חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל״ז–1976

תקנות בדבר אגודות שיתופיות לאשראי


ק״ת תשל״ז, 330; תש״ם, 158; תשמ״ב, 1277; תשמ״ד, 1642; תשמ״ו, 1028; תשמ״ז, 1008; תשמ״ט, 1355.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־65 לפקודת האגודות השיתופיות, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אגודה“ – אגודה שיתופית שהרשם סיווג אותה כאגודה שיתופית לאשראי;
”חבר“ – חבר אגודה שהיה חבר בה ביום העברת עסקיה הבנקאיים לבנק כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי״ד–1954.
כספי התמורה בעד העברת העסקים הבנקאיים [תיקון: תש״ם]
אגודה שהיתה מוסד בנקאי והעבירה את עסקיה הבנקאיים לבנק, יחולו לגבי התמורה שקיבלה בעד העברת העסקים הבנקאיים כאמור (להלן – התמורה) הוראות אלה:
(1)
מחצית מסכום התמורה תופרש לקרן שמורה או לקרן חובות מסופקים;
(2)
יתרת סכום התמורה תשמש להגדלת הון המניה של החברים ויחושב באופן יחסי לסכום המניה ולשנות הותק של החבר באגודה;
(3)
חישוב הגדלת ההון כאמור בפסקה (2) ייעשה על ידי ברית הפיקוח שהאגודה חברה בה או רואה החשבון של האגודה, לפי הענין, והם יאשרו זאת במאזן השנתי של האגודה;
(4)
(נמחקה).
פדיון מניות [תיקון: תש״ם]
(א)
על אף האמור בתקנה 9 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל״ג–1973 (להלן – תקנות החברות) תפדה אגודה את מניתו של חבר שחברותו פקעה לרבות השתתפותו בכל צורה בהון האגודה לא יאוחר מתום שבע שנים מיום תחילתן של תקנות אלה.
(ב)
תקנות 10 עד 16 לתקנות החברות יחולו על פדיון המניה לפי תקנות אלה.
ההון ישמש להלוואות [תיקון: תש״ם, תשמ״ב, תשמ״ד, תשמ״ו, תשמ״ז, תשמ״ט]
(א)
אגודה לאשראי לא תשתמש בהונה אלא למתן הלוואות למי שחברים בה ביום מתן ההלוואה ובלבד שסך כל ההלוואות שחבר אגודה חב לאגודה לא יעלה על עשרים אלף שקלים חדשים (נכון ליום 7.9.1989) ושסך כל ההלוואות לכלל חבריה לא יעלה על יתרת ההון הבלתי מנוצל; הוראה זו לא תחול על אגודה שסווגה כאגודה לאשראי ולחסכון, והיא תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א–1981.
(ב)
הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) ישתנה ב־1 בינואר, ב־1 באפריל, ב־1 ביולי וב־1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום העלאה) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ג)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ההעלאה הקודם, ולענין ההעלאה ב־1 ביולי 1984 – המדד שפורסם בחודש מרס 1984;
”חבר האגודה“ – לרבות תאגיד הנתון לשליטת האגודה;
”שליטה“ – כמשמעותה בסעיף 32(9)(א) לפקודת מס הכנסה.
השקעת יתרת ההון הבלתי מנוצל
אגודה לא תשקיע את יתרת ההון הבלתי מנוצל למתן הלוואות לפי תקנה 4, אלא בניירות ערך מאושרים כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ״ד–1964, ולצורך משרדי האגודה, ציודם וניהול האגודה.
הודעת הרשם [תיקון: תשמ״ו]
הרשם ישלח לכל אגודה שתקנות אלה חלות עליה הודעה על כך.
[תיקון: תשמ״ו]
(בוטלה).
עדיפות הוראות
אגודה תנהג לפי האמור בתקנות אלה אף אם קיימת בתקנותיה הוראה אחרת לענין הנדון.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות האגודות השיתופיות (אגודות שיתופיות לאשראי), תשל״ז–1976“.
[תיקון: תשמ״ו]

תוספת

(תקנה 7)

(התוספת בוטלה מכללה בשל ביטול תקנה 7).


כ״ד בתשרי תשל״ז (18 באוקטובר 1976)
  • משה ברעם
    שר העבודה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.