חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון), תשל״ח–1978

תקנות בדבר איסור ייחוס סגולות ריפוי למזון


ק״ת תשל״ח, 787; תשנ״ב, 903; תשנ״ז, 101.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935, שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה, ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח–1957, אני מתקין תקנות אלה:


פקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935 הפכה (בתיקון תשל״ט) לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935, והוחלפה בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983; לפי סעיף 325(ב)(2) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות אלו יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור בלבד.


הגדרות [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז]
בתקנות אלה –
”תקנות תשכ״ז“ – (נמחקה);
”יסוד בר־חשיבות תזונתית“ – (נמחקה);
”רופא מורשה“ ו”חולה“ – כמשמעותם בפקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל״ז–1976;
”מחלה“ – מחלה מן המפורטות בספר הסיווג הבינלאומי של מחלות (ICD.9.CM) בהוצאת הועדה לפעילות מקצועית ולפעילות של בתי חולים, אן ארבור, מישיגן, ארה״ב, מהדורה 9, 1979 או מהדורה מאוחרת לה, שהופקד לעיון הציבור בספריה של משרד הבריאות, רח׳ דוד המלך 20, ירושלים ובלשכות המחוזיות של שירות המזון במשרד הבריאות ברח׳ הארבעה 12, תל־אביב וברח׳ הפרסים 15, חיפה;
”מסר בריאותי“ – (פקעה).
איסור ייחוס סגולת ריפוי למזון [תיקון: תשנ״ב]
לא ייחס אדם בדרך פרסומת כל שהיא סגולת ריפוי למצרך מזון, בין אם הוא מכיל ויטמינים או מינרלים ובין שאינו מכיל ויטמינים או מינרלים, ולא יפרסם כי צריכתו על־ידי אדם עשויה לרפא מחלה כלשהי או למנעה.
איבר גוף האדם [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז]
פרסומת למצרך מזון המזכירה איבר או חלק של גוף האדם, יראו אותה כפרסומת בניגוד לתקנה 2.
סייג [תיקון: תשנ״ב, תשנ״ז]
תקנה 2 לא תחול על הוראות הנותן רופא מורשה לחולה שבטיפולו.
[תיקון: תשנ״ז]
(פקעה).
שמירת תוקף
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
[תיקון: תשנ״ב]
(בוטלה).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה עשרה ימים מיום פרסומן.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בריאות העם (איסור ייחוס סגולת ריפוי למצרך מזון), תשל״ח–1978“.
[תיקון: תשנ״ז]

תוספת (פקעה)


ה׳ באדר א׳ תשל״ח (12 בפברואר 1978)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.