חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ברית הזוגיות לחסרי דת (אגרות), התשע״א–2010


ק״ת תשע״א, 146. עדכון סכומים: ק״ת תשע״ב, 396; תשע״ג, 411; תשע״ד, 486; תשע״ה, 704; תשע״ו, 489; תשע״ז, 572; תשע״ח, 845; תשע״ט, 1959; תש״ף, 226; תשפ״א, 1030; תשפ״ב, 1208; תשפ״ג, 730; תשפ״ד, 954.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(3) לחוק ברית הזוגיות [צ״ל: לחסרי דת], התש״ע–2010 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


חובת תשלום אגרה
(א)
בעד פעולה בפני רשם הזוגיות כמפורט בטור א׳ בחלק א׳ בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב׳ לצדה, ויינתנו הנחות בשיעורים ולזכאים כמפורט בחלק ב׳ בתוספת.
(ב)
לא תקובל בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה, לפי תקנות אלה.
הצמדה למדד
(א)
הסכומים הנקובים בתוספת יתעדכנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.
(ג)
רשם הזוגיות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנה זו.
(ד)
בתקנה זו –
”המדד החדש“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון הקודם; ולגבי יום העדכון הראשון שלאחר תחילת תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2010;
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 2(א), ב־1 בינואר 2011 לא ישתנו הסכומים שבתוספת.

תוספת

(תקנה 1(א))

חלק א׳: אגרות

[תיקון: [הודעות]]
(הסכומים מתואמים לשנת 2010; הסכומים בסוגריים החל משנת 2024)
טור א׳
הפעולה או השירות
טור ב׳
בשקלים חדשים
1.
בקשה לרישום במרשם הזוגיות
600 (715)
2.
בקשה למחיקת רישום במרשם הזוגיות לפי סעיף 10(א) לחוק
200 (238)

חלק ב׳: הנחות

זכאים להנחהשיעור ההנחה באחוזים
(1)
אם אחד מבני הזוג הוא חייל בשירות חובה או משרת בשירות לאומי
40
(2)
אם אחד מבני הזוג הוא סטודנט
40
(3)
אם אחד מבני הזוג הוא עולה חדש בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה
40
(4)
אם אחד מבני הזוג זכאי להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ״א–1980
40


ל׳ בחשוון התשע״א (7 בנובמבר 2010)
  • יעקב נאמן
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.