חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), תשל״ח–1978

תקנות בענין בדיקת מזון מיובא


ק״ת תשל״ח, 802.


בתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות העם (תקנות בענין צרכי מזון), 1935 (להלן – הפקודה), שנטלתי לעצמי לפי סעיף 32 לחוק־יסוד: הממשלה, ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח–1957, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ב)(1) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות אלו יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור בלבד.


הגדרות
בתקנות אלה –
”מעבדה מוכרת“ – מעבדה שהכיר בה המנהל לבדיקתו של מצרך מזון פלוני;
”בדיקה“ – בדיקה של דגימה שניטלה לפי סעיף 8 לפקודה;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לענין תקנות אלה, כולן או חלקן.
ביצוע בדיקה
בדיקה תיעשה במעבדה מוכרת, בהתאם להוראות המנהל.
תשלום הוצאות
יבואן של מצרך מזון שממנו ניטלה הדגימה לבדיקה, ישא בהוצאות הבדיקה וישלמן במישרין למעבדה המוכרת.
פטור
הציג יבואן לגבי מצרך מזון פלוני תעודת מעבדה להנחת דעתו של המנהל, רשאי המנהל לא לדרוש בדיקה או חלק ממנה לגבי אותו מצרך מזון.
שמירת תוקף
תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בריאות העם (בדיקת מזון מיובא), תשל״ח–1978“.


ג׳ באדר א׳ תשל״ח (10 בפברואר 1978)
  • אליעזר שוסטק
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.