חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר), התש״ע–2010


ק״ת תש״ע, 1125.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 132(14) ו־(17) לפקודת בתי הסוהר, התשל״ב–1971 (להלן – הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 3 לחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס׳ 42), התשע״ב–2012 יראו תקנות אלו כאילו הותקנו לפי סעיף 11ב לפקודה, ואין בתקנות שיותקנו לפי אותו סעיף כדי לפגוע בתוקפן.


הגדרה
בתקנות אלה, ”תא“ – תא בבית סוהר כמשמעותו בפקודה.
תנאי המאסר
(א)
בתא יהיה חלון שיאפשר אוורור מן החוץ; בתא שאין בו חלון כאמור, יותקנו אמצעי אוורור חלופיים סבירים.
(ב)
בתא יהיו שירותים וכיור; בין השירותים ובין חלק המגורים של התא תהיה הפרדה באופן שתישמר פרטיותו של האסיר; היתה בתא מקלחת, תהיה הפרדה כאמור גם בין המקלחת לחלק המגורים של התא.
(ג)
לא היתה מקלחת בתא, יהיו במקום המאסר מקלחות במספר מספיק המאפשר מימוש זכות האסיר למקלחת במים חמים מדי יום ביומו.
(ד)
מקלחת תהיה בנפרד מהשירותים.
(ה)
בכל תא תהיה תאורה חשמלית שתאפשר, באופן סביר, קריאה.
(ו)
בכל תא יותקנו שולחן, מושבים ומדפים לאחזקת חפצים אישיים של אסירים שהם זכאים להחזיקם על פי פקודות נציבות בתי הסוהר.
(ז)
בכל תא יהיו לא יותר מארבע מיטות לאסירים.
(ח)
השטח הממוצע לאסיר בתא לא יפחת מארבעה וחצי מטרים רבועים; חישוב השטח האמור יהיה לפי השטח שבין קירות התא, לרבות שטח השירותים, הכיור והמקלחת, ככל שישנה מקלחת בתא, ומחולק במספר המיטות שבתא.
(ט)
במקום המאסר יותקנו תשתיות חשמל שיאפשרו שימוש במכשירים שונים שאסירים זכאים להחזיקם בתא לפי פקודת נציבות בתי הסוהר.
תנאי תברואה והיגיינה
(א)
תא יסויד בהתאם לצורך ופעמיים בשנה לפחות; כל תא יחוטא ויודבר אחת לשנה לפחות או על פי הוראות רופא מקום המאסר; החיטוי וההדברה ייעשו באופן שלא יביא לפגיעה בבריאות האסיר.
(ב)
מקום המאסר יספק לאסירים בכל תא אמצעים וחומרי ניקיון בכמות הדרושה לשם שמירה על ניקיון התא.
(ג)
כל אסיר חייב בניקיון ובסידור התא על פי הסדרים שייקבעו בנוהלי מקום המאסר.
אמצעים לשימושו האישי של האסיר
(א)
לאסיר יסופקו, לשימושו האישי במקום המאסר, מיטה, מזרן ושמיכות נקיות.
(ב)
שמיכות האסירים יכובסו או יוחלפו בתדירות שתבטיח את ניקיונן.
(ג)
לאסיר יסופקו סבון ונייר טואלט בכמות סבירה לשימוש אישי.
מזון
(א)
אסיר זכאי לקבל שלוש ארוחות ביום לפחות, בשעות שיקבע מפקד בית הסוהר; הארוחות יהיו מורכבות ממזון בכמות ובהרכב הנדרשים לשם שמירה על בריאות האסיר.
(ב)
אסיר הנזקק למזון מיוחד מטעמי בריאות על פי אישור רופא של שירות בתי הסוהר או מטעמי דת לפי פקודות השירות יהיה זכאי לקבל מזון כאמור.
לעניין תקנה זו, ”פקודות השירות“ – פקודות השירות מכוח סמכות הנציב בסעיף 80א(ב) לפקודה.
זכות להליכה יומית
(א)
אסיר זכאי במשך שעה, מדי יום ביומו, בשעות היום, להליכה באוויר הפתוח במקום המאסר; ואולם אסיר שהוטל עליו עונש בידוד לפי סעיף 58 לפקודה, לא יהיה זכאי להליכה יומית במשך תקופת הבידוד שהוטלה עליו.
(ב)
מפקד בית סוהר רשאי להגביל את זכותו של אסיר להליכה יומית מטעמים של שמירה על שלומו של האסיר; הוגבלה זכותו של אסיר כאמור, הוא יהיה זכאי לצאת להליכה יומית באוויר הפתוח במשך שעה לפחות פעם בחמישה ימים.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).
תחולה
(א)
תקנות אלה יחולו על בנייה קבועה; בתקנה זו, ”בנייה קבועה“ – מבנה שלא ניתן לניידו ממקום למקום.
(ב)
תקנות משנה (ד), (ו) עד (ח) בתקנה 2, יחולו על מקומות מאסר שתכנון בנייתם החל לאחר יום התחילה, וככל הניתן גם על תכנון השיפוץ של מקומות מאסר קיימים.
(ג)
לגבי תא מאסר שמוחזק בו אסיר שהוטל עליו עונש בידוד לפי סעיף 58 לפקודה, או תא שמוחזק בו אסיר שהוגדר בסיכון אובדני על ידי גורמי טיפול בשירות בתי הסוהר לפי פקודות נציבות בתי הסוהר, יחולו תקנות אלה בשינויים המפורטים להלן:
(1)
(2)
לא היו בתא שירותים וכיור, יינתנו לאסיר מים לשימוש אישי לפי בקשתו, ויתאפשר לאסיר לצאת מתא המאסר לשירותים ככל הנדרש.


י״ט באייר התש״ע (3 במאי 2010)
  • יצחק אהרונוביץ׳
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.