חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה), התשמ״ה–1985


ק״ת תשמ״ה, 790; תשמ״ז, 481.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות [תיקון: תשמ״ז]
בתקנות אלה –
”מצרך מזון מוקרן“ – מצרך מזון ששומר באמצעות קרינה;
”קרינה“ – קרני גאמה, קרני X, חלקיקי אלפא, חלקיקי ביתא, אלקטרונים בעלי מהירות גבוהה, נויטרונים או חלקיקים גרעיניים אחרים, למעט גלי קול, גלי רדיו וגלי אור בין אם האור נראה לעין ובין אם הוא אינפרא־אדום או אולטרא־סגול;
”קילו־גריי“ – יחידת מדידה של אנרגיית קרינה השווה ל־100,000 ראד;
”ראד“ – יחידת מדידה של אנרגיית קרינה, שספיגתה בתוך גרם אחד של מזון מוקרן משחררת 100 ארג של אנרגיה;
”תבלינים“ – המוצרים המפורטים בתוספת הראשונה, כאשר הם יבשים או מיובשים, בין אם הם טהורים ובין שהוסף להם נתרן כלורי או רכיבי מזון יבשים אחרים בכמויות זעירות;
”הקודקס“ – קודקס אלימנטריוס Codex Alimentarius כרך 15, משנת 1984 או כל מהדורה אחרת שתבוא במקומה של Food and Agricultural Organization, Rome, שהופקד בספריה של משרד הבריאות בירושלים, רח׳ המלך דוד 20;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
שימור מצרכי מזון על ידי קרינה [תיקון: תשמ״ז]
(א)
לא ישמר אדם מזון באמצעות קרינה לשם מכירה, ולא ימכור מצרך מזון מוקרן, אלא אם כן נתקיימו בו תנאים אלה:
(1)
הוא מצרך מזון מן המפורטים בתוספת השניה בטור א׳;
(2)
סוג הקרינה שבו מקרינים את מצרך המזון הוא כמפורט לצידו בתוספת השניה בטור ב׳, ושיעור הקרינה אינו עולה על מנת הקרינה הנספגת במזון כנקוב בטור ג׳, הכל כאמור בנספח 1 לקודקס;
(3)
שיטת ההקרנה היא בהתאם לקודקס;
(4)
המנהל נתן לגביו היתר בכתב.
(ב)
לא ייבא אדם מצרך מזון מוקרן לשם מכירה ולא ימכור מצרך מזון מוקרן מיבוא, אלא אם כן היבואן הציג מסמכים מאת הרשות המוסמכת של ארץ היצוא על התאמת מצרך המזון להוראות פסקאות (1) עד (3) לתקנת משנה (א), להנחת דעתו של המנהל.
סימון מצרך מזון מוקרן [תיקון: תשמ״ז]
לא ישווק אדם מצרך מזון מוקרן, לא ייבאו ולא יחסינו, אלא אם כן אריזתו מסומנת –
(1)
בהתאם לתקן ישראלי 1145, אף אם הוא אינו מוצר מזון ארוז מראש;
(2)
במלים ”מצרך מזון משומר על ידי קרינה“ ובסמל בצבע ירוק לפי הדוגמה שבתוספת השלישית;
(3)
בתאריך האחרון לשימוש (חודש ושנה);
(4)
במלים ”אין להקרין מחדש“ במסגרת ובגודל אותיות שלא יפחת משליש גודלן של האותיות המציינות את שם המוצר או 4.5 מילימטרים, בהתאם להחלטת המנהל.
ביטול
תקנות בריאות העם (שימור מצרכי מזון על ידי קרינה), התשכ״ז–1967 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ארבעה עשר ימים מיום פרסומן.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

פלפל אנגלי (פומנט)
Allspice
אניס
Anise
ריחן (זעתר הינדי)
Basil
עלי דפנה
Bay Leaves
גרעני קימל (כרום)
Caraway Seed
הל
Cardamon
גרעיני סלרי
Celery Seed
צרוויל, סיגית
Chervil
קנמון
Cinnamon
צפורן
Cloves
גד השדה (כוסברה)
Coriander
קצח, גרעיני כמון
Cumin Seed
גרעיני שמיר
Dill Seed
גרעיני שמר
Fennel Seed
גרגנית יונית (חלבה)
Fenugreek
שום
Garlic
זנגוויל
Ginger
חזרת
Horseradish
אגוז מוסקט
Mace, Nutmeg
אזוב (זעתר)
Marjoram
גרעיני חרדל
Mustard Seed
קמח חרדל
Mustard Flour
בצל
Onion
אזובית (אורגנו)
Oregano
פפריקה
Paprika
פטרוזיליה
Parsley
פלפל
Pepper
פלפל שחור
Black Pepper
פלפל לבן
White Pepper
פלפל אדום
Red Pepper
רוזמרין
Rosemary
זעפרן
Saffron
מרוה (שלויה)
Sage
צחרה ורודה (זעתר אלחמיר)
Savory
גרעיני אניס הכוכב
Star Aniseed
לענה דרקונית
Tarragon
קורנית
Thyme
כורכום
Turmeric
[תיקון: תשמ״ז]
אג׳ואן
Ajowan
[תיקון: תשמ״ז]
אמצ׳ור
Amchoor
[תיקון: תשמ״ז]
אנג׳ליקה
Angelica
[תיקון: תשמ״ז]
חלתית
Asafetida
[תיקון: תשמ״ז]
מליסה
(Balm) Melissa
[תיקון: תשמ״ז]
צלף
Caper
[תיקון: תשמ״ז]
קפסיקום (צ׳ילי)
Capsicum (Chili)
[תיקון: תשמ״ז]
הל
Cardamom, Lesser Cardamom
[תיקון: תשמ״ז]
כסיה
Cassia
[תיקון: תשמ״ז]
בצלת
Chive
[תיקון: תשמ״ז]
כמון שחור
Black Cumin
[תיקון: תשמ״ז]
עלי קרי
Curry Leaf
[תיקון: תשמ״ז]
זנגויל סיני, גלנגה
Greater Galangal
[תיקון: תשמ״ז]
ערער
Juniper
[תיקון: תשמ״ז]
כרשה
Leek
[תיקון: תשמ״ז]
נענע, מנטה
Mint
[תיקון: תשמ״ז]
קלרי
Clary
[תיקון: תשמ״ז]
קנה בושם
Calamus, Sweetflag
[תיקון: תשמ״ז]
תמר הודי
Tamarind
[תיקון: תשמ״ז]
קסילופיה
Xylopia
[תיקון: תשמ״ז]
אנרדנה
Anardana
[תיקון: תשמ״ז]
פרג
Poppy Seed
[תיקון: תשמ״ז]
שנף
Vanilla, Vanillon

תוספת שניה

(תקנה 2)

[תיקון: תשמ״ז]
טור א׳
מצרך מזון
טור ב׳
סוג הקרינה
טור ג׳
מנת הקרינה הנספגת
במזון בקילו גריי
1.
(א)
פירות וירקות
קרינת גאמה מקובאלט–60, קרינה מצזיום–137 או קרינת אלקטרונים המיוצרים במכונות ובלבד שרמת האנרגיה לא תעלה על 10 מיליון אלקטרון וולט, או קרינת רנטנן ובלבד שרמת האנרגיה לא תעלה על 5 מיליון [צ״ל: אלקטרון] וולט1.0 (100,000 ראד)
(ב)
פטריות ותות שדה
כאמור בפרט משנה (א)3.0 (300,000 ראד)
2.
דגנים, קטניות, פולי קפה ומוצריהם, פולי קקאו ומוצריהם, גרעיני מאכל ואגוזים
כאמור בפרט 11.0 (100,000 ראד)
3.
תערובת מזון לבעלי חיים
קרינת גאמה מקובאלט–60, קרינת אלקטרונים המיוצרים במכונות ובלבד שרמת האנרגיה לא תעלה על 10 מליון אלקטרון וולט, או קרינת רנטגן ובלבד שרמת האנרגיה לא תעלה על 5 מליון [צ״ל: אלקטרון] וולט15.0 (1,500,000 ראד)
4.
בשר עוף וחלקי עוף
קרינת גאמה מקובאלט–607.0 (700,000 ראד)
5.
תבלינים
קרינת גאמה מקובאלט–60, קרינה מצזיום־13710.0 (1,000,000 ראד)
6.
ירקות וצמחי מאכל יבשים ומיובשים
קרינת גאמה מקובאלט–60, קרינה מצזיום–13710.0 (1,000,000 ראד)
[תיקון: תשמ״ז]

תוספת שלישית

(תקנה 3(2))


כ״ו בשבט התשמ״ה (17 בפברואר 1985)
  • דן מיכאלי
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשר.
    מרדכי גור
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.