לדלג לתוכן

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), התשמ״ד–1984


ק״ת תשמ״ד, 1376.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 127לא ו־242 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה, ”ועדה רפואית לעררים“ ו”ועדה לעררים“- כמשמעותן בסעיפים 127כט ו־127ל לחוק.

פרק ב׳: ועדה רפואית לעררים

סמכות ועדה רפואית לעררים
(א)
ועדה רפואית לעררים מוסמכת לתת כל החלטה שהרופא המוסמך היה מוסמך לתת.
(ב)
לצורך מתן החלטה לפי תקנת משנה (א) רשאית ועדה רפואית לעררים לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות כן ובין שלא נתבקשה.
דיון בערר לפי מסמכים
ועדה רפואית לעררים רשאית, בהסכמת התובע, לדון בערר על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את התובע.
אי התייצבות התובע
ערר התובע ולא התייצב לפני הועדה הרפואית לעררים במועד ובמקום שנקבעו בהזמנה, רשאית הועדה לדון ולהחליט בערר שלא בפניו, אולם אם נבצר ממנה להחליט והעורר לא הופיע בפניה לאחר הזמנה נוספת – יידחה הערר; הודיע העורר, לפני המועד שנקבע לדיון בערר או לאחריו, שאינו יכול להתייצב מסיבה סבירה שפירש, רשאית הועדה לקבוע מועד אחר לדיון.

פרק ג׳: ועדה לעררים

סמכות ועדה לעררים
(א)
ועדה לעררים מוסמכת לתת כל החלטה שפקיד התביעות היה מוסמך לתת, למעט החלטה בעניין ההשתכרות בפועל.
(ב)
לצורך מתן החלטה לפי תקנת משנה (א) רשאית ועדה לעררים לאשר החלטה כאמור של פקיד התביעות, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות כן ובין שלא נתבקשה.
החלת תקנות
תקנות 3 ו־4 יחולו על ערר בפני ועדה לעררים, בשינויים המחוייבים.

פרק ד׳: הוראות שונות

חוות דעת מיועץ
לצורך מתן החלטתה רשאית ועדה רפואית לעררים או ועדה לעררים לבקש מיועץ שיגיש לה חוות דעת על סמך מסמכים רפואיים ותוצאות בדיקות אחרות שהובאו בפניו.
בדיקות נוספות
ועדה רפואית לעררים או ועדה לעררים רשאית לדרוש מהתובע להיבדק גם בידי יועץ רפואי או בידי מומחה אחר ולעבור בדיקות נוספות אחרות הדרושות, לדעתה, לקביעת אחוזי הנכות הרפואית או לקביעת אי הכושר להשתכר.
סודיות
המסמכים הרפואיים אשר בידי המוסד או ועדה רפואית לעררים או ועדה לעררים הם סודיים, אך מותר להביאם לידי אדם אשר נזקקים לשירותו לצורך קביעת אחוז הנכות הרפואית או לקביעת אי הכושר להשתכר, ובלבד שחובת הסודיות כאמור תחול גם על מקבל המסמכים לפי תקנה זו.
ביטול תקנות
הנוסח שולב בתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), התשל״ד–1974.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 באפריל 1984).


א׳ בניסן התשמ״ד (3 באפריל 1984)
  • אהרון אוזן
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.