חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד) (הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד) (הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד) (הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 584.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט–1969 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הסכם קיבוצי“ ו”צו הרחבה“ – כמשמעותם בחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז–1957;
”יום הבחירות“ – יום הבחירות לכנסת העשרים ושלוש;
”חוזה עבודה“ – כמשמעותו בסעיף 1ג לחוק עובדים זרים, התשנ״א–1991;
”חוק עבודת נשים“ – חוק עבודת נשים, התשי״ד–1954;
”עובד בסיעוד“ – עובד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד בענף הסיעוד.
שכרו של עובד בסיעוד שעבד ביום הבחירות
(א)
לעובד בסיעוד המועסק בעבודתו ביום הבחירות, לא ישולם שכר לפי סעיף 136 לחוק.
(ב)
אין בתקנה זו כדי לגרוע מזכותו של עובד לשכרו הרגיל ביום הבחירות.
שכרו של עובד בסיעוד שנעדר ביום הבחירות
(א)
עובד בסיעוד אשר נעדר מעבודתו ביום הבחירות אף על פי שנדרש לעבוד באותו היום, לא ישולם לו שכר לפי סעיף 136 בחוק.
(ב)
נעדר עובד בסיעוד ביום הבחירות בשל אחת הנסיבות המפורטות להלן, יהיה זכאי לתשלום לפי שכרו הרגיל בעד אותה היעדרות, ככל שהוא זכאי לתשלום לפי חוקי עבודה, חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי:
(1)
מחלה;
(2)
חופשה שנתית;
(3)
ימי חג;
(4)
מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית;
(5)
אבל;
(6)
היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים.
שמירת זכויות
תקנות אלה אינן באות לגרוע מזכות של עובד בסיעוד שנקבעה בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה.
תחולה
תקנות אלה יחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש בלבד.


י״א בשבט התש״ף (6 בפברואר 2020)
  • אופיר אקוניס
    שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.