חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לחברת הדואר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לחברת הדואר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תשלומים לחברת הדואר), התשנ״ח–1998


ק״ת תשנ״ח, 331; תשס״ו, 776, 1178.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 4א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), בהסכמת שר האוצר ושרת התקשורת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ו]
בתקנות אלה –
”בנק הדואר“ – (נמחקה);
”בקשה לרישום“, ”הודעה על מעבר“ ו”הודעת ביטול“ – כמשמעותן בתקנות;
”חברת הדואר“ – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ״ו–1986, בנותנה שירותים כספיים מטעם החברה הבת כמשמעה בסעיף 88יא לחוק האמור;
”מבקש“ – אדם המגיש בקשה לרישום, הודעה על מעבר או הודעת ביטול.
תשלום בעד רישום ומעבר והודעות ביטול [תיקון: תשס״ו, תשס״ו־2]
(א)
חברת הדואר תגבה ממבקש 13.7 שקלים חדשים בעד בקשה לרישום, הודעה על מעבר או הודעת ביטול שהגיש. לענין זה, יראו בקשה או הודעה כאמור, המתייחסת לאדם וילדיו הקטינים כבקשה או הודעה אחת.
(ב)
לא ייגבה ממבקש תשלום בעד הגשה חוזרת של בקשה או הודעה כאמור בתקנת משנה (א) אם הגשתה לראשונה לא נקלטה במוסד כאמור בתקנה 8(ג) לתקנות.
הצמדה
(א)
הסכום האמור בתקנה 2(א) יעודכן ב־1 בינואר וב־1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 1997.
(ב)
סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשר אגורות.
תוקף התקנות
תקנות אלה יהיו בתוקף כל עוד לא קבע שר הבריאות גוף אחר כמשמעותו בסעיף 4א לחוק.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בינואר 1998).


ט׳ בטבת התשנ״ח (7 בינואר 1998)
  • יהושע מצא
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.