תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות איסור הלבנת הון (כללים להודעה למשטרה ופרטיה בדבר העברת מידע מן הרשות המוסמכת לפקיד מכס חוקר), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 820.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ב1)(4) ו־(ה)(2) ו־32(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), בהסכמת השר לביטחון הפנים ובהתייעצות עמו, ובאישור ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 32(ג) לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”הרשות המוסמכת“ – הרשות המוסמכת לפי סעיף 29(א) לחוק;
”מאגר מידע“ – מאגר המידע שהוקם לפי סעיף 28 לחוק;
”מידע“ – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו.
דרכי העברת ההודעה
הרשות המוסמכת תמסור למשטרת ישראל הודעה לפי סעיף 30(ב1)(4) או (ה)(2) לחוק באמצעות תקשורת ברשת פרטית (VPN – virtual private network), ובהעדרה – במסירה ידנית, לבעל תפקיד שרשאי לפי סעיף 30(ב) לחוק לקבל מידע מהרשות המוסמכת.
פרטי ההודעה
הודעה כאמור בתקנה 2 תיערך לפי הטופס שבתוספת.
מועד דיווח
הודעה כאמור בתקנה 2 תימסר עם העברת מידע לפקיד מכס חוקר לפי סעיף 30(ב1)(4) ו־30(ה)(2) לחוק, או מוקדם ככל האפשר בנסיבות העניין.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנה 3)

טופס הודעה למשטרה

פרטי המודיע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם עובד באגף המחקר ברשות המוסמכת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
טלפון (אם יש) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פרטי מידע שהועבר לפקיד מכס חוקר ממאגר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
במועד (תאריך ושעה, ככל האפשר) הועבר מידע ל(פרטי מקבל המידע) על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, שפרטיו הם כמפורט להלן: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)
ישויות שלגביהן הועבר המידע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)
הישויות הופיעו/לא הופיעו בכתבה שהועברה למשטרת ישראל. סימוכין הכתבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; לעניין זה, ”כתבה“ – המסמך שבו הועבר מידע מהרשות לגורמים הרשאים לקבלו.
(3)
פירוט/תיאור כללי של חשדות שבשלהן הועבר המידע: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
המידע הועבר באופן יזום/על בסיס בקשה.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך ושם החותם


י״א בשבט התשע״ז (7 בפברואר 2017)
  • איילת שקד
    שרת המשפטים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.