תקנות בריאות העם (הודעה על אי-התאוששות לאחר הרדמה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות העם (הודעה על אי-התאוששות לאחר הרדמה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (הודעה על אי־התאוששות לאחר הרדמה), התשמ״א–1980


ק״ת תשמ״א, 186.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), וסמכות המנהל לפי סעיף 33 לפקודה שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה, וסעיף 8 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח–1948, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בית חולים“ – כמשמעותו בסעיף 24 לפקודה;
”מנהל בית חולים“ – לרבות ממלא מקומו;
”מנהל מחלקה“ – מנהל מחלקה בבית חולים, לרבות ממלא מקומו;
”המנהל“ – כמשמעותו בסעיף 2 לפקודה.
מתן הודעה בדבר אי־התאוששות
(א)
לא התאושש אדם המאושפז בבית חולים ולא חזרה אליו הכרתו לאחר הרדמה שנעשתה לו, וזאת תוך עשרה ימים ממועד עשיית ההרדמה, יודיע על כך מיד מנהל המחלקה בה הוא מאושפז או מנהל בית החולים למנהל.
(ב)
נפטר אדם בנסיבות המפורטות בתקנה 2(א)(4) לתקנות בריאות העם (הודעה על פטירה ורישומה), התש״ם–1980, ונמסרה הודעה בהתאם לתקנה 2(ג) לאותן התקנות, פטורים מנהל המחלקה ומנהל בית החולים מהודעה כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
הודעה כאמור בתקנת משנה (א) שנעשתה בידי אחד החייבים בה או בידי עובד אחר מעובדי בית החולים שמנהל בית החולים מינה לענין זה, פוטרת את האחרים החייבים בה.
סידורים מינהליים
מנהל בית החולים אחראי לסידורים המינהליים להבטחת מתן הודעה לפי תקנות אלה.
שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.


כ׳ בתשרי התשמ״א (30 בספטמבר 1980)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.