תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות), תשכ״א–1961

תקנות בדבר הודעות על מחלות מידבקות


ק״ת תשכ״א, 878; תשכ״ט, 996.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הרשימה“ – רשימת המחלות המידבקות, על שלושת חלקיה שבתוספת השניה לפקודה.
הודעה אינדיבידואלית על כל מחלה מחלק א׳ או ב׳
הודעה על כל מחלה המפורטת בחלק א׳ או בחלק ב׳ של הרשימה – למעט מחלות שחפת, מין ומלריה – תימסר לכל מקרה ומקרה לחוד בטופס מס׳ 1 שנקבע בתוספת.
הודעה על מחלות שחפת, מין ומלריה
הודעה על מחלות שחפת, מין ומלריה תימסר בטופס מס׳ 2 או מס׳ 3 או מס׳ 4, שנקבע בתוספת, הכל לפי הענין.
הודעה קולקטיבית על כל מחלה מחלק ג׳ [תיקון: תשכ״ט]
(א)
הודעה על כל מחלה המפורטת בחלק ג׳ של הרשימה תימסר למספר המקרים של כל מחלה בטופס מס׳ 5 שנקבע בתוספת.
(ב)
בכל מקרה של התפרצות הרעלה ממזון, או התפרצות כתוצאה ממחלה אחרת, תימסר, בנוסף להודעה בטופס מס׳ 5, הודעה טלפונית אל לשכת הבריאות המחוזית או הנפתית הנוגעת בדבר.
מסירת הודעה
טופס ההודעה כאמור בתקנות אלה ממולא וחתום יישלח בדואר אל לשכת הבריאות המחוזית או הנפתית הנוגעות בדבר או יימסר אישית בלשכה האמורה.
הודעה נוספת על כל מחלה מחלק א׳
על כל מחלה המפורטת בחלק א׳ של הרשימה תימסר – נוסף על ההודעה בהתאם לתקנה 2 – הודעה בעל־פה, אישית או טלפונית, או במברק, אל לשכת הבריאות המחוזית או הנפתית הנוגעת בדבר.
ענשים
העובר על הוראה מהוראות התקנות האלה, דינו – קנס 500 לירות או מאסר חודש ימים או שני הענשים כאחד.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בריאות העם (הודעות על מחלות מידבקות), התשכ״א–1961“.

תוספת

טופס מס׳ 1: הודעה אינדיבידואלית על מחלה מידבּקת
טופס מס׳ 2: כרטיס רישום מרכזי לחולה שחפת ובקשה לאשפוז
טופס מס׳ 3: הודעה על חולה מין
טופס מס׳ 4: הודעה אינדיבידואלית על מחלת המלריה
[תיקון: תשכ״ט]
טופס מס׳ 5: הודעה מרוכזת (קולקטיבית) על מחלות מידבקות


כ״ז בטבת תשכ״א (15 בינואר 1961)
  • שאול זימן
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשר.
    ישראל ברזילי
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.