חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשמ״ו–1986


ק״ת תשמ״ו, 1190; תשמ״ח, 340; תשמ״ט, 498; תש״ן, 1212; תשנ״א, 1260; תשנ״ב, 1402; תשנ״ד, 674; תשנ״ה, 498; תשנ״ז, 272; תשנ״ח, 970; תשנ״ט, 1066; תשס״א, 186; תשס״ח, 642; תשע״ב, 1010; תשע״ג, 1196; תשע״ד, 194; תשע״ו, 748; תשע״ז, 1174; תשע״ח, 2070; תשפ״א, 698; תשפ״ב, 2082; תשפ״ג, 2072.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 18 לחוק הארכיונים, התשט״ו–1955, שהועברה אלי, ולאחר התייעצות במועצת הארכיונים העליונה, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק ראשון: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”מוסד“ או ”מוסד ממוסדות המדינה“ – מוסד ממוסדות המדינה, לרבות רשות מקומית;
”המועצה“ – מועצת הארכיונים העליונה;
”תעודות שגרתיות“ – חומר ארכיוני מהסוג המפורט בטור א׳ של התוספת הראשונה;
”הנחיות“ – הנחיות להחזקת חומר ארכיוני לשמירה ולביעור שמוציא הגנז, באישור המועצה, ליחידות מינהליות במוסד.

פרק שני: ביעור תעודות שגרתיות

תעודות שגרתיות שמותר לבערן
רשאי מוסד לבער תעודות שגרתיות אם עבר עליהן הזמן הנקוב בטור ב׳ של התוספת הראשונה והמוסד מילא אחר הוראות פרק זה והגנז לא התנגד לביעורן.
ביעור תעודות שגרתיות שצולמו במיקרופילם
(א)
צילם מוסד במיקרופילם תעודה שגרתית וכן צילם באותו סרט אישור, מאת הממונה על שמירתה, שהצילום הוא העתק מדויק ממנה, תהיה תקופת ביעורה 30 יום מתאריך הצילום.
(ב)
אחרי ביעור תעודה שגרתית שצולמה כאמור בתקנת משנה (א) יישמר המיקרופילם של התעודה במשך הזמן שנקבע בטור ב׳ של התוספת הראשונה שהיה חל על התעודה עצמה.
הודעה על הביעור
(א)
רצה מוסד לבער תעודות שגרתיות כאמור בתקנה 2, יודיע על כך לגנז לא יאוחר משלושים יום לפני היום שנועד לביעור.
(ב)
ההודעה האמורה תימסר בשני עותקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס׳ 1 שבתוספת השניה.
רשימת תעודות שגרתיות
(א)
להודעה תצורף רשימה של התעודות השגרתיות הנועדות לביעור לפי הנוסח שנקבע בטופס מס׳ 2 שבתוספת השניה.
(ב)
היו במוסד מחלקות, מדורים או חלוקות מינהליות אחרות, תיערך רשימה נפרדת של התעודות השגרתיות הנועדות לביעור והנמצאות ברשות כל מחלקה, מדור או חלוקה מינהלית אחרת.
ביעור בזמנים רצופים
(א)
רצה מוסד לבער בזמנים רצופים תעודות שגרתיות שעבר עליהן הזמן הנקוב בטור ב׳ של התוספת הראשונה, ימסור לגנז הודעה שבה יפרט את סוגי התעודות ואת זמני ביעורם.
(ב)
הסכים הגנז לביעורם בזמנים הרצופים כאמור בתקנת משנה (א), רשאי המוסד לבערם כאמור והוראות התקנות 4 ו־5 לא יחולו.

פרק שלישי: ביעור חומר ארכיוני

הגדרה
בפרק זה, ”חומר ארכיוני“ – חומר ארכיוני למעט תעודות שגרתיות.
בקשה לביעור
(א)
רצה מוסד לבער חומר ארכיוני יגיש בקשה על כך לגנז בשני העתקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס׳ 3 שבתוספת השניה.
(ב)
לבקשה תצורף ב־4 העתקים רשימה של החומר הארכיוני שמבקשים לבערו לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס׳ 2 שבתוספת השניה וכן במידת האפשר גם דוגמה מהחומר האמור.
(ג)
היו במוסד מחלקות, מדורים או חלוקות מינהליות אחרות, תיערך רשימה נפרדת של החומר הארכיוני הנועד לביעור והנמצא ברשות כל מחלקה, מדור או חלוקה מינהלית אחרת.
הודעה על הביעור
(א)
ראה הגנז שאין צורך עוד לשמור על החומר הארכיוני שמבקשים לבערו, כולו או מקצתו, יודיע לחברי המועצה על הבקשה לבער את החומר.
(ב)
ההודעה האמורה תכלול תיאור החומר שמבקשים לבערו.
(ג)
בהודעתו לחברי המועצה יציין הגנז אם בדעתו לפרסם הודעה על הביעור ברשומות.
(ד)
חבר המועצה רשאי לבקש את הגנז שההודעה תפורסם ברשומות או בעתון יומי; התנגד הגנז לפרסומה כאמור, תכריע בדבר המועצה.
התנגדות לביעור
(א)
רצה אדם להתנגד לביעור החומר הארכיוני שמבקשים לבערו, יגיש כתב התנגדות לגנז תוך 30 ימים מיום מתן ההודעה לחברי המועצה או מיום פרסום ההודעה ברשומות או בעתון יומי, הכל לפי התאריך המאוחר יותר, ויפרט בו את נימוקי התנגדותו.
(ב)
לא נראתה ההתנגדות לגנז, יודיע על כך למתנגד ויביא את ההתנגדות לפני המועצה להכרעתה.
שמיעת המתנגד לביעור
(א)
למתנגד לביעור חומר ארכיוני שאיננו חבר המועצה תינתן הזדמנות להשמיע את התנגדותו לפני המועצה.
(ב)
למתנגד כאמור תימסר הודעה של שבעה ימים מראש על מועד ומקום שמיעתו לפני המועצה.
ההחלטה על הביעור
לא הוגשה התנגדות לביעור חומר ארכיוני כאמור בתקנה 10 או החליטה המועצה בדבר ההתנגדות, יחזיר הגנז למוסד העתק אחד מהבקשה כאמור בתקנה 8 עם העתק אחד של הרשימה של החומר הארכיוני בצירוף ההחלטה המתירה או האוסרת את ביעורו של החומר, כולו או מקצתו.
הודעה על הביעור
(א)
הותר ביעור של החומר הארכיוני, ימסור המוסד הודעה לגנז על הביעור לא יאוחר מחמישה עשר יום לפני היום שנועד לביעור.
(ב)
ההודעה תימסר בשני העתקים לפי הנוסח שנקבע לה בטופס מס׳ 1 שבתוספת השניה.
ביעור לפי ההנחיות
הוראות פרק זה יחולו גם על ביעור חומר ארכיוני מהסוג המפורט בהנחיות, אולם לענין תקנות 9 עד 11 כל מקום שמדובר בו במועצה או בחבר מועצה – גם ועדה או חבר של ועדה שהסמיכה המועצה במשמע.
[תיקון: תשס״ח]

פרק שלישי 1: ביעור חומר ארכיוני שנסרק

הגדרה [תיקון: תשס״ח, תשפ״א, תשפ״ג]
”חומר ארכיוני“ – תעודות שגרתיות של מוסד וחומר ארכיוני אחר של המוסד מהסוג שפורט בהנחיות;
”מוסד“ – מוסד ממוסדות המדינה המנוי בתוספת השניה [צ״ל: בתוספת הראשונה א׳] או מוסד אשר קיבל את אישור גנז המדינה לפי הנוסח שבטופס מס׳ 5 שבתוספת השנייה.
ביעור חומר ארכיוני שנסרק [תיקון: תשס״ח, תשפ״ג]
(א)
סרק מוסד חומר ארכיוני, ונתקיימו בהעתק הסרוק של החומר הארכיוני התנאים המפורטים בתקנה 3א(א)(1) לתקנות העדות (העתקים צילומים), התש״ל–1969 (להלן – תקנות העדות), בצירוף תיעוד לקיומם, וכן נתקיימו בהעתק הסרוק נהלים לביצוע סריקה, שיקבע המוסד, באישור גנז המדינה, תהא תקופת שמירתו של החומר הארכיוני 10 ימים מתאריך הסריקה ולאחר מכן המוסד רשאי לבערו.
(א1)
על אף האמור בתקנת משנה (א), האמור בה יחול על חומר ארכיוני אשר תקופת החזקתו הקבועה בהנחיות היא לצמיתות, רק לאחר שאישר הגנז למוסד, לאחר התייעצות עם המועצה, כי שמירתו של החומר הארכיוני לצמיתות אפשרית גם בהעתק סרוק שלו ובהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:
(1)
בקשת הביעור חתומה ביד המנהל הכללי של המוסד לאחר שבחן, בין השאר, כי הביעור לא יפגע בכל שימוש משפטי בחומר;
(2)
אין דרישה בחוק או מכוחו המחייבת את שמירת המקור של החומר הארכיוני;
(3)
הגנז שוכנע כי ביעור החומר הארכיוני ושימוש בעותק הסרוק שלו לא תפגע ביכולת להנגישו לציבור, באפשרות העיון והמחקר בו וביכולת אחזורו של החומר;
(4)
המוסד הפקיד בארכיון עותק סרוק של החומר וקיבל את אישור הגנז על ההפקדה, למעט אם ויתר הגנז על הפקדת העותק הסרוק.
(ב)
הוראות פרקים שני, שלישי ורביעי לא יחולו על חומר ארכיוני שמבוער על פי הוראות תקנות משנה (א) ו־(א1).
שמירת חומר המחשב [תיקון: תשס״ח, תשפ״ג]
(א)
המוסד ישמור העתק סרוק של חומר ארכיוני שבוער כאמור בתקנה 14ב במשך תקופות האחזקה הקבועות בטור ב׳ של התוספת הראשונה או בהנחיות החלות על החומר הארכיוני, לפי העניין.
(א1)
המוסד יהיה רשאי לבער העתק סרוק של חומר ארכיוני שנסרק כאמור בתקנה 14ב(א1) ושנותר בידו לאחר הפקדתו בארכיון המדינה, רק לאחר קבלת אישור הגנז לכך.
(ב)
ההעתק הסרוק יישמר, יוחזק ויינקטו לגביו אמצעי הגנה ושמירה כאמור בתקנה 3א(א)(2) עד (4) של תקנות העדות, בצירוף תיעוד לקיומם.
(ג)
כל הוראה מתקנות אלה יש לקיים במערכת הממוכנת של המוסד ולגבי העתקים סרוקים, בשינויים המחויבים.

פרק רביעי: הוראות שונות

הגדרה
בפרק זה, ”חומר ארכיוני“ – חומר ארכיוני לרבות תעודות שגרתיות.
נוכחות הגנז בביעור
הגנז וכן כל מי שנתמנה על־ידיו לצורך זה, רשאים להיות נוכחים בשעת ביעור החומר הארכיוני.
פרוטוקול על הביעור
(א)
פרוטוקול על הביעור, בשני העתקים לפחות, ייערך במעמד הביעור לפי הנוסח שנקבע לו בטופס מס׳ 4 שבתוספת השניה.
(ב)
הפרוטוקול ייחתם על־ידי נציגי המוסד, שהחומר הארכיוני המבוער נמצא ברשותו, הנוכחים בשעת הביעור וכן על־ידי הגנז ומי שנתמנה על־ידיו, אם היו נוכחים.
(ג)
אחד מהעתקי הפרוטוקול יימסר לגנז על־ידי המוסד האמור תוך חמישה־עשר יום מיום עריכתו.
ביטול
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), התשי״ז–1957 – בטלות.

תוספת ראשונה

(תקנה 2)

אם לא נקבעה אחרת, בתוספת זו יחל הזמן שצויין בטור ב׳ ממועד הרישום האחרון שבתעודה השגרתית שתוארה בטור א׳.

חלק א׳ – כללי

[תיקון: תש״ן, תשנ״ז, תשע״ב]
כספים והנהלת חשבונות
 טור א׳טור ב׳
(1)שטר חוב, שיקים והמחאות אחרות, לרבות העתקיהם או ספחיהם5 שנים
(2)שובר הכנסה, לרבות קבלות גביה, עם האסמכתאות המצורפות5 שנים
(3)שובר תשלום, לרבות חשבונית, עם האסמכתאות המצורפות5 שנים
(4)שובר העברה של סכום כסף מחשבון לחשבון, עם האסמכתאות המצורפות5 שנים
(5)יפוי כח לקבלת תשלומים5 שנים
(6)אישור או הסכמה בדבר מילוי התחייבות כספית5 שנים
(7)פנקס או יומן לרישום הכנסות או הוצאות5 שנים
(8)כרטיס תקציב לרישום הכנסות או הוצאות בסעיף מסוים בתקופת תקציב פלונית5 שנים
(9)כרטיס חייב וזכאי, לרבות כרטיס עזר לספק או לנותן שירות5 שנים
(10)מאזן בוחן שנתי15 שנים
מאזן בוחן חצי שנתישנה אחת
(11)דין וחשבון כספי או תקציבי לתקופה שהיא חלק משנת כספיםשנה אחת מתאריך השלמת הדו״ח השנתי שהדו״ח האמור נכלל בו
(12)התכתבות בדבר תשלומים וחשבונות5 שנים
(13)דין וחשבון על תנועות כספיות בחשבון3 שנים
(14)רשימה להתאמת חשבונות בנקאיים או כספיים2 שנים
(15)הרשאה להוצאת סכומי כסף מתקציב תקופה פלונית2 שנים
(16)טופס ריכוז שנתי של חשבון שכר עובד75 שנים לאחר לידת העובד או 10 שנים לאחר פרישתו לגמלאות, לפי המוקדם
(17)טופס חודשי של שכר עובד5 שנים
(18)כרטיס עובד המנוהל לצורך מס הכנסה, שאינו כולל רישומי שכר וניכוייםעם קבלת כרטיס חדש
(19)כרטיס עובד לתשלום עבור ארוחה שתייה ולינה (להלן – אש״ל) ונסיעות5 שנים
(20)טפסים ואסמכתאות שהגיש עובד לקבלת תשלומים בעד שעות נוספות, אש״ל ונסיעות, וכל כתב אחר המשמש אסמכתא להחזר הוצאות או לתיאום מס5 שנים
(21)אסמכתאות לתשלום שכר, תשלומים אישיים וקצובות למיניהן, כולל רשומות המתייחסות לעדכון פרטים שהעתק מהן מצוי בתיק אישי במחלקת כח אדם2 שנים
(22)רשימות ודו״חות בדבר תשלומים עבור עובדים לקרנות ולרשויות המסים, כולל קרן מבטחים, ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף5 שנים
(23)הוראה לניכוי כספים משכר עובד או מספק ונותן שירות; כולל הוראות בלתי חוזרות וצווי עיקול2 שנים מיום הניכוי האחרון
(24)רשומות בדבר הלואה, למעט הלואה שניתנת לעובד5 שנים מיום החזרת ההלואה
(25)פנקס שטרות לגוביינא5 שנים
[תיקון: תשנ״ה, תשע״ב]
בינוי, נכסים, אפסנאות ומשק
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט של בנין השייך למוסד ממוסדות המדינה3 שנים לאחר שהבנין פסק לשמש את המוסד
(2)תיק פרט המתייחס למושכר: 
– ביחידת הדיור המרכזית או המחוזית7 שנים לאחר הפסקת השכירות
– ביחידה המחזיקה במושכר3 שנים לאחר הפסקת השכירות
(3)תיק מכרז לבינוי, לאספקת טובין או למתן שירותים5 שנים
(4)התקשרות או הזמנה לאספקת טובין או למתן שירותים2 שנים מיום השלמת העסקה או מיום תום תקופת האחריות, לפי המאוחר
(5)התכתבות בדבר בינוי, אספקת טובין או מתן שירותים5 שנים
(6)התכתבות בדבר הזמנת חומר בדפוס או בהכפלהשנה אחת
(7)דרישה פנימית לאספקת טובין: 
– ביחידה המנפיקה5 שנים
– ביחידה המזמינה2 שנים
(8)דרישה פנימית למתן שירותים2 שנים
(9)שובר קבלה עבור טובין או שירותים5 שנים
(10)שובר המשמש להעברת טובין ממקום אחד למשנהו5 שנים
(11)שובר וכל רישום אחר בדבר השאלת טובין2 שנים לאחר החזרת הטובין
(12)פנקס או כרטיס מלאי שבו רשומים שם הספק והמקבל5 שנים
(13)כרטיס פריט המשמש למעקב אחר תנועת הפריט, ערכו והתיקונים בו5 שנים
(14)דו״ח על ספירת מלאי5 שנים
(15)דו״ח על תנועת מלאי או על ביקורת פנימית3 שנים
(16)גליון עבודה לפיו מתנהל חשבון מיוחד לגבי טובין ושכר עבודה5 שנים
(17)חוזה לבינוי7 שנים מתום תקופת האחריות
(18)ועדת בלאי10 שנים
[תיקון: תשנ״ד]
רכב
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט המתייחס לרכב של מוסד ממוסדות המדינה: 
– במינהל הרכב ובמחלקת המכירות5 שנים מתאריך הוצאת הרכב מרשות המוסד
– ביחידה3 שנים מתאריך החזרתו למינהל הרכב של המוסד
(2)פנקס שירות ותיקון של רכבשנה אחת מתאריך הוצאת הרכב מרשות מינהל הרכב של המוסד
(3)טופס רישום נסיעות של רכב5 שנים
(4)דו״ח דלק חודשי לרכב2 שנים
(5)(בוטלה)
[תיקון: תשמ״ח, תשנ״ד, תשנ״ז, תשנ״ח, תשע״ב]
עניני עובדים
 טור א׳טור ב׳
(1)רשימת תקן תפקידים ורשימת תקן שמית: 
– בנציבות השירות או בהנהלת המוסד10 שנים
– במשרד או ביחידת הסמך5 שנים
(2)רשומה הקשורה בהזמנת עובדים ובאיוש משרות2 שנים
(3)דין וחשבון סטטיסטי ותקופתי בעניני מנגנון העובדים3 שנים
(4)תיק מכרז על משרה פנויה, למעט תעודות מקוריות שהגיש המועמד3 שנים
(5)טפסים של מועמד לעבודה שלא התחיל בעבודהשנה אחת
(6)כרטיס אישי של מועמד או של עובד המכיל תוצאות בחינות לקבלתו לעבודה, לשינוי מקום עבודתו, או לקידומו וטופס קורות חייו5 שנים
(7)תיק אישי של עובד קבוע, למעט תיקים של אנשי שם ונושאי תפקידים כגון שרים, סגני שרים ומנהלים כלליים או שעוררו ענין ציבורי וכיוצא באלה, המנוהל בהנהלת משרד, בהנהלת יחידת סמך, בנציבות השירות או בהנהלה של מוסד, המכיל מסמכים הנוגעים למעמדו האישי ולתנאי שירותו של העובד וההתכתבות הקשורה בהם, לרבות תעודות שיש בהן המלצה או אישור לשינוי תנאי עבודה: 
– לעובד שהוא או שאריו מקבלים גימלה מהמוסד100 שנים לאחר לידתו של האדם אליו מתייחס התיק
– לעובד שאינו מקבל גימלה מהמוסד10 שנים לאחר הפסקת שירותו או 70 שנים לאחר לידתו, לפי המאוחר
(8)תיק אישי של עובד ארעי, יומי או חודשי, או עובד המועסק על פי חוזה מיוחד, או עובד אחר שאינו נזכר בפסקה (7), לרבות כרטיס עבודה או יומן עבודה7 שנים לאחר הפסקת שירותו
(9)כרטיס אישי שבו רשומים פרטים אישיים של עובד או גימלאי על שירותו, ופרטים הקשורים למתן גימלאות לעובד ולשאריובתום תקופת השמירה של התיק האישי
(10)רשומות בעניני עובדים המנוהלות ביחידת משנה מינהלית, ולגביהן קיים תיק אישי מקביל כאמור מהיחידה בפסקה (7) או (8)7 שנים לאחר פרישת העובד
(11)טופס הצהרת רכוש7 שנים לאחר הפסקת שירותו של העובד
(12)רישום נוכחות עובדים, טופסי חתימה, סיכומים ודיווח – 
(א) כאשר הדיווח משמש אסמכתה לתשלום בעד שעות נוספות, אש״ל ונסיעות5 שנים
(ב) כאשר הדיווח אינו משמש אסמכתה לתשלום בעד שעות נוספות, אש״ל ונסיעות2 שנים
(13)כרטיס היעדרויות של עובדבתום תקופת השמירה של התיק האישי
(14)מאזן חופשה שנתי, המכיל פרטים על ניצול ימי חופשת מנוחה וחופשת מחלה, והימים העומדים לזכות העובדלאחר עריכת המאזן העוקב
(15)רשומות בקשר להיעדרות מהעבודה מסיבה כלשהי, שאין בהן המלצה או אישור לשינוי תנאי עבודה: 
– אם נרשמו בכרטיס ונמסר עליהן במאזן החופשה או המחלהשנה אחת
– אם לא נרשמו ולא נמסר עליהן במאזןבתום תקופת השמירה של התיק האישי
(16)טופס הערכת עובד7 שנים
(17)דו״ח פעולות לחישוב שכר עידוד: 
– אם שימש בסיס לחישוב השכרשנה אחת
– אם לא שימש בסיס לחישוב השכר6 חודשים
(18)התכתבות בדבר פניות בעניני תלונות, סיוע, מתן המלצות, קבלת מידע או אישור, הזמנות לפגישות או בחינות וטפסים לעדכון פרטים במחשב כשקיים רישום המשמש אסמכתא2 שנים
(19)תיק פרט של גימלאי שירות המדינה שנפטר, כאשר אין עוד שארים זכאים3 שנים
(20)רשומות המתיחסות לפקיד נדרש3 שנים
(21)תחקיר ביטחוני על עובד7 שנים לאחר הפסקת שירותו
(22)תחקיר ביטחוני על מועמד לעבודה שלא התחיל בעבודתושנה אחת ממועד ביצוע התחקיר
השתלמות, הדרכה וחינוך
 טור א׳טור ב׳
(1)רשימת משתתפים, רשימת ציונים, תעודת סיום ואישור השתתפות בפעולת הדרכה המיועדת להעניק תעודה15 שנים
(2)רשומות בדבר תכנון, ארגון וביצוע של פעולת הדרכה המיועדת להעניק תעודה, כגון קורס והשתלמות5 שנים
(3)רשומות בדבר תכנון, ארגון וביצוע של פעולת הדרכה שאינה מיועדת להעניק תעודה, כגון יום עיון או כנס3 שנים
(4)מחברת בחינה ותלוש ציון2 שנים
עניני משפט ומשמעת
 טור א׳טור ב׳
(1)הזמנה לדין בעבירת קנסשנה אחת
(2)תיק בענין חשד שלא הובא לדיון משפטי5 שנים
(3)תיק תביעה לפיצויים ממוסד ממוסדות המדינה7 שנים
(4)תיק אחר בענין תביעה משפטית, למעט תביעת פיצויים ממוסד ממוסדות המדינה, ולמעט האמור בפריט ג (13)5 שנים
(5)תיק בית־דין למשמעת, למעט תיק שפסק הדין קובע פיטורין או פסילה לשירות לצמיתות או לתקופה מוגבלת10 שנים
(6)תיק דיון משמעתי בועדת משמעת3 שנים
[תיקון: תשנ״ד, תשע״ב]
מינהל כללי ויעול
 טור א׳טור ב׳
(1)התכתבות בדבר תלונות, סיוע ומתן המלצות, למעט תיקים שבהם טיפל אישית השר, ראש הרשות המקומית או המנכ״ל או תיקים שעוררו ענין ציבורי5 שנים
(2)התכתבות בדבר פניה שהועברה לטיפולו של גוף אחר3 שנים
(3)התכתבות בדבר פניה לקבלת אישור מאת מוסד ממוסדות המדינהשנה אחת
(4)התכתבות בדבר פניה לקבלת מידע3 חדשים
(5)התכתבות בדבר סידורים טכניים לקיום ישיבות ואירועיםשנה אחת
(6)אישור שגרתי על קבלת חומר, למעט אישור המשמש אסמכתא3 חדשים
(7)תזכורת בדבר מכתב שלא נענה3 חדשים
(8)בקשה לקבלת דוגמת חתימה ותצלום אישי3 חדשים
(9)כתב לוואי שאליו מצורף חומר כתוב או חומר אחר3 חדשים
(10)כתב ברכה או כתב תנחומים3 חדשים
(11)ספר חתימות של אורחים או משתתפים בטכסים שאין לו ערך מוזיאוני6 חדשים
(12)הודעה או בקשה לביעור חומר ארכיוני, למעט הודעה או בקשה כאמור בגנזך המדינה10 שנים
(13)רישום המתייחס למשלוח דואר או קבלתו2 שנים
(14)כתב שנתוניו נרשמו במחשב ואינו משמש אסמכתאלאחר אימות הרישום במחשב
(15)רישום עזרכשאין עוד צורך בשימוש בו
(16)התכתבות וחוות דעת בדבר הצעת יעול2 שנים
(17)פניות בנושאים שונים שלא נמצאו ראויות למענה, למעט דוגמאותשנה אחת
(18)עצומות, לרבות דפי חתימות, למעט מבחרשנה אחת
(19)דפי משוב, למעט דוגמאות7 שנים

חלק ב׳ – מוסדות המדינה, למעט מערכת הבטחון

[תיקון: תשע״ב]
משרד ראש הממשלה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 טור א׳טור ב׳
(1)שאלון סטטיסטי בדבר סקרי כח אדם3 שנים
(2)שאלון סטטיסטי בדבר יצור ותעסוקה במפעלים4 שנים
(3)(נמחקה)
משרד האוצר – נציבות שירות המדינה
 טור א׳טור ב׳
(1)דף תשובה של נבחן6 חדשים
[תיקון: תשע״ב]
משרד האוצר – רשות המסים בישראל
 טור א׳טור ב׳
(1)היתר יבוא7 שנים
(2)תיק של עוסק ביבוא וביבוא לשם יצוא, לרבות רשימון יבוא4 שנים
(3)פניות והחלטות למקרים חריגים ביבוא3 שנים
(4)רשיון יבואשנה אחת
(5)תעודות בדבר יבוא כלי רכב – תשלום, שחרור והעברה10 שנים
(6)רשיון יצואשנה אחת
(7)רשומות בענין יצוא, לרבות רשימון יצוא, טופס יצוא, הרשאה לטעינה והצהרה4 שנים
(8)תיקים וטפסים בענין הנחה בתשלום מסים, פטור, הישבון או החזר4 שנים
(9)תיק גילוי עבירה (תפישות) הנפתח בקשר לעבירות על חיקוקים שאגף המכס ומס ערך מוסף ממונים על ביצועם, למעט מבחר5 שנים מסיום הטיפול בתיק או מתאריך מתן פסק הדין – לפי המאוחר
(10)תיק פרט לסוכן בית־מכס, לרבות רשיון או יפוי כח5 שנים
(11)רשיון לפקיד של סוכן בית־מכסשנה אחת
(12)רשיון למחסן ערובהשנה אחת
(13)תיק פרט בדבר מס או היטל נסיעות2 שנים
(14)הצהרה על חפצי נוסעים לרבות רשימון לטובין – יבוא בלתי מסחרי2 שנים
(15)הצהרת איש צוות באניה ישראלית6 חדשים
(16)תיק מפעל מאושר7 שנים
(17)תיק סוחר מורשה4 שנים
(18)תיק עוסק בייצור לשם יצוא לרבות עניני מיסים4 שנים
(19)התכתבות בדבר ייצור ועיבוד טבק וטומבק וייצור משקאות משכרים, לרבות רשיון למכירה בקמעונותשנה אחת
(20)תיק מגדל טבקשנה אחת
(21)רשיון לעוסק בטבק, בזיקוק כהל ובמשקאות משכרים, למעט רשיון למכירה בקמעונותשנה אחת
(22)תיק פרט בדבר היטל לקידום מחקר3 שנים
[תיקון: תש״ן, תשנ״ב, תשע״ב]
משרד האוצר – רשות המסים בישראל – אגף מס הכנסה ומס רכוש
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק של נישום: 
– תיק קבע המכיל את המסמכים הבאים: הצהרות הון, מכתב עקרוני של הנציב המפרש סעיף בפקודה ומתייחס לאותו נישום, פסקי דין שניתנו בבתי משפט, אישורים על מפעל מאושר, חוזה שותפות, יפוי־כח שניתן על־ידי הנישום לנציג, מסמכי יסוד של החברה10 שנים
– תיק המכיל רשומות לשנת מס, למעט הרשומות שבתיק הקבע10 שנים מאותה שנה לה מתייחס החומר
(2)תיק פרט של מעביד – ביקורת7 שנים מתום שנת המס שאליה מתייחס החומר
(3)תיק של נישום שהגר מהארץ לצמיתות10 שנים מתאריך השומה האחרונה שנעשתה לנישום
(4)תיק נישום שנפטר3 שנים מתאריך השומה האחרונה
(5)תיק של חברה שפורקה3 שנים מתאריך פרסום צו הפירוק הסופי ברשומות
(6)דו״ח על הכנסה לשנת מס5 שנים
(7)דו״ח בדבר פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה כנדרש על־ידי פקיד שומה5 שנים
(8)תיק ניכויים של חברה או מפעל – גביה7 שנים
(9)תיק מס הכנסה ממענק בעד פריון עבודה7 שנים
(10)תיק מס הכנסה ותיק מס רכוש מקיבוץ, כולל פיצויים על נזק ישיר ועקיף7 שנים
(11)תיק מס הכנסה ממושב או מכפר5 שנים
(12)תיק מס רכוש ממושב או מכפר, כולל פיצויים על נזק ישיר ועקיף10 שנים
(13)תיק פרט בדבר פיצויי בצורת10 שנים
(14)תיק מוסד ציבורי מאושר לצורך פטור ממס הכנסה10 שנים
(15)כרטיס שכיר בדבר ניכוי מהכנסה2 שנים
(16)פניית חברה פרטית בדבר חלוקת רווחים בין בעלי המניות5 שנים
(17)דו״חות ורשומות בעניני מודיעין4 שנים
(18)רשומות בדבר חשדות לגבי נישומים שלא נפתח להם תיק פלילי3 שנים
(19)תיק תביעה פלילית נגד נישום על עבירה מתוך כוונה להתחמק מתשלום מס16 שנים משנת המס בה בוצעה העבירה
(20)תיק תביעה פלילית נגד נישום על מסירת דו״ח וידיעות לא נכונים11 שנים משנת המס בה בוצעה העבירה
(21)תיק תביעה פלילית נגד נישום על עבירה אחרת לפי פקודת מס הכנסה6 שנים משנת המס בה בוצעה העבירה
(22)תיק ערעור על שומה: 
– אם הסתיים בפסק דין של בית משפט10 שנים מתאריך מתן פסק הדין
– אם הסתיים בפשרה5 שנים
(23)תיק עסקה בדבר מס שבח מקרקעין, אם נעשתה בנכס כולו עסקה נוספת החייבת במס7 שנים
(24)פניה של נכה והתכתבות עמו בכל הנוגע לנכותו20 שנים
[תיקון: תשע״ב]
משרד האוצר – היחידה לשכר והסכמי עבודה
 טור א׳טור ב׳
(1)נתוני שכר וכוח אדם שנתיים שהתקבלו מגופים ציבוריים, למעט דין וחשבון שנתי מסכם5 שנים
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ד]
משרד הבינוי והשיכון – אגף איכלוס, הנהלה ומחוזות
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט של חוסך שהשתכן במסגרת מפעל החסכון לבנין או השיכון העממי, למעט כרטיס החשבון8 שנים לאחר העברת החוסך לחברה משכנת
(2)תיק של חוסך במפעל החסכון לבנין או בשיכון עממי אשר ביטל את חוזהו, למעט כרטיס החשבון7 שנים מיום החזרת הכספים לחוסך
(3)א. תיק של מבקש סיוע לשיכון, כולל תעודת זכאות, שבקשתו נענתה5 שנים
ב. תיק של מבקש סיוע לשיכון שבקשתו נדחתה או שתוקף זכאותו פג2 שנים מתאריך ההרשמה
(4)התכתבות בעניני שיכון שאין בה התחייבות כלשהי מטעם המדינהשנה אחת
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטל)
[תיקון: תשנ״ז]
משרד הבינוי והשיכון – המרכז למיפוי ישראל
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק של מודד בעל רשיון שנפטר5 שנים לאחר הפטירה
(2)תיק של מודד מתאמן שלא נבחן, למעט תעודות מקוריות7 שנים
(3)תיק של מודד שלא חידש את רשיונו, למעט תעודות הקשורות במתן הרשיון המקורי והרשיון האחרון7 שנים
משרד הבינוי והשיכון – מחלקת עבודות ציבוריות
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק של יבואן5 שנים
(2)תיק פרט בדבר רישוי כלי הנדסה, כשהכלי יצא מכלל שימוש3 שנים
(3)התכתבות בדבר רישום קבלנים לביצוע עבודות, למעט הוראות ונהלים2 שנים
(4)תיק פרט לאסמכת עגורנאי ואתת שלא קיבל או לא חידש אסמכתא לעסוק במקצוע5 שנים
[תיקון: תשנ״א, תשע״ב]
משרד הבריאות
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק אישי של עוסק במקצועי רפואי100 שנים מיום הולדתו של העוסק או 7 שנים מיום פטירתו, לפי המאוחר
(2)תיק פרט של עוסק בסיעודבהגיע העוסק לגיל 80, או 7 שנים לאחר מותו, לפי המוקדם
(3)תיק בקשה לקבלת מעמד מקצועי של עוסק בסיעוד כשהמבקש לא התייצב לקורס השלמה7 שנים
(4)תיק בקשה לקבלה של מעמד מקצועי של עוסק בסיעוד כשהפונה ניתק את הקשר לפני התויית תכנית לקביעת מעמדו המקצועי5 שנים
(5)טופס לרישום מומים (נספח להודעה על ילוד חי)שנה אחת
(6)אישור הפסקת הריון7 שנים לאחר הטיפול האחרון
(7)הודעה על התאבדות או על נסיון התאבדות30 ימים לאחר רישום פרטי ההודעה בכרטסת הסטטיסטית
(8)דו״ח על ניתוח גוויה5 שנים
(9)(נמחקה)
(10)(נמחקה)
(11)טופס קבלה וטופס שחרור מבית־חולים פסיכיאטרי המצוי בשירותי בריאות הנפש8 שנים ממועד השחרור
משרד הבריאות – האגף למחלות ממושכות וזקנה
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק של חולה כרוני שאושפז על חשבון המדינה בהשתתפות המשפחהשנה אחת
(2)תיק של חולה כרוני המאושפז באחד ממוסדות מלב״ן, למעט רשומות רפואיותשנה לאחר פטירת החולה
(3)בקשה לאישפוז חולה כרוני כשהחולה נפטר לפני האישפוז2 חדשים לאחר פטירת החולה
(4)תיק בקשה של נכה גפיים לשינויים בדירהשנה אחת לאחר קבלת ההודעה ממשרד השיכון על התיקונים המבוקשים
(5)דו״ח על תנועת חולים הרשומים בתחנות למניעת מחלות ריאה5 שנים
משרד הבריאות – לשכות הבריאות המחוזיות והנפתיות
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט של בעל מקצוע רפואי5 שנים לאחר פרסום ביטול הרשיון ברשומות
(2)תיק פרט בדבר בדיקה רפואית של עובד המדינה כשהוטלה עליו הגבלה כתוצאה מהבדיקה80 שנים לאחר לידת העובד או 20 שנים לאחר הטיפול האחרון לפי המוקדם
(3)תיק פרט בדבר בדיקה רפואית של עובד המדינה שלא הוטלה עליו כל הגבלה כתוצאה מהבדיקה, כשההודעה על כשרות העובד נמצאת בתיקו האישי10 שנים לאחר ביצוע הבדיקה הרפואית
(4)תיק בדבר בדיקה רפואית של מועמד לשירות המדינה שלא נכנס לשירותשנה אחת
(5)תיק פרט אפידמיולוגי בדבר מחלה מדבקת, למעט תיק בדבר מחלת מין, צרעת, שחפת או סרטן7 שנים
(6)תיק של חולה כרוני או חולה נפש7 שנים לאחר פטירת החולה, או 20 שנים לאחר הטיפול האחרון המוקדם
(7)רשומות בדבר קבלת פטור או הקלות כספיות לשם נסיעה לחוץ־לארץ מטעמים רפואיים והומניטריים7 שנים
(8)רשומות בדבר קביעת אחוזי נכות לשם התקנת טלפון7 שנים
(9)תיק של רשות מקומית בדבר ביטוח רפואי לנתמכי סעד7 שנים
(10)רשומות בדבר סדרי אישפוז בבתי חולים ומימון האישפוז7 שנים
(11)תיק בדבר מפגעי תברואה בישוב7 שנים
(12)רשומות בדבר תלונה על מפגע תברואתי5 שנים
(13)תיק פרט בדבר בדיקת מים בישוב7 שנים
(14)רשומות בדבר פיקוח תברואי במוסד חינוכי, לרבות בית תינוקות, גן ילדים, קיטנה, גדנ״ע, ישיבות וכד׳, למעט תכניות וסקרים7 שנים
(15)רשומות בדבר פיקוח על מצרכי מזון7 שנים
(16)רשומות בדבר מתן רשיון למפעל ליצור מזון, למעט התכניות של המפעל והמסמכים הקשורים במתן הרשיון האחרון30 ימים לאחר הוצאת רשיון חדש
(17)תיק פרט בדבר פיקוח על מפעל ליצור מזון7 שנים לאחר הפסקת פעולתו של המפעל
(18)תיק פרט בדבר פיקוח על עסקי בידור, מכולת, בתי מלון7 שנים לאחר הפסקת פעולתו של העסק
(19)הודעת פטירה15 שנים
(20)העתק רשיון קבורה10 שנים
(21)העתק נתיחת גוויה3 שנים
(22)דו״ח בדיקה רפואית מיוחדת (אסירים, עולים, נוער עובד וכדומה)7 שנים
(23)העתק סיכום מחלה5 שנים
(24)טופס בענין כלבת5 שנים
(25)דו״ח בדיקת מים3 שנים
(26)רישום חיסונים3 שנים
(27)דו״ח בדיקת מזון שנשלח למעבדה3 שנים
(28)דו״ח בדיקה של טיב תכשיר5 שנים
(29)רשיון יבוא של חומרי רפואה5 שנים
(30)היתר יצוא של חומר רפואה3 שנים
(31)אישור לייצור אצוות5 שנים
[תיקון: תשע״ב]
משרד הבריאות – תחנות אם וילד ובתי־ספר
 טור א׳טור ב׳
(1)רשומה שלפני הלידהבמלאת 55 שנים לאם התינוק
(2)רשומות בדבר המשך הטיפול בתינוק בשנה הראשונה, השניה והשלישיתבמלאת לילד 15 שנים
(3)מעטפה משפחתיתעם ביעור הרשומה האחרונה של המשפחה
(4)כרטיס גדילה והתפתחות של ילד במלאת לילד25 שנים
(5)כרטיס בריאות של תלמידבמלאת 10 שנים מיום גמר הלימודים במוסד החינוך
(6)בדיקות ראייה, שמיעה וטיפולי שיניים של קשישים, למעט דוגמאות20 שנים
[תיקון: תשמ״ח]
משרד הבריאות – בתי החולים הממשלתיים
 טור א׳טור ב׳
(1)פנקס קבלת חולים10 שנים
(2)פנקס אבחנות ומפתח שמי של חולים100 שנים
(3)גליון סיכום מחלה או מכתב סיכום לרופא המטפל100 שנים
(4)תיק רפואי של חולה20 שנים לאחר האישפוז או הטיפול האחרון
25 שנים או 7 שנים לאחר פטירת החולה כשאין בתיק סיכום מחלה
(5)העתק של תעודה רפואית המוצאת על־פי הנתונים שבתיק הרפואי7 שנים
(6)מסמכי חדר מיון7 שנים
(7)ספר בדיקות מעבדה10 שנים
(8)ספר ניתוחים10 שנים
(9)ספר רופאים מרדימים10 שנים
(10)פנקס רנטגןשנה אחת
(11)צילום רנטגן, למעט דו״ח על הממצאים לפי הצילום10 שנים מתום הטיפול האחרון בתיק תצלומי הרנטגן, או 7 שנים לאחר פטירת החולה, לפי המוקדם
(12)תרשים במכון או במעבדה: 
– ממצא פתולוגי10 שנים
– ממצא שלילי2 שנים
(13)א.ק.ג. שלא בתיק הרפואי10 שנים
(14)ספר רישומים של אחיות כולל רישום הוראות הרופאים7 שנים
(15)ספר מסירת משמרות של אחיות כולל דו״ח על טיפולים7 שנים
(16)ספר לידות100 שנה
(17)ספר פטירות100 שנים
(18)רישום גוויות נפטרים10 שנים
(19)טופס דרישת ניתוח גוויה10 שנים
(20)פרוטוקול על נתיחת גוויה25 שנים
(21)דו״ח מימצא ומפתח שמי של בדיקה היסטולוגית מיקרוסקופית25 שנים
(22)ספר בדיקות של סוגי דם בבנק הדם15 שנים
(23)ספר תורמי דם7 שנים
(24)הזמנה לבנק הדם3 שנים
(25)ספר הכנת הדם בבנק הדם7 שנים
(26)ספר עירויים וכרטיס עירויים בבנק הדם7 שנים
(27)פנקס לרישום סמים מסוכנים בבתי מרקחת3 שנים
(28)הזמנת תרופות בבתי מרקחת3 שנים
[תיקון: תשמ״ט]
משרד הבריאות – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק של אדם שנבדק במכון ואין מימצא רפואי המגביל הענקת רשיון הנהיגה המבוקש ואין דרישה לבדיקת ביקורת3 חדשים לאחר משלוח סיכום הבדיקות למשרד הרישוי
(1א)תיק של אדם שנבדק במכון, ובו דרישה לבדיקת בקורת2 שנים
(2)תיק של אדם שנבדק במכון ויש דרישה לבדיקת ביקורת שבוטלה לאחר מכן2 שנים
(3)תיק של אדם שהמכון לא אישר מתן רשיון נהיגה20 שנים
(4)תיק של אדם שהועבר למכון על ידי בית־המשפט20 שנים
(5)תיק של אדם שהועבר למכון על ידי המשטרה לאחר תאונת דרכים20 שנים
(6)תיק של אדם שנשלל ממנו רשיון הנהיגה20 שנים
(7)תיק של אדם שהופנה למכון ולא סיים את בדיקותיו2 שנים
(8)תיק של אדם שהופנה למכון ולא הופיע לבדיקהשנה אחת
משרד הבריאות – תחנות למניעת מחלות ריאה
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק רפואי של חולה שחפת, כולל צילומי רנטגן7 שנים לאחר פטירת החולה
(2)צילומי רנטגן של חולה שחפת שלא נפתח לו תיק20 שנים מהצילום האחרון או 7 שנים לאחר פטירת החולה, לפי המוקדם
(3)צילומי רנטגן זעירים (מיניגרף) עם מימצא פתולוגי10 שנים אם בוצע צילום גדול, 20 שנה אם לא בוצע צילום גדול
(4)צילומי רנטגן זעירים (מיניגרף) ללא מימצא פתולוגי5 שנים
משרד הבריאות – מעבדות למזון
 טור א׳טור ב׳
(1)יומן עבודה לבדיקת מזון – תעודת ממצאים וחוות דעת של מומחה שנערכו עקב תלונה או מימצא פגום7 שנים
(2)פנקס רישום על קבלת דוגמאות מזון לבדיקה7 שנים
(3)טופס הזמנת בדיקה מאת משרד ממשלתישנה אחת
[תיקון: תשמ״ט]
משרד הבריאות, המכון לרפואה משפטית
 טור א׳טור ב׳
(1)חוות דעת רפואית בדבר בדיקה חיצונית של גופה או נתיחת גופה – כולל תשלילי רנטגן ותמונות20 שנים
(2)חוות דעת רפואית בדבר בדיקת אדם חי5 שנים
[תיקון: תשמ״ח]
משרד החוץ
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק בדבר עזבון, בעלות על רכוש ותביעת פיצויים8 שנים
(2)רשומות הדנות במתן שירותים קונסולריים בנציגות ישראל בחוץ־לארץ ובמתן שירותים קונסולריים לפרט במשרד הראשי6 שנים
(3)בקשות בעניני דרכונים, אשרות, ותעודות אחרות2 שנים
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ז, תשנ״ט, תשע״ב]
משרד החינוך התרבות והספורט
 טור א׳טור ב׳
(1)תעודת בגרות60 שנים
(2)תיק נבחן חיצוני שלא קיבל תעודת בגרות7 שנים
(3)תיק התכתבות עם סטודנטים בחו״ל, למעט התכתבות בדבר הקצבת מטבע־חוץ והלוואות שאישר המשרד3 שנים
(4)רשומות בענין תאונות של תלמידים במוסדות החינוך, המצויות בהנהלת המשרד25 שנים לאחר לידת התלמיד, או 7 שנים מיום התאונה, לפי המאוחר
(5)תיק אישי הדן בשקילת תארים ודיפלומות מחו״ל, למעט תעודות מקוריות3 שנים
(6)תיק פרט של תלמיד ביחידת הקו הפתוח לפניות תלמידים בדבר תלונות ופניות, למעט מבחר25 שנים מיום הולדת התלמיד, או 7 שנים מיום סיום הטיפול בתלונה, לפי המאוחר
[תיקון: תשע״ב]
משרד החקלאות
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק הלוואה או מענק למשק או למפעל חקלאי8 שנים
(2)רישיון יבוא או רישיון ייצוא3 שנים
[תיקון: תשנ״ח]
משרד החקלאות – הלשכות הוטרינריות של השירותים הוטרינריים בשדה
 טור א׳טור ב׳
(1)דו״חות וטרינריים10 שנים
(2)רשומות בדבר בעלי חיים בהסגר ובדבר העברת בעלי חיים ומוצרים הקשורים בהם לחוץ־לארץ או מחוץ־לארץ10 שנים
(3)התכתבות בעניני מחלות10 שנים
(4)התכתבות בענין פיקוח על שירותים וטרינריים ברשויות המקומיות5 שנים
(5)התכתבות בענין סימון בקר וצאן5 שנים
(6)טפסים בדבר רישום, סימון וחיסון בקר, כשכל הפרטים נרשמו בספר רישום סימון וחיסון בקר1 שנה
[תיקון: תש״ן, תשנ״ז, תשע״ב]
המשרד לביטחון פנים – רישוי כלי ירייה
 טור א׳טור ב׳
(1)בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה שלא אושרה בידי משטרת ישראל, משרד הבריאות ומשרד הפניםשנה אחת
(2)תיק כלי ירייה – 
(א) אם כלי הירייה נמכר, חולט או הופקד במשטרה או הוצא מן הארץ ברישיון ייצוא2 שנים
(ב) אם כלי הירייה אבד, נגנב או הושמדשנה אחת לאחר העדכון במחשב
(ג) אם בעל כלי הירייה נפטר2 שנים לאחר עדכון המחשב והפקדת הכלי בתחנת משטרה
(ד) אם כלי הירייה הושבתשנה אחת
(ה) אם המשטרה או משרד הבריאות ביטלו2 שנים לאחר הפקדת הנשק את רישיון הנשק במשטרה
(3)התכתבות עם מחזיק כלי ירייה ברישיון – 
(א) אישור על ביצוע מטווח לקראת חידוש רישיון כולל הצהרת בריאות ותשלום אגרה3 שנים לאחר הבדיקה במחשב
(ב) אישור על ביצוע מטווח לקראת חידוש רישיון3 שנים או במועד חידוש הרישיון כאשר פקיד הרישוי קלט את האגרה לפי המוקדם מביניהם
(4)בקשה לקבלת עותק רישיון לכלי ירייה במקום הרישיון שאבד3 שנים או במועד חידוש הרישיון הבא, לפי המוקדם מביניהם
(5)בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה שאושרה ולא מומשהשנה אחת
(6)בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה שסורבהשנה אחת
(7)תיק בדבר מתן רישיון כלי ירייה ליישוב, למפעל, למשרד ממשלתי ולשירות שמירה2 שנים לאחר גמר תוקף הרישיון, ובתנאי שהכלים נמכרו או הפקדו במשטרה
(8)רשימה של מועמדים לשמירה בארגון2 שנים
(9)דין וחשבון הכולל את תגובות המשטרה ומצב בריאות של עובדים המועמדים לתפקידי שמירה2 שנים
(10)דפי הרשאות להחזקת כלי ירייה של יישוב, מפעל, משרד ממשלתי ושירות שמירה3 שנים
(11)תיק סוחר מורשה לכלי ירייהשנה אחת לאחר הפסקת פעילותו של הסוחר המורשה
(12)תיק מטווח קליעה2 שנים לאחר סגירת המטווח
(13)תיק יצרן כלי ירייה10 שנים לאחר שהיצרן הפסיק את פעילותו
(14)רישיון של סוחר לייבוא כלי ירייה10 שנים
(15)אישור סוחר נשק על השבתה של כלי ירייהשנה אחת
(16)רשומה בדבר מכירה או קנייה של כלי ירייה על ידי סוחר נשק, למעט דוגמאותשנה אחת
(17)תיק מדריך ירי או מפקח מטווחשלוש שנים לאחר שהמדריך לא חידש רישיון
(18)העתקי נהלים וחוזריםכשתוקף הנוהל פג
(19)פנייה לקבלת מידע3 שנים
[תיקון: תשע״ב]
המשרד לביטחון פנים – משטרת ישראל
 טור א׳טור ב׳
(1)תעודת מסע לרכב2 שנים
(2)יומן תחבורה2 שנים
[תיקון: תשנ״ד, תשע״ב]
המשרד לביטחון פנים – שירות בתי הסוהר
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק מינהלי ותיק סוציאלי של אסיר, למעט דוגמאות ולמעט תיקים שעוררו עניין ציבורי20 שנה לאחר שחרורו של האסיר או 7 שנים לאחר פטירתו, לפי המוקדם
(2)תיק רפואי של אסיר, למעט גיליונות סיכום מחלה20 שנה לאחר שחרורו של האסיר או 7 שנים לאחר פטירתו, לפי המוקדם
(3)גיליון סיכום מחלה של אסיר, למעט דוגמאות100 שנים
[תיקון: תשנ״א, תשס״א]
משרד המשפטים
 טור א׳טור ב׳
(1)הצעות חוק לפרסום ברשומות8 שנים
(2)הודעות מאת הציבור לפרסום ברשומות5 שנים
(3)הודעות לפרסום ברשומות לפי חוק, הטעונות תשלום5 שנים
(4)הודעות לפרסום ברשומות לפי חוק, שאינן טעונות תשלוםשנה אחת
(5)תיק פרט בלשכת סיוע משפטי בדבר קבלת סיוע משפטי, למעט תעודות ואישורים במקור שהוגשו על ידי הפונה4 שנים
(6)תיק פרט של רואה חשבון במועצת רואי חשבון, לרבות תיק של נבחן או מתמחה שלא הוסמך10 שנים
(7)הודעת משכון ברשות רשם המשכונות כולל הסכם משכון, תצהירים ומסמכים נלווים אחרים, למעט הודעת משכון שלגביה ניתנה התראה, צו, החלטה או פסק דין של בית משפט, בית דין או רשות אחרת האוסרים או מגבילים את ביעור החומר2 שנים לאחר הודעת הביטול
[תיקון: תשע״ב]
משרד המשפטים – פרקליטות המדינה
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק עתירה לבית־המשפט הגבוה לצדק12 שנים מיום מתן פסק הדין
(2)תיק ערעור אזרחי לבית־המשפט העליון10 שנים מיום מתן פסק הדין
(3)תיק ערעור פלילי לבית־המשפט העליון5 שנים מיום מתן פסק הדין
(4)תיק בקשה למשפט חוזר10 שנים מיום מתן ההחלטה
(5)תיק דיון נוסף5 שנים מיום מתן פסק הדין
(6)תיק המרצה לבית־המשפט העליון5 שנים מיום מתן ההחלטה
(7)תיק בקשות שונות לבית־המשפט העליון: 
– תיק פלילי3 שנים מיום מתן ההחלטה
– תיק אזרחי10 שנים מיום מתן ההחלטה
(8)תיק מס הכנסה7 שנים ממתן פסק הדין
(9)אישור היועץ המשפטי לממשלה להעמדה לדין3 שנים מיום מתן ההחלטה
(10)יפוי כח לנציגי היועץ המשפטי לממשלה3 שנים לאחר פקיעתו
(11)בקשה לעיכוב הליכים משפטיים6 שנים מיום מתן ההחלטה
(12)תיק ערר של מתלונן על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין3 שנים מיום מתן ההחלטה
(13)תיק משמעת לבית דין משמעתי5 שנים מיום מתן ההחלטה
(14)תלונה נגד עורך־דין10 שנים מיום מתן ההחלטה
(15)תיק בענין חולה נפששנה אחת מיום החלטת פרקליט המדינה
(16)הודעה לפרקליט המדינה על אישפוז חולה נפששנה אחת
[תיקון: תשע״ב]
משרד המשפטים – פרקליטות המחוז
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פלילי בעבירה מסוג פשע או עוון למעט תיק רצח, בגידה, ריגול, מסירת מידע לאויב, ותיקים שעוררו עניין ציבורי10 שנים ממתן פסק הדין
(2)(נמחקה) 
(3)תיק תביעה אזרחית7 שנים ממתן פסק הדין
(4)תיק פלילי המתייחס לנאשם שזוכה3 שנים מיום מתן פסק הדין
(5)תיק ערעור פלילי לבית־משפט מחוזי3 שנים מיום מתן פסק הדין
(6)תיק פלילי או אזרחי שנסגר בלי שניתן בו פסק דין, למעט תיק על עבירה שהיא רצח או בגידה2 שנים מיום ההחלטה על סגירת התיק
(7)תיק משמעתי נגד עורך דין5 שנים מיום מתן פסק הדין
(8)תיק משמעתי נגד עובד הציבור3 שנים מיום פסק הדין
(9)יפוי כח לנציגי היועץ המשפטי לממשלהשנה לאחר פקיעתו
(10)תיק מדור ההוצאה לפועל2 שנים מיום סגירת התיק
[תיקון: תשע״ב]
משרד המשפטים – אגף האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט בדבר פשיטת רגל, למעט חוות דעת ופסקי דין עקרוניים ולמעט תיקים בעלי ענין ציבורי7 שנים מיום גמר ההליכים
(2)תיק פרט בדבר פירוק חברה, למעט חוות דעת ופסקי דין עקרוניים ולמעט תיקים בעלי ענין ציבורי7 שנים מיום פירוק החברה
(3)תיק פרט בעניין ניהול נכסי עיזבון או נכסי נעדר – 
(א) שאינו כלול בפסקת משנה (ב), למעט מדגם50 שנים לאחר שחרור הרכוש ומבחר לנעדר
(ב) לעניין מיטלטלין או כספים, למעט מדגם15 שנים לאחר שחרור הרכוש ומבחר לנעדר
(4)העתק מבקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה וצו למינוי מנהל עיזבון, שהוגשה לבית משפט או לבית דין דתי ושהועברה לטיפול בא כוח היועץ המשפטי לממשלה3 שנים
(5)תיק בעניין קטין, למעט דוגמאות ומבחר25 שנים מיום הפתיחה
(6)תיק פיקוח על אפוטרופוס אישי או מנהל עיזבון, למעט דוגמאות ומבחר7 שנים מיום שחרור האפוטרופוס או מנהל העיזבון מתפקידו
(7)תיק ירושה, צוואה ועיזבון, למעט צו ירושה וצו קיום צוואה25 שנים
משרד המשפטים – רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט בדבר המצאה שלגביה הוענק פטנט, למעט פירוט הפטנט23 שנים מיום הגשת הבקשה
(2)תיק פרט בדבר המצאה שלא ניתן עליה פטנט7 שנים
[תיקון: תשנ״ז]
משרד המשפטים – אגף רישום והסדר מקרקעין
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק הערת אזהרהשנה מיום השלמת העיסקה נשוא ההערה ברישום
[תיקון: תשנ״חף תשע״ב]
משרד המשפטים – המחלקה לחקירות שוטרים
 טור א׳טור ב׳
(1)*תיק תעבורה שבו הופסק הטיפול מחוסר פרטים או מכל סיבה אחרת30 שנים
(2)*תיק תעבורה, למעט עבירה של גרימת מוות או עבירה שנגזר בגינה עונש מאסר10 שנים
(3)*עבירת תעבורה הכרוכה בגרימת מוות או שנגזר בגינה עונש מאסר30 שנים
(4)*עבירת תעבורה שנגזר בגינה עונש מאסר שלא קיבל חנינה30 שנים
(5)*עוון שלא כרוך במאסר ולא קיבל הקלה17 שנים
(6)*עוון הכרוך במאסר ולא קיבל מאסר25 שנים
(7)*עוון הכרוך במאסר וקיבל הקלה30 שנים
(8)*עוון שלא קיבל בגינו מאסר וקיבל הקלה30 שנים
(9)*פשע שנגזר בגינו מאסר וקיבל הקלה30 שנים
(10)*פשע שנגזר בגינו מאסר ולא קיבל הקלה30 שנים
(11)*פשע שלא נגזר בגינו מאסר ולא קיבל הקלה30 שנים
(12)*פשע שלא נגזר בגינו מאסר וקיבל הקלה30 שנים
(13)*מחיקה וקיצור תקופת התיישנות בעבירות עוון ופשע שקיבלו חנינה20 שנים
(14)*מחיקה וקיצור תקופת התיישנות בעבירות עוון ופשע שלא קיבלו חנינה30 שנים
(15)*מחיקה וקיצור תקופת התיישנות בעבירות עד עוון שקיבלו חנינה15 שנים
(16)*מחיקה וקיצור תקופת התיישנות בעבירות עד עוון שלא קיבלו חנינה20 שנים
* למעט תיקי פשעים חמורים: רצח, עבירות על ביטחון המדינה, שוד או אונס ותיקים שיש בהם ענין ציבורי ולמעט מבחר ומדגם מהחומר.
[תיקון: תשפ״ב]
משרד המשפטים – רשות האכיפה והגבייה
 טור א׳טור ב׳
(1)תיקי המרכז לגביית אגרות, קנסות והוצאות2 שנים לאחר סגירת התיק
[תיקון: תשע״ב]
(נמחק)
[תיקון: תשע״ב]
(נמחק)
[תיקון: תש״ן, תשנ״ז, תשס״א, תשע״ב]
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט בענין מפגר או זקן7 שנים לאחר פטירתו
(2)תיק מטופל שהופנה לטיפול שירות המבחן לנוער ולרשות חסות הנוער, למעט תיקים שנפתחו בעקבות גרימת מוות מכל סיבה שהיא או עבירה נגד ביטחון המדינה והמטופל נידון ל־20 שנה ומעלה, ולמעט מבחר ומדגםעד הגיע המטופל לגיל 25 או – 7 שנים מהפנייה האחרונה או פסק הדין או גמר תקופת צו בית משפט או הטיפול לפי המאוחר
(3)תיק מטופל שהופנה לטיפול שירות המבחן למבוגרים, למעט תיקי עברייני מין ולמעט מבחר תיקים ומדגם7 שנים מאז הפנייה האחרונה או פסק הדין או גמר תקופת צו בית משפט או הטיפול, לפי המאוחר
(4)תיק פרט בענין עוור2 שנים לאחר פטירתו
(5)תיק פרט בדבר רישום עובד סוציאלישנה אחת לאחר פטירתו של העובד הסוציאלי
[תיקון: תשע״ב]
משרד הפנים – מחוזות – שלטון מקומי
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק רשות מקומית בדבר מסים7 שנים
(2)תיק רשות מקומית בדבר חופי רחצה ובריכות שחייה, למעט מבחר5 שנים
(3)חוק עזר ברשות מקומית3 שנים
(4)מענק לרשות מקומית7 שנים
(5)תיק רשות מקומית בדבר כוח אדם, שכר, פיצויים וגמלאות7 שנים
(6)תיק רשות מקומית בדבר זכויות חברי הרשות7 שנים
(7)תיק רישוי עסקים10 שנים
(8)תיק בדבר תביעה משפטית וסיוע משפטי, למעט מבחר15 שנים
(9)תלונות על פעולות הרשות, למעט מבחר5 שנים
[תיקון: תשע״ב]
משרד הפנים – פינוי סעד חללים (פס״ח) – מחוזות
 טור א׳טור ב׳
(1)תפיסת מקרקעין7 שנים
(2)הצטיידות, רכישת ציוד ואחסנה5 שנים
(3)רשומה בדבר תכנון, ארגון וביצוע של פעולת הדרכה שאינה מיועדת להעניק תעודה, כגון יום עיון, השתלמות או כנס2 שנים
(4)דין וחשבון בדבר מצבת כוח אדם2 שנים
(5)העתקי דיווחים והנחיות מרשות פס״ח העליונה ובתנאי שהמקור נשמר ברשות פס״ח העליונה5 שנים
(6)הקצאה כספית לרשות המקומית7 שנים
(7)תיק בדבר מיתקנים לקליטת מפונים7 שנים לאחר שהמיתקן הפסיק לשמש את ייעודו
[תיקון: תשע״ב]
משרד הפנים – מינהל התכנון
 טור א׳טור ב׳
(1)פרוטוקולים מישיבות ועדה מקומית לתכנון ולבנייה7 שנים
(2)רשומה בנושא משפטי בדבר בנייה בלא היתר כאשר לא הוצא צו הריסה7 שנים
(3)תיק אישור אזור בנייה2 שנים
[תיקון: תשע״ב]
(נמחק)
[תיקון: תשנ״ז, תשע״ב]
רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול – לשכת מינהל אוכלוסין
 טור א׳טור ב׳
(1)בקשה לאשרה או רישיון לישיבה בישראל מכל הסוגים והארכתה – 
(א) שהמבקש לא מימששנה אחת מהיום שבו עזב המבקש את הארץ ולמי שלא נכנס לארץ – שנה אחת מיום הגשת הבקשה
(ב) שנענה בשלילה2 שנים מיום היציאה מן הארץ ולמי שלא נכנס לארץ – שנה אחת מיום הגשת הבקשה
(2)תיק פרט בדבר אשרה או רישיון לישיבת ארעי מסוג א/2 ונלוויהם א/4 – שמומשו והוארכושנה אחת מיום היציאה מן הארץ
(3)תיק פרט בדבר אשרה או רישיון לישיבת ביקור שמומשו והוארכו, מסוג ב/1, ב/2, ב/3, ב/4שנה אחת מיום היציאה מן הארץ (ב/1 עד ב/4)
(4)בקשה לעלייה שלא מומשה למעט עלייה ממדינות שאין בהן תיעוד לרבות אתיופיה, כורדיסטן, תימן, ולמעט דוגמאות5 שנים
 דרכונים 
(5)בקשה להוצאת דרכון או תעודת מעבר3 שנים
(6)בקשה להיכלל ברשימה של נסיעה קבוצתית3 חודשים
(7)טופס בדבר הארכת דרכון, שינוי בדרכון ותעודת מעבר6 חודשים
(8)טופס בדבר הוספת תמונה לדרכון ולתעודת מעבר3 שנים
(9)דרכון ישראלי תקף שלא נדרש בידי בעליושנה מיום הוצאתו או מיום הארכתו האחרונה
(10)דרכון או תעודת מעבר שאבדו או נגנבו ונמצאו, כשלבעליהם ניתן מסמך נסיעה אחר במקומועם מסירת מסמך הנסיעה האחר
(11)דרכון או תעודת מעבר שבוטלו או נפגמועם ביטולם
(12)בקשה להיתר יציאה לביקור בארץ המפורטת בסעיף 2א לחוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד–1954, למעט בקשה שנענתה בשלילה והיתר היציאה, ולמעט דוגמאות3 חודשים לאחר השיבה ארצה
(13)בקשה להיתר כאמור, שנענתה בשלילה, למעט דוגמאותשנה אחת מיום בקשה הבקשה
(14)מרשם 
(א) בקשה לתעודת לידה או פטירה או לתמצית ממרשם האוכלוסין3 חודשים
(ב) הודעה בדבר שינוי מען3 חודשים
(ג) בקשה לאיתור מען3 חודשים
(ד) בקשה לקבלת מידע מביקורת הגבולות בדבר כניסות ויציאות מישראל3 חודשים
(ה) הודעה על כניסה או יציאה מישראל3 חודשים
(ו) בקשה לקבלת תמצית רישום ממרשם האוכלוסין3 חודשים
(ז) ייפוי כוח לקבלת תיעוד בשם אדם אחרשנה אחת
משרד התחבורה – אגף המפקח על התעבורה
 טור א׳טור ב׳
(1)בקשה לרשיון להפעלת מונית שנדחתה5 שנים
(2)בקשה לרשיון להפעלת מונית כשהמבקש הודיע על ביטול בקשתו או שנפטר5 שנים
(3)בקשה לרשיון להפעלת מונית שנענתה בחיוב3 שנים
(4)תיק בקשות, היתרים ורשיונות יבוא לרכישת משאיות5 שנים
(5)תיק בקשות, היתרים ורשיונות יבוא למכוניות נוסעים, למכוניות מסחריות ולמוניות3 שנים
[תיקון: תשע״ב]
משרד התחבורה – רשות הרישוי
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק רכב10 שנים
(2)מסמך המשמש אסמכתא להוצאת רשיון נהיגה6 שנים לאחר הוצאת הרשיון הראשון
(3)טופס הצהרה של מבקש רשיון נהיגה3 שנים
(4)ריכוז החלטות של המחוז לגבי עברייני תנועה2 שנים
(5)בקשה לחידוש רשיון רכב2 שנים
משרד התחבורה – אגף הספנות והנמלים
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק של ימאי בצי הסוחר, למעט תעודות המעידות על הסמכה מקצועית או שלילת ההסמכה7 שנים לאחר הפסקת פעילותו כימאי
(2)בחינות הסמכה לימאישנה אחת
(3)אישור ליבוא חלקי חילוף לאניות וכלי שיט קטנים5 שנים
(4)תעודת בדיקה, תעודה בינלאומית ותעודת רשיון שיטשנה אחת מיום שהוצאה תעודה חדשה
(5)ספרון בדיקה של סיפון מכונה ורדיולאחר פתיחת ספרון חדש
(6)תיק כלי שיט קטן שטבע או יצא משימוש לצמיתות או שלא חודש לגביו רשיון השיט7 שנים
(7)יומן רדיו5 שנים
(8)התכתבות ותעודות בדבר הטענת סחורותשנה אחת
[תיקון: תשע״ב]
(נמחק)
[תיקון: תשמ״ח, תשנ״ד, תשנ״ז, תשע״ב]
משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק של מפעל מאושר, למעט מידגם ומבחר15 שנים
(2)תיק של שוכר מבנה לתעשיה או למלאכה באזור פיתוח10 שנים
(3)תיק פרט בדבר הקצאת קרקע לצרכי תעשיה, מסחר ומלאכה10 שנים
(4)תיק פרט של מפעל בענין העלאת מחירים10 שנים
(5)תיק פרט של עוסק ביהלומים8 שנים
(6)תיק מפעל ברשות המינהלים המקצועיים, למעט עוסק ביהלומים5 שנים
(7)תיק פרט מינהל המזון בענין מתן רשיון לסחר, לייצור, או להחסנה4 שנים
(8)רשיון יבוא או רשיון יצוא3 שנים
(9)תיק סיטונאי בדבר הוצאת רשיון לשיווק טובין ממשלתי3 שנים
(10)דו״ח טחנת קמח על תנועות מלאי5 שנים
(11)התראה בדבר חריגה בסימון מוצרים5 שנים
(12)טופס התחייבות או פקדון של יבואן עד לשחרור הטובין המיובאים5 שנים
(13)תיק פרט המנוהל ביחידת התקינה בדבר פיקוח על מפעל5 שנים
(14)תיק פרט המנוהל ברשות לשיתוף פעולה תעשייתי בדבר חברה מחויבת, נציג וסוכן חברה מחויבת15 שנה
[תיקון: תשע״ב]
(נמחק)
[תיקון: תשנ״ה, תשנ״ז]
המוסד לביטוח לאומי
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק של מבוטח לא שכיר7 שנים מרישום כספי אחרון ברשימת המבוטח בקובץ גביה מלא שכירים ומהמועד בו נרשם כי אין לו יתרת חשבון לפי הכללים במוסד לביטוח לאומי, וכן 7 שנים מהמועד בו סווג המבוטח באחת מהאוכלוסיות הבאות:
(1) נפטר;
(2) הגיע לגיל זקנה והוא פטור מדמי ביטוח;
(3) גבר שכיר, שאין לו שומות ממתינות ולא שהה במדינה שנכרתה עימה אמנה בנושאי ביטוח לאומי;
(4) גבר הפטור מתשלום דמי ביטוח שקיבל דרגת נכות כללית צמיתה של 75% או דרגת נכות מעבודה צמיתה של 100%.
(2)תיק של הענף לביטוח זכויות עובדים בדבר מפעל בפשיטת רגל או בפירוק חברות5 שנים מתום כל הליכי הפירוק (צו חיסול), או 7 שנים מיום מתן צו הפירוק לפי המאוחר
(3)תיק סיעוד למעט מידגם1 שנה לאחר פטירת המבוטח או 2 שנים ממועד הפסקת הזכאות לגימלה או 2 שנים ממועד דחיית התביעה
(4)תיק שיקום, למעט מבחר ומידגם10 שנים ממועד סגירת התיק או שנה לאחר פטירת המשוקם, לפי המועד המוקדם
(5)תיק מעביד שאינו קיבוץ או מושב שיתופי7 שנים לאחר רישום הפסקת פעילות בקובץ מעבידים, ובלבד שאין להם יתרת חשבון לפי הכללים הנהוגים במוסד לביטוח לאומי
[תיקון: תשע״ב]
(נמחק)
[תיקון: תשמ״ח, תשנ״ח, תשס״א, תשפ״ב]
הנהלת בתי המשפט
 טור א׳טור ב׳
(1)תיקי ועדות שחרורים, ועדות שחרורים מיוחדות וועדות שחרורים נוער –20 שנים ממועד החלטת הוועדה על שחרור מוקדם על תנאי או שחרורו המלא של האסיר
[תיקון: תשנ״ב]
רשות ניירות ערך
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק חקירה בעבירה פליליתבתום תקופת ההתישנות לפי סוג העבירה
[תיקון: תשנ״ד]
המשרד לקליטת עליה
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק עולה, למעט דוגמאות2 שנים מתום תקופת הזכאות לסיוע כעולה

חלק ג׳: רשויות מקומיות

[תיקון: תשמ״ח, תשמ״ט, תש״ן, תשנ״א, תשנ״ד, תשנ״ה, תשנ״ט, תשע״ב]
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט בדבר פיקוח על בניה, למעט אסמכתאות לביצוע תנאי הרשיון לבניה שאינם מצויים במקום אחר10 שנים
(2)תיק פרט ורשומות בדבר מתן רשיונות ותכניות מאושרות, למעט תיק פרט בדבר רשיון בניה7 שנים
(3)בקשה לרשיון בניה שנדחתה10 שנים
(4)דף קריאה של מד־מים5 שנים
(5)דו״ח בדיקות מד־מים5 שנים
(6)תיק פרט של צרכן מים, למעט החוזה, כתב התחייבות ואישור לקבלת פיקדון7 שנים
(7)התכתבות עם הציבור בענייני מסים, ארנונות ואגרות5 שנים
(8)התכתבות עם הציבור ועם מוסדות חינוך בדבר הרשמה למוסדות חינוך ובדבר שירותי חינוך5 שנים
(9)טופס רישום למוסד חינוך חובהשנה אחת לאחר סיום החינוך במוסד בו נרשם התלמיד
(10)בקשה להעברה למוסד חינוכי אחר: 
(א) ביוזמת הנהלת בית הספר25 שנים מיום הולדת התלמיד
(ב) ביוזמת התלמיד2 שנים
(11)תיק פרט או תיק משפחתי בעניני רווחה7 שנים מגמר הטיפול
(12)רשומות בענייני שירות פסיכולוגי: 
– גליון מבחן, למעט סיכום אישישנה אחת
– סיכום אישי ותיק טיפול20 שנים או בהגיע הנבדק לגיל 22, לפי המוקדם
– תיק מטופל שנפטר7 שנים
(13)תיק בענין עבירות על חוקי רישוי וחוקי עזר, למעט תיקים בהם ניתן פסק דין עקרוני3 שנים
(14)דו״ח בענייני פיקוח, למעט פיקוח על בניה: 
– דו״ח יומי או שבועישנה אחת
– דו״ח חדשי3 שנים
(15)יומן הודעות טלפוניות בדבר מפגעים6 חדשים
(16)כרטיס קורא ברשות ספריה ציבורית5 שנים לאחר החזרת הפקדון או החרמתו
(17)תיק פרט של תלמיד ביחידה לביקור סדירבהגיע התלמיד לגיל 21, או 3 שנים ממועד הרישום האחרון בתיק, לפי המאוחר
(18)כרטיס תלמיד המכיל הערכה פסיכולוגית ונתונים על בריאותו (”כרטיס כמוס“ טופס של התלמיד חת 92010)2 שנים לאחר שהתלמיד סיים את לימודיו
(19)בקשה לרישום לגן ילדים קדם חובה, ולמתן הנחהשנה אחת לאחר סיום הלימוד של הילד בגן הילדים
(20)כרטיס תלמיד שטופל במרפאה לבריאות השן10 שנים כשקיים תצלום רנטגן; 7 שנים ללא תצלום רנטגן
(21)התראה, הודעה ואישור על ניתוק אספקת מים5 שנים לאחר החזרת החוב
(22)הודעה או דרישה לסילוק מפגע לפי חוק עזר בדבר שמירת הסדר והנקיוןשנה אחת לאחר סילוק המפגע
(23)רשומות בדבר רכב נטוש7 שנים
(24)דו״ח חניה שבוטל בידי תובע עירוני2 שנים מיום הביטול
(25)ערר על דו״ח חניה – אם בוטל הדו״ח2 שנים מיום הביטול
אם לא בוטל הדו״ח7 שנים
(26)העתק דוחות חניה שהטיפול בהם הסתיים5 שנים
(27)אסמכתה להסבת אחזקה ובעלות על רכב6 שנים
(28)תלונה ותכתובת שאינה ערר5 שנים
(29)בקשה למתן תו חניה חופשית – שאושרה3 שנים
שלא אושרה2 שנים
(30)רשומות בענין תאונות תלמידיםבהגיע התלמיד לגיל 25, או 7 שנים ממועד הרישום האחרון בתיק, לפי המאוחר
(31)תיק של מבקש סיוע לשיכון ברשות מקומית או בחברה ממשלתית עירונית לשיכון5 שנים
(32)רשומה שלפני לידה בתחנת אם וילד (תחנה לבריאות המשפחה)במלאת לאם התינוק 55 שנים
(33)רשומות בדבר המשך הטיפול בתינוק בשנה הראשונה, השניה והשלישית בתחנת אם וילדבמלאת לילד 15 שנים
(34)מעטפה משפחתית בתחנת אם וילדעם ביעור הרשומה האחרונה של המשפחה
(35)כרטיס גדילה והתפתחות של ילד בתחנת אם וילדבמלאת לילד 25 שנים
(36)כרטיס בריאות של תלמיד10 שנים מיום גמר לימודיו במוסד
(37)בדיקות ראייה, שמיעה וטיפולי שיניים של קשישים בתחנות אם וילד, למעט דוגמאות20 שנים
(38)תיק אפוטרופסות בשירות המשפטי – 
(א) חוסים קטינים במלאת לקטין25 שנה
(ב) חוסים בגירים7 שנים לאחר פטירת החוסה

חלק ד׳: מוסדות מערכת בטחון וצה״ל

שירותי המודיעין והבטחון
 טור א׳טור ב׳
(1)התכתבות בדבר תקן עובדים וקביעת מסגרות ארגוניות של יחידות5 שנים
(2)התכתבות וחוות דעת בדבר הגדרת עיסוקים ותפקידים ובתנאי שנשמר סיכום ההגדרות5 שנים
(3)התכתבות בדבר קביעת נהלים ופרסום הוראות מינהליות3 שנים
(4)הוראות שגרה וחוזרים לפרסום דבר שנקבע בהוראות החשב הכללי, נציבות שירות המדינה ומוסדות הצבא3 שנים
(5)רשומות בדבר קבלת אנשים לעבודה3 שנים
(6)התכתבות בדבר ועדות חקירה על אבדן ציוד אישי ומשרדי, אבדן מסמכים והפרת משמעת5 שנים
(7)התכתבות ותזכירים בדבר בירור שגרתי שאינו מהווה בסיס לפעולה כלשהי5 שנים
(8)התכתבות בדבר קיום קורסים, השתלמויות והדרכה3 שנים
(9)התכתבות ופרסומים בדבר עריכת תכניות בידור ותרבות2 שנים
(10)התכתבות בדבר קשרים עם הציבור5 שנים
(11)התכתבות בדבר אמצעי תקשורת5 שנים
(12)אוסף קטעי עתונות ישראלית, שאינו מסודר לפי ענינים, שעובד בלקט או בסקירה3 שנים
(13)התכתבות וסיכומים בדבר איסוף נתונים על אזורים ומקומות5 שנים
(14)רשומות על בדיקות בדבר ארגון ושיטות וסדרי אבטחה, למעט סיכומים5 שנים
(15)התכתבות בדבר מתן אישור לנשיאת תעודה ומסירתה5 שנים
(16)התכתבות ורשימות עזר הקשורות בצופן6 חדשים
(17)התכתבות ומברקים הכתובים בצופן7 ימים לאחר הפיענוח
(18)תעודת משלוח6 חדשים
משרד הבטחון – מינהל ההרכשה והייצור – יחידה ארצית לתובלה ושינוע
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק בדבר אשראי ליבוא טובין7 שנים מיום שחרור הטובין
(2)תיק בדבר ביטוח משלוחים, כולל מסמכי הביטוח והסכמים עם חברות תובלה7 שנים
(3)תיק בדבר שחרור משלוחים מיובאים7 שנים
[תיקון: תשמ״ח]
משרד הבטחון – אגף השיקום
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק נכה שנפטר: 
– באגף100 שנים לאחר לידתו
– בלשכת שיקום אזורית, למעט מסמכים רפואיים7 שנים לאחר פטירתו
(2)תיק תביעה של נכה, המכיל מסמכים רפואיים ומשפטיים לפני גיוסו לצה״ל, שהוגשה על־פי סופית בידי רשות הערעור העליונה לפי חוק הנכים (תגמולין ושיקום), התשי״ט–1959 [נוסח משולב], ונדחתה40 שנה מיום דחיית התביעה
משרד הבטחון – אגף הכספים – היחידה לנסיעות חו״ל
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק בדבר נסיעה רשמית של עובד לחו״ל5 שנים
משרד הבטחון – יחידת ביטוח ותביעות
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק תביעה בשל מוות25 שנים
(2)תיק תביעה בשל נזקי גוף לקטין25 שנים
(3)תיק תביעה בשל נזקי גוף, למעט נזקים לקטין17 שנים
(4)תיק תביעה בשל נזקי רכוש7 שנים
(5)תיק תביעה של גדנ"עי או שוחר בית־ספר צבאי12 שנים
(6)תיק בענין תאונת עבודה לעובד מערכת הבטחון10 שנים
(7)תיק תביעה בשל נזקים לציוד מגויס7 שנים
(8)תיק תביעה בשל נזק לחפצים אישיים של שליחי מערכת הבטחון7 שנים
(9)תיק תביעה על יסוד ביטוח חבות17 שנים
(10)תיק תביעה על יסוד ביטוח, למעט ביטוח חבות7 שנים
(11)תיק תביעה של המדינה בשל גרימת מוות לאיש כוחות הבטחון20 שנים
(12)תיק תביעה של המדינה בשל נזקי גוף לאיש כוחות הבטחון או לעובד מערכת הבטחון10 שנים
(13)תיק תביעה של המדינה בשל נזקי רכוש למערכת הבטחון7 שנים
(14)תיק אישור היחידה על נזקי מלחמה או פעולות איבה7 שנים
משרד הבטחון – הממונה על תעסוקת עובדים אזרחיים בצה״ל
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק חוזה עם הורי חניך בפנימיה ובבית ספר צבאי7 שנים
משרד הבטחון – האחראי להסברה ולפניות הציבור
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט של מועמד לשירות בטחון5 שנים
(2)תיק פרט של חייל בשירות סדיר5 שנים
(3)תיק פרט של חייל במילואים5 שנים
(4)תיק פרט של חייל משוחרר משירות5 שנים
(5)פניה של אזרח חוץ להתנדב לשירות בצה״ל5 שנים
(6)פניה של משפחה שכולה20 שנים
(7)פניה לסיוע לנכה צה״ל20 שנים
(8)פניה של נפגע התובע להכיר בו כנכה20 שנים
(9)פניה לסיוע לאדם שנפגע בגופו או ברכושו עקב פעולות איבה10 שנים
(10)פניה של אדם הטוען שנפגע בגופו או ברכושו עקב פעולות צה״ל7 שנים
(11)אישור על שירות ואישור רפואי5 שנים
(12)פניה לקבלת מידע על חיילים או לקבלת חומר הסברה או פריטים אחרים של מערכת הבטחון1 שנה
צה״ל – מפקדת קצין שלישות ראשי, מינהל הסגל, מינהל תשלומים ומרכז תעסוקת עובדים אזרחיים בצה״ל
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט של גבר שהופטר משירות בטחון, למעט תיק גימלאי ותיק פרט שלישותי של סא״ל ומעלהבהגיעו לגיל 75
(2)תיק פרט של אשה שהופטרה משירות בטחון, למעט תיק גימלאית ותיק אישי שלישותי של סא״ל ומעלה:
– אם גוייסה בין השנים 1960-1948בהגיעה לגיל 55
– אם גוייסה משנת 1961 ואילך20 שנים לאחר קבלת הפטור
(3)תיק פרט של גימלאי, למעט התיק שברשות ענף גימלאות במחלקת פרט במטכ״ל אכ״א5 שנים לאחר הפסקת תשלום הגימלה
(4)תיק רפואי של גבר שהופטר משירות בטחוןבהגיעו לגיל 75
(5)תיק רפואי של אשה שהופטרה משירות בטחוןבהגיעה לגיל 65
(6)תיק פרט של אזרח עובד צה״ל100 שנים לאחר לידת העובד
(7)תיק פרט של חייל בשירות חובה ברשות מינהל התשלומים5 שנים
[תיקון: תשנ״ח, תשנ״ט]
יחידות צה״ל
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט של קצין, למעט התיק המצוי במפקדת קצין שלישות ראשי, במינהל הסגל ובמינהל התשלומים5 שנים
(2)תיק פרט של חוגר ועובד אזרחי, למעט התיק המצוי במפקדת קצין שלישות ראשי, במינהל הסגל ובמינהל התשלומים1 שנה
(3)תיק פרט של עתודאי ביחידת השתלמויות5 שנים
(4)תיק פרט של חניך בקורס למדריכים וקצינים5 שנים
(5)תיק פרט של חניך שהודח מבית־הספר הטכני של חיל האויר5 שנים
(6)תיק בדבר תשלומים למשפחת חייל בשירות חובה3 שנים
(7)תיק קבילה של חייל שברשות נציב קבילות חיילים, אגף כוח־אדם/מחלקת בקרה, ופרקליטות צבאית ראשית7 שנים
(8)תיק חקירה שברשות משטרה צבאית חוקרת למעט חקירה בדבר מוות, פציעה, ניסיון לאיבוד לדעת, בטחון המדינה, אונס, מעשים מגונים, חריגה מסמכות וביזה וחקירה בדבר עבירה שנעברה על ידי קצין מדרגת סגן אלוף ומעלה או חוגר מדרגת רב סמל מתקדם ומעלה10 שנים
(9)חוות דעת פרקליט לחקירה למעט חקירת מקרה מוות בלתי טבעי7 שנים
(10)תיק חקירה שברשות קצין ניהול מחוז שיפוטי, למעט תיק ועדת חקירה5 שנים
(11)תיק תביעה שברשות הפרקליטות הצבאית למעט מסמכי חקירה מקורייםבתום השימוש
(12)תיק סניגוריה שברשות הפרקליטות הצבאיתבתום השימוש
(13)תיק פרט של כלוא שברשות בית כלא ומחנה מעצר למעט מדגם7 שנים
(14)החלטת הועדה לדחיית שירות מילואים של סטודנט שברשות ענף אקדמאים שבמינהל הסגלשנה אחת
(15)ילקוט שירות, למעט מסמכים רפואייםלאחר השחרור מצה״ל
(16)פניית אדם למינהל גיוס לפני גיוסו לצה״לעם הגיוס לצה״ל
(17)תיק בדבר עבודות בינוי, למעט תיק התכנון5 שנים
(18)תיק פרט של חניך בוגר בית הספר הטכני של חיל אויר3 שנים
(19)תיק חניך בתיכון צה״ל2 שנים
(20)תיק מבדק קצונה, למעט מדגם22 שנים
(21)תיק חקירת תאונת דרכים ברשות מפקדת קצין משטרה צבאית ראשית, למעט תיק תאונת דרכים קטלנית או תאונה שבה נפגע קטין7 שנים
(22)בקשת חנינה של חייל מנשיא המדינה, פרט לתיקים שעוררו ענין ציבורי17 שנים
(23)תיק חניך בפנימיה צבאית פרט לסגן אלוף ומעלה75 שנים מלידתו של חניך
(24)תיק מועמד לפנימיה צבאית2 שנים
[תיקון: תשס״א]
צה״ל – לשכות גיוס אזוריות
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק פרט של אדם שנפטר בטרם חויילשנה אחת
(2)תיק פרט של אשה שלא חויילה מחמת לידהשנה אחת
(3)תיק פרט של גבר שקיבל פטור משירות בטחון או שלא חויילבהגיעו לגיל 45 או 7 שנים לאחר הפטור, לפי המאוחר
(4)תיק פרט של אשה שקיבלה פטור משירות בטחון או שלא חויילה, למעט פטור מחמת לידהבהגיעה לגיל 25
(5)תיק משתמט משירותבהגיעו לגיל 52
(6)תיק משתמטת משירותבהגיעה לגיל 35
[תיקון: תשנ״ח]
צה״ל – בתי־דין צבאיים
 טור א׳טור ב׳
(1)תיק בדבר עבירה שדינה עד 3 שנות מאסר, שברשות בית־דין צבאי מחוזי ובית־דין צבאי לערעורים7 שנים
(2)תיק בדבר תאונת דרכים, למעט מסמכי תביעה אזרחית שהוגשו בעקבות התאונה, ברשות בית דין צבאי דן יחיד לעבירות תנועה7 שנים
(3)תיק בדבר עבירת תנועה שאינה כרוכה בתאונה, ברשות בית־דין צבאי דן יחיד לעבירות תנועה2 שנים
(4)תיק בדבר עבירת תנועה או עבירה של כניסה ויציאה משטח סגור, או הברחת סחורות, שברשות בית משפט צבאי דן יחיד ביהודה ושומרון ובחבל עזה, למעט תיק המתייחס לפעילות חבלנית עוינת7 שנים
(5)בקשה לשחרור בערבות – בית דין צבאי מחוזי4 שנים
[תיקון: תשס״ח]

תוספת שניה [צ״ל: תוספת ראשונה א׳]

(תקנה 14א)

מוסדות מדינה הרשאים לבער חומר שנסרק

שירות הביטחון הכללי;
[תיקון: תשע״ב]
משרד המשפטים;
[תיקון: תשע״ג]
משרד החוץ;
[תיקון: תשע״ד]
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;
[תיקון: תשע״ו]
משרד הבריאות;
[תיקון: תשע״ז]
בית החולים הממשלתי, שמואל הרופא;
[תיקון: תשע״ז]
המרכז הרפואי תל אביב, ע״ש סוראסקי;
[תיקון: תשע״ח]
רשות העתיקות.

תוספת שניה

טופס 1: הודעה לגנז על חומר ארכיוני לביעור (תקנות 4(ב) ו־13(ב))
טופס 2: רשימת החומר הארכיוני לביעור (תקנות 5(א) ו־8(ב))
טופס 3: בקשה לביעור חומר ארכיוני (תקנה 8(א))
טופס 4: פרוטוקול על ביעור חומר ארכיוני (תקנה 17(א))
[תיקון: תשפ״א]
טופס 5: אישור גנז המדינה לביעור לאחר סריקה לפי פרק שלישי 1 (תקנה 14א)


כ״ז בניסן התשמ״ו (6 במאי 1986)
  • שמעון פרס
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.