מטפל שאינו עובד זר, יגיש את בקשתו על גבי טופס שיורה המוסד; בטופס כאמור יינתן למבקש מידע לגבי קבלת גמלה בכסף הכולל את הפרטים המפורטים בתוספת (להלן – טופס הבחירה); לטופס הבחירה יצרף המבקש הסכם העסקה המפרט את היקף העבודה ותנאי השכר, חתום בידי הזכאי או בידי בן משפחה; בתקנה זו, ”בן משפחה“, ”מטפל“ ו”עובד זר“ – כהגדרתם בסעיף 225א לחוק.
(ב)
אדם המבקש לראשונה להעסיק עובד זר לצורכי סיעוד או לחדש היתר שהותלה, וחלות לגביו הוראות סעיף 1יג(ד) לחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991, יתבקש לבחור בעת הגשת הבקשה כאמור באותו סעיף, על גבי טופס הבחירה אם תשולם לו הגמלה בכסף או בעין.
(ג)
ביקש אדם לקבל גמלה בכסף לפי תקנה זו או תקנה 2(א), יציין את פרטי חשבון הבנק שאליו הוא מבקש לשלם את הגמלה.
שינוי הבחירה [תיקון: תשע״ו]
(א)
החליט זכאי לשנות את בחירתו מגמלה בעין לגמלה בכסף, יגיש את בקשתו למוסד על גבי טופס הבחירה.
(ב)
החליט הזכאי לשנות את בחירתו מגמלה בכסף לגמלה בעין, יודיע על כך למוסד באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בפרט (7) בתוספת.
(ג)
המוסד יסדיר את קבלת הגמלה בדרך שנבחרה, כפי שאישרה הוועדה המקומית המקצועית כמפורט להלן:
(1)
אם בחר הזכאי לעבור מגמלה בעין לגמלה בכסף יעביר המוסד את הבקשה לוועדה המקומית המקצועית בתוך 3 ימי עבודה – השינוי ייכנס לתוקפו עד 5 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה של הזכאי בוועדה המקומית המקצועית;
(2)
אם בחר הזכאי לעבור מגמלה בכסף לגמלה בעין – השינוי ייכנס לתוקפו עד 1 בחודש שלאחר היום שבו התקבלה ההודעה של הזכאי.
הודעת המוסד לוועדה המקומית המקצועית [תיקון: תשע״ו]
(א)
הגיש הזכאי בקשה לגמלה בכסף, וצירף את המסמכים והנתונים המפורטים בתקנה 1, יעביר המוסד את בקשתו לוועדה המקומית המקצועית לצורך מילוי תפקידה לפי סעיף 232 לחוק; המוסד יפנה את תשומת לב הוועדה אם התקיים בזכאי אחד מאלה:
(1)
הזכאי מטופל בידי מטפל שהוא תושב ישראל;
(2)
הזכאי מתגורר עם אנשים שאינם בני משפחתו, או עם בן משפחה שאינו בן זוגו, או עם בן משפחה הסובל ממוגבלות קשה;
(3)
קיים חשש לעומס טיפולי בהעסקת מטפל יחיד בשל קיומו של יותר ממטופל אחד במשק הבית, או בשל כל סיבה אחרת;
(4)
קיים אבחון או מידע על ירידה קוגניטיבית של הזכאי, ואין לזכאי בן משפחה שמטפל בו או אפוטרופוס או מקבל גמלה שמונה לו לפי סעיף 304 לחוק.
(ב)
על אף האמור בתקנה 2(ג)(1), במקרים המפורטים בתקנת משנה (א) או במקרים שבהם סברה הוועדה המקומית המקצועית, כי יש לבחון את בקשתו של הזכאי בבדיקה מעמיקה, השינוי ייכנס לתוקפו עד 30 ימים מיום קבלת הבקשה של הזכאי בוועדה המקומית המקצועית; הוועדה המקומית המקצועית תנמק בכתב את הטעמים לתחולתה של תקנת משנה זו.
בקרה [תיקון: תשע״ו]
(א)
ועדה מקומית מקצועית או מי מטעמה תקיים שני ביקורים לפחות בשנה קלנדרית בבית הזכאי המקבל גמלה בכסף.
(ב)
המוסד יפנה לזכאי פעמיים לפחות במהלך שנה קלנדרית, ויוודא כי הזכאי ממשיך להעסיק את המטפל.
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט באדר א׳ התשע״ד (1 במרס 2014) (להלן – יום התחילה) והן יחולו על גמלה המשתלמת מיום התחילה או לאחריו.

תוספת

(תקנה 1 ו־2)

טופס הבחירה יכלול את הפרטים האלה:
שיעוריה של הגמלה בכסף וסכומה, לכל אחת מרמות הגמלה לעומת מספר שעות הטיפול הניתנות למי שמקבל גמלה בעין, לכל אחת מרמות הגמלה;
חובת הזכאי לשאת בחובותיו כמעסיק לגבי כל שעות העבודה – כאשר מדובר בגמלה בכסף, והחובה לשאת בחובותיו כמעסיק לגבי חלק משעות העבודה – כאשר מדובר בגמלה בעין;
האפשרות לנכות באמצעות המוסד הפרשות סוציאליות מהגמלה בכסף כאמור בסעיף 225ג לחוק, עם תחילתן של תקנות לפי סעיף 1יא לחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991, לעניין הפקדת פיקדון על ידי יחיד המעסיק עובד זר בענף הסיעוד שלא במסגרת עסקו או משלח ידו;
קיומה של האפשרות לקבל שירותי סיעוד, נוסף על גמלה חלקית בכסף, כאמור בסעיף 225ב לחוק, וכן את סוגי שירותי הסיעוד כאמור, ושוויים המרבי; ואולם לגבי שירותי כביסה ומוצרי ספיגה רשאי המוסד להפנות לאתר האינטרנט של המוסד, במקום פירוט שווי מרבי כאמור;
הפניה לאתר האינטרנט של המוסד, או לאמצעי נגיש אחר, שבו מופיע שיעורן המעודכן של הגמלאות ומספר השעות כאמור בפרט (1), כפי שהוא מתעדכן מזמן לזמן;
פרטים בדבר זכאות אפשרית לסיוע נוסף בעד שירותי סיעוד לנפגעי רדיפות הנאצים הניתן על ידי מוסד ציבור הנתמך לשם כך בידי המדינה, או על ידי ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה, ומשמעות הבחירה בין גמלה בכסף לגמלה בעין לגבי אופן קבלת סיוע כאמור וכן דרכי ההתקשרות עם מוסד הציבור הנתמך או ועידת התביעות האמורה לקבלת פרטים;
פרטי התקשרות עם המוסד באמצעות הטלפון, פקס, וכתובת למשלוח דואר;
כל פרט אחר שעשוי לדעת המוסד לסייע בבחירה מושכלת בין גמלה בעין לגמלה בכסף.


ח׳ בשבט התשע״ד (9 בינואר 2014)
  • מאיר כהן
    שר הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.