לדלג לתוכן

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), התשנ״ו–1996


ק״ת תשנ״ו, 781.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”מיקוטוקסין“ – רעלן כמפורט בתוספת;
”מעבדה מוכרת“ – מעבדה שהכיר בה המנהל לענין תקנות אלה;
”המנהל“ – מנהל שירות המזון במשרד הבריאות;
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
איסור מיקוטוקסין
לא ייצר אדם מזון, לא ייבאו, לא יחסינו ולא ישווקו אם הריכוז של מיקוטוקסין בו עולה על המצויין לצדו בתוספת.
שיטות בדיקה
הבדיקה להימצאות מיקוטוקסין במזון תיערך לפי השיטות המפורטות בספר Official Methods of Analysis of the Association of Official Analitical Chemists מהדורת 1995 או מהדורה מעודכנת ממנה שהופקדה בספריית משרד הבריאות בירושלים, או בשיטה אחרת שהוכרה בידי המנהל.
מזון שאינו ראוי למאכל אדם
מצאה מעבדה מוכרת כי מזון מכיל מיקוטוקסין בריכוז העולה על האמור בתקנה 2, יראוהו בלתי ראוי למאכל אדם.
ביטול
תקנות בריאות הציבור (מזון) (אפלטוקסין במזון), התשמ״ט–1989 – בטלות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 2)

סוג המיקוטוקסיןסוגי המזוןריכוז מרבי של מיקטוקסין
בחלקים לביליון (מיקרוגרם לק״ג)
סך הכל אפלטוקסין (B1+B2+G1+G2)אגוזים, בוטנים, קמח תירס, תאנים ומוצריהם ושאר מזון15
אפלטוקסין B1אגוזים, בוטנים, קמח תירס, תאנים ומוצריהם ושאר מזון5
אפלטוקסין M1חלב או אבקת חלב (מחושב על בסיס חלב)0.05
פטוליןמיץ תפוחי עץ50
אוכרטוקסין Aדגנים, קטניות ומוצריהם50


י״א בניסן התשנ״ו (31 במרס 1996)
  • מאיר אורן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • נתאשר.
    אפרים סנה
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.