חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחות (סדרי הדין בבקשה לביטול אזרחות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האזרחות (סדרי הדין בבקשה לביטול אזרחות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האזרחות (סדרי הדין בבקשה לביטול אזרחות), התשע״ז–2017


תקנות קודמות: ק״ת תשל״א, 1426. תקנות חדשות: ק״ת תשע״ז, 1358.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11(ז) ו־17(ב) לחוק האזרחות, התשי״ב–1952 (להלן – החוק), אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית המשפט“ – בית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בסעיף 3 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000;
”בקשה אחרת“ – בקשת ביניים המוגשת במהלך הליכי הדיון בבקשת שר הפנים וכן בקשה לביטול לפי סעיף 11(ד3) לחוק;
”בקשת שר הפנים“ – בקשה של שר הפנים לפי סעיף 11(ב) לחוק;
”המשיב“ – כמשמעותו בתקנה 4.
מקום שיפוט
(א)
בקשת שר הפנים תוגש בכתב לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מענו הרשום במרשם האוכלוסין של המשיב.
(ב)
בקשה שלא ניתן להגיש כאמור בתקנת משנה (א) בשל כך שלא נמצא לה מקום השיפוט המתאים לפי תקנת המשנה האמורה, תוגש לבית המשפט בירושלים; ואולם רשאי שופט של בית המשפט העליון, לבקשת בעל דין, להורות כי הבקשה תועבר לבית משפט אחר.
פרטי הבקשה
(א)
בקשת שר הפנים תכלול את כל אלה:
(1)
שם המשיב, מספר זהותו, מועד הקניית אזרחותו וסעיף החוק שמכוחו הוקנתה לו האזרחות, תאריך ומקום לידתו;
(2)
מענו הרשום במרשם האוכלוסין של המשיב;
(3)
פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת בקשת שר הפנים;
(4)
קדמה להגשת הבקשה חוות דעת של הוועדה המייעצת לפי סעיף 11(ח) לחוק – תצורף לה חוות הדעת של הוועדה המייעצת;
(5)
לבקשת שר הפנים שהיא בקשה לפי פסקה (2) שבסעיף 11(ב) לחוק – יצורף גם העתק של הסכמתו בכתב של היועץ המשפטי לממשלה הנדרשת לפי סעיף 11(ג) לחוק.
(ב)
העובדות שבבקשת שר הפנים יאומתו בתצהיר אשר יצורף לבקשה ואשר יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.
(ג)
לבקשת שר הפנים יצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.
המשיב
המשיב בבקשת שר הפנים הוא מי שלגביו הוגשה הבקשה לביטול אזרחותו.
כתב תשובה
(א)
המשיב יגיש בכתב כתב תשובה בתוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לו בקשת שר הפנים אלא אם כן קבע בית המשפט מועד אחר.
(ב)
כתב תשובה יכלול את כל אלה:
(1)
מען המשיב להמצאת כתבי בי־דין;
(2)
פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת התשובה.
(ג)
העובדות שבכתב התשובה יאומתו בתצהיר אשר יצורף לכתב התשובה ואשר יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.
(ד)
לכתב התשובה יצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל המסמכים הנוגעים לעניין.
הגשת מסמך לבית המשפט
(א)
ראה בית המשפט כי מסמך או פרט אחר דרוש לשם הכרעה בעניין שלפניו, רשאי הוא להורות לבעל הדין שהמסמך או הפרט נמצא ברשותו להגישו לבית המשפט במועד שיקבע.
(ב)
בעל הדין יגיש את המסמך או את הפרט האחר כאמור בתקנת משנה (א) לבית המשפט ולבעל הדין האחר; בעל הדין האחר רשאי להגיש את הערותיו בכתב, ככל שהדבר נובע מהגשת המסמך או הפרט, במועד שקבע בית המשפט.
(ג)
התנגד בעל הדין להגשת המסמך או הפרט האחר כאמור בתקנת משנה (א), יודיע לבית המשפט, במועד שיקבע בית המשפט לכך, את טעמי התנגדותו.
(ד)
החליט בית המשפט לדחות את ההתנגדות יחול האמור בתקנת משנה (ב).
ראיות
(א)
בית המשפט ידון בבקשת שר הפנים על פי מכלול הראיות שהובאו לפניו ובכלל זה ראיות שהוגשו לפי סעיף 11(ה) לחוק.
(ב)
בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין, להתיר חקירת מצהיר של בעל הדין שכנגד, אם ראה כי הדבר דרוש לשם הכרעה בבקשת שר הפנים, ובלבד שהחקירה תתייחס לאמור בתצהירו של המצהיר שחקירתו הותרה לפי תקנת משנה זו.
(ג)
בקשה לחקירת מצהיר תוגש לבית המשפט, בלא דיחוי ולא יאוחר משלושה ימים לפני מועד הדיון, ותפרט את הנושאים שעליהם מתבקשת החקירה; המבקש יציין בבקשה כאמור את עמדתו של בעל הדין שמטעמו הוגש התצהיר, לעניין הבקשה, וכן יצרף את תגובתו של אותו בעל דין, אם התבקש לכך על ידו.
(ד)
לא דחה בית משפט את הבקשה לחקירת מצהיר, יורה על התייצבותו של המצהיר לחקירה במועד הדיון בבקשת שר הפנים, אך רשאי הוא לדחות את מתן החלטתו למועד הדיון; החליט בית המשפט במהלך הדיון בבקשת שר הפנים להתיר את חקירת המצהיר, רשאי הוא להורות על חקירתו לאלתר, אם הוא נוכח בדיון, או לקבוע את המועד לקיום החקירה.
(ה)
לא התייצב המצהיר בהתאם להחלטת בית המשפט, לא ישמש תצהירו כראיה אלא ברשות בית המשפט.
(ו)
ראה בית המשפט שהדבר דרוש לשם הכרעה בבקשת שר הפנים, רשאי הוא, לאחר שנתן לשאר בעלי הדין הזדמנות להגיב לבקשה, ומטעמים מיוחדים שיירשמו, להרשות השמעת עד שאינו מצהיר בנושא ובהיקף שיקבע בית המשפט.
סדר הטיעון
(א)
שר הפנים יטען תחילה והמשיב יטען אחריו, אלא אם כן קבע בית המשפט סדר טיעון אחר.
(ב)
בית המשפט רשאי להתיר לבעל דין טיעון נוסף בתשובה לטענות בעל הדין שכנגד.
(ג)
התיר בית המשפט חקירת מצהיר כאמור בתקנה 7(ב) או הרשה חקירת עד שאינו מצהיר כאמור בתקנה 7(ו), תיערך החקירה לפני שמיעת טענות בעלי הדין, ואולם רשאי בית המשפט, אם ראה טעם לכך, להתיר חקירת מצהיר בשלב אחר של הדיון; המצהיר מטעם שר הפנים ייחקר תחילה, אלא אם כן קבע בית המשפט סדר אחר.
(ד)
בית המשפט רשאי להורות על השלמת טיעונים בכתב בעניינים שקבע, במקום טיעון בעל פה.
החלטה בבקשת שר הפנים
בתום הדיון, או סמוך לאחריו, ככל האפשר בנסיבות העניין, ייתן בית המשפט את החלטתו בבקשת שר הפנים.
דיון דחוף
ראה בית המשפט כי נסיבות העניין מחייבות שלא להשהות את הדיון בבקשת שר הפנים שלפניו, רשאי הוא לדון בה בדחיפות בסטייה מהאמור בתקנות אלה, ככל הנדרש.
בקשה אחרת
בקשה אחרת, למעט בקשה המועלית במהלך הדיון ברשות בית המשפט, תוגש בכתב, ואם היא מעלה טענות שבעובדה תהיה נתמכת בתצהיר אשר יצורף לה ואשר יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין את מקור ידיעתו ואמונתו.
האמור בפרקים ה׳, ו׳ ו־ז׳ לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א–2000, יחול על הליכי הדיון בבקשת שר הפנים, בשינויים המחויבים, ובלבד שאין בכך דבר שאינו מתיישב עם החוק, עם תקנות אלה או עם תקנות אחרות לפי החוק.
(א)
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984, לא יחולו על הליכי הדיון בבקשת שר הפנים; ואולם בעניין שלא הוסדר בתקנות אלה או בתקנות אחרות לפי החוק, רשאי בית המשפט לנהוג בבקשת שר הפנים לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984, בשינויים המחויבים, אם ראה כי התקיימו כל אלה:
(1)
הדבר דרוש לצורך הכרעה בבקשת שר הפנים;
(2)
אין בכך דבר שאינו מתיישב עם החוק, עם חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש״ס–2000, עם תקנות אלה, עם תקנות אחרות לפי החוק, עם תקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס״א–2000, או עם מהות ההליך המִינהלי;
(3)
אין בכך כדי לפגוע בקיום ההליך באופן הוגן ויעיל.
(ב)
לא ינהג בית המשפט כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן נתן לבעלי הדין הזדמנות להשמיע את טענותיהם, ומטעמים שיירשמו.
ביטול תקנות
תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות), התשל״א–1971 – בטלות.

תוספת

(תקנות 3(ב), 5(ג) ו־11)

טופס תצהיר מטעם שר הפנים/המשיב

בבית משפט לעניינים מינהליים ב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בקשת שר הפנים מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בעניין:
שר הפנים
נגד
המשיב

תצהיר מטעם שר הפנים/המשיב

אני החתום מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:
1.
נא לתאר את תפקידו של המצהיר או תיאור המצהיר, לפי העניין, וזיקתו לעניינים מושא בקשת שר הפנים/כתב התשובה/הבקשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשת שר הפנים/בכתב התשובה/בבקשה אחרת מטעם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולאימות האמור בה.
3.
האמור בסעיפים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שבבקשת שר הפנים/שבכתב התשובה/שבבקשה הוא בידיעתי האישית.
4.
האמור בסעיפים . . . . . . . . . . . . . . . . . . שבבקשת שר הפנים/שבכתב התשובה/שבבקשה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי ולאמונתי הוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת המצהיר

אישור

אני החתום מטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., עורך דין, מאשר בזה כי ביום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הופיע לפניי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המוכר לי אישית/שזיהיתי אותו לפי תעודת זהות מס׳ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימת מקבל התצהיר


י׳ בתמוז התשע״ז (4 ביולי 2017)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.