תקנות בזיון בית משפט (סדרי דין בשיקול נוסף)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות בזיון בית משפט (סדרי דין בשיקול נוסף) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בזיון בית משפט (סדרי דין בשיקול נוסף), תשכ״ט–1969

תקנות סדרי דין בשיקול נוסף


ק״ת תשכ״ט, 1047.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(6) לפקודת בזיון בית משפט, ושאר הסמכויות המסורות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:


הודעה לשיקול נוסף
ענינו של אסיר יובא לבית המשפט שציווה על מאסרו (להלן – בית המשפט) בהודעה מאת היועץ המשפטי לממשלה או מטעמו (להלן – ההודעה).
תוכן ההודעה
(א)
ההודעה תכלול פרטים אלה:
(1)
שם בית המשפט שאליו היא מוגשת;
(2)
שם האסיר ומקום מגוריו;
(3)
מספר תעודת הזהות של האסיר – אם יש לו תעודה כאמור;
(4)
מועד מתן צו המאסר;
(5)
מועד השיקול הנוסף האחרון – אם היה;
(6)
בקשה לקיים את הצו, לשנותו, להתנותו בתנאים או לבטלו או ליתן כל הוראה אחרת;
(7)
נימוקי הבקשה.
(ב)
להודעה יצורף העתק של צו המאסר, והעתק כל צו בשיקול נוסף קודם, אם היה כזה.
(ג)
ההודעה ונספחיה יוגשו לבית־המשפט במספר עתקים כמספר בעלי הדין בהליך שבו הוטל המאסר (להלן – בעלי הדין) ובעוד שני עתקים נוספים.
הזמנה
הזמנה לשמיעת הבקשה לשיקול נוסף לפי הטופס שבתוספת, בצירוף עותק של ההודעה ונספחיה, תומצא מטעם בית־המשפט לאסיר ולכל בעל דין אחר לפחות חמישה עשר יום לפני שמיעת הבקשה.
המצאה
המצאה לפי תקנה 3 תהיה כדרך המצאת כתבי בי־דין לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג–1963.
תצהיר של אסיר ושל בעל דין אחר
(א)
בעל דין שברצונו להשמיע טענותיו בעת שמיעת הבקשה – ימציא לבית המשפט, תוך 10 ימים מיום ההמצאה לפי תקנה 3, תצהיר עם פירוט טענותיו; התצהיר יוגש לבית המשפט במספר עתקים כמספר בעלי הדין ובעוד שני עתקים נוספים.
(ב)
אסיר אינו חייב בהגשת תצהיר כאמור בתקנת משנה (א).
(ג)
בית המשפט ימציא ליועץ המשפטי לממשלה, לאסיר ולכל בעל דין אחר, זולת מוסר התצהיר, עותק של התצהיר.
הבאת תיק בית המשפט
תיק המשפט שבו הוטל המאסר בשל בזיון בית המשפט, המכיל את פרוטוקול הדיון בו הוטל המאסר, יובא בפני בית המשפט הדן בשיקול נוסף.
סדר הדין
(א)
בפתיחת הדיון בשיקול הנוסף יודיע בית המשפט לאסיר את תוכן הבקשה ותמצית נימוקיה.
(ב)
היועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו רשאי לטעון לתמיכה בבקשתו, ואחריו, או אם לא טען, רשאי כל בעל דין אחר לטעון טענותיו.
(ג)
אחר כך רשאי האסיר או בא־כוחו לטעון טענותיו.
הבאת ראיות
(א)
בית המשפט רשאי לשמוע עדים ולקבל ראיות אחרות לתמיכה בטענות הצדדים.
(ב)
על סדר חקירת עדים יחולו הוראות סימן ו׳ לפרק ה׳ של חוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה–1965, בשינויים הנובעים מן הענין.
החלטה
החלטת בית המשפט תינתן בכתב, ובית המשפט יקראנה על נימוקיה בפומבי או יורה על המצאת ההחלטה ונימוקיה בכתב לבעלי הדין.
השם
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בזיון בית משפט (סדרי דין בשיקול נוסף), תשכ״ט–1969“.

תוספת

(תקנה 3)

בקשת היועץ המשפטי לממשלה לשיקול נוסף בענינו של האסיר . . . . . . . . . . . . . . .

מצורפת בזה הודעתו של היועץ המשפטי לממשלה לפי תקנות בזיון בית המשפט (סדרי הדין בשיקול נוסף), תשכ״ט–1969.
השיקול הנוסף יתקיים ביום . . . . . . . . . . . . . . . בשעה . . . . . . . . . . . . . . .
הנך זכאי להופיע בפני בית המשפט ולטעון טענותיך ולהביא עדים להוכחתן.
בעל דין – שאינו האסיר – המבקש לטעון טענות או להביא עדים יגיש לביהמ״ש תוך 10 ימים מיום קבלת הזמנה זו תצהיר עם פירוט טענותיו.


ט״ו באדר תשכ״ט (5 במרס 1969)
  • יעקב ש׳ שפירא
    שר המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.