חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1705.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ז1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה, ”המרכז להשתלות“, ”נתרם ו"תורם“ – כהגדרתם בחוק השתלת אברים, התשס״ח–2008.
פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות
תורם שתרם בישראל, בחייו, איבר לנתרם שהוא תושב ישראל, יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות ממלכתי כמשמעותם בסעיף 14 לחוק, לתקופה של 36 חודשים שתחילתה בתחילת השנה הראשונה שלאחר השנה שעבר בה את הניתוח לנטילת האיבר.
העברת רשימת התורמים למוסד לביטוח לאומי
(א)
המרכז להשתלות יעביר למוסד ב־31 בדצמבר של כל שנה, את רשימת התורמים כאמור בתקנה 2, אשר תרמו איבר בחייהם לנתרם ישראלי במהלך אותה שנה.
(ב)
העברת המידע תיעשה בדרך שמתבצעת העברת מידע בין גופים ציבוריים לפי פרק ד׳ לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981.
תחולה
תקנות אלה יחולו גם על כל מי שתרם איבר מאבריו, בחייו, לנתרם שהוא תושב ישראל, למן יום ט״ו בטבת התש״ע (1 בינואר 2010).
הוראות שעה
(א)
על אף האמור בתקנה 2, תחל תקופת הפטור מדמי ביטוח בריאות ל־36 חודשים, ביחס לתורמים שתרמו איבר מגופם בשנים 2010 ו־2011, ביום ט״ז בחשוון התשע״ב (1 באוקטובר 2012).
(ב)
על אף האמור בתקנה 3, ייעשה הדיווח של מרכז ההשתלות למוסד בשנת 2012 בשני מועדים:
(1)
בתוך 30 ימים מיום פרסומן של תקנות אלה – לעניין רשימת התורמים אשר תרמו איבר בכל אחת מן השנים 2010 ו־2011;
(2)
ביום 31 בדצמבר – 2012 לענין רשימת התורמים אשר תרמו איבר בשנת 2012.


ב׳ באלול התשע״ב (20 באוגוסט 2012)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.