תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (התקן תוך רחמי), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 1365; תשמ״ג, 1565; תשמ״ה, 1485.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 65ב(3) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ה]
בתקנות אלה –
”רופא“ – רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ז–1976 (להלן – פקודת הרופאים);
”רופא נשים“ – רופא בעל תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה שניתן לו לפי פקודת הרופאים;
”רופא משפחה“ – (נמחקה);
”רופא בריאות הציבור“ – (נמחקה);
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
”החדרת התקן תוך־רחמי“ – החדרת התקן תוך־רחמי לרחמה של אשה;
”התקן תוך־רחמי“ – מכשיר רפואי המוחדר לרחמה של אשה לשם מניעת הריון.
הסדרת השימוש בהתקן תוך רחמי
החדרת התקן תוך־רחמי שלא בידי רופא נשים טעונה רשיון.
זכאות לקבלת רשיון [תיקון: תשמ״ג, תשמ״ה]
אלה הזכאים לקבלת רשיון להחדרת התקן תוך־רחמי, סוג הרשיון ותנאיו:
(1)
רופא שעבר השתלמות מיוחדת – רשיון קבוע;
לענין זה, ”השתלמות מיוחדת“ – השתלמות במרפאת נשים של בית חולים שהכיר בו המנהל, לפי תכנית השתלמות שערכה ועדה שמינה המנהל לענין זה ושאושרה על ידו;
(2)
רופא העובר התמחות לקראת היותו רופא נשים – במחלקת נשים של בית חולים שהכיר בו המנהל – רשיון זמני, כל עוד הוא עובר השתלמות כאמור, ובפיקוחו של רופא נשים;
(3)
רופא שהוכיח להנחת דעתו של המנהל שנתקיימו בו כל התנאים שלהלן – רשיון קבוע:
(א)
עסק בפועל ובהיקף של ממש בהחדרת התקנים תוך־רחמיים במשך חמש השנים שקדמו לתחילת תקנות אלה;
(ב)
עבר בהצלחה השתלמות במרפאת נשים של בית חולים שהכיר בו המנהל במשך תקופה ובתנאים שקבע.
בקשה לרשיון
(א)
בקשה לרשיון קבוע או זמני תוגש למנהל.
(ב)
לבקשה יצורפו:
(1)
הצהרה חתומה ביד המבקש המפרטת את זכאותו לקבלת סוג הרשיון המבוקש;
(2)
אישור ממנהל המחלקה שבה עבר המבקש השתלמות מיוחדת או שבה הוא מתמחה, לפי הענין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


י״ז בסיון התשמ״ב (8 ביוני 1982)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.