לדלג לתוכן

תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס״ז–2007


ק״ת תשס״ז, 830.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6(ב), 9א(ב) ו־(ג) ו־15 לחוק האזנת סתר, התשל״ט–1979 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ולענין טופס 2 שבתוספת – גם באישור הוועדה המשותפת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בעל מקצוע“ – בעלי המקצוע המנויים בסעיף 9א(א) לחוק;
”מיתקן“ – מיתקן או התקן המשמש, המיועד לשמש או היכול לשמש לשידור להעברה או לקליטה של בזק;
”קו“ – לרבות מספר טלפון, קו להעברת בזק, כתובת דואר אלקטרוני, קוד זיהוי, משתמש אצל ספק גישה לאינטרנט או ברשת מחשבים, או רשת בזק כלשהי.
הגשת בקשה
(א)
בקשה להתיר האזנת סתר (להלן – הבקשה) לפי סעיף 6 לחוק או בקשה לאשר למפרע האזנת סתר לפי סעיף 7(ג) לחוק, תוגש לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב)
בקשה לפי סעיף 9א(ב) לחוק, להיתר האזנה –
(1)
(2)
דרך הדיון
(א)
הבקשה תידון במעמד צד אחד בלבד.
(ב)
מהלך הדיון יתועד בפרוטוקול שישקף את כל הנאמר בדיון.
הצהרת המבקש והצגת חומר
(א)
הקצין או הנציג המתייצב לדיון יצהיר לפני בית המשפט על העובדות התומכות בבקשה ועל אמיתותן.
(ב)
חומר הנוגע לבקשה יוצג לשופט, החומר יסומן על ידי בית המשפט בצורה מפורטת אשר תאפשר לזהותו; בתום הדיון יוחזר החומר למבקש.
(ג)
לבקשה יצורפו העתקים מבקשות קודמות הנוגעות לאותו אדם באותו תיק חקירה, וכן החלטות בית המשפט בבקשות אלה לרבות החומר שהוגש לבית המשפט.
(ד)
בבקשה לחידוש היתר ידווח הקצין או הנציג המתייצב בדיון לבית המשפט, על ההאזנות שנערכו ועל המידע שהופק מהן.
ציון המסמכים
המסמכים שהוצגו לפני בית המשפט יצוינו ברשימת החומר שנאסף כאמור בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב–1982.
מסירת חומר הקלטה לשופט
חומר הקלטה שהוקלט לפי סעיף 9א(ג) לחוק, יוכנס לחבילה, מיד עם תום הקלטה, והחבילה תיסגר; מבצע ההקלטה יחתום על החבילה, יציין את שעת סגירתה ואת פרטי בעל המקצוע ששיחותיו הוקלטו; החבילה תימסר בלא דיחוי, באמצעות מזכירות בית המשפט, לשופט שנתן את היתר ההאזנה, והיא תיפתח בידו בלבד; לענין זה, ”חבילה“ – מעטפה או כלי קיבול אחר.
ביטול
תקנות בתי המשפט (סדרי דין לענין האזנת סתר), התשמ״ה–1985 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

תוספת

טופס 1: בקשה למתן היתר/חידוש היתר/אישור למפרע להאזנת סתר (תקנה 2(א))
טופס 2: בקשה למתן היתר/חידוש היתר/אישור למפרע להאזנת סתר לשיחה חסויה (תקנה 2(ב)(1))
טופס 3: בקשה למתן היתר/חידוש היתר להאזנת סתר לשיחה חסויה (תקנה 2(ב)(2))


כ״ג בשבט התשס״ז (11 בפברואר 2007)
  • אהוד אולמרט
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.