תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד), תשל״ה–1974

תקנות בדבר פיקוח על בתי חולים


ק״ת תשל״ה, 148, 426; תשל״ז, 757.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א(1) לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרה [תיקון: תשל״ה]
בתקנות אלה, ”מידע מיוחד“ – מידע המצוי בבית־חולים או בידי רופאיו, על פעולותיו של בית־החולים וסדריו ועל פעולת רופאיו במסגרת תפקידם, לרבות על תלונה נגד רופא העובד בבית־החולים, המתייחסת למעשה או למחדל הנוגעים לחולה אשר בו טיפל הרופא האמור או אשר אליו פנה החולה.
חובה להגיש מידע מיוחד [תיקון: תשל״ז]
מנהל בית־חולים ורופאיו חייבים להגיש לרופא ממשלתי שמינה שר הבריאות לענין סעיף 29א לפקודה כל מידע מיוחד שידרוש, תוך הזמן שנקוב בדרישה בכתב שנמסרה מאת הרופא הממשלתי למנהל בית־החולים או לרופא כאמור.
הודעה על מינוי [תיקון: תשל״ז]
הודעה על מינוי רופא ממשלתי לענין סעיף 29א לפקודה, תפורסם ברשומות.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בריאות העם (הגשת מידע מיוחד), תשל״ה–1974“.


ו׳ בחשון תשל״ה (22 באוקטובר 1974)
  • ויקטור שם־טוב
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.