חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (קרן מילואים), התשס״ה–2005


ק״ת תשס״ה, 920.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אגודה“ – אגודה שיתופית שמקימה את קרן המילואים;
”קרוב משפחה“ – בן זוג, אח, הורה, הורי הורה, צאצא של כל אחד מאלה ובן זוגו של כל אחד מאלה;
”קרן מילואים“ – כמשמעותה בסעיף 41 לפקודה.
הקמת קרן מילואים
(א)
אגודה רשאית להקים קרן מילואים אם נקבעה בתקנונה הוראה המאפשרת זאת.
(ב)
קרן מילואים יכול שתתנהל גם באמצעות תאגיד או באמצעות נאמן, אם נקבע כך בתקנון האגודה, ובלבד שתקנונו של התאגיד או הסדר הנאמנות, לפי הענין, יכללו הוראות ליישום תקנות אלה.
העברת נכסי האגודה לקרן מילואים
(א)
העברת נכסי האגודה לקרן מילואים תהיה בהתאם לסעיף 41 לפקודה.
(ב)
בלי לגרוע מתקנת משנה (א), אגודה לא תעביר רווחים לקרן מילואים אלא מתוך יתרת עודפים או מתוך עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות, לפי הגבוה מבין השניים, והכל על פי הדוחות הכספיים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, שערכה האגודה לפי כללי חשבונאות מקובלים, ובלבד שהמועד לגביו נערכו הדוחות אינו מוקדם ביותר משישה חודשים ממועד ההעברה לקרן המילואים; בתקנה זו, ”עודפים“ – סכומים הכלולים בהון העצמי של האגודה ושמקורם ברווח הנקי שלה, כפי שנקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים, ואשר אינם מיועדים, על פי דין, תקנון האגודה או החלטות האגודה למטרה אחרת.
תרומות החברים לקרן מילואים
אגודה רשאית להחליט כי חבריה, כולם או חלקם, יתרמו לקרן המילואים כספים או נכסים ממקורותיהם האישיים ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1)
נקבעה בתקנון האגודה הוראה המאפשרת לאגודה לחייב את חבריה לתרום לקרן;
(2)
שיעור התרומה ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית השנתית של האגודה לענין קרן המילואים כאמור בתקנה 8;
(3)
שיעור תרומות החברים ייקבע לפי קריטריונים שוויוניים, הוגנים וסבירים.
איסור נטילת אשראי, שעבוד נכסים ומתן ערבות
(א)
האגודה או קרן המילואים, לפי הענין, אינן רשאיות ליטול אשראי מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, לצורך פעילותה של הקרן, למעט בשניים אלה:
(1)
לצורך תשלום הוצאות שוטפות לקיום פעילות הקרן;
(2)
לצורך מילוי מטרות הקרן או קיום התחייבויותיה ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(א)
נטילת האשראי נדרשת בשל בעיה בתזרים מזומנים שלא ניתן היה לצפותה מראש;
(ב)
תנאי האשראי כוללים התחייבות להחזר בתוך פרק זמן קצר;
(ג)
נטילת האשראי אושרה בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה.
(ב)
לא ישעבדו האגודה או קרן המילואים, לפי הענין, נכס מנכסי הקרן ולא תערוב הקרן להתחייבות מכל סוג שהוא – אלא בתנאים הקבועים בתקנת משנה (א)(2).
(ג)
תקנה זאת תחול גם על נאמן על נכסי הקרן, אם מונה כזה, ואם הוקנו לו בהסדר הנאמנות סמכויות כאמור.
תקנון קרן מילואים
(א)
קרן מילואים תתנהל לפי תקנון, שיכלול הוראות ליישום תקנות אלה ויצוינו בו הענינים המפורטים בתוספת.
(ב)
תקנון קרן מילואים וכל תיקון בו יאושרו בידי האגודה, בהחלטת האסיפה הכללית של חבריה ברוב הדרוש לתיקון תקנון האגודה; קרן, שעל פי תקנונה מקיימת מספר פעילויות והתיקון המוצע מתייחס לפעילות מסוימת, טעון התיקון גם אישור של רוב בעלי הזכויות בנוגע לאותה פעילות.
(ג)
תקנון קרן מילואים וכל תיקון בו טעונים אישור הרשם למטרת הבטחת יישום תקנות אלה, ויהיו בתוקף מיום האישור האמור.
זכויות החברים בקרן
הקריטריונים לזכויות חברי האגודה בקרן המילואים יהיו קריטריונים הוגנים וסבירים, וייקבעו בתקנון הקרן.
אסיפה שנתית לענין הקרן
(א)
אגודה שהקימה קרן מילואים תקיים אסיפה כללית לדיון בעניני קרן המילואים בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים ממועד האסיפה הכללית השנתית הקודמת לענין קרן המילואים (להלן – האסיפה השנתית לענין הקרן).
(ב)
סדר היום של האסיפה השנתית לענין הקרן יכלול –
(1)
סקירת הנהלת קרן המילואים על פעילות הקרן בשנה החולפת, לרבות השקעות כספי הקרן ותוצאותיהן;
(2)
דין וחשבון של הגוף המבקר של קרן המילואים לשנה החולפת;
(3)
אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של קרן המילואים;
(4)
שיעור התרומות שעל חברי האגודה להעביר לקרן המילואים, אם החליטה האגודה כי חבריה יתרמו לקרן המילואים;
(5)
אישור תקציב קרן המילואים לשנה הקרובה;
(6)
אישור מדיניות השקעת נכסי קרן המילואים לשנה הקרובה;
(7)
מינוי הנהלת קרן המילואים, אם תקופת כהונתה עומדת להסתיים בשנה הקרובה;
(8)
מינוי מבקר החשבונות של קרן המילואים;
(9)
מינוי הגוף המבקר של קרן המילואים, בהתאם לתקנה 10, אם תקופת כהונתו עומדת להסתיים בשנה הקרובה.
הנהלת הקרן
כשיר לכהן בהנהלת קרן המילואים מי שנתקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא אינו מכהן בגוף המבקר של הקרן;
(2)
אין לו קרובי משפחה, המכהנים בהנהלת הקרן או בגוף המבקר שלה;
(3)
הוא עומד בתנאי הכשירות האחרים שנקבעו בתקנון הקרן.
הגוף המבקר
(א)
האגודה תמנה גוף מבקר לקרן המילואים שיהיה אחד מאלה:
(1)
ועדת ביקורת מבין חברי האגודה, שמספר חבריה לא יפחת משלושה;
(2)
רואה חשבון, שאינו מבקר החשבונות של קרן המילואים; לענין זה, ”רואה חשבון“ – לרבות שותפות של רואי חשבון, חברת רואי חשבון או כל התאגדות חוקית אחרת של רואי חשבון ולרבות ברית פיקוח כהגדרתה בפקודה;
(3)
גוף שאישר לענין זה הרשם.
(ב)
תנאי הכשירות לכהונה בהנהלת הקרן, הקבועים בתקנה 9 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תנאי הכשירות לכהונה בגוף המבקר.
(ג)
הגוף המבקר יבדוק ויבקר את פעילותה של הנהלת קרן המילואים ויהיה רשאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מידע מחברי הנהלת קרן המילואים ומגופים מקצועיים שהיו או שעודם בקשר עם קרן המילואים, הנחוצים לגוף המבקר לצורך עריכת הביקורת; הגוף המבקר יהיה רשאי לקבל סיוע מקצועי מכל מי שיראה לנכון לפי צורכי הביקורת, וכן תהיה בידיו כל סמכות נוספת שתיקבע בתקנון קרן המילואים.
(ד)
הגוף המבקר יגיש דין וחשבון לאסיפה השנתית של האגודה לענין קרן המילואים.
תקופת הכהונה של ההנהלה ושל הגוף המבקר
תקופת הכהונה של הנהלת קרן המילואים ושל הגוף המבקר שלה לא תעלה על חמש שנים.
שנת כספים
שנת הכספים של קרן המילואים תהיה כשנת הכספים של האגודה.
הפרדת נכסי הקרן
נכסי קרן המילואים יוחזקו בנפרד מנכסי האגודה או באופן המאפשר להבחין בהפרדה ביניהם.
דוחות כספיים
(א)
הנהלת קרן המילואים תכין מדי שנה דוחות כספיים לקרן; הדוחות יכללו כל דוח שיש בו מידע מהותי לחברי האגודה לרבות הדוחות שלהלן, כולם או חלקם, לפי אופי הקרן ומטרותיה ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים: מאזן, דוח על הכנסות והוצאות, דוח על פעילויות הקרן, דוח על שינויים בזכויות החברים ודוח על השינויים בנכסים נטו של קרן המילואים.
(ב)
קיימה קרן המילואים פעילויות שונות, יוצגו הדוחות הכספיים של הקרן כך שכל פעילות תדווח בנפרד ועל כל פעילות יחולו כללי הדיווח של הקרן כאילו הייתה כל פעילות קרן נפרדת בפני עצמה; נוסף על כך, תכין הנהלת קרן המילואים דוח מרכ ז של כל פעילויות הקרן.
(ג)
האגודה תגיש לרשם את הדוחות הכספיים המבוקרים של קרן המילואים במועד שבו עליה להגיש לרשם את הדוחות הכספיים שלה.
השקעת נכסי קרן המילואים
(א)
הנהלת קרן המילואים תשקיע את נכסי הקרן בזהירות ראויה ובהתאם למדיניות ההשקעה שאושרה באסיפה השנתית של האגודה לענין קרן המילואים.
(ב)
ראתה הנהלת קרן המילואים כי קיים צורך לשנות את מדיניות ההשקעה שאושרה באסיפה השנתית של האגודה לענין קרן המילואים, תביא את הצעת השינוי לאישור לפני אסיפה כללית של חברי האגודה שתתכנס במיוחד לענין זה.
תחילה והוראות מעבר
(א)
תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
(ב)
הוראות תקנות אלה יחולו גם על קרנות מילואים שהוקמו לפני יום התחילה, ואולם על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
תחילתן של תקנות 2(ב), 6(א), 10 ו־11 לגבי קרן מילואים, שהוקמה לפני יום התחילה, תהיה שנה מיום פרסומן;
(2)
תחילתה של תקנה 5 לגבי אשראי, שעבוד או ערבות, שנתנה קרן מילואים, לפני יום התחילה, תהיה שנתיים מיום פרסומן.
(ג)
אישרה האגודה תקנון קרן מילואים לפני יום התחילה בהסכמת רוב חברי האגודה, יראו את התקנון כאילו אושר בהתאם לרוב הדרוש בתקנות אלה, ובלבד שהוא עומד בשאר הוראות התקנות.

תוספת

(תקנה 6(א))

הוראות שיש לכלול בתקנון קרן מילואים

שם קרן המילואים (שיכלול את המילים: ”קרן מילואים לחברי אגודת ...“) ומענה.
מטרות קרן המילואים.
זכויות חברי האגודה בקרן המילואים –
(א)
כללים לענין המחאת הזכות לקבל מקרן המילואים כספים, נכסים וכיוצא בזה, זולת אם בחרו חברי האגודה שלא לאפשר המחאה כזו.
(ב)
כללים לענין זכויותיו של חבר שחברותו באגודה או בקרן פסקה, זולת אם, בהתאם למטרות הקרן, אין לחבר זה זכויות כאמור.
הנהלת קרן המילואים והגוף המבקר שלה
(א)
תנאי כשירות לכהונה בהנהלת קרן המילואים ובגוף המבקר.
(ב)
תקופת הכהונה של חברי הנהלת קרן המילואים וחברי הגוף המבקר.
(ג)
אופן כינוס ישיבות הנהלת קרן המילואים וישיבות הגוף המבקר, אם מכהנים בגוף המבקר יותר מאדם אחד.
(ד)
אופן קבלת החלטות בישיבות הנהלת קרן המילואים ובישיבות הגוף המבקר, אם מכהנים בגוף המבקר יותר מאדם אחד.
הוראות לענין יישוב סכסוכים בכל הנוגע לקרן המילואים.
הוראות לענין סיום פעילות הקרן ומה ייעשה בעודפי הנכסים שנותרו.


ב׳ בתמוז התשס״ה (19 ביולי 2005)
  • אהוד אולמרט
    שר התעשיה המסחר והתעסוקה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.