תקנות הביטוח הלאומי (אמהות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הביטוח הלאומי (אמהות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי״ד–1954

תקנות בדבר ביטוח אמהות


ק״ת תשי״ד, 647; תשט״ו, 714; תשט״ז, 845; תשי״ז, 1730; תשי״ח, 687, 1232; תשי״ט, 1532; תש״ך, 1059; תשכ״א, 2098; תשכ״ב, 386, 1876, 2063; תשכ״ג, 1264; תשכ״ד, 1054; תשכ״ה, 1898, 2742; תשכ״ו, 362, 1930; תשכ״ז, 1614; תשכ״ח, 115; תשכ״ט, 1513, 1947; תשל״ב, 631; תשל״ג, 332, 1519; תשל״ד, 1184, 1484; תשל״ה, 1204; תשל״ו, 767, 1251; תשל״ז, 741, 1493; תשל״ח, 711, 1262; תשל״ט, 931; תש״ם, 213, 955, 1308; תשמ״א, 112, 170, 449, 805, 1562, 1562; תשמ״ב, 195, 823, 824; תשמ״ג, 100, 202, 586, 586, 816, 1083; תשמ״ד, 338, 777, 888, 1205, 1476, 2137, 2372; תשמ״ה, 348, 554, 1158, 1158, 1212, 1797, 1806; תשמ״ו, 279, 286, 543, 948; תשנ״ח, 1065; תש״ס, 448.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39, 48, 53, 54, 55, 317 ו־400 לחוק הביטוח הלאומי, התשנ״ה–1995, אני מתקינה תקנות אלה:


[תיקון: תשכ״ה־2, תשנ״ח]
(בוטלה).
חישוב שכר העבודה הרגיל [תיקון: תשט״ו, תשי״ח, תשכ״ה־2, תשכ״ו, תשכ״ו־2, תשכ״ז, תשכ״ח]
(א)
אם לרגל ההריון הפסיקה מבוטחת את עבודתה לפני היום שבעדו מגיעים לה לראשונה דמי־לידה, או לא שולם לה מלוא השכר לפני אותו יום, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק לפי שכר עבודתה ברבע השנה שקדם להפסקה כאמור, או למועד שבו לא שולם מלוא השכר כאמור, הכל לפי הענין.
(ב)
לא שולם למבוטחת מלוא השכר ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א), מפאת מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, חופשה, ימי אבל במשפחה, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בה, יחושב שכר העבודה הרגיל, לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק, לפי הסכום המתקבל מצירוף השכר שקיבלה ברבע השנה כאמור, עם השכר המשוער וחלוקתו לתשעים, ובלבד ששכר עבודתה הרגיל לא יעלה על השכר המלא שהיתה מקבלת לולא הפסיקה את עבודתה או אילו שולם לה מלוא השכר כאמור בתקנת משנה (א).
”השכר המשוער“ – לענין תקנת משנה זאת – הוא הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה, המשתלם למבוטחת ברבע השנה האמור, במספר הימים שבהם לא עבדה מהסיבות האמורות.
(ג)
לגבי מבוטחת כאמור בתקנת משנה (א) הזכאית לדמי לידה בעד ששה שבועות, יחושב שכר העבודה הרגיל לענין סעיף 6 לתוספת השביעית לחוק לפי הסכום המתקבל מהכפלת השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א) ב־75 וחלוקת המכפלה ב־90, ובלבד ששכר העבודה הרגיל לא יפחת מהסכום שהיה מתקבל לפי סעיף 7 לתוספת השביעית לחוק אלמלא הוראות תקנת משנה זו.
(ד)
(בוטלה).
(ה)
היתה העובדת ברבע השנה כאמור בתקנת משנה (א) תקופה מסויימת עובדת עצמאית או חברה בקיבוץ או במושב שיתופי בלי שהיתה אותה תקופה גם עובדת בשכר, יהיה שכר העבודה הרגיל שלה הכנסותיה הממשיות ברבע השנה האמור או השכר הממוצע ליום עבודה ברבע השנה האמור כפול 60, הכל לפי הסכום הגבוה יותר, מחולק ב־90.
(ו)
(בוטלה).
תקופת רבע השנה [תיקון: תשכ״ה־2, תשכ״ז, תשמ״ו־2]
רבע השנה לענין סעיף 101 לחוק הוא רבע השנה שקדם ל־1 לחודש שבו חל יום הפסקת העבודה.
מינימום דמי לידה בעד 12 שבועות [תיקון: תשכ״ח]
סך כל דמי הלידה המשתלמים בעד 12 שבועות לא יפחת מסך כל דמי הלידה שהיו משתלמים לאותה מבוטחת לפי תקנה 2(ג) אילו היתה זכאית לדמי לידה בעד 6 שבועות בלבד.
[תיקון: תשנ״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשכ״ח, תשמ״א־2]
(בוטלה).
אישור מקומות שיקום והכשרה מקצועית [תיקון: תשכ״ה־2, תשל״ו, תשל״ז]
המקומות המפורטים להלן הם מקומות מאושרים שבהם ניתנים הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי לענין הגדרת ”הכשרה מקצועית“ שבסעיף 91 לחוק:
(1)
מקומות שבהם ניתנים הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה במקצוע הנלמד לפי תכנית לימודים לפחות 35 שעות בשבוע במשך 6 חדשים רצופים לפחות;
(2)
בתי ספר לאחיות מוסמכות ואחיות מעשיות שהכיר בהם המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך לכך.
הוראות מיוחדות לתשלום דמי־ביטוח [תיקון: תשל״ז, תש״ס]
אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנה והמקבל הכשרה מקצועית כאמור בתקנה 4א ישתלמו בעדו בעד כל חודש דמי ביטוח אמהות בשיעור של 0.1% ממחצית השכר הממוצע של החודש הראשון ברבעון; לענין זה, ”רבעון“ – כהגדרתו בלוח י״א.
קביעת מעביד לצורך תשלום דמי הביטוח [תיקון: תשל״ז]
לגבי אדם המקבל הכשרה מקצועית באחד המקומות כאמור בתקנה 4א יראו כמעבידו, לצורך תשלום דמי הביטוח –
(1)
במקום כאמור בפסקה (1) – את האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה;
(2)
במקום כאמור בפסקה (2) – את החייב בתשלום שכר העבודה למדריכים ולעובדים.
[תיקון: תשט״ו, תשנ״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשט״ז, תשי״ז, תשי״ח־2, תשי״ט, תש״ך, תשכ״א, תשכ״ב, תשכ״ב־2, תשכ״ב־3, תשכ״ג, תשכ״ד, תשכ״ה, תשכ״ה־2, תשכ״ו־2, תשכ״ט, תשל״ב, תשל״ג, תשל״ג־2, תשל״ד־2, תשל״ה, תשל״ו־2, תשל״ז־2, תשל״ח, תשל״ח־2, תשל״ט, תש״ם, תש״ם־2, תש״ם־3, תשמ״א, תשמ״א־3, תשמ״א־4, תשמ״א־5, תשמ״ב, תשמ״ב־3, תשמ״ג־2, תשמ״ג־3, תשמ״ג־6, תשמ״ד, תשמ״ד־2, תשמ״ד־4, תשמ״ד־7, תשמ״ה, תשמ״ה־3, תשמ״ה־4, תשמ״ה־6, תשמ״ו, תשמ״ו־3, תשמ״ו־4, תש״ס]
(בוטלה).
מענק לידה מיוחד [תיקון: תשכ״ח, תשכ״ט־2, תשל״ג־2, תשל״ד, תשל״ה, תשל״ו־2, תשל״ז, תשל״ח־2, תשל״ט, תש״ם, תש״ם־3, תשמ״א, תשמ״א־3, תשמ״א־4, תשמ״א־6, תשמ״ב, תשמ״ב־2, תשמ״ג, תשמ״ג־4, תשמ״ג־5, תשמ״ג־6, תשמ״ד, תשמ״ד־3, תשמ״ד־5, תשמ״ד־6, תשמ״ה, תשמ״ה־2, תשמ״ה־5, תשמ״ה־7, תשמ״ו־3]
נולדו בלידה אחת יותר משלושה ילדים, יינתן, בנוסף למענק האמור בפרט 3 של לוח ו׳ לחוק, מענק מיוחד בסך 850 שקלים חדשים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה, ובלבד שהנולד נמצא בחיים בתום שבוע מיום הלידה.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי״ד–1954“.


כ״ו באדר ב׳ תשי״ד (31 במרס 1954)
  • גולדה מאירסון
    שרת העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.