חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1236, 1428; תשע״ד, 1113.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”חפץ“ – מוצר שאינו מיועד למאכל אדם;
”יצרן“ – אדם המבצע פעולות ייצור לרבות אריזה;
”מזון ארוז מראש“ – מזון שנארז בידי יצרן טרם שיווקו;
”צעצוע“ – חפץ או מערכת חפצים שנועדו למשחק, לשעשוע או לבילוי;
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה.
איסור ותנאים [תיקון: תשע״ד]
לא יארוז יצרן מזון באריזה שכוללת חפץ, לא ייבא אדם מזון ארוז כאמור, לא ישווקו, לא יאחסנו ולא יציגו למכירה אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
(1)
המזון הוא מזון ארוז מראש;
(2)
אין בחפץ משום סיכון למשתמש בו או לזולתו; היה החפץ צעצוע – הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת״י 562 – בטיחות צעצועים;
(3)
החפץ ארוז, כשלעצמו, באריזה שצבעה שונה מצבע המזון ומצבע האריזה הבאה במגע מיידי עמו ואין באריזה חומר העשוי להזיק לבריאות או להשפיע לרעה על טיב המזון, טעמו, ריחו תכונותיו או מראהו;
(4)
(בוטלה);
(5)
על אריזת המזון צוינו באופן בולט לעין הצרכן ובאותיות ברורות וקריאות, כל אלה:
(א)
המילים ”אריזה זו מכילה* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“ *סוג החפץ, כגון: סופח נוזלים, כרטיס מידע וכו׳;
(ב)
המילים ”השגחת מבוגר מומלצת“;
(ג)
היה החפץ צעצוע, יצוינו, נוסף על האמור בפסקאות משנה (א) ו־(ב), כל אלה:
(1)
”אריזה זו מכילה צעצוע/חלקים להרכבת צעצוע“;
(2)
”אין לתת לילדים מתחת לגיל 3“.
אי־תחולה [תיקון: תשע״ד]
(א)
תקנה 2(3) לא תחול על כפית מדידה, שנועדה למדוד כמות של מוצר מזון, לשימוש במוצר בהתאם להנחיות יצרן המזון, ובלבד שמתקיימים בה כל אלה:
(1)
היא מיועדת לשימוש חוזר באריזה המכילה את הכפית;
(2)
היא עשויה חומר שאינו עשוי להזיק לבריאות או להשפיע לרעה על טיב המזון, טעמו, ריחו, תכונותיו או מראהו.
(ב)
תקנה 2(5)(ב) לא תחול על אריזת מזון שאינה מכילה חפץ אחר פרט לכפית מדידה כאמור בתקנת משנה (א).
תחילה והוראות מעבר
(א)
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.
(ב)
לענין מזון ארוז מראש שיוצר לפני יום פרסומן של תקנות אלה, תהיה תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.


ג׳ באדר ב׳ התשנ״ה (5 במרס 1995)
  • מאיר אורן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • נתאשר.
    אפרים סנה
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.