חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי קברות צבאיים (סדרי הדין בפני ועדת ערר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי קברות צבאיים (סדרי הדין בפני ועדת ערר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי קברות צבאיים (סדרי הדין בפני ועדת ערר), התשנ״ז–1997


ק״ת תשנ״ז, 679.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ה)(5) לחוק בתי קברות צבאיים, התש״י–1950 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם שר הביטחון, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”החלטה“ – החלטת הרשות המוסמכת שלא לאשר תוספת כיתוב לביטוי אישי לפי סעיף 5(ב) לחוק;
”הועדה“ – ועדת ערר שנתמנתה לפי סעיף 5(ה)(2) לחוק;
”המשיב“ – הרשות המוסמכת שנתנה את ההחלטה;
”ערר“ – ערר על החלטה;
”קרוב“ – כל אחד מן הקרובים המנויים בסעיף א(1) עד (4) בתוספת לחוק.
הגשת ערר
(א)
ערר יוגש לועדה לא יאוחר מתום 15 ימים מיום שבו נמסרה ההחלטה לעורר; לענין זה יראו את התאריך שבו נמסרה ההחלטה לעורר כתאריך שבו נמסרה ההחלטה לראשונה לקרוב מקרובי החייל הנפטר.
(ב)
העורר ימציא למשיב העתק של הערר ושל כל מסמך שצורף לו, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתו לועדה.
פרטי הערר
בערר יפורטו –
(1)
שמו של העורר וקרבתו לחייל שנפטר, מענו והמען להמצאת מסמכים;
(2)
שמם וקרבתם כאמור של שאר קרובי החייל שנפטר;
(3)
תוכנה של ההחלטה שעליה עוררים;
(4)
התאריך שבו ניתנה ההחלטה והתאריך שבו נמסרה לעורר;
(5)
נימוקי העורר.
תצהיר
לערר יצורף תצהיר לאימות העובדות שעליהן נסמך הערר ויצוין בו כי הערר נעשה על דעת שאר הקרובים כאמור.
תשובה
(א)
המשיב יגיש לועדה, לא יאוחר מתום 15 ימים מיום שנמסר לו העתק הערר, תשובה מנומקת; יושב ראש הועדה רשאי להאריך את התקופה להגשת התשובה ב־15 ימים נוספים או פחות מכך, אם ראה סיבה המצדיקה זאת.
(ב)
המשיב ימציא לעורר העתק של התשובה ושל כל מסמך שצורף לה, בסמוך ככל האפשר למועד הגשתה לועדה.
המצאת מסמכים
המצאת מסמכים מבעלי הדין לועדה וממנה לבעלי הדין, או בין בעל דין למשנהו תהיה במסירה אישית או במשלוח בדואר רשום.
מועד השמיעה
(א)
יושב ראש הועדה יקבע מועד לשמיעת הערר וישלח הזמנות לעורר ולמשיב; המועד לשמיעת הערר יהיה לא יאוחר מתום 21 ימים מיום הגשת תשובת המשיב לועדה.
(ב)
הערר יישמע ברציפות עד לסיום הרצאת טענות הצדדים.
סדר הדיון
הועדה תשמע תחילה את טענות העורר ולאחר מכן את טענות המשיב; הועדה רשאית, ככל שהדבר ייראה לה, להתיר לעורר להשיב לטענות המשיב.
התייצבות בעלי הדין
לא התייצב אחד מבעלי הדין לפני הועדה במועד הקבוע לשמיעת הערר, רשאית הועדה לדון בערר ולהחליט שלא בפניו.
הגבלת הדיון בנימוקים
בשמיעת הערר לא תיזקק הועדה לכל נימוק שלא הוזכר בערר או בתשובה, אלא אם כן היא שוכנעה ששמיעת הנימוק דרושה לעשיית צדק.
החלטת הועדה
(א)
החלטת הועדה תינתן תוך 15 ימים מיום שסיימו בעלי הדין את טענותיהם, תיערך בכתב ותיחתם בידי יושב ראש הועדה ושני החברים.
(ב)
העתק ההחלטה יימסר לעורר ולמשיב.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


כ״ז בניסן התשנ״ז (4 במאי 1997)
  • צחי הנגבי
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.