תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע), התשע״ג–2012


ק״ת תשע״ג, 10.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א(ג) לחוק האזרחים הוותיקים, התש״ן–1989 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה
בתקנות אלה, ”אמצעי תקשורת נפוץ“ – עיתון יומי בעל תפוצה ארצית או שידורי רדיו בשידורים ארציים, היוצא לאור או המשודרים, לפי העניין, באחת מהשפות האלה: עברית, ערבית, רוסית או אמהרית.
שליחת חוברת מידע לאזרח ותיק
(א)
המשרד ישלח לאזרח ותיק, בהגיעו לגיל הקובע כמשמעותו בחוק חוברת המאגדת את תמצית המידע שנמסר למשרד לפי סעיף 15א(ב) לחוק (להלן – חוברת מידע).
(ב)
ראה השר כי נבצר מהמשרד לשלוח חוברת מידע במועד כאמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לדחות מועד זה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; דחה השר את מועד שליחת חוברת המידע, המשרד יפרסם באמצעי תקשורת נפוץ. בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית הודעה על הדחייה כאמור, אשר תכלול גם פרטים כאמור בתקנה 3(א).
(ג)
חוברת מידע תישלח בדואר לפי מענו של האזרח הוותיק, כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין.
פרסום על אודות חוברת מידע
(א)
המשרד יפרסם אחת לשנה הודעה לציבור על האפשרות לקבל חוברת מידע מהמשרד, את התנאים והאופן לקבלתה וכן את האפשרות לעיין בה באתר האינטרנט של המשרד; ההודעה תפורסם באמצעי תקשורת נפוץ בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית.
(ב)
חוברת מידע תפורסם גם באתר האינטרנט של המשרד.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 180 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
הוראת מעבר
על אף האמור בתקנה 2, המשרד ישלח חוברת מידע גם לאזרח ותיק שהגיע לגיל הקובע לפני יום התחילה, וזאת בתוך 180 ימים מיום התחילה.


י״ג באב התשע״ב (1 באוגוסט 2012)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה והשר לאזרחים ותיקים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.