חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (סדרנים באסיפות), התשמ״ט–1988


ק״ת תשמ״ט, 106; תשס״ה, 622; תשס״ז, 358; תשס״ח, 1053; תשס״ט, 1068.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ״ג–1962 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשטרה ועם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


פרשנות
בתקנות אלה –
”אחראי“ – האחראי לבטיחות לפי סעיף 4 לחוק, ובעצרת־עם – האחראי לבטיחות לפי סעיף 6 לחוק, ומארגן האסיפה;
”סדרן בטיחות“ – מי שהאחראי מינה כסדרן בטיחות בתנאי שמלאו לו 18 שנה;
”אסיפה“ – למעט אסיפה שמספר המשתתפים בה בין בפועל בין במשוער הוא פחות ממאתיים בני אדם;
”מקום אסיפות קבוע“ – מקום המשמש דרך קבע לאסיפות, לרבות חלק מבנין המשמש כאמור.
צפיפות אסורה
לא ירשה סדרן בטיחות לבני אדם להצטופף בחלק כלשהו במקום אסיפה או בכניסה אליו באופן העלול לסכן את הבטיחות במקום האסיפה, בין אם אותו מקום הוא מקום אסיפות קבוע ובין אם לא.
נוכחות סדרנים
האחראי יבטיח כי בכל אסיפה יהיו נוכחים סדרני בטיחות במספר הדרוש כאמור בתקנה 9, יציבם במקומותיהם, ויורה להם על תפקידם ועל אחריותם בהתאם לכל חיקוק.
רישום סדרנים
האחראי ינהל רישום של סדרני הבטיחות שהוא הציב וחלוקת תפקידיהם, ויציג את הרישום לביקורת לרשות הרישוי כמשמעותה בחוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968, או לשוטר לפי דרישתם.
סימן היכר לסדרן בטיחות
בשעת מילוי תפקידו ילבש סדרן בטיחות מדים מיוחדים, כובע מיוחד, או סרט מיוחד על זרועו הימנית שעליו כתובה באופן בולט המלה ”סדרן“.
תפקיד סדרן הבטיחות
סדרן בטיחות ישמור על בטיחות האסיפה, יציית בעניני תפקידיו להוראות האחראי ולא יעזוב את משמרתו אלא לפי הוראותיו.
קריאה לסדר
סדרן בטיחות רשאי לקרוא לסדר כל אדם המפריע לסדרי הבטיחות באסיפה, ולאחר התראה רשאי הוא לדרוש ממנו לעזוב את המקום, וכן להוציאו מן המקום אם לא ציית המפריע להתראה, ואם קיבל הוראה על כך מהאחראי.
ביצוע הוראות הבטיחות
סדרן בטיחות רשאי, לפי הוראות האחראי, לנקוט בכל הצעדים הדרושים להבטחת ביצוען של תקנות שהותקנו מכוח החוק ולשמירה על קיומן.
מספר סדרני הבטיחות
מספר סדרני הבטיחות לא יפחת משניים למאתיים המשתתפים הראשונים באסיפה וסדרן נוסף אחד לפחות לכל מאתיים משתתפים נוספים משוערים או מספר גדול יותר, כפי שיקבע מי ששר הפנים ימנה לכך.
סדרן בטיחות במגרש ספורט
במגרש ספורט, דלתות מעבר דו־כיווניות שהותקנו בגדר שבין גושי מושבים יהיו נעולות, וליד כל אחת מהן יוצב בשעת קיום מופע ספורט או אסיפה אחרת סדרן בטיחות שבידו מפתח לדלת, כדי לפתחה בשעת חירום.
[תיקון: תשס״ה, תשס״ז, תשס״ח, תשס״ט]
(פקעה).


כ״ה באב התשמ״ח (8 באוגוסט 1988)
  • יצחק שמיר
    ראש הממשלה ושר הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.