לדלג לתוכן

תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הארכיונים (תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם), התשי״ח–1957

תקנות בדבר הסדרים לניהול ארכיונים ציבוריים


ק״ת תשי״ח, 102; תשכ״ג, 2042; תשמ״ב, 1450.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, תשט״ו–1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:


אישור ארכיון כארכיון ציבורי [תיקון: תשמ״ב]
ארכיון יכול שיאושר כארכיון ציבורי אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(1)
הארכיון מקיים תקנון שבו מוגדרות מטרותיו ומשימותיו הארכיוניות ואשר, לדעת הגנז, הן מטרות ומשימות בעלות ענין ציבורי;
(2)
בתקנון הארכיון מפורטים התנאים שעל פיהם תותר גישת הציבור לחומר הארכיוני, העיון בחומר והשימוש בו, שהם לדעת הגנז דומים לתנאים שנקבעו בתקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), התשכ״ז–1966, בשינויים המחוייבים, זולת אם הרשה הגנז, לענין ארכיונים מיוחדים או לענין חומר ארכיוני מיוחד, סטיה מתנאים אלה;
(3)
לארכיון בסיס ארגוני ותקציבי להבטחת ביצוע משימותיו;
(4)
מנהל הארכיון כשיר לנהל ארכיון ציבורי לפי תקנה 1ב.
שינויים בארכיון [תיקון: תשמ״ב]
התקנון של ארכיון ציבורי והבסיס הארגוני והתקציבי שלו, כאמור בתקנה 1, לא ישונו אלא לאחר התייעצות עם הגנז.
כשירות של מנהל ארכיון ציבורי [תיקון: תשכ״ג, תשמ״ב]
אלה כשירים לנהל ארכיון ציבורי:
(1)
מי שקיבל תואר אקדמאי של מוסמך אוניברסיטה או תואר אקדמאי שווה לו;
(2)
מי שכיהן בארכיון חמש שנים כמנהל או בתפקיד בכיר ואחראי אחר;
(3)
מי שהיה לפני תחילתן של תקנות אלה מנהל ארכיון פחות מחמש שנים והגנז מצא אותו מתאים להיות מנהלו של ארכיון ציבורי;
(4)
מי שסיים קורס אוניברסיטאי לארכיונאות וקיבל תעודת ארכיונאי.
הקמת ועדה והרכבה
הגנז יקים ועדה שתהיה מורכבת מחברים אלה:
(1)
הגנז שישמש יושב ראש הועדה;
(2)
כל מנהלי הארכיונים הציבוריים;
(3)
חבר אחד שיתמנה על ידי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי;
(4)
נציג משרד ראש הממשלה שימונה על־ידי המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה;
(5)
מנהל הארכיון של צבא־הגנה לישראל.
תפקידי הועדה
הועדה תתאם את פעולות מנהלי הארכיונים הציבוריים הנוגעות לרכישת חומר ארכיוני, שמירתו, רישומו, העמדתו לשימוש מחקרי ופרסומו.
ביצוע החלטות הועדה
הגנז יבצע את החלטות הועדה ויתן הוראות למנהלי ארכיונים ציבוריים בהתאם להחלטותיה.
סדרי הדיון
הועדה תקבע לעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.
השמירה על חומר ארכיוני
מנהל ארכיון ציבורי ישמור על החומר הארכיוני, המופקד בארכיון, מפני אש, גניבה, לחות ומזיקים אחרים כפי שיורה הגנז.
רישום חומר ארכיוני
מנהל ארכיון ציבורי ינהל פנקס חומר ארכיוני (להלן – פנקס) וירשום בו לגבי החומר הארכיוני המופקד בארכיון הציבורי או הנמצא ברשותו פרטים אלה:
(1)
תיאור החומר הארכיוני;
(2)
מספרו הסידורי;
(3)
שמו של מוסר החומר הארכיוני ותנאי השימוש שהותנו בשעת מסירתו;
(4)
אם נמסר חומר ארכיוני לאחר, שמו של מקבל החומר ותנאי השמירה וההחזקה שהותנו בשעת מסירתו.
דו״חות של מנהל ארכיון ציבורי [תיקון: תשמ״ב]
מנהל ארכיון ציבורי יערוך וישלח לגנז לפחות אחת לשנה דו״ח המכיל פרטים על –
(1)
החומר הארכיוני שנרכש או נתקבל על ידי הארכיון הציבורי מתאריך הדו״ח האחרון;
(2)
החומר הארכיוני שבוער או שהוצא מרשותו של הארכיון הציבורי מתאריך הדו״ח האחרון;
(3)
החומר הארכיוני שנפגע;
(4)
שינויים בדרכי השמירה של החומר הארכיוני;
(5)
פרסומים של החומר הארכיוני שנעשו מטעם הארכיון הציבורי, לרבות פרסומים המבוססים על חקר החומר הארכיוני;
(6)
פירוט המבנה הארגוני והתקציבי של הארכיון.
הצגת כללי העיון בחומר ארכיוני [תיקון: תשמ״ב]
תקנון הארכיון הציבורי, או חלק ממנו הנוגע לעיון בחומר הארכיוני, יוצג בארכיון הציבורי במקום הנראה לעין.
רשות כניסה
הגנז רשאי להכנס לכל ארכיון ציבורי בכל זמן סביר כדי לברר אם קויימו הוראות תקנות אלה.
אי־קיום הוראות [תיקון: תשמ״ב]
(א)
מצא הגנז שלא קוימו הוראות תקנות אלה, או שלא נתקיימו התנאים המהווים בסיס לאישור הארכיון כארכיון ציבורי, חייב הוא, לאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, למסור על כך דין וחשבון לממשלה; לאחר קבלת הדין וחשבון רשאית הממשלה לבטל את האישור.
(ב)
ביטלה הממשלה את האישור של הארכיון כארכיון ציבורי, יועבר החומר הארכיוני שבו לגנזך או לארכיון ציבורי אחר; הוראה זו לא תחול על חומר שהופקד בארכיון לפני אישורו כארכיון ציבורי, אלא אם מצא הגנז, לגבי חומר פלוני, שמבחינה ארכיונית מקצועית אין להפריד בינו לבין החומר שהופקד בו לאחר מכן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות הארכיונים (הסדרים לניהול ארכיונים ציבוריים), תשי״ח–1957“.


ד׳ בתשרי תשי״ח (29 בספטמבר 1957)
  • דוד בן־גוריון
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.