לדלג לתוכן

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונהלי מעבר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונהלי מעבר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (רישום בקופת חולים ונהלי מעבר), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 490; תשנ״ו, 651; תשנ״ח, 328; תשע״ב, 104; תשע״ד, 620; תשפ״ד, 1860.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 5(א) ו־(ו), , 60(א) ו־68(ו) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), ובהסכמת שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״ח, תשפ״ד]
בתקנות אלה –
”בוגר“ – תושב שמלאו לו 18 שנים;
”בקשה לרישום“ – כמשמעותה בתקנה 3;
”הודעת ביטול“ – הודעה על ביטול הודעה על מעבר;
”הודעה על מעבר“ – כמשמעותה בתקנה 7;
”הורה“, ”אב“ ו”אם“ – לרבות הורה מאמץ ומי שהקטין במשמורתו;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיכו;
”טופס רישום ומעבר“ – טופס במתכונת שהורה המוסד לרישום בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת;
”טופס ביטול“ – טופס הודעת ביטול, במתכונת שהורה המוסד;
”מועד רישום“ – מועד הכניסה לתוקף של הקבלה בקופת החולים הקולטת, בין ברישום ראשוני ובין במעבר מקופה לקופה, בהתאם למועדים המפורטים בסעיף 5(ג) לחוק;
”מסמך מזהה“ – כל אחד מאלה:
(1)
תעודת זהות;
(2)
תעודת עולה – לגבי מי שעלה לישראל לפי חוק השבות, התש״י–1950, וטרם הונפקה לו תעודת זהות (להלן – תעודת עולה);
(3)
דרכון בצירוף אישור שהנפיק המוסד למי שפרטיו מצויים אותה שעה בקובץ בעלי דרכון שהמוסד העביר לרשות הדואר;
”נוהל“ – נוהל שקבעו המוסד ורשות הדואר ביום ב׳ בטבת התשנ״ח (31 בדצמבר 1997), לרבות שינויים בו שנקבעו בהסכמה בין המוסד לבין רשות הדואר, שבו כללים בדבר –
(1)
מילוי פרטים בטופס רישום ומעבר ובטופס ביטול והעברת הטפסים האמורים למוסד;
(2)
מתכונת שלפיה ייערך הסרט המגנטי שתעביר רשות הדואר למוסד, כאמור בתקנה 7א(ה);
(3)
מתכונת להעברת מידע מן המוסד לרשות הדואר;
”פקיד רישום“ – פקיד ביחידת דואר מקוונת המורשה מטעם רשות הדואר לבצע פעולות בנק הדואר;
”קופת חולים קולטת“ – קופת חולים שבוגר ציין בטופס רישום ומעבר כי הוא מעונין להירשם בה, או לרשום בה את ילדו הקטין;
”קופת חולים קודמת“ – קופת חולים שבה רשום בוגר המודיע על רצונו לעבור לקופת חולים אחרת וקופת החולים שבה רשום ילדו הקטין של בוגר המבקש להעבירו לקופת חולים אחרת;
”קטין“ – תושב שטרם מלאו לו 18 שנים;
”רשות הדואר“ – כהגדרתה בחוק רשות הדואר, התשמ״ו–1986, שבאמצעותה פועל בנק הדואר על פי סעיף 3 לחוק בנק הדואר, התש״י–1951.
רישום קטין בקופה ושינוי רישום [תיקון: תשנ״ח]
(א)
בוגר המבקש לרשום את ילדו הקטין בקופת חולים יגיש בקשה לרישומו בטופס רישום ומעבר.
(ב)
היו הוריו של קטין רשומים בקופות חולים שונות, יראו את הקטין כרשום בקופת החולים שבה רשום ההורה שמשתלמת לו בעד הקטין קיצבת ילדים לפי פרק ה׳ לחוק הביטוח הלאומי (להלן – מקבל הקיצבה), ואולם הקטין יהיה רשום בקופת חולים שבה רשום ההורה שאינו מקבל הקיצבה בהתקיים אחד מאלה:
(1)
הורי הקטין מסרו הודעה, בטופס רישום ומעבר, על רצונם לרשום את ילדם הקטין בקופת החולים שבה רשום ההורה שאינו מקבל הקיצבה;
(2)
ההורה שהקטין נמצא במשמרתו, מסר הודעה, בטופס רישום ומעבר, על רצונו לרשום את הקטין בקופת החולים שבה רשום אותו הורה, והצהיר בטופס האמור על היות הקטין במשמורתו.
(ג)
בקשה לרישום קטין בקופת החולים שבה רשום ההורה שאינו מקבל הקיצבה, אשר הוגשה כעבור יותר מששה חודשים מיום לידתו, יראו לענין מועד תחילת הרישום בקופה כהודעה על מעבר אליה.
רישום בוגר [תיקון: תשנ״ח]
(א)
בוגר המבקש להירשם בקופת חולים, יגיש בקשה לרישום בקופת חולים בטופס רישום ומעבר.
(ב)
בוגר שהיה רשום בקופת חולים בהיותו קטין ולא ביקש להירשם בקופת חולים אחרת תוך ששה חודשים מיום שמלאו לו 18 שנים, יראוהו כרשום בקופת החולים שבה היה רשום בהיותו קטין; בקשה לרישום שהוגשה כעבור יותר מששה חודשים מיום שמלאו לו 18 שנים, יראו לענין מועד תחילת הרישום בקופה כהודעה על מעבר אליה.
רישום תושב שלא נרשם
קבע שר הבריאות לפי סעיף 4(ב) לחוק, כי תושב רשום בקופת חולים מסויימת, יודיע על כך לקופת החולים האמורה באמצעות המוסד, וקופת החולים תודיע על כך לתושב, תוך 30 ימים מיום שקיבלה את הודעת המוסד.
[תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח]
(בוטלה).
רישום מי ששוחרר ממאסר או מעצר
בוגר שהוא אסיר או עציר ששוחרר, יוסיף להיות רשום בקופת החולים שבה היה רשום לפני שנאסר או נעצר, כל עוד לא נרשם בקופת חולים אחרת בעקבות הודעה על מעבר.
הודעה על מעבר וביטולה [תיקון: תשנ״ח, תשפ״ד]
(א)
תושב הרשום בקופת חולים אחת ומבקש להירשם בקופת חולים אחרת, יגיש על כך הודעה בטופס רישום ומעבר; ההודעה תכלול גם פרטים על ילדיו הקטינים, שהוא מבקש לרשום באותה קופת חולים.
(ב)
הודעת ביטול תוגש לפקיד הרישום בטופס ביטול עד ליום ה־10 שלפני מועד הרישום הסמוך לאחר המועד שהוגשה בו.
(ג)
תושב שביטל הודעה על מעבר והגיש הודעה אחרת, לא יירשם כחבר בקופת חולים קולטת אלא במועד הרישום שלאחר מועד הרישום הקרוב.
קבלת טופס רישום ומעבר וטופס ביטול [תיקון: תשנ״ח]
(א)
טופס רישום ומעבר או טופס ביטול יוגש לפקיד רישום (בתקנה זו – טופס) ביד המבקש לרשום את ילדו לפי תקנה 2(א), המבקש להירשם לפי תקנה 3(א), המבקש לעבור לקופת חולים אחרת לפי תקנה 7(א) או המבקש לבטל בקשה כאמור לפי תקנה 7(ב).
(ב)
הוכח להנחת דעתו של עובד לשכת בריאות מחוזית או נפתית, לפי הענין, כי נבצר ממבקש כאמור, בשל מצבו הרפואי, להתייצב בעצמו לפני פקיד רישום, רשאי הוא להגיש טופס באמצעות מיופה כוח שעובד הלשכה כאמור, נתן לגביו אישור של הלשכה החתום בחותמת הלשכה.
(ג)
פקיד הרישום יקבל טופס לאחר שוידא כי מולאו בו כל הפרטים לפי הנוהל ולאחר שזיהה את מגיש הטופס לפי מסמך מזהה שהציג לפניו; הוגש הטופס בידי מיופה כוח כאמור בתקנת משנה (ב) – מסמך מזהה גם של המבוטח, שהטופס נוגע אליו וכן האישור כאמור בתקנת משנה (ב).
(ד)
פקיד הרישום יטביע בטופס חותמת ובה תאריך קבלת הטופס וימסור עותק ממנו, מוטבע כאמור, ביד מגיש הטופס.
(ה)
פרטי טופס שקיבל פקיד רישום יועברו למוסד תוך 10 ימים מיום קבלתו על גבי סרט מגנטי, בצירוף הטופס עצמו ובצירוף תעודת משלוח; זיהה עצמו מגיש הטופס בתעודת עולה – יועברו פרטי הטופס למוסד בשנית גם בתום 30 ימים מיום קבלתו. פרטי הטופס, העברתו, העברת הסרט המגנטי ותעודת המשלוח יהיו כולם כקבוע בנוהל.
(ו)
המידע שמעביר המוסד לרשות הדואר לענין סעיף 4א לחוק יועבר לפי הוראות הנוהל.
רישום באמצעות האינטרנט [תיקון: תשע״ב, תשע״ד]
(א)
טופס רישום ומעבר וטופס ביטול, שלפי תקנות אלה על אדם להגישם, בעבורו או בעבור ילדו, לפקיד רישום, יהיה אותו אדם רשאי להגישם, בלא תשלום, גם באמצעות אתר האינטרנט של המוסד (להלן – טופס בקשה מקוון), ויראו טופס בקשה מקוון כטופס שהוגש בהתאם לתקנות אלה, לכל דבר ועניין; הוראה זו תחול גם לעניין רישום והעברה כאמור בתקנה 8א(א)(1), (2) ו־(3).
(ב)
טופס בקשה מקוון יכלול פירוט של פרטים מזהים אלה לפחות, ואלה יהיו שדות חובה שיש למלאם:
(1)
מספר תעודת זהות של מגיש הטופס, ולעניין ילדו הקטין – גם של ילדו;
(2)
(נמחקה);
(3)
כל פרט זיהוי נוסף של מגיש הטופס שהורה המוסד לשם אימות זהותו.
אישור המוסד ומתן הודעה למבוטח [תיקון: תשנ״ה, תשנ״ח, תשע״ב, תשע״ד]
(א)
קיבל המוסד טופס רישום ומעבר או טופס ביטול ואת הפרטים הכלולים בו בסרט המגנטי לפי הוראות תקנה 7א או טופס שהוגש באמצעות אתר האינטרנט כאמור בתקנה 7ב, יבדוק את הפרטים, לרבות את התאמתם למידע המצוי ברשותו.
(ב)
ראה המוסד כי הפרטים שנמסרו לו לגבי טופס רישום ומעבר או לגבי טופס ביטול, מלאים ותואמים את המידע המצוי ברשותו, וכי נתמלאו התנאים לפי החוק לרישום בקופת חולים, למעבר מקופת חולים אחת לאחרת או לביטול מעבר (להלן – רישום ושינוי רישום), יודיע על כך לקופת החולים הקולטת, ולגבי הודעה על מעבר, בקשה לרישום קטין שטרם מלאו לו 6 חודשים ובקשת בוגר לרישום שהוגשה 6 חודשים מיום שמלאו לו 18 שנים – גם לקופת החולים הקודמת; קופת החולים הקולטת תמסור לתושב את הודעת המוסד בכתב, תוך 14 ימים מיום שקיבלה אותה.
(ג)
ראה המוסד כי הפרטים שנמסרו לו לגבי טופס רישום ומעבר או לגבי טופס ביטול, חסרים, אינם תואמים את המידע המצוי ברשותו, או כי לפי המידע המצוי ברשותו או לפי הפרטים שבטופס, לא נתמלאו התנאים לפי החוק לרישום או לשינוי רישום, ייחשב הטופס כאילו לא הוגש; המוסד יודיע על כך לקופת החולים הקולטת, בציון הליקוי וקופת החולים תודיע בכתב על כך לתושב תוך 14 ימים מיום שקיבל את הודעת המוסד.
מערכת רישום לעניין שירותי רפואת שיניים כלליים [תיקון: תשע״ב]
(א)
המוסד יקיים, ביחס לכל קטין מבוטח הזכאי לשירותי רפואת שיניים כלליים המנויים בתוספת השנייה לחוק (להלן – שירותי רפואת שיניים), מערכת רישום הכוללת, לצד רישומו בקופת חולים לפי תקנה 2 או 7, גם את אלה:
(1)
רישומו המיוחד באותה קופת חולים או רישומו בתאגיד ייעודי לצורך קבלת שירותי רפואת שיניים, כאמור בסעיף 32ה לחוק;
(2)
העברתו מקופת החולים לתאגיד ייעודי או להפך לצורך קבלת שירותי רפואת שיניים;
(3)
העברתו מתאגיד ייעודי אחד למשנהו, לצורך קבלת שירותי רפואת שיניים.
(ב)
על האמור בפסקאות (1), (2) ו־(3) שבתקנת משנה (א) יחולו תקנות 2, 7 ו־7א ו־8, בשינויים המחויבים.
מועד תחילת רישום בקופת חולים [תיקון: תשנ״ח]
(א)
הוגשה בקשה לרישום לפי תקנה 2 או 3 או נעשה רישום לפי קביעת שר הבריאות או המנהל לפי תקנות 4 או 10, יהיה הרישום תקף, בכפוף לתקנה 8, מן המועד שבו נעשה המבקש מבוטח, כמשמעותו בחוק.
(ב)
מי שהגיש הודעה על מעבר מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת יהיה רשום בקופת החולים הקולטת ממועד הרישום הקרוב, ורישומו בקופת החולים הקודמת יהיה בטל מאותו מועד.
חריגים
תושב שאינו רשום בקופת חולים ונזקק באופן דחוף לטיפול רפואי, יקבע המנהל את קופת החולים שממנה יהיה זכאי התושב לקבל שירותי בריאות, ויראוהו כרשום באותה קופת חולים.
השגה על רישום [תיקון: תשנ״ה]
השגה לפי סעיף 5ב לחוק, בקשר לרישום בקופת חולים או למעבר מקופת חולים אחת לאחרת, תוגש למנהל תוך 30 ימים מיום שנמסרה לתושב הודעה על ההחלטה שעליה הוא משיג.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.


כ״ג בטבת התשנ״ה (26 בדצמבר 1994)
  • אפרים סנה
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.