חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הסוהר (פעילות פנאי או חינוך)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בתי הסוהר (פעילות פנאי או חינוך) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בתי הסוהר (פעילות פנאי או חינוך), התשע״ז–2016


ק״ת תשע״ז, 234.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ג ו־132 לפקודת בתי הסוהר, התשל״ב–1971, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”אגף“ – יחידה תפקודית המאגדת מספר תאים ושטחים ציבוריים, המנוהלת כיחידה עצמאית, המייצרת סביבה סגורה במרחב בית הסוהר, שבה סדר יום מובנה;
”מרכז חינוך“ – מרחב חוץ־אגפי המרכז את פעילויות החינוך של בית הסוהר, הממוקם במרחב הציבורי של בית הסוהר ובו כיתות ואמצעי עזר חינוכיים;
”פעילות חינוך“ – תכניות לימודיות מובנות להקניית השכלה יסודית והשכלה תיכונית, המתקיימות במרכז חינוך;
”פעילות פנאי“ – פעילות בלתי מונחית המתקיימת באגף, המיועדת לניצול שעות הפנאי של אסירים, ובכלל זה, ספרייה, משחקי חברה, פעילויות ספורט וכלים לטיפוח עצמאי של כישורים יצירתיים.
פעילויות פנאי
(א)
בכל בית סוהר תהיה, ככל האפשר, ספרייה או אפשרות להחלפת ספרים.
(ב)
אסיר יורשה לשאול ספרים בתדירות ובהיקף שייקבעו בפקודות השירות.
(ג)
רכישת ספרים, חוברות וכן כתבי עת ועיתונים שהודפסו בישראל, תתאפשר באמצעות בית הסוהר בלבד, בכפוף לאישור מנהל בית הסוהר ולפי הכללים הקבועים בפקודות השירות.
(ד)
החזקת פריטים כאמור בתקנת משנה (ג) בתאו של האסיר תהיה בכפוף לפקודות השירות בדבר החזקת ציוד מותר להחזקה בתא.
(ה)
אסיר יורשה לעשות שימוש במיתקני ספורט ובציוד נוסף הנמצא בחצר הטיולים של האגף, למטרת פעילות ספורטיבית, לפי כללי האגף ולצורכי הביטחון ובכפוף לפקודות השירות.
שילוב אסיר בפעילות פנאי
שילוב אסיר בפעילות פנאי בבית סוהר, תתקיים בשים לב לרמת הביטחון בבית הסוהר, לשיקולי הביטחון, למאפייני הסיכון הנובעים ממנו לתנאי האגף שבו הוא מוחזק ובכפוף לכללי הסדר, המשמעת והביטחון החלים עליו, כפי שייקבע בפקודות השירות.
שילוב אסיר בפעילות חינוך
(א)
פעילות חינוך בבית סוהר תקוים בשים לב לרמת הביטחון בבית הסוהר, לסוגי האגפים בו, לשיקולי הביטחון ולתכניות החינוך הקיימות בבית הסוהר.
(ב)
תכניות הלימודים של פעילות חינוך, מהלכן ואופן הלימוד ייקבעו בידי שירות בתי הסוהר לפי יכולותיהם ומאפייני הסיכון של האסירים, סדרי הביטחון והמשמעת באגף והכללים להחזקתם במשמורת בהתאם למאפיינים אלה; עדיפות תינתן ללימוד הקריאה והכתיבה לאסירים שאינם יודעים קרוא וכתוב.
(ג)
שילובו של אסיר בפעילות חינוך בבית הסוהר שבו הוא מוחזק, ייבחן לפי תנאי האגף שבו הוא מוחזק ולפי הערכה מקצועית בדבר התאמתו, בשים לב לרמת הביטחון בבית הסוהר, לשיקולי הביטחון, למאפייני הסיכון הנובעים ממנו, לתכניות החינוך הקיימות, למשכן, ליתרת המאסר ולפי כללי הסדר, המשמעת והביטחון החלים עליו.
(ד)
שירות בתי הסוהר יספק מבנה ראוי וסביר לביצוע הלימודים במרכז החינוך.
(ה)
אמות המידה לביצוע תקנה זאת ייקבעו בפקודות השירות.
שילוב קטינים בפעילויות פנאי או חינוך
על אף האמור בתקנות אלה, שילוב אסירים קטינים בתכניות חינוך ופנאי, לרבות הפסקת השתתפותם, יהיה לפי תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטין במעצר או במאסר), התשע״ג–2013.
דרך שיבוץ אסיר בפעילות פנאי או חינוך וקביעת הסדרי עבודה
דרך שיבוצו של אסיר בתכנית חינוך או פנאי וההסדרים לבחינת השיבוץ מזמן לזמן, ייעשו בהתאם לפקודות השירות.
מניעה או הפסקה של השילוב בפעילויות פנאי או חינוך
(א)
מפקד בית סוהר או סגנו, רשאים להחליט כי תופסק השתתפותו של אסיר בפעילות פנאי או בפעילות חינוך בשל חשש לשלומו של האסיר או אדם אחר, ביטחון בית הסוהר או בריאות האסיר; החלטה כאמור לא תתקבל אלא לאחר שניתנה חוות דעת מטעם הגורם המקצועי הנוגע בדבר, לפי העניין, בשירות בתי הסוהר.
(ב)
לאסיר תינתן הזדמנות להשמיע את דבריו בטרם קבלת החלטה בדבר הפסקת ההשתתפות בפעילות.
סייג לתחולה
תקנות אלה לא יחולו על עצור שטרם הוגש נגדו כתב אישום זולת אם הממונה על החקירה אישר כי אין בכך כדי לפגוע בחקירה.


י״ג בחשוון התשע״ז (14 בנובמבר 2016)
  • גלעד ארדן
    השר לביטחון הפנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.