חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (אמות מידה לאישור הקמה למרפאות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות העם (אמות מידה לאישור הקמה למרפאות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות העם (אמות מידה לאישור הקמה למרפאות), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 631.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 24א(3) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהמנהל הכללי הסמיכו לעניין תקנות אלה או מקצתן;
”הקמה“ – לרבות הוספת עמדת ניתוח במרפאה קיימת או שינוי ייעוד של עמדת ניתוח במרפאה קיימת;
”מרפאה הטעונה אישור הקמה“ – מרפאה מסוג המפורט בתוספת הראשונה, למעט מרפאה בבעלות קופת חולים המיועדת לשרת רק את מבוטחי אותה קופה או מבוטחי קופת חולים אחרת על פי התקשרות עם אותה קופה;
בקשה לאישור הקמה למרפאה
בקשה לאישור הקמה למרפאה הטעונה אישור הקמה, לפי סעיף 24א לפקודה (להלן – אישור) תוגש למנהל ויצורפו לה כל המסמכים והנתונים הנחוצים, לדעת המנהל, לשם קבלת החלטה בדבר מתן אישור; המנהל יפרסם באתר משרד הבריאות באינטרנט דוגמת בקשה לאישור הקמה למרפאה, לנוחיות הציבור.
אמות מידה
אמות המידה לעניין השיקולים למתן אישור הקמה למרפאה הטעונה אישור הקמה שבהן יתחשב המנהל הן אלה:
(1)
התועלת לבריאות הציבור מהוספת המרפאה, עמדות הניתוח או השירותים הרפואיים שיינתנו במרפאה;
(2)
השפעת הקמת המרפאה על שירותי הרפואה הציבוריים בישראל;
(3)
שיעור עמדות הניתוח או מרפאות מאותו סוג במוסדות רפואיים בישראל אינו עולה על השיעור שנקבע בתוספת השלישית, והכול לפי ייעוד המרפאה ולפעולות הרפואיות שמבוקש לבצע בה;
(4)
פריסת המוסדות הרפואיים הפרטיים והציבוריים המציעים שירות דומה לאוכלוסייה, נגישות הציבור אליהם וצורכי האוכלוסייה, באזורי הארץ השונים ובאזור שבו מבוקש להקים את המרפאה;
(5)
הוצאות ההפעלה השוטפות והשלכתן על כלל ההוצאה הלאומית לבריאות לרבות על שיעור ההוצאה הציבורית לבריאות מתוך כלל ההוצאה לבריאות בישראל;
(6)
השפעת הקמת המרפאה על משאבי כוח האדם ואפשרות הכשרתו במקצועות בריאות מהסוגים שבתוספת הרביעית, באזורי הארץ השונים;
(7)
צפי השימוש בשירותי המרפאה לצורכי מערכת הבריאות הציבורית והיקפו.
הודעה על הקמת מרפאות מסוימות
על אף האמור בתקנות 2 ו־3, המבקש להקים מרפאה מהסוג המפורט בתוספת השנייה יודיע למנהל על כוונתו להקים את המרפאה, והמנהל ייתן לו אישור הקמה על סמך הודעתו כאמור.
הגבלת עבירות ותוקף אישור הקמה
(א)
אישור הקמה למרפאה יינתן למבקש בלבד ולא יהיה ניתן להעבירו בלא אישור מראש של המנהל.
(ב)
אישור הקמה יעמוד בתוקפו לתקופה של 18 חודשים עד לתחילת ההקמה בפועל, ולאחר מכן עד שלוש שנים עד להשלמת העבודה; המנהל רשאי להאריך את האישור אם ראה כי יש הצדקה לכך.
(ג)
אישור הקמה הוא תנאי מוקדם להגשת בקשה לרישום מרפאה.
הגרלה או מכרז
עלה מספר הבקשות להקמת מרפאות או עמדות ניתוח במחוז מסוים על מספר אישורי ההקמה שניתן לתת, באותו מחוז באותו זמן, לפי השיקולים שבתקנה 3, רשאי המנהל לפרסם כי במועד ובדרך שיפרסם יעניק את האישור בדרך של הגרלה או מכרז.

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

מרפאות מסוגים אלה, כהגדרתן בתקנות רישום מרפאות:
מרפאה לכירורגיה קטנה;
מרפאה לכירורגיה בינונית;
מרפאה המיועדת לביצוע פעולות הדורשות תנאי בידוד, או לביצוע טיפולים בתאים ורקמות חיים.

תוספת שנייה

(תקנה 4)

מרפאה אונקולוגית;
מרפאת דיאליזה;
מרפאה המיועדת לביצוע בדיקות ופעולות אנדוסקופיות בתחום הגסטרואנטרולוגיה, כגון קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה.

תוספת שלישית

(תקנה 3(3))

השיעור המרבי של עמדות ניתוח או מרפאות מהסוג המפורט בטור א׳ יהיה כמפורט בטור ב׳ שלצדו –
 טור א׳טור ב׳
א.עמדות ניתוח לכירורגיה בינונית0.045 לאלף נפש, ולפי צורכי
האוכלוסייה באזורי הארץ השונים

תוספת רביעית

(תקנה 3(7))

רופאים מומחים בהרדמה
אחים או אחיות עם הכשרה על־בסיסית בתחום חדרי ניתוח.


ג׳ בטבת התשע״ז (1 בינואר 2017)
  • יעקב ליצמן
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.