תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (דיווח ומידע מיוחד על מחלת הסרטן), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 833; תשע״ב, 967.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 29א לפקודת בריאות העם, 1940, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ב]
בתקנות אלה –
”אבר“ – חלק של גוף האדם, כולו או חלקו;
”בדיקה“ – לרבות בדיקה פתולוגית, הסטולוגית, המטולוגית, ציטולוגית, בדיקת הדמיה, מעבדה או כל בדיקה אחרת שנערכה באדם בבית חולים, בין בחייו ובין לאחר מותו;
”מידע מיוחד“ – תתקין מיקרוסקופי, לרבות תתקין הסטולוגי, ציטולוגי, המטולוגי, בדיקת מעבדה, צילום רנטגן או אמצעי הדמיה אחר או כל מידע אחר שעל פיו נקבעה האבחנה;
”מכון“ – מכון פתולוגי, ציטולוגי, לרבות אחת ממחלקות בית חולים אלה: המטולוגיה, פתולוגיה של העין, או כל מקום אחר שבו נערכות בדיקות פתולוגיות, בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיה שבהן אפשר לאבחן ממאירות;
”המנהל“ – מנהל בית חולים, או מוסד רפואי אחר המאבחן או מטפל במחלת הסרטן, לרבות מכון ומעבדה;
”המנהל הכללי“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות;
”מנהל המכון“ – מנהל מכון, מרפאה או מחלקה של אותו בית חולים או כל מוסד רפואי אחר שהמנהל הסמיכו לענין תקנות אלה, כולן או מקצתן;
”רופא“ – רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל״ו–1976;
”הרופא הממשלתי“ – האחראי לרישום מחלת הסרטן במשרד הבריאות;
”שאת ממאירה“ – לרבות שאת שפירה או לא ודאית במוח ובמערכת העצבים המרכזית.
הגשת דין וחשבון [תיקון: תשע״ב]
המנהל יגיש לרופא הממשלתי דין וחשבון על כל מקרה של שאת ממאירה שנמצאה אצל אדם (להלן – ממצא) –
(1)
באחת מהבדיקות האלה:
א.
בדיקה היסטופתולוגית;
ב.
בדיקה המטולוגית;
ג.
בדיקה ציטולוגית;
ד.
בדיקה פתולוגית של העין;
ה.
בדיקת מעבדה / סמנים אופייניים;
ו.
בדיקת הדמיה;
ז.
ניתוח חקירה בלא בדיקה היסטופתולוגית;
ח.
אבחנה קלינית בלבד.
(2)
במהלך אשפוזו של אדם, בתנאי שהממצא מופיע בסיכום מחלה שלו.
פרטי הדין וחשבון [תיקון: תשע״ב]
הדין וחשבון לרופא הממשלתי יהיה –
(1)
לגבי שאת ממאירה שנמצאה במכון פתולוגי – העתק קריא של הטופס המקובל באותו מכון (להלן – דיווח פתולוגי);
(2)
לגבי שאת ממאירה שנמצאה בבדיקה במכון אחר – טופס הדין וחשבון המופיע בתוספת השניה (להלן – טופס דיווח);
(3)
לגבי שאת שקיומה נרשם בסיכום מחלה – העתק קריא של סיכום המחלה.
מועד הגשת דיווחים [תיקון: תשע״ב]
(א)
דין וחשבון פתולוגי יוגש בתוך שלושים ימים מיום סיום הבדיקה.
(ב)
טופס דיווח יישלח לרופא הממשלתי בתוך שלושה חודשים מיום קבלת החולה במכון.
(ג)
העתק סיכום מחלה יוגש לאחר קבלת התשובה מהבדיקה הפתולוגית אם נעשתה ולאחר קידוד האבחנה בתוך שלושה חודשים מיום שחרור החולה מבית החולים.
משלוח דוחו״ת [תיקון: תשע״ב]
(א)
דו״ח פתולוגי יישלח לרופא הממשלתי ישירות על ידי מנהל המכון הפתולוגי.
(ב)
טופס דיווח יישלח ישירות לרופא הממשלתי בידי מנהל המכון שבו נערכה הבדיקה.
(ג)
סיכומי מחלה יישלחו בידי מנהל המחלקה לרישום ומידע רפואי בבית החולים.
דרך העברת הדוחו״ת [תיקון: תשע״ב]
הדוחו״ת יישלחו במעטפות שיספק הרופא הממשלתי הנושאות את המלים ”סודי – רפואי“ או באמצעי אלקטרוני מאובטח ומוצפן כפי שיורה הרופא הממשלתי.
עיון במידע [תיקון: תשע״ב]
(א)
המעטפות ייפתחו בידי הרופא הממשלתי או בידי מי שהוא הסמיך לעניין זה, בלבד.
(ב)
מידע המגיע באמצעי אלקטרוני ייפתח בידי הרופא הממשלתי או מי שהוא הסמיך לעניין זה, בלבד.
רישום נתונים מהדוחו״ת
(א)
את רישום מחלת הסרטן בישראל יערוך הרופא הממשלתי לפי הנתונים שבדוחו״ת.
(ב)
הרישום ייערך ויישמר בדרך שיקבע המנהל הכללי.
מסירת נתונים מהרישום [תיקון: תשע״ב]
(א)
הרופא הממשלתי רשאי, לפי בקשה של רופא או של המנהל הכללי (להלן – המבקש), לתת לו נתונים מרישום מחלת הסרטן בישראל.
(ב)
לא יתן הרופא הממשלתי נתונים למבקש אלא אם המבקש פנה בבקשה בכתב למתן נתונים שבה פורטו הסיבות לבקשתו, פרטי הנתונים הנדרשים, השימוש שייעשה בהם ודרכי שמירתם.
(ג)
הרופא הממשלתי יקבע את דרך מתן הנתונים.
(ד)
המבקש ימסור לרופא הממשלתי כל עובדה שנתגלתה לו מן הנתונים שקיבל כאמור.
דרישת מידע מיוחד [תיקון: תשע״ב]
הרופא הממשלתי רשאי לדרוש ממנהל, בין מיזמתו ובין מיזמת מבקש, הגשת מידע מיוחד לרבות פרטים מזהים הדרוש לו לצורך וידוא בדיקה.
[תיקון: תשע״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב]
(בוטלה).
דיווח על עובדות
המבקש וידוא ימסור לרופא הממשלתי כל עובדה שנתגלתה לו כתוצאה מן הוידוא.
קשר עם אדם שהתקבלו לגביו נתונים
הרופא הממשלתי או המבקש לא יפנו ישירות לאדם שהתקבלו לגביו נתונים אלא לאחר שקיבלו לכך אישור בכתב מהרופא המטפל באותו אדם.
שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
[תיקון: תשע״ב]

תוספת ראשונה (בוטלה)

[תיקון: תשע״ב]

תוספת שנייה

(תקנה 3(2))

טופס דיווח

(הטופס הושמט).


י״ב באדר התשמ״ב (7 במרס 1982)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.