תקנות בתי קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בתי קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי קברות צבאיים (כללים לכיתוב על מצבות), התשנ״ז–1997


ק״ת תשנ״ז, 678; תש״ס, 282.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ג) לחוק בתי קברות צבאיים, התש״י–1950 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”קרוב“ – כל אחד מהקרובים המנויים בסעיף א(1) עד (4) בתוספת לחוק, על דעת שאר הקרובים כאמור;
”רשות מוסמכת“ – ראש היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון.
כיתוב אחיד על מצבה צבאית [תיקון: תש״ס]
כיתוב אחיד יופיע על גבי כרית המצבה הצבאית, בראשה (להלן – הכרית), והוא יכיל פרטים בעברית או בעברית וערבית, לפי הענין, בשינויים המחויבים, כמפורט להלן:
(1)
סמל של אחד מאלה, לפי הענין: צבא־הגנה לישראל, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל או משמר הגבול;
(2)
דרגה ומספר אישי, שם פרטי ושם משפחה; שם משפחה קודם וכינוי – לפי בקשת קרוב;
(3)
שמות האם והאב;
(4)
מקום ההולדת בישראל, ואם אין המנוח יליד הארץ – ארץ ומקום הלידה, לפי בקשת קרוב;
(5)
תאריך לידה עברי; ניתן להוסיף תאריך לידה לועזי – לפי בקשת קרוב, ואם אין המנוח בן הדת היהודית – ניתן לציין תאריך לועזי בלבד, לפי בקשת קרוב;
(6)
נסיבות המוות לפי אחד מנוסחים אלה, לפי המתאים:
(א)
נפל בקרב, בציון מקום הנפילה;
(ב)
נפל בפעילות מבצעית, בציון מקום הנפילה;
(ג)
נפל במילוי תפקידו (ניתן לציין מקום הנפילה, לפי בקשת קרוב);
(ג1)
נפל בפיגוע חבלני, בציון מקום הפיגוע;
(ד)
נפל בעת שירותו;
(ה)
נפטר בעת שירותו;
(ו)
נפטר;
(7)
תאריך עברי של הנפילה או הפטירה, וניתן להוסיף תאריך לועזי שלה, לפי בקשת קרוב; אם אין המנוח בן הדת היהודית – ניתן לציין תאריך לועזי בלבד, לפי בקשת קרוב;
(8)
גיל המנוח בנפלו או בפטירתו;
(9)
צירוף האותיות ”תנצב״ה“; ניתן שלא לכלול צירוף אותיות זה, לפי בקשת קרוב.
תוספת כיתוב לביטוי אישי
(א)
קרוב הרוצה בתוספת כיתוב לביטוי אישי (להלן – התוספת), יגיש בקשה על כך לרשות המוסמכת.
(ב)
התוספת לא תעלה על שתי שורות, באותיות שצורתן כצורת האותיות המופיעות על הכרית, ובגודל שלא יעלה על הגדולה שבהן, באופן שקצה הכיתוב יהיה במרחק של 20 סנטימטרים מקידמת המצבה.
(ג)
בתוספת לא ייכללו ביטויים הפוגעים, בין היתר, בערכי מדינת ישראל, בביטחון המדינה, בכבוד הזולת וברגשותיו ובטעם הטוב, או ביטויים בעלי אופי פוליטי; כמו כן לא ייכללו בה תפקידו הצבאי של המנוח וכן סמלים, תמונות, איורים או תוספות כיוצא באלה.
(ד)
נוסח התוספת טעון אישור של הרשות המוסמכת; החליטה הרשות המוסמכת, לאחר שנועצה במועצה הציבורית להנצחת החייל או בועדה שלה לנושא, כי אינה מאשרת את נוסח התוספת המבוקש על המצבה, תודיע על כך לקרוב שהגיש את הבקשה, בהחלטה מנומקת בכתב וכן תודיעו על זכותו לערער על החלטתה כאמור בסעיף 5(ה) לחוק.
(ה)
תקנות משנה (א) עד (ד) יחולו גם על מצבות שהוקמו לפני תחילתן של תקנות אלה; במקרה של בקשה לגבי מצבה כאמור לפי תקנת משנה (א) שלא סורב אישורה לפי תקנת משנה (ד), תבוצע התוספת בידי היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון לא יאוחר משנה מהגשת הבקשה לפי תקנות אלה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


ט״ז בניסן התשנ״ז (23 באפריל 1997)
  • יצחק מרדכי
    שר הביטחון
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.