חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס״א–2000


ק״ת תשס״א, 68; תשס״ג, 27; תשס״ו, 315; תשע״ד, 1041.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 214 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ג, תשע״ד]
בתקנות אלה –
”בדיקה מחדש“ – בדיקה מחדש של דרגת אי כושר של נכה להשתכר, או של שיעור נכותו הרפואית, כמשמעותם בסעיף 214 לחוק;
”מועד דחיה קודמת“ – המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעה לקצבה חודשית בשל קביעה בדבר דרגת אי־כושר או בשל קביעה בדבר אחוזי נכות רפואיים שנקבעו לפי סעיף 208 או 209 לחוק, ואם ערר המבוטח על קביעת המוסד לפי סעיף 211(א) או (ב) לחוק – המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה לפיה נדחתה תביעתו בועדה לעררים או בועדה רפואית לעררים, לפי הענין;
”מועד קביעה קודמת“ – המועד שבו נתקבלה באחרונה החלטה בדבר דרגת אי כושר להשתכר לפי סעיפים 209 או 211(ב) לחוק, לפי הענין, אשר לפיה משתלמת קצבה חודשית, או שהיתה משתלמת אלמלא הוראות סעיף 320(ג) לחוק;
”קצבה חודשית“ – כמשמעותה בסעיף 199 לחוק;
”עובדות חדשות“ – עובדות שלא היו ידועות או שלא היו קיימות, לדעת המוסד, במועד הקביעה הקודמת או במועד הדחיה הקודמת;
”עקרת בית“ – כהגדרתה בסעיף 195 לחוק.
בדיקה מחדש למקבל קצבה
לא תיערך בדיקה מחדש לנכה שמשתלמת לו קצבה חודשית אלא אם כן חלפו 6 חודשים לפחות ממועד הקביעה הקודמת שלפיה משתלמת הקצבה.
תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש
תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש כאמור בתקנה 2, לא תקדים את ה־1 בחודש שבו הגיש הנכה תביעה לבדיקה מחדש, או שבו החליט המוסד על בדיקה מחדש, לפי הענין.
תביעה חוזרת
מי שתביעתו לקצבה חודשית נדחתה בשל אחוזי נכות רפואיים או בשל דרגת אי כושר, אשר נקבעו לפי סעיפים 208, 209, 211(א) או (ב) לחוק, לפי הענין, רשאי להגיש למוסד תביעה נוספת (להלן – תביעה חוזרת) לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחיה הקודמת.
תחילתה של החלטה בתביעה חוזרת [תיקון: תשס״ו]
תחילתה של החלטה בתביעה חוזרת לפי תקנה 4, לא תקדים את המאוחר מבין אלה:
(1)
מועד הדחיה הקודמת;
(2)
15 חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה התביעה החוזרת.
בדיקה מחדש ביוזמת המוסד [תיקון: תשע״ד]
(א)
המוסד רשאי לערוך בדיקה מחדש של דרגת אי־הכושר לפי תקנה 2 וכן לערוך בדיקה כאמור אף אם טרם חלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת, בהתקיים אחת מאלה:
(1)
התגלו עובדות הקשורות במצבו הרפואי או בכושרו להשתכר של המבוטח, שהיו קיימות בעת מתן ההחלטה בעניינו ולא פורטו בידיו כנדרש בטופס התביעה שהגיש או במסגרת תשובתו לבקשת פקיד התביעות, ואשר היה בהן כדי להשפיע על זכאותו לקצבה או על שיעורה; לעניין זה, ”בקשת פקיד התביעות“ – בקשה לבכתב להשלמת פרטי תביעה לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ״ח–1998;
(2)
סבר המוסד כי בעקבות טיפול רפואי שקיבל הנכה חל שינוי מהותי במצבו הרפואי והדבר צוין בזימון לבדיקה מחדש; לעניין זה, ”שינוי מהותי“ – שינוי שיש בו כדי להפחית את הנכות הרפואית כך שלא מתקיים בנכה התנאי האמור בסעיף 208(א) לחוק.
(ב)
תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש הנערכת לפי תקנת משנה (א), לא תקדים את המועד המאוחר מבין אלה:
(1)
המועד שבו נוצרו העובדות האמורות בתקנת משנה (א)(1) או חל השינוי המהותי כאמור בתקנת משנה (א)(2);
(2)
15 חודשים בתכוף לפני יום הזימון לבדיקה מחדש.
בדיקה מחדש ביוזמת המבוטח ותביעה חוזרת בשל עובדות חדשות [תיקון: תשס״ו, תשע״ד]
(א)
הומצאו על ידי מבוטח במסגרת תביעה לבדיקה מחדש או תביעה חוזרת עובדות חדשות שיש להן, לדעת המוסד, כדי להשפיע על דרגת אי הכושר של מבוטח, ייערכו בדיקה מחדש או דיון בתביעה חוזרת, לפי הענין, אף אם טרם חלפו 6 חודשים ממועד הקביעה הקודמת או ממועד הדחיה הקודמת, לפי הענין.
(ב)
תחילתה של החלטה בבדיקה מחדש או בתביעה חוזרת הנערכת לפי תקנת משנה (א), לא תקדים את המאוחר מבין אלה:
(1)
המועד שבו נוצרו העובדות החדשות כאמור בתקנת משנה (א);
(2)
15 חודשים בתכוף לפני יום הגשת הבקשה לבדיקה מחדש או התביעה החוזרת, לפי הענין.
בדיקה מחדש של שיעור הנכות הרפואית [תיקון: תשס״ג, תשס״ו]
(א)
נכה רשאי לבקש כי שיעור נכותו הרפואית ייקבע מחדש אם מתקיימים כל אלה:
(1)
נקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 75% לפחות;
(2)
חלפו 12 חודשים מאז נקבע לאחרונה שיעור נכותו הרפואית;
(3)
רופא מוסמך קבע כי ליקוי שבקשר אליו נקבעה הנכות הרפואית הוחמר, או כי נתגלה ליקוי חדש.
(ב)
תחילת תוקפה של החלטה בדבר שיעור הנכות הרפואית כאמור בתקנת משנה (א), לא תקדים את המאוחר מבין אלה:
(1)
המועד שבו נקבע לנכה לאחרונה שיעור נכות רפואית;
(2)
15 חודשים שבתכוף לפני היום שבו הוגשה הבקשה לקביעה מחדש של שיעור הנכות הרפואית;
(3)
המועד שבו חלה ההחמרה בליקוי או המועד שבו נוצר ליקוי חדש, שבשלהם נקבע מחדש שיעור הנכות הרפואית.
ביטול תקנות
תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), התשל״ד–1974 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה באלול התש״ס (25 בספטמבר 2000) והן יחולו על בדיקה מחדש ועל תביעה חוזרת שהחלטה בהן נתקבלה ביום התחילה או לאחריו.


ה׳ בתשרי התשס״א (4 באוקטובר 2000)
  • רענן כהן
    שר העבודה והרווחה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.