חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (החזר תשלום בעד ביטוח רפואי), התש״ס–2000


ק״ת תש״ס, 734.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ה)(2)(ב) ו־60(א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), ובהסכמת שר האוצר ושר העבודה והרווחה, אני קובע לאמור:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בקשה“ – בקשה לקביעת תושבות, כמשמעותה בסעיף 3א(א) לחוק;
”תשלום לקופת חולים“ – סכום ששולם לקופת חולים בעד ביטוח רפואי, כמשמעותו בסעיף 3א(ה)(2)(ב);
סכום מרבי להחזר
(א)
הסכום להחזר של תשלום לקופת חולים, לא יעלה –
(1)
לגבי החודש שבו הוגשה הבקשה וששת החודשים שלאחריו – על סכום השווה לדמי ביטוח הבריאות החלים לפי החוק, בחודש שלגביו התבקש ההחזר, על עובד שהכנסתו שווה לשכר הממוצע כפול שתיים;
(2)
לגבי התקופה שמתום התקופה האמורה בפסקה (1) – על סכום השווה לדמי ביטוח הבריאות החלים לפי החוק, בחודש שלגביו התבקש ההחזר, על עובד שהכנסתו שווה לשכר הממוצע כפול שלוש.
(ב)
היה סכום דמי ביטוח הבריאות שמבקש ההחזר חייב בתשלומם בעד חודש מסוים (להלן – סכום הביטוח) גבוה מסכום ההחזר המרבי הקבוע בתקנת משנה (א), יראו בסכום הביטוח את תקרת הסכום להחזר, על אף האמור באותה תקנת משנה.
הפרשי הצמדה
החזרים לפי תקנות אלה יישאו תוספת הפרשי הצמדה, בשיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום ההחזר למבקש על ידי המוסד לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום לקופת חולים על ידי המבוטח; לענין זה, ”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט״ו בניסן התשנ״ט (1 באפריל 1999) (להלן – יום התחילה), והן יחולו על החזר תשלום לקופת חולים בעד התקופה שמיום הגשת הבקשה, ובלבד שאותו יום לא קדם ליום התחילה.


י״ז בסיון התש״ס (20 ביוני 2000)
  • שלמה בניזרי
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.