לדלג לתוכן

תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ״א–1981


ק״ת תשמ״א, 1240, 1534; תשמ״ג, 1730; תשמ״ז, 1146; תשע״א, 962.


הגדרות [תיקון: תשמ״ז, תשע״א]
בתקנות אלה –
”בית משפט“ ו”רשם“ – (נמחקה);
”הפרשי הצמדה“ – (נמחקה);
”זכאי“ – אדם שלשם הבטחת תשלום שיגיע לו הופקד פקדון, או האדם שהפקיד את הפקדון, לפי הענין;
”לשכת הוצאה לפועל“ – כמשמעותה בחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז–1967;
”מדד“ – (נמחקה);
”ריבית“ – ריבית משתנה בשיעור ריבית בנק ישראל, כפי שקובעת מזמן לזמן הוועדה המוניטרית לפי סעיף 15(3) לחוק בנק ישראל, התש״ע–2010; סכום הריבית ייקבע לפי חישוב ריבית דריבית על בסיס יומי.
תשלום פקדונות [תיקון: תשמ״ז, תשע״א]
(א)
הופקד סכום כסף כפקדון בקופת בית משפט או לשכת הוצאה לפועל, והגיע המועד שבו קמה לזכאי הזכות (להלן – יום קום הזכות) לדרוש, לפי הענין, את תשלום הפקדון או את החזרתו, כולו או חלקו (להלן – היתרה), תשולם היתרה לזכאי, על פי בקשתו, כאמור בתקנות אלה.
(ב)
לסכום היתרה תצורף ריבית לתקופה שמיום ההפקדה עד יום תשלומה בפועל.
(ג)
(נמחקה).
(ד)
הוראת תקנת משנה (ב) לא תחול על –
(1)
יתרה ששולמה בתוך שלושה חודשים מיום הפקדתה;
(2)
יתרה שביום ב׳ באב התשמ״א (2 באוגוסט 1981) כבר עבר יום קום הזכות לגביה, והן ישולמו בלא תוספת כלשהי.
[תיקון: תשמ״ג, תשמ״ז]
(בוטלה).
אופן תשלום היתרה [תיקון: תשמ״ז, תשע״א]
(א)
היתרה תשולם לזכאי לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד קבלת בקשת ההחזר.
(ב)
מנהל בתי המשפט יורה בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט את דרך תשלום היתרה על ידי בתי המשפט.
(ג)
מנהל מערכת ההוצאה לפועל יורה בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל את דרך תשלום היתרה על ידי מערכת ההוצאה לפועל.
החזרת קנסות [תיקון: תשמ״א]
שולם קנס על פי פסק דין והוראת פסק הדין בדבר הקנס בוטלה או שונתה, יוחזר הקנס או חלקו, לפי הענין, למי שהוא הוטל עליו, והוראות תקנות 2 ו־3 יחולו על החזרתו כאילו היה פקדון.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ב׳ באב התשמ״א (2 באוגוסט 1981).


י״ח בתמוז התשמ״א (20 ביולי 1981)
  • משה נסים
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.