חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (מדדי איכות ומסירת מידע)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (מדדי איכות ומסירת מידע) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (מדדי איכות ומסירת מידע), התשע״ב–2012


ק״ת תשע״ב, 1141.


הגדרות
בתקנות אלה –
”ועדה מייעצת“ – ועדה שמינה הרופא הממשלתי לפי תקנה 5;
”מדד איכות“ – מדד המייצג באופן מהימן ותקף, במישרין או בעקיפין, בערך תוצאתי או תהליכי, את ההיקף או את רמת האיכות של טיפול רפואי או של שירותי בריאות בבתי חולים ובקופות חולים, לפי הנושאים שבתוספת;
”הרופא הממשלתי“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות.
הגדרת מדדי איכות
הרופא הממשלתי, לאחר שנועץ בוועדה המייעצת, יגדיר את מדדי האיכות לפי הנושאים שבתוספת ויפרסמם באתר האינטרנט של משרד הבריאות שכתובתו www.health.gov.il (להלן – אתר האינטרנט של משרד הבריאות).
חובת מסירת מידע
(א)
מנהל בית חולים או מנהל קופת חולים, או מי שהוא מינה לכך, חייבים למסור לרופא הממשלתי כל מידע ניהולי, כספי או רפואי שידרוש, הנחוץ לשם מדידת הטיפול הרפואי או שירותי הבריאות ביחס למדדי האיכות (להלן – המדידה), וזאת במועד ובאופן שעליהם יורה הרופא הממשלתי לכל בית חולים ולכל קופת חולים.
(ב)
מידע הנדרש לפי תקנת משנה (א) המתייחס למטופל באופן פרטני יכלול נתונים אישיים של המטופל כפי שיורה הרופא הממשלתי, שאין בהם כדי להביא לזיהויו, בהתאם לשיטת הקידוד וההצפנה שעליה יורה הרופא הממשלתי, לאחר התייעצות עם רשם מאגרי המידע שמונה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א–1981, תוך יישום אמצעים טכנולוגיים שמטרתם מזעור החשש לשימוש לרעה או לפגיעה במידע השמור במערכת.
ניתוח המידע
(א)
הרופא הממשלתי ינתח את המידע שהתקבל כאמור בתקנה 3 ויעביר לוועדה המייעצת את ממצאיו באופן שאינו מזהה מטפל, מטופל, בית חולים או קופת חולים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), כאשר בית חולים, קופת חולים או מטפל הם הגורם היחיד בארץ הנותן את השירות או הטיפול הרפואי הנמדד יהיה הרופא הממשלתי רשאי למסור את ממצאי המדידה לוועדה אף אם הממצאים עשויים להביא לזיהוים; אם אחד מחברי הוועדה המייעצת עלול להימצא בניגוד עניינים אישי או מוסדי, ביחס לנושא הנדון, יודיע על כך ליושב ראש הוועדה המייעצת וינהג בהתאם להוראותיו, בהתייעצות עם היועץ המשפטי של משרד הבריאות.
מינוי ועדה מייעצת ותפקידיה
(א)
הרופא הממשלתי ימנה ועדה מייעצת שחבריה הקבועים יהיו כלהלן:
(1)
ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
(2)
המשנה למנהל הכללי במשרד הבריאות;
(3)
ראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות;
(4)
ראש חטיבת המידע של משרד הבריאות;
(5)
נציג מינהל האיכות במשרד הבריאות;
(6)
המדען הראשי של משרד הבריאות;
(7)
נציג אקדמיה;
(8)
שני נציגים מקופות חולים;
(9)
שני נציגים מבתי חולים, שאינם בבעלות של קופות החולים.
(ב)
הועדה המייעצת רשאית לזמן מומחים לדיוניה, כפי שתמצא לנכון.
(ג)
הוועדה המייעצת תייעץ לרופא הממשלתי בהגדרת מדדי האיכות כאמור בתקנה 2 ובהגדרת המידע הנדרש לשם המדידה כאמור בתקנה 3.
(ד)
הוועדה המייעצת תדון בממצאי המדידה שהועברו אליה מהרופא הממשלתי כאמור בתקנה 4 ורשאית היא, ככל שתמצא לנכון, להמליץ לו על ניתוח המידע שהתקבל כאמור בתקנה 3, באופן שונה.
פרסום ממצאי המדידה
(א)
הרופא הממשלתי יפרסם, מזמן לזמן, את ממצאי המדידה לגבי בתי חולים וקופות חולים באתר האינטרנט של משרד הבריאות ובדרכים נוספות אשר יבטיחו את זמינות המידע ונגישותו לציבור הרחב.
(ב)
פרסום ממצאי המדידה יהיה באופן המזהה את הגורם שאליו מתייחסים הממצאים.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), הרופא הממשלתי לא יפרסם ממצאי מדידה אם שוכנע, לאחר שנועץ בוועדה המייעצת, שלא הוכח שהם משקפים באופן מהימן את המדד שהוגדר או שלא הוכחו מדעית.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), הרופא הממשלתי רשאי לפרסם את ממצאי המדידה באופן שאינו מזהה את הגורם שאליו מתייחסים הממצאים אם שוכנע, לאחר שנועץ בוועדה המייעצת, כי קיים חשש שפרסומם באופן מזהה עלול לסכן את שלום הציבור.
זכות טיעון
(א)
טרם פרסום ממצאי המדידה באופן המזהה את הגורם שאליו מתייחסים הממצאים, ימסור אותם הרופא הממשלתי לגורם שאליו מתייחסים הממצאים בצירוף הודעה בכתב על כוונתו לפרסמם ועל זכותו של אותו גורם להציג לפני הרופא הממשלתי, בכתב בתוך 14 ימים, נתונים וטענות שיש ביכולתם להשפיע על ממצאי המדידה שבכוונת הרופא הממשלתי לפרסם.
(ב)
גורם שהרופא הממשלתי מסר לו את ממצאי המדידה כאמור בתקנת משנה (א), לא יפרסם את הממצאים שהועברו אליו טרם פרסומם בידי הרופא הממשלתי.
(ג)
הרופא הממשלתי יבחן את טענותיו של הגורם, שהועברו אליו כאמור בתקנת משנה (א), ולשם כך רשאי הוא להיוועץ בוועדה המייעצת בכפוף להוראת תקנה 4; הרופא הממשלתי יודיע על החלטתו לגורם ולא יפרסם את הממצאים בטרם חלפו 45 ימים מיום מתן הודעה בכתב לאותו גורם על דחיית התנגדותו לפרסום.
(ד)
לא התקבלה התייחסות כאמור בתקנת משנה (א) בתוך 14 ימים, רשאי הרופא הממשלתי לפרסם את ממצאי המדידה באופן המזהה את הגורם שאליו מתייחסים הממצאים כאמור בתקנה 6(א) ו־(ב).
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 1)

רשימת הנושאים של מדדי האיכות

הנושאים שלהלן – יכול שיידרש לגביהם מידע כללי ויכול שיידרש לגביהם מידע מפורט לפי מאפייני מטופל:
1.
תוצאות טיפול רפואי – בכלל זה הצלחות הטיפול, סיבוכים ותופעות לוואי;
2.
תהליכי טיפול רפואי – בכלל זה תיעוד רפואי, דיוק באבחנות, מתן תרופות, התערבויות רפואיות וציות לנהלים;
3.
שכיחות אבחנות רפואיות, תוצאות בדיקות ואיכות רמת האבחון;
4.
רמת ההשקעה בבטיחות הטיפול, דיווח אירועים חריגים, ניהול ועדות בדיקה, ביצוע תחקירים ללמידה מאירועים חריגים, אופן ניהול אירוע חריג, השקעה בתשתיות ובמבנה;
5.
המצאות ושיומוש בתשתיות רפואיות ובכלל זה משאבי כוח אדם, מכשור רפואי, שימוש בטכנולוגיות, ציור רפואי ומחשוב;
6.
מדדי שירות בטיפול רפואי, שימוש בטכנולוגיות לשיפור השירות וחוויית המטופל ושביעות רצון המטופלים.


י״ד באייר התשע״ב (6 במאי 2012)
  • בנימין נתניהו
    ראש הממשלה ושר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.