חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (כללים לעניין המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי לאחר טיפול רפואי במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 1427.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 24ד לפקודת בריאות העם, 1940, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


איסור המשך טיפול רפואי שלא במימון ציבורי
(א)
רופא, בין שכיר ובין עצמאי, שייעץ לאדם או טיפל בו, במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי לא יטפל באותו אדם או ייעץ לו, שלא במימון ציבורי, במשך שישה חודשים מיום מתן הטיפול או הייעוץ האחרון במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי.
(ב)
האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על כל אלה:
(1)
טיפול הפריה חוץ־גופית, סקירת מערכות מוקדמת או מאוחרת בהיריון, אם אינם כלולים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, אף אם הם מתבצעים בידי רופא בתוך תקופה קצרה משישה חודשים מעת שנתן ייעוץ או טיפול, במימון ציבורי, לאותו אדם;
(2)
טיפול או ייעוץ בתחום התפתחות הילד, אף אם הם מתבצעים בידי רופא בתוך תקופה קצרה משישה חודשים מעת מתן ייעוץ או טיפול, במימון ציבורי, לאותו אדם;
(3)
טיפול פולשני, שהמנהל מצא כי שכיחות ביצועו בשנה הקודמת היתה נמוכה מ־1 ל־40,000 נפש ופרסם הודעה על כך ברשומות, אף אם הטיפול מתבצע בידי רופא, בתוך תקופה קצרה משישה חודשים מעת שנתן ייעוץ או טיפול במימון ציבורי, לאותו אדם; המנהל יעדכן את ההודעה האמורה עד 1 בינואר בכל שנה, לגבי השנה שקדמה לה, ולעניין הודעה שיפרסם עד יום י״ד בטבת התשע״ח (1 בינואר 2018) – לגבי שנת 2016.
תחילה ותחולה
(א)
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ב בחשוון התשע״ח (1 בנובמבר 2017) (להלן – יום התחילה), והן יחולו לגבי כל רופא שטיפל או ייעץ במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי מיום התחילה ואילך.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), תקנות אלה לא יחולו –
(1)
על טיפול או ייעוץ, שלא במימון ציבורי, גם אם הטיפול או הייעוץ ניתנו בידי רופא בתוך תקופה קצרה משישה חודשים מעת טיפול או ייעוץ שהוא נתן לאותו אדם במסגרת שירות מרפאה ציבורי, בתקופה שמיום התחילה עד יום י״ג בטבת התשע״ח (31 בדצמבר 2017);
(2)
על ייעוץ, שלא במימון ציבורי, גם אם הייעוץ ניתן בידי רופא בתוך תקופה קצרה משישה חודשים מעת ייעוץ קודם שהוא נתן במסגרת שירות מרפאה ציבורי או שירות מרפאה קהילתי, לאותו אדם, בתקופה שמיום התחילה עד יום כ״ג בטבת התשע״ט (31 בדצמבר 2018).


ד׳ באב התשע״ז (27 ביולי 2017)
  • יעקב ליצמן
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.